Publikasjoner

Veiledning

Museumsbesøk - mer enn en fridag

ABM-skrift #61: Museumsbesøk - mer enn en fridag. Samarbeid skole og museum.

I 2006 og 2007 inviterte ABM-utvikling og Høgskolen i Oslo museumspedagogar og lærarar til å prøva ut konkret korleis samarbeid mellom skule og museum kan gjennomførast slik at elevar får eit best mogleg utbytte av museumsopplegget, og slik at dei to institusjonane utfyller kvarandre som læringsarena.

Denne rapporten skildrar det teoretiske rammeverket og metodiske underlaget for prosessen, i tillegg til dei ulike samarbeidsprosjekta og erfaringane ein gjorde seg undervegs. Resultata frå 'Museum og skole'-prosjektet syner at det ligg eit fruktbart potensial i eit systematisk og læringsteoretisk godt forankra samarbeid mellom skule og museum.

Skriftserie: Veiledning
Navn: Museumsbesøk - mer enn en fridag
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Guri Langholm og Merethe Frøyland (red.)
Artikkelforfatter: Ragnvald Nilsen Anne Torunn Braut Eva D. Johansen Monica Isaksen Thor Horntvedt Aslaug Nesje Bjørlo Mette Wilberg Line Kjellin-Smith Siv Garles Sjåland Berit Glærum Britt Åslaug Birkeland Kristin Risan Marianne Eyde Kari Beate Krane Grete M. Molaug Silje Adreassen Helene Ø. Larsen
Utgivelsesår: 2010
ISBN:978-82-8105-079-2