Publikasjoner

Rapport

Statistikk for museum 2015

Statistikk 2015 for norske museum blei samla inn i mars 2016 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i rapporteringsåret.

Museumsstatistikken skal gi eit oversyn over norske museum, og syner informasjon om museumsinstitusjonane, besøk og tilgjenge, formidling og utstillingar, forsking og samarbeid, forvalting av bygningar og samlingar. Talmaterialet femner om i alt 116 museum. Av desse fekk 71 museum driftstilskot frå Kulturdepartementet. Dei 45 andre musea er mellom anna kommunale museum, universitetsmuseum og museum under andre departement.

Navn: Statistikk for museum 2015
Utgiver: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2017
ISBN (online):978-82-8105-130-0