Museum og kulturvern

Norges dokumentarv

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Osebergfunnet - original feltdokumentasjon 1904-1906

Utsnitt fra feldokumentasjonen.

Utsnitt fra feldokumentasjonen.

Feltdagbøkene med notatar og skisser dokumenterer utgravinga av eit arkeologisk funn som vert rekna som ein av dei største nasjonalskattane.

Den unike feltdokumentasjonen frå utgravinga av Osebergfunnet har stor verdi som forskingsarkiv og representerer starten på moderne arkeologi.

Til oppføringa høyrer:

- Gabriel Gustafson: to feltdagbøker og  ei skissebok
- Haakon Shetelig: to skissebøker og ei notatbok med skisser

Nominasjon av Osebergfunnet - original feltdokumentasjon 1904-1906 (pdf)

Meir informasjon om feltdokumentasjonen hjå Kulturhistorisk museum.

Kontaktperson

Arkivansvarlig Anne Britt Halvorsen, telefon 22 85 98 04, a.b.halvorsen@khm.uio.no