Søk støtte

 

Tverrfaglige tiltak

Prosjektstøtte:

Tverrfaglige tiltak

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

2017
Informasjon om søknadsrunden
Status
5.9.2017 kl. 13:00 Søknadsfrist 23.11.2017
Vedtak i fagutvalg
13. - 14.12.2017
Vedtak i rådsmøte

Det ble behandlet 65 søknader denne runden, 24 av dem fikk støtte. Flere søknader ble avslått fordi graden av tverrfaglighet i prosjektet ikke var høy nok. Andre fikk avslag fordi det ble søkt tilskudd til produksjon. Ordningen Tverrfaglige tiltak gir ikke støtte til produksjoner, heller ikke tverrkunstneriske produksjoner. Søknader om dette skal sendes til andre, aktuelle ordninger. Med produksjon menes bl.a. skaping av kunstverk, sceniske forestillinger o.l.

Det ble gitt tilskudd til søkere i elleve av landets fylker, men selve gjennomføringen av prosjektene foregår i flere av landets fylker. Tilskuddene er gitt til ulike typer tiltak, bl.a. seminarer og konferanser, festivaler, formidling av tverrkunstneriske forestillinger og arenautvikling.

Barn og unge

Ti prosjekter rettet seg særlig mot barn og ungdom med en total søknadssum på kr 3,7 millioner kroner. Av disse fikk seks prosjekter tilskudd. Blant dem finner vi Den fantastiske barnekunstfestivalen i Arendal og Nøkkel til byen som skal gi ungdommer og unge voksne praktikantplasser ved kulturinstitusjoner, i første omgang i Oslo og Akershus.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 65

Søknadssum: 15 423 922

Antall tildelinger: 24

Tildelingssum: 5 134 000

Søknadene som kommer inn til ordningen Tverrfaglige tiltak blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden