Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Oslo byarkiv

Kristiania- og Aker fattigvesens arkiv 1832–1930

Arkivmaterialet fra Kristiania- og Aker fattigvesen belyser de fattiges livsvilkår og synet på fattigdom i en periode da det norske samfunnet gjennomgikk store endringer.

Arkivet er omfattende og er en unik og viktig kilde til sosiale forhold og belyser en rekke sentrale samfunnsspørsmål med stor sosialhistorisk og kulturhistorisk betydning. Stikkord er industriarbeiderklassens kår, arbeidsløshet, migrasjon, behandling av innvandrere, nasjonale minoriteter som romanifolket, ugifte mødre og "uekte" barn. Arkivet tas inn som en del av Norges dokumentarv.

Mer informasjon på byarkivet.no

Nominasjon av Fattigvesenet (PDF)