Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 56 søknader, og 19 av disse fikk støtte. Under ordningen kan det søkes støtte i fire kategorier. Det ble søkt støtte til 27 flerkunstneriske og/eller tverrfaglige festivaler/arrangementer, og til 16 ulike tverrfaglige prosjekter. Det ble gitt støtte til ni festivaler/arrangementer, en konferanse og seks tverrfaglige prosjekter.

Festivalene og arrangementene har en rimelig god geografisk spredning, og det er gitt støtte til tiltak i Finnmark, Nordland, Akershus, Hordaland, Telemark, Hedmark og Oslo. Fagutvalget har særlig prioritert arrangører med en regional profil og gjennomtenkte programmeringsgrep.

I prosjektkategorien har utvalget prioritert tverrfaglige samarbeidsprosjekter som tar i bruk kunstnerisk kompetanse i utviklingen av ny kunnskap og metodikk. Det er blant annet gitt støtte til et delprosjekt (Beboerne/skulpturer med rom for villbier) innenfor et større forskningsprosjekt, Invisible Infrastructures, som undersøker hvordan skjulte fysiske, økologiske og kulturelle strukturer har innflytelse på urbane rom. De to samiske kulturinstitusjonene Sàmi Dàiddaguovddàs (Samisk senter for samtidskunst) og RidduDuottarMuseat har fått et treårig tilskudd til å utvikle og prøve ut ny kunst- og kulturformidlingsmetodikk for samisk kunst og kulturarv.

I tillegg til dette, var det 13 søknader innenfor kategorien arenautvikling. I denne kategorien kan tverrfaglige/tverrkunstneriske arenaer som har formidling av kunst og kultur til et allment publikum som sitt primære formål søke om tilskudd til faglig, kunstnerisk og organisatorisk utvikling i inntil tre år. Det var kun tre av arenaene som ble prioritert for tilskudd i denne runden – Fossekleiva kultursenter i Svelvik, Khartoum Contemporary Art Center i Oslo og RIMI/IMIR Scenekunst i Stavanger. Sistnevnte har fått tilskudd til videre utvikling av arenaen som tverrkunstnerisk/flerkunstnerisk produksjons- og visningssted.

Det er også mulig å søke om produksjonsstøtte til tverrfaglige publikasjoner, men det var ingen søknader om det i denne runden.

En rekke søknader ble også administrativt avvist fordi det ble søkt til kunstnerisk produksjon, som det ikke gis støtte til under denne ordningen. Med produksjon menes utvikling og skaping av kunstverk, sceniske forestillinger o.l., og begrensningen gjelder også for tverrkunstneriske produksjoner. Søknader om tilskudd til kunstnerisk produksjon kan rettes mot de øvrige produksjonsstøtteordningene i Norsk kulturfond.

Barn og unge

13 søknader gjaldt tiltak som særlig er rettet mot barn og ungdom (enten som publikum, som deltakere/utøvere under profesjonell kunstfaglig ledelse, eller som målgruppe for kunnskapsutvikling). Av disse fikk seks tilskudd, bl.a. arenautviklingstilskudd til Fossekleiva kultursenter, den flerkunstneriske festivalen Stoppested Verden på Hamar og prosjektet En smak av kunsten på Lokstallen i Stjørdal.

Tall fra runden

  • Antall søknader: 56
  • Søknadssum: kr 15 577 775
  • Antall tildelinger: 19
  • Tildelingssum: kr 4 0907 000

Søknadene som kommer inn til ordningen Tverrfaglige tiltak blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Kulturrådet kan dessverre ikke gi tilskudd til alle prosjekter som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist : 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg : 22. - 23.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden