Visuell kunst

Tall og fakta

Tall og fakta

Visuell kunst

Avsetningen for visuell kunst i Kulturfondet i 2016

Avsetningen for visuell kunst i Kulturfondet i 2016

På det visuelle kunstområdet er de overordnede målene å styrke kvaliteten og mangfoldet i samtidskunsten, og å styrke formidlingen slik at den profesjonelle kunsten når et større publikum og får en tydeligere plass i samfunnet. Dagens kunstfelt omfatter maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, tegneserier, artists' books, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde skal Kulturrådet bidra til at det eksisterer et mangfoldig, nyskapende og tilgjengelig kunstliv i Norge.  

NORSK KULTURFOND

Tilskudd fra Norsk kulturfond skal bidra til å styrke bevisstheten om den visuelle kunstens betydning gjennom å bedre vilkårene for kunstneriske undersøkelser, produksjon, formidling og diskusjon. Utstillinger utgjør hovedkategorien av prosjekter som mottar tilskudd, i tillegg til viktige formidlingsarenaer som kunstfestivaler og kunstnerstyrte visningssteder. Seminarer, kunstfaglige publikasjoner og prosjekter innen kunst og ny teknologi er også prioriterte områder.

Det kan også søkes om driftstilskudd for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.

Les mer om visuell kunst i Kulturfondet

FOND FOR LYD OG BILDE

Fond for lyd og bilde er en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk, og skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak. Det kan blant annet søkes om støtte til produksjon og formidling av foto, billedkunst, kortfilm og dokumentarfilm.  Det er kun opphavere, utøvende kunstnere og produsenter som kan søke om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

Les mer om Fond for lyd og bilde

STATENS KUNSTNERSTIPEND

Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Statens kunstnerstipend omfatter flere ulike stipendtyper. Innenfor det visuelle kunstområdet kan billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer søke. I tillegg deles det ut stipender til folkekunstnere, filmskapere og til andre kunstnergrupper som jobber tverrfaglig og multimedialt. Stipend kan bare gis til enkeltkunstnere, ikke grupper.

Les mer om Statens kunstnerstipend