Visuell kunst

Visuell kunst

Aktuelt

Etablerer ny ordning for kunstnerassistenter

Foto: Kari Svanberg Pedersen

Foto: Kari Svanberg Pedersen

Kulturrådet etablerer en ny ordning for kunstnerassistenter. Søknadsfrist er 17. oktober.

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Assistenten vil samtidig kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd. Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. 

Kulturrådet arrangerte et informasjonsmøte om den nye ordningen 30. august. 

 

Forslag fra Unge Kunstneres Samfund

Det ble i statsbudsjettet for 2017 satt av fire millioner kroner til en ny kunstnerassistentordning, basert på et forslag fra Unge Kunstneres Samfund (UKS). Kulturrådet ble i tildelingsbrevet bedt om å utarbeide et forslag til organisering av dette tiltaket. Retningslinjer og utlysningstekst er nå klare. Søknadskjemaene blir tilgjengelige i midten av september.

Hvem kan søke

Kunstnerassistentordningen retter seg mot visuelle kunstnere i etableringsfasen med bachelor- eller mastergrad fra en kunsthøyskole, eller tilsvarende relevant erfaring. Etableringsfasen regnes inntil fem år etter endt utdanning, eller inntil fylte 35 år.

Visuelle kunstnere omfatter billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.
Den etablerte kunstner som ønsker assistent skal ha minst fem års erfaring som aktiv visuell kunstner. 

Begge skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om at den etablerte kunstneren holder til og har sitt virke i Norge.

Det er den etablerte kunstneren som må søke Norsk kulturfond.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 prosent i ett år, med mulighet til forlengelse i inntil ett år.

Tilskuddet tilsvarer 12 måneder i 50 prosent stilling i lønnstrinn 50 i hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten, samt en prosentandel av dette beløpet som skal dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og yrkesskadeforsikring.

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter eller tiltak som faller utenfor kunstnerassistentordningens formål.

Tilskuddet omfatter utgifter til ansettelse og det kan ikke søkes om reisestøtte eller produksjonsmidler.

Her kan du lese utlysningsteksten

Søknadsfristen er 17. oktober. Søknadsskjema blir tilgjengeleg cirka en måned før fristen.

Kontakpersoner

Inger Eri

Birgit Bærøe

 


blog comments powered by Disqus