Museum og kulturvern

Tall og fakta

Fakta og tall

Museum og kulturvern

Frå og med 2015 erstattar spelemiddel frå Norsk tipping tidligare middel på post 77, Prosjekt- og utviklingstiltak, på museums- og arkivfeltet.

Frå og med 2015 erstattar spelemiddel frå Norsk tipping tidligare middel på post 77, Prosjekt- og utviklingstiltak, på museums- og arkivfeltet.

Kulturrådet skal gje tilskot til og initiere samarbeids- og prosjekttiltak i museumsfeltet. Musea er viktige aktørar i kulturvernet, men det skjer òg omfattande aktivitet utanfor dei etablerte institusjonane. Der utførar både profesjonelle og frivillige aktørar viktig prosjektbasert arbeid for å auke kunnskapen om historie, kunst og samfunnsliv i Noreg.

MUSEUM

Kulturrådet har oppgåver knytt til utvikling, forvalting og rådgjeving på museumsfeltet. Ein viktig del av forvaltinga er knytt til mål- og resultatstyring. Dette inneber mellom anna å bidra til å utvikle ein god målstruktur og egna resultatindikatorar, samt utarbeide tilstandsrapportar og forslag til tiltak for betre måloppnåing i museumssektoren.

Eit sentralt virkemiddel i Kulturrådets rolle som strategisk utviklingsaktør på museumsfeltet er programbasert utlysning av prosjektmiddel. Frå og med 2015 erstattar spelemiddel frå Norsk tipping tidligare middel på post 77, Prosjekt- og utviklingstiltak, på museums- og arkivfeltet.