Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet ved faglig utvalg for tverrgående ordninger har denne runden gitt tilskudd til 34 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 64 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 51,5 millioner kr. I alt ble 10,9 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

I vurderingen av søknadene har fagutvalget lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, og faglig begrunnelse og forankring for de infrastruktur- og arenabehov som blir fremmet. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt.

Fagutvalget har også vært bevisste på geografisk fordeling av midlene, og har prioritert tilskudd til både store og små arenaer over hele landet. I sine vurderinger har de i tillegg satt søkelys på bærekraft og klima-/miljøhensyn, og tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum.

Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Bredt nedslagsfelt, flere nye søkere

Søknadstallet til ordningen har gått noe ned siden 2021, og nærmer seg nå samme nivå som søknadstallet lå på før koronapandemien. Over en tredjedel, 25 søknader, er fra søkere som aldri har søkt tilskudd fra ordningen tidligere. Av disse er 8 helt nye søkere til Kulturfondet generelt.  
Det er mottatt søknader fra alle fylker i landet. Arenaene som er støttet er varierte både i form, innhold og geografisk plassering. Det er gitt tilskudd til ombygginger, oppgraderinger og tilpasninger av lokaler og bygg, investeringer i teknisk utstyr, forprosjekter og utprøvingsprosjekter. Prosjektene omhandler både eksisterende arenaer og helt nye etableringer.

En stor andel søknader og prioriterte prosjekter kommer fra aktører i det visuelle kunstfeltet eller arenaer som definerer seg som tverrfaglige. I denne runden er det også flere søknader fra musikkarenaer enn tidligere. Det er få søknader fra, og få tildelinger til, litteratur-, scenekunst- og kulturvernfeltet. Rundens største tildeling er imidlertid tildelt en litteraturarena, Bokhuset Stavanger. De mottar 1,5 millioner kroner til ombygging og tilrettelegging av sine lokaler, med formål om å øke Bokhusets kvaliteter som litteraturhus og publikumsarena med universell utforming.

Kommunale kulturarenaer

Søknadsbunken rommer flere søknader fra kommuner om tilskudd til utvikling av nye eller videreutvikling av eksisterende kulturhusprosjekter. Tre av disse er prioritert for tilskudd: Sandefjord kommune mottar kr 500 000 til ombygging av kjellerarealer ved Hjertnes kulturhus til produksjonslokaler for scenekunst, musikk og visuell kunst. Nord-Aurdal kommune er tildelt kr 500 000 til investering i tepper/vegg-gardiner i storsalen i det nye Trykkeriet kulturhus i Fagernes, for å bidra til fleksibilitet for særlig det profesjonelle kulturlivet, med behov for ulik saltilpasning. Utvalget har også bevilget kr 82 000 til et forprosjekt som skal bidra til å utvikle foajeen i Trivselshagen kulturhus i Gloppen kommune til et kreativt flerbruksrom med scene for konserter og møteplass for lokale kulturaktører.

Forprosjekter

20 av søknadene omhandler for- eller utprøvingsprosjekter. Flere av forprosjektene omhandler kartlegginger, utredninger eller mulighetsstudier for etablering av helt nye arenaer, eller nye bygg eller oppgradert infrastruktur ved eksisterende arenaer. 
Fagutvalget vil støtte opp om aktører som gjennomfører kartleggings- eller utredningsfaser i forkant av større byggeprosjekter, som ofte omhandler å hente inn relevant fagkompetanse innenfor eksempel arkitektur, byggfag, teknikk e.l. Flere slike forprosjekter er derfor prioritert for tilskudd i denne runden, innenfor en størrelsesorden fra kr 50 000 til 400 000. Erfaringsmessig har tilskudd til forprosjekter flere ganger resultert i at det ved senere søknadsrunder til ARENA-ordningen sendes inn godt dokumenterte og solide søknader om hovedprosjekt/byggeprosjekt.

Blant arenaene som mottar tilskudd til forprosjekter i denne runden er Buskerud kunstsenter i Drammen, Trysil kunstforening, PRODA Profesjonell Dansetrening i Oslo og foreningen Mjøsvasen som skal utvikle en flytende kulturscene på Mjøsa.

Produksjonsfasiliteter

Flere av søknadene fremmer behov for produksjonsfasiliteter som samler større miljøer av kunstnere og/eller kunstfelt. Fagutvalget har prioritert å støtte flere slike arenaer, og fremhever blant annet tilskudd til oppgradering av lokaler ved både nyopprettede Holmen Fellesverksted i Fredrikstad og Den Frie Presse i Bodø. Sistnevnte er et av få fellesverksteder som tilbyr grafisk høyttrykkspresse av stort format i Nord-Norge.

Barn og unge

Til sammen 26 søknader gjelder arenaer som har programmering, formidling og aktiviteter for og/eller med barn og unge. Som ved tidligere søknadsrunder er det relativt få av søknadene som gjelder helt rendyrkede barne- og ungdomsarenaer, men de som er regnet med har uttalte satsinger rettet mot målgruppen som del av sitt program eller sin virksomhet.

Et eksempel er Trænafestivalens store rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekt ved ungdomshuset Trænstaven og omkringliggende område på Træna. I tillegg til å benyttes i festivalperioden, skal infrastrukturen som oppgraderes og etableres bidra til en helårig kunst- og kulturaktivitet, der man har et særlig fokus på barn og unges behov. Utvalget har tildelt prosjektet 1,2 millioner kroner.

Universell utforming 

I denne runden er 17 av søknadene knyttet til tiltak som skal sikre universell utforming av infrastruktur og lokaler, og 8 av disse er prioriterte for tilskudd. En av arenaene er Østfold kunstsenter, som mottar tilskudd til trappeheis, tilpasning av døråpninger og toalett i sitt bygg fra 1850-tallet. Et annet eksempel Alta kunstforening, som mottar 1 million kroner til oppgradering av sine utstillingslokaler, der det å tilfredsstille gjeldende forskriftskrav til universell utforming er ett av flere sentrale tiltak som skal gjennomføres.
Utvalget ønsker i større grad å synliggjøre mulighetene som finnes i ARENA-ordningen for å gi tilskudd til universell utforming, og planlegger en særskilt satsing på dette innenfor ordningens rammer i løpet av 2023.

Tilbakemeldinger gjennom vedtakstekster

Utvalget har over flere år etablert en praksis med å gi tilbakemeldinger til søkere gjennom spesifiserte vedtakstekster.

I noen tilfeller handler dette om positive vedtak om tilskudd, der utvalget samtidig stiller noen vilkår for tildelingen. Dette kan for eksempel være dokumentasjon som tilskuddsmottaker må sende inn/bekrefte før tilskuddet kan utbetales, knyttet til eiendomsforhold/leiekontrakt, organisering/driftsmodell, arenaens forankring i det frie kunst- og kulturfeltet eller liknende. Det kan også være vilkår for hvordan tilskuddet kan/ikke kan benyttes, dersom søknadsbudsjettet omfatter tiltak som ARENA-ordningen ikke kan støtte (for eksempel kjøkkenfasiliteter, møbler og løst utstyr, jf. ordningens retningslinjer).

I andre tilfeller er tilbakemeldingene gitt som avslag «på foreliggende grunnlag», med en oppfordring til å ta kontakt med saksbehandler for veiledning, og i noen tilfeller også invitasjon til å søke på nytt i til neste søknadsfrist. Utvalget har etter hvert god erfaring med å invitere søkere til dialog gjennom denne praksisen, og flere søkere som har mottatt avslag på foreliggende grunnlag har sendt inn vesentlig sterkere søknader til neste søknadsfrist.  

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 64
Søknadsbeløp: 51 527 931
Antall tildelinger: 34
Tildelingsbeløp: 10 941 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LOUDKIND MUSIC GROUP AS Urban Youth Sound Camp - 2022 Populærmusikk Oslo 2022 100000 29.8.2022 Bevilget 60000 HEARMEDIA AS COLAB Konseptutvikling - 2022 - 2023 Verdensmusikk Trøndelag 2022 272492 29.8.2022 Avslått 0 NORDHORDLAND MUSIKKTEATER Frå hav til fjell i Nordhordland, gjennomførings år - 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2023 50000 29.8.2022 Avslått 0 NORDHORDLAND MUSIKKTEATER Frå hav til fjell i Nordhordland, utviklings år - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2022 50000 29.8.2022 Avslått 0 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Strunkeveko 2023 - 2025 - 2023-2025 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2023 400000 29.8.2022 Bevilget 250000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Strunkeveko 2023 - 2025 - 2023-2025 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2024 400000 29.8.2022 Bevilget 260000 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Strunkeveko 2023 - 2025 - 2023-2025 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2025 400000 29.8.2022 Bevilget 270000 FRIDA BERGLJOT ANDA VANGEN Direkte-innspilt musikkvideo - 2022 Populærmusikk Vestland 2022 20000 29.8.2022 Avslått 0 NIVALISAKADEMIET NivalisAkademiet - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 60000 29.8.2022 Avslått 0 GLOBAL OSLO MUSIC Ruth Reese - The Black Rose - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 90000 29.8.2022 Bevilget 90000 MARIT VESTRUM Revitaliseringsprosjekt: Polsdans i Indre Namdal - 2022-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2022 15000 21.9.2022 Bevilget 30000 MARIT VESTRUM Revitaliseringsprosjekt: Polsdans i Indre Namdal - 2022-2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2023 15000 21.9.2022 Avslått 0 Jørn Erik Ahlsen Alkanger I really wanted to go there - 2022 2023 Verdensmusikk Viken 2023 140000 Avvist 0 SMIDTS STRYKERI Bare Fjas og Blågras med spelemannslag - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2022 51000 29.8.2022 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG NÆRING ADMINISTRASJON Allsang på Kimen - 2022 Populærmusikk Trøndelag 2022 100000 29.8.2022 Avslått 0 SABLA MORO AS GBfestivalen - 2022 Populærmusikk Agder 2022 80000 Avvist 0 Tyler Abrahamson Futrell Pas de Quatre - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 22500 29.8.2022 Avslått 0 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Arkivformidling Trøndelag: formidling og arkivforvaltning - 2022, 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2022 85000 21.9.2022 Bevilget 100000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Arkivformidling Trøndelag: formidling og arkivforvaltning - 2022, 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2023 150000 21.9.2022 Avslått 0 LANGMOEN MUSIKK Hva er tidsånd? - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 46000 Avvist 0 NORSK DOBBELTRØRLAG (DOR) - ORGANISASJON FOR OBO OG FAGOTT (NORWEGIAN DOUBLE REED SOCIETY) DORfest-konserter - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 100000 29.8.2022 Avslått 0 DRAUG MEDIA AS Draug Akademiet - 2022 Populærmusikk Nordland 2022 80000 29.8.2022 Bevilget 80000 KAJA BJØRNTVEDT Det var en gang en melodi - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 120000 29.8.2022 Avslått 0 Dominic Joseph Wilson I Travelled - dokumentasjon - 2022 Verdensmusikk Oslo 2022 21435 29.8.2022 Avslått 0 Øyvind Brandtsegg Persistent Disequilibrium - 2022-23 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2022 90000 29.8.2022 Bevilget 90000 OSLOFONI OSLOFONI - verksted for eksperimentell musikk - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 110000 29.8.2022 Avslått 0 LYTTELOS ANNABEL BALEAN GUAITA Videoessay - Lyttelos - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 20000 29.8.2022 Avslått 0 Sigridur Iva Thorarinsdottir Lillehammer sangfestival - 2022 Populærmusikk Innlandet 2022 59800 29.8.2022 Avslått 0 DANS FOR VOKSNE DNA?AND? Stavanger - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 240000 29.8.2022 Bevilget 240000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Baluba - 2023-2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2022 250000 29.8.2022 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Baluba - 2023-2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2023 350000 29.8.2022 Bevilget 250000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Baluba - 2023-2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2024 350000 29.8.2022 Avslått 0 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Lydverket dronning Eufemias by - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 240000 29.8.2022 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023 - 2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 500000 29.8.2022 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023 - 2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 500000 29.8.2022 Avslått 0 KLASSISK Klassisk for alle - 2023 - 2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2025 500000 29.8.2022 Avslått 0 IRENE GELLEIN Vræl - 2022-2023 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2022 57000 29.8.2022 Avslått 0 Erik Gunnar Aaberg Bevaring av Norges eldste musikkprogram - Sort Kanal. - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 78600 29.8.2022 Bevilget 78000 FLU HARTBERG In Ruins - 2022 Populærmusikk Oslo 2022 470000 29.8.2022 Bevilget 200000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER STUDIOTJUEEN - TJUETJUETO - TJUETJUETRE - 2022,2023 Populærmusikk Oslo 2022 125000 29.8.2022 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER STUDIOTJUEEN - TJUETJUETO - TJUETJUETRE - 2022,2023 Populærmusikk Oslo 2023 125000 29.8.2022 Avslått 0 BJARNE LARSEN STRENG & LEK Streng og lek - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 100000 29.8.2022 Bevilget 100000 Kathrine Kirkeng Oseid Jakten på den forsvunne musikken - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 68000 29.8.2022 Avslått 0 Solveig Rønning Kritisk utgåve av ouverturen til Noregs første opera, Fredkulla (1858) av Martin Andreas Udbye (1820-1889) - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2022 100000 29.8.2022 Bevilget 100000 Ingrid Horvei Lyslo Konsertar med Trio Franor i Tyskland og Belgia - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 20000 Avvist 0 STIFTELSEN SKAPIA Regionale festkonserter med barn og ungdom - 2022-2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 524000 29.8.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Regionale festkonserter med barn og ungdom - 2022-2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 334000 29.8.2022 Avslått 0 STIFTELSEN SKAPIA Regionale festkonserter med barn og ungdom - 2022-2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2025 296000 29.8.2022 Avslått 0 Jan Gunnar Sørbø Hjalmar Borgstrøm innspilling - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 150000 29.8.2022 Avslått 0 MUSIKKONTORET ØKS, ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Fagdøgn for musikere - 2022 Populærmusikk Viken 2022 50000 29.8.2022 Bevilget 50000 Jørn Steinar Fossheim Fremstilling av noteutgaver - norsk opera - 2022-23 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2022 160000 29.8.2022 Bevilget 160000 ULRIK IBSEN THORSRUD Lyden av Munch 2.0 - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 90000 29.8.2022 Avslått 0 ULRIK IBSEN THORSRUD Lyden av Munch 2.0 - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 0 29.8.2022 Bevilget 90000 EINAR FLAA Klima- og miljøseminar for artister og samarbeidspartenere - 2022 Populærmusikk Oslo 2022 280000 29.8.2022 Avslått 0 LUFT RECORDINGS AS Poppa Panseret Sesong 3 - 2022 Populærmusikk Viken 2022 82000 29.8.2022 Avslått 0 JACOB YOUNG MUSIC PRODUCTION Close Enough For Jazz - 2022 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 300000 29.8.2022 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING Utmark - 2023 Verdensmusikk Vestland 2022 100000 Avvist 0 Nicolai William Peder Haga Nypan Groove Within - 2022 Populærmusikk Oslo 2022 106000 29.8.2022 Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK What Next? - 2023 Verdensmusikk Oslo 2023 150000 29.8.2022 Bevilget 80000 NORSK BAROKKORKESTER Marte og det magiske gjøkuret - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 60000 29.8.2022 Bevilget 60000 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE GLIMT 2022 BIT20 Ensemble - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2022 450000 29.8.2022 Bevilget 350000 DE UNGES ORKESTERFORBUND NORD-NORGE Opera av og for ungdom - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2022 217600 29.8.2022 Avslått 0 Jan Martin Gismervik Jan Martin Gismervik - Nation, 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 100000 29.8.2022 Avslått 0 BERNT ISAK T. FILM WÆRSTAD Videreføring av Co-Creative Spaces - 2022-2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2022 130000 29.8.2022 Avslått 0 Wisdom Chigaemezu Opara The Lazarus Project - 2022 Verdensmusikk Vestland 2022 60000 29.8.2022 Avslått 0 SIGURD HOLE Interobjective soundscapes - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 94000 29.8.2022 Avslått 0 Unni Sandholt Boretti Johan Halvorsen Maskeradesuite - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2022 50000 29.8.2022 Avslått 0 WEI TING ZENG WEI TING TSENG As silent as bombs - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 60000 29.8.2022 Avslått 0 FEEDBACK STUDIOS AS Musikkskapelse for barn og ungdom - 2022 Populærmusikk Vestland 2022 185000 29.8.2022 Avslått 0 MARIA GUNNBJØRG BERGLUND Stemmespesialisten - ny nettside - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 85000 29.8.2022 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Folkemusikkmaskinen - 2023 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2022 400000 29.8.2022 Avslått 0 Evelin Felix Lindberg PIANO.HEX - 2022 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2022 168211 29.8.2022 Bevilget 100000 STUDIO O AS Tenk! Tenkt! og Ekko - en avlytting - Faglitteratur Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2022 100000 29.8.2022 Bevilget 45000 EDVARD TRONSTAD MUSIKK Låtskrivercamp - 2022 Populærmusikk Vestland 2022 21000 29.8.2022 Avslått 0 ANNA BERENTINA RØE Synthèsis - forprosjekt - 2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2022 90000 29.8.2022 Bevilget 50000