Søk støtte

 

Tverrfaglige tiltak

Prosjektstøtte:

Tverrfaglige tiltak

Søknadsfrist

5/9 

2017 

kl. 13:00 

Kulturrådet går over til søknadsskjema i Altinn. Her kan du lese om endringene dette medfører for deg.

NB! Det gis ikke støtte til kunstnerisk verksproduksjon under denne ordningen. Det betyr at det som hovedregel ikke gis støtte til utvikling, produksjon og visning av enkeltstående kunstverk/åndsverk, oppsetninger (inkl. teater og annen scenekunst)  eller til tverrkunstneriske verk fra denne støtteordningen. Søknader som ikke tilfredsstiller kriteriene kan bli administrativt avvist. 

Send søknaden til riktig ordning i Kulturfondet.

Formål

Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og som ikke egner seg for vurdering innenfor de etablerte støtteordningene på de ulike fagområdene (visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og kulturvern). Ordningen skal bidra til kompetansebygging og langsiktig utvikling på kunst- og kulturfeltet, men også til dynamikk, eksperimentering og fornyelse, slik at kunst og kultur av høy kvalitet skapes, utøves, formidles og oppleves i hele landet.

Hva kan få støtte

Det kan søkes om tilskudd til tiltak/prosjekter med høy grad av tverrfaglighet og med forankring i eller innretning mot kunst- og kultursektoren, og som har sin primære motivasjon i forhold utenfor selve den kunstneriske idéen/produksjonen og/eller formidlingen av denne.

Grad av tverrfaglighet vurderes utfra sammensetning av fagkompetanse hos søker, blant de medvirkende og/eller utfra prosjektets formål, målgruppe eller tematiske innretning.

Det kan søkes tilskudd til:

 • Arrangementer: enkeltarrangementer eller flere arrangementer innenfor en overordnet definert ramme (inkludert festivaler), hvor det vises/formidles flere ulike kunstneriske/kulturelle uttrykk, eller som bidrar til refleksjon, analyse, kritikk, dialog og kunnskapsformidling om kunst og/eller kulturarv.
 • Publikasjoner/bøker og dokumentarfilmer for et allment publikum, som har kunst- og kulturfaglig innhold av tverrfaglig karakter, eller som behandler overordnede kunst- og kulturfaglige problemstillinger, eller som tematisk omhandler og/eller dokumenterer flere av kunstfeltene Norsk kulturråd har ansvar for.
 • Større prosjekter og satsninger av tverrfaglig karakter som bidrar til kompetansebygging og langsiktig utvikling for mer enn ett kunst- eller kulturfelt, og/eller som bidrar til feltenes mulighet til å nå ut til publikum, og/eller som bidrar til at kunsten og kulturens betydning og verdi for enkeltmennesket og for samfunnet synliggjøres og at kunstens posisjon styrkes. 

Hvem kan søke

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å holde til og virke i Norge.

Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet, og i tilfeller der de aktuelle prosjektene kan sies å være en ekstraordinær satsning som ikke kan forventes å skulle inngå som en del av virksomhetens kjerneoppgaver.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Hva kan du ikke søke støtte til

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som i sin helhet kunne vært rettet mot en eller flere andre ordninger innenfor Norsk kulturfond.

Under støtteordningen for tverrfaglige tiltak gis det ikke tilskudd til:

 • kunstnerisk verksproduksjon
 • ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • dekking av underskudd
 • undervisningsmateriell
 • student- og utdanningstiltak
 • forskning
 • forskningsformidling som ikke er rettet mot et allment publikum
 • markedsføringstiltak
 • manusutvikling for publikasjoner
 • manus- og pilotutvikling for film
 • tiltak/prosjekter som allerede er gjennomført

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Retningslinjer for ordningen i utskriftsvennlig versjon

Retningslinjer for Tilskuddsordning for tverrfaglige tiltak (pdf)

Les mer

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som ikke tilfredsstiller de formelle kriteriene nedfelt i disse retningslinjene, vil bli avvist.

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknader må inneholde:

 • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • sentrale samarbeidspartnere og kunstnerisk/faglig medvirkende
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan
 • søknadssum

Ingen vedlegg skal erstatte informasjon som gis i søknadsskjema. Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet, eksempelvis detaljert budsjett med finansieringsplan og begrunnelse for beregnet søknadsbeløp

Krav til søknad om støtte til arrangementer og andre prosjekter

Krav til søknad om støtte til publikasjoner

Krav til søknad om støtte til Arrangementer og andre prosjekter

Obligatoriske vedlegg til søknader om støtte til arrangementer

 • CV eller omtale av medvirkende kunstnere og fagpersoner
 • Program/programskisse skal være vedlagt dersom søknaden gjelder festival, kulturarrangement, seminar/konferanse, mønstring, workshop el.l.

Obligatoriske vedlegg til søknader om tilskudd til andre prosjekter

Det er ingen obligatoriske vedlegg til søknader om prosjektstøtte. For at søknaden skal være komplett, må den imidlertid inneholde informasjon om kunstnerisk/faglig innhold og navn på medvirkende kunstnere/utøvere/fagpersoner i den perioden det søkes om tilskudd for. Denne informasjonen legges inn i søknadsskjema under punktet «Prosjektbeskrivelse» og «Medvirkende og samarbeidspartnere». Det er viktig at søknaden redegjør godt for de elementene det legges vekt på ved vurderingen av søknaden, særlig prosjektets relevans for ordningens formål.

krav til søknad om støtte til Publikasjoner

Økonomi

Forventet «Salgsinntekt» på inntektssiden (basert på utsalgspris fratrukket rabatter) må inkludere samme royaltybeløp som føres under posten «Royalty» på utgiftssiden. Royalty (norsk: godtgjørelse for bruk) er en godtgjørelse for kommersiell utnyttelse av opphavsrett til åndsverk, og er fastsatt i kontrakten mellom forfatter og utgiver. Dersom det er avtalt éngangshonorar, oppgis beløpet.  

Obligatoriske vedlegg

 • Ferdigstilt manus

Aktuelle valgfrie vedlegg kan være

 • Fagkonsulentuttalelser
 • Eksempler på illustrasjoner

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant?

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål, Kulturrådets overordnede strategi og fagområdeplan for Tverrfaglige tiltak vurderes også. Gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold er andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader.

Se Kulturrådets strategi fra 2016 (pdf)

Se områdeplan for allmenne kulturformål, herunder tverrfaglige tiltak (pdf)

Manglende rapport/regnskap eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Hvem vurderer søknaden

Søknadene vurderes av fagutvalg oppnevnt av rådet. Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak vurderer søknaden på grunnlag av faglig kunstnerisk skjønn i samsvar med formålene til Norsk kulturfond og tverrfaglige tiltak.

Se medlemmer i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for av tilskuddet skjer i rater. Vanligvis vil de første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Dersom det er gitt tilskudd til en publikasjon/bok, skal tilskuddsmottaker sende ett eksemplar av ferdig trykt bok til Kulturrådet. Dersom det er gitt tilskudd til en digital utgivelse, andre former for digitalt distribuert innhold eller dokumentarfilmer, skal Kulturrådet gis tilgang.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tilskudd. 

Revisjon

For tilskudd over kr 200 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Evaluering

Dersom det blir aktuelt med evaluering av prosjektet det er gitt tilskudd til, plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon om Kulturrådet krever det.