Publikasjoner

Rapport

Kunst, kvalitet, politikk

Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000. Rapportserien # 22

Problemstillinger omkring kunst og kvalitet og opera­tive mater å forvalte kunstnerisk  kvalitet på var bakteppet for Norsk kulturrads årskonferanse om 'Kunst, kvalitet og politikk' i Grieghallen, Bergen, 15. og 16. november 2000. Vel 275 deltok på konferan­sen, som første dag var organisert i en plenumssesjon omkring det overordnete temaet 'Kunst og kvalitet' - og deretter delt inn i tre tematiske seminarer om billedkunst, scenekunst og litteratur. Hovedtema andre dag var 'Kunst og politikk'. Der vil si at man gikk nærmere inn på hvordan forvaltningen av kunstnerisk kvali­tet i praksis kan ivaretas i kulturpolitikken.

Rapporten er bygd  opp av tre deler som i høy grad  korresponde­rer med konferansens struktur. I del I drøftes forholdet mellom kvalitet og kunstverk på et overordnet plan. I del II inngår fore­dragene som omhandler den kunstpolitiske forvaltningen av kvalitet. Del III består av innlegg som drøfter kvalitetsvurderinger på de enkelte kunstområdene.

Skriftserie: Rapportserien
Navn: Kunst, kvalitet, politikk
Utgiver: Norsk kulturråd
Forfatter: Christian Lund, Per Mangset og Ane Aamodt (red.)
Utgivelsesår: 2001
ISBN (trykt utgave):82-7081-095-9