Tverrfaglig

Tverrfaglig / Våre oppgaver

Fakta

Tverrfaglighet i Kulturrådet

House of Foundation i Moss er et kunstnerkollektiv og litteraturhus som får driftsstøtte fra Kulturrådet for sitt tverrfaglige arbeid. Foto: House of Foundation.

House of Foundation i Moss er et kunstnerkollektiv og litteraturhus som får driftsstøtte fra Kulturrådet for sitt tverrfaglige arbeid. Foto: House of Foundation.

Kulturrådet bidrar og stimulerer til tverrfaglig og flerfaglig virksomhet i kunst- og kulturfeltet på mange måter og områder.

Mange prosjekter i kunst- og kulturfeltet krysser etablerte fagområder, sektorer og disipliner, og utvikles i samarbeid mellom aktører med forskjellig kompetanse og fagtilknytning. Fagfeltene utvikler seg hele tiden, infiltrerer andre områder og etablerer nye normer, grenser og begreper. Dette gjelder både mellom de ulike kunst- og estetikkområdene, men også mellom kunst- og kulturfeltet og helt andre områder som natur- og samfunnsvitenskap, politikk, pedagogikk og undervisning, helse, steds- og næringsutvikling osv.

 

Kulturrådet er opptatt av å følge utviklingen i feltet tett og bidra til at Kulturrådets arbeidsmåter og virkemidler til enhver tid er så godt tilrettelagt som mulig i forhold til kunst- og kulturaktørenes virkelighet. Kulturrådet ønsker også aktivt å stimulere til arbeid på tvers av fagområder fordi det bidrar til utvikling og utfordring av etablerte kategorier.

tverrfaglige Støtteordninger

Noen av Kulturrådets støtteordninger omfatter mange kunst- og kulturområder (for eksempel Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde, EU-/EØS-midlene, Den kulturelle skolesekken). Andre er opprettet for å støtte prosjekter som i seg selv krysser faggrenser (for eksempel Kunst og ny teknologi). Ordninger som Rom for kunst, Kunstløftet, Barne- og ungdomskultur favner både prosjekter med tilhørighet på ett bestemt fagområde og prosjekter som er tverrfaglige i sin karakter. Kulturfondsavsetningen Andre formål er spesielt ment å fange opp prosjekter av tverrfaglig karakter og prosjekter og satnsinger som faller utenfor de etablerte ordningene og områdene. Den benyttes også til å sette igang spesielle tiltak som krysser faggrenser (eks Hva er det med arkiv?).

 

Her er en liste over alle støtteordninger som er tverrfaglig eller flerfaglige.

Arbeidsområder og kulturpolitiske mål på tvers

Mangfold og inkludering

Kulturrådet arbeider for at kunst- og kulturfeltet skal omfatte et mangfold av uttrykk, være relevant i et samfunn som er i stadig endring, og at det skal invitere hele befolkningen til å ta del i kulturtilbudene. I tillegg til å dele ut støtte til eksterne prosjekter som bidrar til å styrke mangfoldet i kunst- og kulturfeltet, setter Kulturrådet i gang egne tiltak, eksempelvis aspirantordningen, utredninger og forskningsprosjekter, fagdager og dialogmøter (se mer på Mangfold og inkludering).

Digitale medier

Den digitale utviklingen gir store muligheter og utfordringer på tvers av områdene i kunst- og kulturfeltet. Kulturrådet ønsker å være i front av utviklingen og stimulere museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner til å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier i sin formidlingsvirksomhet (se mer på E-kultur). Gjennom støtte til tverrfaglige kunstprosjekter bidrar Kulturrådet også til utforsking og utvikling av ny teknologi, nye måter å bruke teknologien på og refleksjon om teknologiutviklingens konsekvenser. Kulturrådet ønsker videre å være en viktig deltaker og premissleverandør i diskusjonen omkring hvordan digital formidlingsteknologi krever nye løsninger for støtte til spredning og for sikring av opphavsrett, feks når det gjelder e-bøker og streamingtjenester.

Barn og unge

Kunst- og kulturformidling til barn og unge er en sentral målsetting som går på tvers av alle arbeidsområdene i Kulturrådet. I dette arbeidet bidrar Kulturrådet til dialog mellom kunst- og kulturområdene og andre fagområder som pedagogikk, didaktikk og samfunnsvitenskap. Se mer på Barn og unge.

Forskning, utredning og evaluering

Kulturrådets forsknings-, utrednings- og evalueringsvirksomhet omfatter både forskningsprosjekter innen de enkelte fagfeltene Kulturrådet arbeider med og prosjekter som undersøker tendenser og fenomener i kulturlivet i bred forstand. I FoU-arbeidet bidrar Kulturrådet til å styrke kunnskapsutvikling i krysningspunkter mellom kunst- og kulturfag, sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige fagtradisjoner. Se mer på Forskning.