Visuell kunst

Visuell kunst

Aktuelt

2 millioner til visuell kunst for unge

Prosjektet Lysgrafitti av Marit Silsand fikk støtte fra Kulturfondet i 2014, prosjektet ble vist under Barnas Oslo Open 2015.

Prosjektet Lysgrafitti av Marit Silsand fikk støtte fra Kulturfondet i 2014, prosjektet ble vist under Barnas Oslo Open 2015.

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år.

Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019 og fra og med 2016 har Faglig utvalg for visuell kunst fått et utvidet ansvar for å øke refleksjonen rundt og interessen for kunst for barn og unge.

Barn og unge vil være en hovedsatsing innen alle støtteordningene tilknyttet visuell kunst i 2017, og det lyses nå ut inntil 2 millioner kroner. Første søknadsfrist er 2. mars.

Kulturrådets ønsker søknader om prosjekter preget av åpenhet for alle uttrykk og der gode ideer ligger til grunn.

I vurderingen av prosjekter vil det legges vekt på kunstfaglig kvalitet, relevans for målgruppen, solide kunstneriske strategier og formidlingsidéer. I tillegg vil det bli lagt vekt på at barn og unge selv har muligheter for å delta i konseptutvikling og produksjon.

Det er et mål at prosjektene reflekterer over barn og unge som publikum og skapende deltakere, og utfordrer ulike former for tradisjonell tankegang på feltet.

Eksempler på prosjekter kan være:

  • Samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle kunstnere og barn/unge
  • Produksjon av kunst rettet mot en spesifikk aldersmålgruppe (for eksempel 0-3 år eller 9-11 år)
  • Formidlingsprosjekter som henvender seg til barn og/eller unge

Det gis ikke støtte til

  • Rene opplæringstiltak eller fast kursvirksomhet
  • Konkurranser

Støtteordninger, retningslinjer og søknadsfrist

Søknadsfrister for denne satsingen er 2. mars, 2. juni og 2. september 2017. Aktuelle støtteordninger er:

Prosjektstøtte – visuell kunst

Kunst og teknologi

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen

Alle søknader må merkes med BU (barn og unge) i tittelfeltet. Søknadene må være godt begrunnet, med gode beskrivelser og refleksjoner omkring prosjektenes forhold til målgruppen barn og unge.

Søker er ansvarlig for å sette seg inn i retningslinjene til de aktuelle ordningene slik at søknaden kommer inn til rett ordning og at alle ordningens krav er fulgt.


blog comments powered by Disqus