Hopp til innhold
Vedtaksliste

Rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 51 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 24,5 millioner kroner. Søknadsbunken rommer alt fra nybygg, tilpasning av eksisterende lokaler, oppgradering og investering i teknisk utstyr til forprosjekter og utprøvingsprosjekter. De fleste av søknadene er knyttet til faste bygg og lokaler, men det søkes også støtte til mobile og temporære arenaer og uteromsprosjekter. Det er tildelt støtte til 25 prosjekter.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Arenaenes driftsgrunnlag samt konkrete program-, formidlings- og produksjonsplaner har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, prosjektenes åpenhet mot kunstfeltene og/eller publikum og geografisk fordeling. Kulturrådet har generelt prioritert prosjekter som anses å skulle bidra til langsiktige kvalitetshevinger av lokaler og bygg, og søknader om støtte til ordinært vedlikehold av lokaler og infrastruktur er ikke prioritert.

Forprosjekter og nye arenaer på flere steder i landet

Det er i denne runden søkt og gitt støtte til en rekke forprosjekter for utvikling av arenaer på flere steder i landet. Flere av forprosjektene omhandler etablering av helt nye arenaer. Blant disse er forprosjekt for et nytt kunstnerdrevet teaterhus på Dverberg på Andøya i regi av scenekunstkompaniene Lost and Found Productions, Katma og Barlaug. Forprosjektet er tildelt kr 185 000, som bl.a. skal bidra til å dekke arkitekthonorarer. Det er også gitt kr 200 000 til forprosjektet Kunstslipp Vega på Helgeland, som har til formål å utvikle en fast produksjons- og visningsarena for samtidskunstprosjekter innen stedsbasert og relasjonell kunst.  

Videre er Scenekunst Sør i Kristiansand tildelt kr 200 000 i støtte til et forprosjekt som skal utrede muligheten for et eget scenerom for det frie scenekunstfeltet på Sørlandet, og Troms fylkeskommune kr 120 000 til et forprosjekt som skal utrede og beskrive behov for etablering av nye fellesverksteder og oppgradering av eksisterende fasiliteter ved Troms fylkeskultursenter - Kysten. Det er også gitt støtte til forprosjekter for etablering av tverrkunstneriske produksjons- og visningslokaler på Folkestad i Volda, internasjonalt fotosenter på Rambergstrand i Lofoten og kunstarena i Arsenalet på Kongsvinger festning.

Kulturrådet har også gitt kr 436 000 til oppgraderinger og tilpasninger av lokaler i forbindelse med etablering av en helt ny kunstarena i Nyksund i Vesterålen. Nyksund Kooperativet skal huse prosjekt-, produksjons- og formidlingsrom for kunstnere, med base i visuell kunst og tverrfaglige eksperimentelle kunstuttrykk. Etablering og utvikling av arenaen skal skje i løpet av en 24-måneders pilotfase, gjennom aktiv involvering av både kunstnere, publikum og samarbeidspartnere.

Langsiktige løft og større tildelinger

Mange søknader til rom for kunst omhandler større bygge- eller ombyggingsprosjekter, og flere slike er tildelt nokså høye tilskudd i denne runden. Prosjektene er sentrale tiltak som representerer substansielle løft ikke bare for den aktuelle arenaen, men også for et større felt av kunstnere, kulturarbeidere og publikum lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.

Blant de største prosjektene er Hordaland kunstsenter i Bergen, som er tildelt 1,2 millioner kroner til et prosjekt som skal bidra til både innvendig og utvendig oppgradering og modernisering av bygget Klosteret fra 1742, der kunstsenteret holder til sammen med en rekke andre kunst- og kunstnerorganisasjoner. Også Bergen senter for elektronisk kunst i samme by er tildelt 1,2 millioner kroner til et ombyggingsprosjekt som skal endre rominndeling og planløsning i senterets lokaler. Prosjektet skal bl.a. bidra til å skape økt rom for kunstproduksjon, øke senterets formidlingsmuligheter og bedre arbeidsvilkår for ansatte og brukere av lokalene.

På Finnøy i Ryfylke er Stiftelsen Otto-huset tildelt 1,2 millioner kroner til etablering av et nytt galleribygg. Bygget skal være et profesjonelt visningssted for samtidskunst, samt huse konserter, teaterforestillinger, residensvirksomhet, bibliotek, kunstnerverksted og andre arrangementer. Etableringen er siste ledd i utviklingen av det eksisterende kultursenteret som gir et bredt kunst- og kulturtilbud til publikum i regionen.  

Prosjekter rettet mot barn og unge

Det er i denne runden behandlet 10 søknader om støtte til arenaer som har en uttalt og nokså omfattende satsning mot målgruppen barn og unge. Tre av prosjektene er tildelt støtte: Lokstallen i Stjørdal mottar kr 150 000 til investering og oppgradering av teknisk utstyr som skal bidra til bedre og mer fleksible arbeidsforhold for scenekunstnerne som jobber ved arenaen. Videre det allerede nevnte Otto-huset på Finnøy, som ved siden av formidlingsvirksomhet rettet mot en større og bredere målgruppe har en nokså omfattende satsning mot barn og unge.

Det siste prosjektet er et pilotprosjekt som skal utforske tilrettelagte arbeidsplasser for kunstnere i norske skoler. Kunstnerkollektivet Tenthaus er tildelt kr 500 000 til å bygge og etablere et modulbasert, mobilt atelier for kunstnere, Prototyp 1. Enheten skal kobles på norske skoler, og gjennom et søkbart residensprogram skal kunstnere få mulighet til å jobbe i en skolesammenheng over en lengre periode. Hovedmålet er å legge til rette for at kunstnerisk praksis kan foregå som en naturlig del av skolemiljøet over tid, slik at elevene får erfaring med og opplevelse av kunst, også utenom det pedagogiske løpet. Prosjektet skal først prøves ut med en pilotresidens i samarbeid med LevArt, uteromsprosjektet PARK og Levanger ungdomsskole i Levanger, før det planlegges residensopphold for kunstnere ved skoler i Trondheim, Halden og Oslo.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 51
  • Søknadssum: kr 24 539 259
  • Antall tildelinger: 25
  • Tildelingssum: kr 8 325 000

Søknader som kommer inn til Rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål : 6. - 7.3.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden