Søk støtte

 

Rom for kunst

Kunstarenaer og kulturbygg:

Rom for kunst

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Informasjon om søknadsrunden
Status
2.6.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 6. - 7.9.2017
Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål
20. - 21.9.2017
Vedtak i rådsmøte

Det er behandlet 40 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 30,8 millioner kroner. Søknadsbunken rommer alt fra små og store ombyggings-/oppgraderingsprosjekter til forprosjekter og utprøvingsprosjekter. De fleste av søknadene er knyttet til permanente arenaer og fysiske bygg, men det søkes også støtte til utendørsarenaer, mobile/og eller temporære arenaer og digital infrastruktur. Det er tildelt støtte til 22 prosjekter.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, samt relevans i forhold til ordningens formål og prioriteringer og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Arenaenes driftsgrunnlag samt konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært prosjektenes åpenhet mot kunstfeltene og/eller publikum, lokal/regional forankring, eiendomsforhold, gjennomføringsevne og geografisk fordeling.

Kulturrådet har generelt prioritert oppgraderingsprosjekter som anses å skulle bidra til langsiktige kvalitetshevinger av lokaler og bygg. Søknader om støtte til ordinært vedlikehold av lokaler og infrastruktur er ikke prioritert.

Det er verdt å merke seg at de aller fleste av de prioriterte prosjektene i denne runden omhandler utvikling og ivaretakelse av eksisterende bygg, lokaler og infrastruktur, og det er ikke gitt støtte til større nybygg.

Visuell kunst og tverrkunstneriske/tverrfaglige arenaer

En stor andel av søknadene i denne runden kommer fra arenaer innen visuell kunst. Av disse er sju prosjekter tildelt støtte. Bl.a. mottar både Unge Kunstneres Samfund i Oslo og Trondhjems Kunstforening i Trondheim støtte til oppgraderinger i visningsrom. Videre omhandler en rekke av de prioriterte prosjektene i denne runden arenaer som er etablert på tvers av kunstfelt og sjangre. Flere fungerer som tverrkunstneriske arenaer og møteplasser som også bidrar til stedsutvikling gjennom bl.a. sterk lokal forankring og brede tverrfaglige samarbeid. Det er for eksempel gitt støtte til oppgradering av lokaler til konsert- og utstillingsrom ved kunstnerfellesskapet Sagene Kunstsmie i Oslo og til ferdigstilling av visnings- og produksjonslokaler ved Terminal B i Kirkenes i regi av Pikene på Broen. Det er også gitt støtte til oppgraderinger og investeringer i scene- og produksjonsrom ved Banken Scene, en helt ny tverrkunstnerisk arena som etableres i et tidligere banklokale i Arendal.

Scenekunst

Totalt er sju søknader fra scenekunstaktører prioritert og tildelt støtte i denne runden. Det største prosjektet omhandler Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, som i løpet av 2018 skal relokalisere sin virksomhet til Rosendal Teater, og Kulturrådet har bevilget tre millioner kroner til produksjonsteknisk infrastruktur og tilpasning av visningsrom. Det er også bl.a. gitt støtte til oppgradering av visningsteknisk utstyr ved Eilertsen&Granados Teater i Stamsund, Lofoten, og til oppgraderinger i foajélokaler ved Black Box Teater i Oslo.

Musikk og litteratur

Flere søknader i denne runden er knyttet til kunst- og kulturarenaer som benytter lokaler og rom opprinnelig bygget til andre formål, for eksempel tidligere industribygg, der utvikling av bygningsmassen skjer over tid og gjerne er delt opp i faser. Kulturrådet har prioritert videre utvikling for flere av disse arenaene, og det er bl.a. bevilget et større tilskudd til ferdigstilling av Sentralbadet Litteraturhus i Odda. Innenfor musikkfeltet er det bl.a. gitt støtte til utvikling av konsertarena for akustiske uttrykk i Sorenskrivargarden i Aurdal, Valdres, samt til oppgraderinger i scenerom ved Kooperativet Kulturscene, som flytter sin virksomhet til nye lokaler i samfunnshuset Vårbrudd i Vadsø.

Prosjekter rettet mot barn og unge

Det er i denne runden kommet inn åtte søknader om støtte til oppgraderingsprosjekter ved arenaer som har en uttalt og nokså omfattende satsning mot målgruppen barn og unge. Det er tildelt støtte til tre prosjekter: til oppgradering av lokaler ved de to nyetablerte arenaene Banken Scene i Arendal og Verk-Stedet på Kongsberg, samt til akustiske tiltak ved Cornerteateret i Bergen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 40

Søknadssum: kr 30 816 971

Antall tildelinger: 22

Tildelingssum: kr 11 736 000

 

Søknader som kommer inn til Rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

 

 
SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden