Tverrfaglig

Tverrfaglig

Aktuelt

Ønsker mer innhold for barn og unge

Kulturrådet ønsker flere søknader om støtte til samarbeid for å utvikle gode prosjekter for og med barn og unge. Foto: Morten Bruun.

Kulturrådet ønsker flere søknader om støtte til samarbeid for å utvikle gode prosjekter for og med barn og unge. Foto: Morten Bruun.

Til søknadsfristene september 2017 og mars 2018 setter Kulturrådet av 1,5 millioner kroner til en satsing mot barn og unge ved norske kunst- og kulturarenaer.

Å legge til rette for at barn og unge over hele landet får ta del i kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet, både som publikum og medaktører i skapende prosesser, er ett av fem prioriterte satsningsområder i Kulturrådets strategi fra 2016. Kulturrådets faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak har derfor vedtatt å sette av 1,5 mill. kroner til prosjekter rettet mot barn og unge ved norske kunst- og kulturarenaer. Satsingen etableres som en del av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte.

Ønsker at flere satser på barn og unge

Gjesteoppholdsstøtten skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Ordningen er et ledd i Kulturrådets satsning på faglig utvikling ved arenaene, hvor det å stimulere til utvikling av arenaer for profesjonell, relevant og framtidsrettet kunstformidling for barn og ungdom er en viktig del av arbeidet.

Maria Utsi er medlem av Kulturrådet og utvalgsleder for Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

- Vi ønsker flere søknader om støtte til samarbeid for å utvikle gode prosjekter for og med barn og unge, sier utvalgsleder og rådsmedlem Maria Utsi. - Mange kulturhus og andre arenaer driver allerede et aktivt arbeid med program og innhold for denne målgruppen. Med de øremerkede midlene ønsker vi å bidra til at det utvikles nye prosjekter og nye strategier i programmeringsarbeidet, også ved arenaer som ikke tidligere har satset på barn og unge, sier Utsi.

Hovedmålet med satsingen er å stimulere til flere prosjekter som tilfører kompetanse og innhold til arenaene i deres arbeid rettet mot et ungt publikum. Det kan søkes om støtte til gjesteopphold for kunstnere, programskapere, kuratorer, innholdsprodusenter med mer som skal bidra i arbeid med programutvikling, utvikling av formidlingsstrategier, nye konsepter eller etablering av ny praksis, styrking av nettverk og samarbeid.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for satsingen er den samme som målgruppen til forsøksordningen for øvrig: Arenaer for formidling, visning og produksjon av profesjonell kunst og kultur, som for eksempel kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, programmerende scener, arrangører og festivaler.

Arenaer må selv søke om finansiering av gjesteopphold, eventuelt i samarbeid med den/de som inviteres. Kuratorer og kunstnere kan ikke søke tilskudd til opphold for seg selv gjennom ordningen.

Eksempler på HVA som kan FÅ STØTTE

Det kan gis støtte til gjesteopphold (kostnader til honorar, reise, opphold) for kurator/programskaper/kunstner som skal bidra til for eksempel:

  • Utvikling av prosjekter i samarbeid med barn og unge. Fokuset bør være en utforsking av barn og unges muligheter for å være premissleverandører og samarbeidspartnere i kuraterende arbeid.
  • Utvikling og/eller kuratering av programinnhold der barn og unge er tydelig målgruppe.
  • Utvikling av formidlingsstrategier og  arrangørkompetanse rettet mot spesifikke målgrupper blant barn og unge (for eksempel 0-3 år, barn med spesielle behov eller lignende)
  • Utvikling av nye konsepter i formidling og produksjon rettet mot et ungt publikum.
  • Styrking av samarbeid og nettverk.

Prosjektene kan gjerne være en kombinasjon av tiltakene som nevnes over.

Støtte fra ordningen fullfinansierer normalt honorar/lønn samt utgifter til reise og opphold for de inviterte i prosjektperioden. Det forutsettes at det finnes annen finansiering til gjennomføring av program eller produksjon av kunstprosjekter.

STØTTEORDNING, RETNINGSLINJER OG SØKNADSFRIST

Satsingen etableres innenfor rammene av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte. 

Søknadsfrist for den særskilte satsingen er 5. september 2017 og 2. mars 2018. 

KONTAKTPERSONER

Hilde Stenseng, telefon  21 04 58 74 / 934 27 611

Maria Utsi, 982 55 600

 


blog comments powered by Disqus