Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Andre formål - Prosjektstøtte (Avsluttet)

Se vedtakslister

Formål

Ordningen har som formål å fange opp prosjekter av tverrfaglig karakter og prosjekter som av andre grunner faller utenfor de etablerte fagområdene.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Aktuelle tiltak er tverrfaglige kunst- og kulturprosjekter av typen festivaler, kulturarrangementer og mønstringer, og/eller prosjekter som synliggjør og formidler nye og uetablerte kunst- og kulturuttrykk. Det kan også være snakk om seminarer, publikasjoner, utstillinger, dokumentarfilm og workshoper med et kunst- eller kulturfaglig innhold som ikke uten videre lar seg plassere på andre fagområder.

Det gis normalt ikke tilskudd til tverrkunstneriske produksjoner innen scenekunst, musikk og visuell kunst fra Andre formål, og det gis ikke tilskudd til prosjekter som kunne vært behandlet under andre ordninger i Kulturfondet. Søknader til slike prosjekter kan bli avvist administrativt, og det er derfor viktig at søkere sjekker at det ikke finnes andre ordninger som er aktuelle:
http://www.kulturradet.no/sok-stotte

Vær særlig oppmerksom på at det finnes tverrfaglige prosjektstøtteordninger både under Kulturvern og Barne- og ungdomskultur:
http://www.kulturradet.no/stotteordninger/prosjektstotte-kulturvern
http://www.kulturradet.no/stotteordninger/prosjektstotte-barn-og-unge

Når det gjelder publikasjoner gis det normalt ikke tilskudd til manusutvikling. Det kan gis tilskudd til trykking av publikasjoner når ferdigstilt manus foreligger. Søknader om trykkestøtte til publikasjoner som er knyttet til ett fagområde skal rettes direkte til den aktuelle fagavsetningen.

Søknad om støtte til et og samme tiltak blir vanligvis bare behandlet én gang i løpet av et budsjettår.

Hvem kan søke?

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes støtte til må involvere profesjonelle kunstnere eller fagpersoner og/eller representere formidling av kunst og kultur på et profesjonelt nivå.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for Andre formål vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål, oppnevnt av rådet, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. For denne ordningen kan Kulturrådet normalt støtte inntil 50 % av prosjektets totalkostnad.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.