Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Andre musikktiltak – prosjektstønad

Se vedtakslister

Viktig melding:

Gjelder søknaden komponering/skaping av ny musikk eller nye produksjoner, skal det fortrinnsvis søkes tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjon.

 

Gjelder søknaden konsertvirksomhet, skal det enten søkes tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler (for utøvere), eller ordningen for konsertarrangører og ordningen for musikkfestivaler (for arrangørvirksomheter).

 

Gjelder søknaden musikkinnspilling eller plateproduksjon, skal det fortrinnsvis søkes publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, ordningen for fonograminnspillinger eller Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte.

 

Søknader som er feilsendt vil bli avvist.

Søknadsfrist

jun

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Formålet er å fremje nye prosjekt som fell utanfor dei andre tilskotsordningane på musikkfeltet i Kulturrådet, slik som forsøksverksemd og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som bidreg til å bevare og tilgjengeleggjere musikkarven i Noreg.

Åpne alle

Om ordninga

Kulturrådet har ei rekkje ordningar som støttar formidling og produksjon av musikk, slik som bestillingsverk- og produksjonsstønad, musikar- og ensemblestønad og arrangør- og festivalstønad. Prosjektstønad skal gje høve til å gjennomføre tiltak som ikkje vil få tilskot frå andre ordningar på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlinga av musikk er i stadig endring, og det kjem nye former for å skape, spele, bruke og formidle musikk. Der er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnarleg utprøving og forsøks- og forprosjekt som bidreg til utvikling i musikklivet, og stimulere til dokumentasjon og utgjeving av allmenn faglitteratur om musikk.

Kva kan få stønad?

Ordninga gjev stønad til tiltak som ikkje vil få tilskot frå andre ordningar på musikkområdet, og som bidreg til utvikling i musikklivet. Aktuelle prosjekt kan vere kunstnarleg utprøving av nye idéar, konsept og metodar, arbeidsverkstader, seminarverksemd, prosjekt for og med born og ungdom og dokumentasjon og utgjeving av allmenn faglitteratur om musikk. Det vert også gjeve stønad til tiltak som bidreg til bevaring og formidling av musikkarven i Noreg.

Særleg relevante er prosjekt som omfattar

 • kulturelt mangfald
 • born og unge
 • tverrkunstnarlege uttrykk

 

Faglitteratur og edisjon av notar/partitur

Det vert gjeve tilskot til kostnader ved utgjeving av faglitteratur av allmenn interesse. Manus må vere trykkjeklårt og leggjast ved søknaden. Det vert også gjeve tilskot til restaurering og edisjon av notebasert musikk som dimed vert gjord tilgjengeleg for framføring og formidling i Noreg og utlandet. Søkjaren bør opplyse om prosjektet fell inn under Norsk musikkarv, som er den nasjonale satsinga for bevaring og formidling av musikk etter norske komponistar.

 

Kva kan det ikkje søkjast tilskot til?

 • Manusutvikling og produksjon av undervisningsmateriell
 • Innkjøp av utstyr
 • Klasseturar og studiereiser i inn- og utland
 • Student- og utdanningstiltak
 • Opplæring, kurs og liknande
 • Etablering og drift av plateselskap, studio og andre bransjeselskap
 • Utgifter til trykking av bøker som allereie er utgjevne
 • Prosjekt som allereie er starta opp eller gjennomførte

Det vert normalt ikkje gjeve tilskot til filmproduksjon.

Kven kan søkje?

Ordninga stiller ikkje særlege krav til kven som kan søkje, men prosjekt det vert søkt tilskot til, skal involvere profesjonelle kunstnarar og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlarar.

Søknad om stønad til eitt og same tiltak vert vanlegvis behandla berre ein gong innanfor eit budsjettår. Nytt budsjettår startar 1. desember.

 

Kva vert vektlagt i vurderinga?

I vurderinga av søknadene vert det lagt overordna vekt på fagleg innhald, profesjonalitet og kunstnarleg kvalitet. Ein vurderer særskilt om prosjekta er relevante for områdeplanen for musikk hos Kulturrådet. Andre omsyn som vert tatt med i betraktninga i den samla prioriteringa av søknader, er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfald av uttrykk.

Kulturrådet tar imot langt fleire søknader enn det er midlar til. Det inneber at råd og utval må gjere strenge og ofte krevjande prioriteringar, som fører til at også prosjekt som vert vurderte som gode, vil kunne få avslag eller lågare stønad enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendast inn før prosjektet er sett i gang, og som hovudregel vert det ikkje gjeve tilskot til prosjekt som er sette i gang før gjeldande søknadsfrist.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikkje prosjekt, og det vert føresett at søkjaren budsjetterer med andre finansieringskjelder.

Kven vurderer?

Søknadene vert vurderte av Fagleg utval for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak, oppnemnt av Norsk kulturråd, som gjer vurderingane sine på grunnlag av fagleg og kunstnarisk skjønn i samsvar med fondets formål

Om tilskudd og beløp

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, som søknader om støtte til bestillingsverk.

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må oppfylle de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Norsk kulturråd. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist. 

Relevante vedlegg

I de tilfeller hvor det søkes flere ordninger i Kulturrådet, er det ønskelig at det legges ved et detaljert budsjett.

Legg ved lyd- og bildefiler der det er relevant for søknaden.

•    Lydfiler skal være i mp3-format
•    Lenker til nettsider med lyd- og bildefiler godkjennes ikke.
•    Merk filene med navn på prosjektet og ev. medvirkende.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt. 

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling 
Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen tre uker fra tilskuddsbrevet er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20%, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.  Se § 12.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd 
Dersom tilskuddsmottaker over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort. 

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Revisjon 
Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse. 

Norsk kulturråd kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet 
Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Norsk kulturråd.

Rapport og regnskap 
Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her

 

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd 
Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk Kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Evaluering 
Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet. 

Andre betingelser 
Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider.

Funksjonshemmede har krav på gratisbillett til sin ledsager eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.
 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.