Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativ næring - næringsutvikling

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfristen for 2020 er flyttet til 3. mars kl. 13:00

Søknadsfrist

mar

03

2020

Kl. 13:00

Formål

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot kunstnere og mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt utøvende aktører i det frie feltet, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum.

Ordningen disponerer 8,7 mill. kroner. Tilskudd gis på inntil kr 400.000 og som hovedregel kun én gang. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak innen markedsutvikling, forretningsutvikling, distribusjon eller formidling som bidrar til økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet. Det kan som hovedregel kun gis tilskudd en gang fra ordningen til tiltaket.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning. 

Som hovedregel gis ikke støtte til et tiltak mer enn en gang, og det gis ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Målgruppen for disse midlene er virksomheter i formalisert samarbeid med profesjonelle kunstneriske aktører. Eksempler på slike virksomheter kan være agenter, managere, forleggere, gallerister, produsenter og arrangører. Det må vises godt hvordan tiltaket vil føre til økte inntekter og langsiktig økonomisk vekst for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører.

I tillegg til bransjene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, omfatter kulturell og kreativ næring i Kulturrådets satsing film, arkitektur, design, mote og spill. Kun virksomheter med organisasjonsnummer kan søke.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknaden vil det spesielt bli lagt vekt på disse kriteriene:

  • Potensial for næringsutvikling og økonomisk bærekraftighet: Om prosjektet vil bidra til økte inntekter og langsiktig økonomisk bærekraft for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører. 

  • Profesjonalisering: Om prosjektet bidrar til å profesjonalisere og utvikle verdikjeden og kunstnerøkonomien i feltet.

  • Bredde i finansiering: Prosjektet må kunne dokumentere egenfinansiering.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrådet legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og bransjemessig bredde. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere tildelinger fra Norsk kulturråd, vil også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Om tilskudd og beløp

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde en beskrivelse av virksomheten og samarbeidende aktører og ha tydelige mål for hvordan prosjektet skal føre til langsiktig økonomisk vekst for virksomheten og samarbeidende kunstneriske aktører.

Prosjektbudsjett må legges ved i form av spesifisert budsjett for tiltaket det søkes støtte til og ikke driftsbudsjett for hele virksomheten. Vedlegg i form av formaliserte intensjons- eller samarbeidsavtaler med kunstneriske aktører, samt konkret prosjektplan for tiltaket, vil også telle positivt.

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige krav følger av søknadsskjemaets hjelpetekster.

Obligatorisk vedlegg

Spesifisert prosjektbudsjett skal vedlegges søknaden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden for kreativ næring

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Hele tilskuddet fra tilskuddsordning for kreativ næring utbetales under ett når søker har akseptert kontrakten.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet og eventuelle vedlegg til dette.

Rapportering for tilskudd fra kulturnæringsmidler

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet, med en beskrivelse av måloppnåelse basert på prosjektets ambisjoner. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Ønsker du rådgivning?

Har din organisasjon/virksomhet et prosjekt som passer inn under denne ordningen? Ønsker dere rådgivning før søknadsfristen?

Rådgivning