Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Bergen byarkiv

Arkiva etter Bergen havnevesen 1735-2012

Tegning av kaianlegg med snittegning av grunn og kaifundament, 1885. Fra arkivet etter Havneingeniøren i Bergen (BBA A-0743/Fa/L0007)

Tegning av kaianlegg med snittegning av grunn og kaifundament, 1885. Fra arkivet etter Havneingeniøren i Bergen (BBA A-0743/Fa/L0007)

Arkiva fortel om Noreg som sjøfartsnasjon der hamnene var knutepunktet nasjonalt og internasjonalt.

Bergen var ein leiande internasjonal handels- og sjøfartsby og landets største hamneby. Arkiva fortel om handel, samferdsel og teknologisk utvikling, om demografi og turisme. Materialet gjev vidare innsikt i ein sentral kommunal og etter kvart interkommunal etats administrasjon og drift. Det dokumenterer politiske drøftingar og vedtak med gjennomføring av offentlege direktiv og lover knytt til kystkulturen generelt og hamneverksemda spesielt.

Nominasjon av arkiva etter Bergen havnevesen 1735-2012 (pdf)

Meir informasjon om arkivet hos Bergen byarkiv.

Kontaktperson

Avdelingsleder formidling og publikumsbetjening Bergen Byarkiv Ragnhild Botheim, telefon 482 79 319, ragnhild.botheim@bergen.kommune.no