Tverrfaglig

Tverrfaglig

Aktuelt

Ungdomshus kan bli hus for kunst

Testturnéen med teaterforestillingen «Frå landevegen» ble vist på ungdomshuset i Jondal. Foto: Noregs ungdomslag.

Testturnéen med teaterforestillingen «Frå landevegen» ble vist på ungdomshuset i Jondal. Foto: Noregs ungdomslag.

Noregs Ungdomslag er tildelt 460 000 kroner over tre år for å ta i bruk ungdomshus over hele landet som scener og visningssteder for profesjonelle kunstneriske produksjoner. – Et prosjekt som bidrar til at alle landets innbyggere skal oppleve seg sett og inkludert som publikum til profesjonell kunst- og kultur, sier rådsmedlem Maria Utsi.

Noregs ungdomslag ble etablert i 1896, som en landssammenslutning for de mange lese- og samtalelag og "ynglingeforeninger" som grodde opp i Norge i siste halvdelen av 1800-tallet. I dag består sammenslutningen av ca 400 lokallag, og omkring 220 av disse er eiere av eller medeiere i ungdomshus. Bygging av ungdomshus blomstret særlig i 1920-30-årene, og mange steder har husene helt sentrale funksjoner som forsamlingshus og kulturhus – i omkring 100 av bygdene hvor det finnes ungdomshus, er huset også det eneste kulturhuset på stedet. Husene ligger rundt om i hele landet, både ute på øyer, inne i trange daler og oppe i små fjellbygder.

Kunst- og kulturopplevelser til folk der de bor

Det er disse lokalene og lokallagene som er kjernen i prosjektet Noregs ungdomslag nå har fått støtte til, NU Kulturformidling. Mange av husene fungerer allerede som gode møtesteder for lokal kulturvirksomhet og frivillighet, med en stor bredde av aktiviteter og tilbud. Dette fundamentet utgjør en unik mulighet for å etablere en nasjonal infrastruktur som kan ta i mot profesjonelle produksjoner og utøvere innen ulike kunstuttrykk, og slik gi flere kunst- og kulturopplevelser til folk der de bor.

Noregs ungdomslag skal bruke tilskuddet til å styrke lokallagenes arrangørkompetanse, etablere ulike turnéruter, samt bygge en nettportal som skal fungere som bindeledd mellom kunstnere og arrangører, mellom arrangørene, og mellom arrangørene og Noregs ungdomslag.

Besøk nettsidene til Noregs ungdomslag.

«Frå landevegen» som testturné

Prosjektet har i første omgang som mål å få opp turnéruter med minst 50 nye lokale arrangører i løpet av 2017, og deretter styrke og støtte opp under disse de neste årene. Kompetansehevingen i lokallagene dette krever, gjennomføres i samarbeid med MØST, Musikknettverk Østlandet, og etter hvert med musikknettverkene i de andre landsdelene. Noregs ungdomslag har også etablert et samarbeid med Det Norske Teatret, og en testturné med visning av teaterforestillingen «Frå landevegen» er allerede gjennomført i Hardanger. På sikt ønsker Noregs ungdomslag å etablere samarbeid med aktører fra andre kunstfelt enn musikk og scenekunst også.

Maria Utsi, leder for faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

– Dette er et svært spennende pilotprosjekt, som vi vil følge med interesse fremover, sier Maria Utsi, leder for faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak. – Om det lykkes, vil prosjektet bidra til å få på plass en infrastruktur av lettere tilgjengelige arenaer for visning av og formidling av profesjonelle kunstneriske produksjoner som blir for små eller for lite inntektsbringende i de større kulturhusene. Det vil være et gode både for publikum, som vil få en større bredde av kulturarrangementer nærmest levert på dørstokken, og for kunstnere og utøvere, som får et større spekter av arenaer å spille på.

Nordstoga satte det i gang

Idéen til prosjektet oppsto da Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland kontaktet Noregs ungdomslag i forbindelse med forberedelsene til «Heimafrå»-turnéen i 2013. Musikerne ønsket å spille på mindre, mer intime scener som kunne gi nærere kontakt med publikum, og så at ungdomshusene kunne være slike steder – og Noregs ungdomslag tok utfordringen. Turnéen ble en strålende suksess, og Noregs ungdomslag satte i gang et forprosjekt for å utrede mulighetene for å kunne gi dette tilbudet også til andre musikere og kunstnere.

– Noregs ungdomslag har gjort alt riktig, sier Maria Utsi. – De har sett mulighetene, kartlagt og utredet i en forprosjektfase, gjennomført testturnéer, og deretter søkt samarbeid med andre aktører som har kompetansen Noregs ungdomslag trenger for å få hovedprosjektet gjennomført på hensiktsmessig vis. Dette er et eksempel på et tverrfaglig samarbeid som på en utmerket måte søker å møte et behov som går på tvers av kunstfeltene, og som kommer til å bidra til å oppfylle Kulturrådets overordnede målsetning om at alle landets innbyggere skal kunne oppleve seg sett og inkludert som publikum til det profesjonelle kunst- og kulturtilbudet.

Ordningen for tverrfaglige tiltak

Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og forankring eller innretning mot kunst- og kultursektoren, og som ikke egner seg for vurdering innenfor de etablerte støtteordningene på de øvrige fagavsetningene (musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst og kulturvern). Ordningen skal bidra til kompetansebygging og langsiktig utvikling på kunst- og kulturfeltet, men også til dynamikk, eksperimentering og fornyelse, slik at kunst og kultur av høy kvalitet skapes, utøves, formidles og oppleves i hele landet.

Tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak.

Se alle tildelinger til tverrfaglige tiltak i denne behandlingsrunden.


blog comments powered by Disqus