Hopp til innhold

Søknadsfrist for Statens stipend for kunstnere for 2020

Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2020.

16. oktober 2019 kl. 13:00

Legg arrangementet i min kalender

Det skal fylles ut ett skjema for samtlige stipendsøknader innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Søk kunstnerstipend

Generelle tildelingskriterier

Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det tas ikke hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner, religiøs eller politisk oppfatning, kjønn eller alder. Stipendene skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det ansees som rimelig, kan det gjøres unntak fra denne regelen.

Stipendene kan ikke tildeles kunstnere som er under utdanning i 2019 dersom utdanningen utgjør mer enn 50 % av tiden, det vil si 15 studiepoeng per semester. Dette gjelder alle typer utdanninger, også ikke-kunstneriske. Ordinært diversestipend kan likevel søkes av kunstnere som avslutter utdanningen våren 2019. Diversestipend for nyutdannede kunstnere kan søkes av kunstnere som fullfører kunstutdanning på masternivå våren 2019. Eventuelle påbygningsstudier må avsluttes senest våren 2019.

Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett statlig stipend i samme år. Mottakere av arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og garantiinntekt kan likevel få tildelt diversestipend eller diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Det er særskilte kriterier for de enkelte stipendordningene. 

Følgende stipendordninger lyses ut:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Arbeidsstipend kan også gis til omskolering til annen kunstnerisk virksomhet. Stipendet tildeles for ett til fem år og utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. I 2017 utgjorde stipendet brutto kr 246 272.

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner. Stipendet kan tildeles yngre kunstnere i etableringsfasen som ikke er over 35 år i søknadsåret, altså født i 1982 eller senere. Det kan gjøres unntak fra alderskravet i særskilte tilfeller. Stipendet tildeles for ett til tre år og utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. I 2017 utgjorde stipendet brutto kr 246 272.

Diversestipend

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand med mer. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. Maksimalt stipendbeløp var kr 80 000 i 2017.

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipendet skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet og kan søkes av kunstnere som har fullført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå i 2018 og som tidligere ikke har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Masterstudenter som avslutter studiet våren 2019 kan også søke. Stipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere. Det kan som hovedregel bare søkes på stipendet én gang. Det kan gis støtte til samme formål som ordinært diversestipend. Maksimalt stipendbeløp var kr 90 000 i 2017.

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Det tildeles for ti år og kan fornyes for ytterligere ti år etter søknad. Stipendet bortfaller dersom mottaker fyller 67 år i løpet av stipendperioden. Årsbeløpet skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten som for tiden er kr 237 440. Stipendet utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. Stipendet blir ikke avkortet, men hvert femte år av stipendperioden blir gjennomsnittlig alminnelig inntekt for de fire foregående årene beregnet. Dersom denne overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, bortfaller stipendet fra og med påfølgende år.

Stipend for seniorkunstnere

Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år. Årsbeløpet skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten som for tiden er kr 237 440. Stipendet utbetales i månedlige rater fratrukket skatt. Stipendet blir ikke avkortet, men i år fem av stipendperioden blir gjennomsnittlig alminnelig inntekt for de fire foregående årene beregnet. Dersom denne overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden, bortfaller stipendet fra og med påfølgende år.

Merk at det normalt er relativt få stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere ledige for tildeling hvert år. Tidspunkt for oppstart av et eventuelt stipend vil variere da dette avhenger av når den aktuelle stipendhjemmelen blir ledig. Informasjon om tidspunkt for oppstart vil bli gitt ved tildeling.

Brukerstøtte

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt. Vedkommende saksbehandler vil eventuelt hjelpe deg videre til rett person.

Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend

Utvidet åpningstid

Vi har utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før søknadsfristen.