Scenekunst

Tall og fakta

Tall og fakta

Scenekunst

Budsjetthjul for scenekunst i Kulturfondet 2016

Budsjetthjul for scenekunst i Kulturfondet 2016

Scenekunsten er en kollektiv kunstart som involverer mange ulike profesjoner, og preges ofte av tverrfaglighet i kunstprosessen. For å bidra til nytenkning og utvikling av det frie scenekunstfeltet, gir Kulturrådet ulike former for tilskudd fra Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og stipender gjennom Statens kunstnerstipend. 

NORSK KULTURFOND

Et av hovedmålene på scenekunstområdet er å legge til rette for eksperimentering, utforsking, nyfortolkning og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangre. Gjennom Norsk kulturfonds tilskuddsordninger som støtter scenekunst, dans og dramatikk i ulike faser, fra forprosjekt til produksjon og formidling, skal Kulturrådet stimulere aktiviteten og mangfoldet i norsk scenekunst generelt og bedre betingelsene for scenekunsten utenfor institusjonene spesielt.

Det kan også søkes om driftstilskudd for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Les mer om scenekunst i Kulturfondet

 

FOND FOR LYD OG BILDE

Tilskudd fra Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Innenfor scenekunstfeltet kan det søkes om tilskudd til gjenopptagelse, produksjon og formidling av sceneforestillinger, manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon. Det er kun opphavere, utøvende kunstnere og produsenter som kan søke om tilskudd fra Fond for lyd og bilde. 

Les mer om Fond for lyd og bilde

STATENS KUNSTNERSTIPEND

Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge, mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Statens kunstnerstipend omfatter flere ulike stipendtyper. Innen scenekunstområdet er det skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer, kostymedesignere, teatermedarbeidere, dansekunstnere og dramatikere som kan søke. Stipend kan bare gis til enkeltkunstnere, ikke grupper.

Les mer om Statens kunstnerstipend