Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Amatørteateraktivitet i grupper

Se vedtakslister

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteateraktivitet blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Grupper som driver frivillig amatørteateraktivitet. Gruppen må bestå av minst to personer. Deltakerne i gruppen skal være amatører og over 18 år. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Kurs: Kurs i utøvende performativ kompetanseheving som gir deltagere i gruppen ferdigheter som er nødvendig i forbindelse med en fremføring. Gjelder kurs i for eksempel scenekamp, akrobatikk, mime, sang, dans og lignende (maksimalt 20 000 kroner)
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner)
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføring (maksimalt 30 000 kroner)
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner)
 • Bistand fra profesjonell aktør: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 50 000 kroner)

Det kan søkes om tilskudd inntil 50 000 kroner totalt til aktiviteter i et begrenset tidsrom. 
 

Det gir ikke tilskudd til:

 • aktiviteter i regi av en statlig eller kommunal virksomhet
 • aktiviteter som inngår i studie- og undervisningstiltak
 • aktiviteter som har som formål å generere økonomisk overskudd 
 • aktiviteter som gir økonomiske fordeler for fast deltaker i gruppen eller nær familie av deltakere i gruppen.
 • aktiviteter utenfor Norge
 • dekning av underskudd
 • driftskostnader
 • fraktkostnader
 • kjøp av teknisk utstyr

 
Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med eventuelle vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Ved søknad om bistand fra ekstern profesjonell aktør skal CV og intensjonsavtale følge søknaden. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

Vi viser også til punktet om rapportering (paragraf 9 i retningslinjene, se styringsdokumenter).
 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Behandlingen av søknaden gjennomføres av Kulturrådets fagadministrasjon. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på søknadens relevans for ordningens formål.

Beregning av tilskudd

Tildelingsbeløp beregnes ut fra den totale avsetningens begrensninger og antall innkomne søknader.

Vilkår for utbetaling

Alle søkere vil få et vedtaksbrev via Altinn. Tilskuddsmottakere får en kontrakt som inneholder vilkårene for støtte. Tilskuddet blir utbetalt etter at kontrakten er akseptert. Tilskuddet utbetales til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturrådet. 

Tildelingen faller bort dersom kontrakten ikke er akseptert innen fristen. Fristen er angitt i kontrakten og denne må aksepteres via Altinn. 
Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre aktiviteten i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at støtten kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene.

Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn.

Rapportering og regnskap

Rapport skal leveres gjennom Altinn. Tilskuddsmottaker skal fylle ut et forenklet rapportskjema som vil bli tilsendt i Altinn.

Det skal redegjøres for bruken av tilskuddet og leveres kvitteringer på alle utgifter det er søkt tilskudd til senest tre måneder etter at aktiviteten er avsluttet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Tilskuddsmottaker skal melde fra dersom det er avvik fra søknaden. Kvitteringer og fakturaer skal scannes og legges ved rapporteringsskjemaet. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter, eller bilag som er adressert til andre enn gruppen eller enkeltpersoner i gruppen. Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Eventuelt restbeløp kan benyttes på andre utgifter knyttet til amatørteateraktiviteter, så lenge de samsvarer med retningslinjene til ordningen. Benyttelsen av overskytende midler må dokumenteres ved kvittering. Eventuelt restbeløp som ikke benyttes til amatørteateraktiviteter må tilbakebetales.

Tilskuddsmottaker vil motta en påminnelse om rapporteringsfristen i sin innboks i Altinn før rapporteringsfristen er utløpt. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, vil Kulturrådet kreve tilskuddet tilbakebetalt.

Tilbakebetaling av tilskudd 

Dersom det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturrådet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av aktiviteten plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det. 

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.
 
Der det gis tilskudd til aktiviteter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.