Hopp til innhold

Søk støtte

Kunstnarstipend

Arbeids­stipend

Se vedtakslister

Viktig melding:

I år skal du bare fylle ut ett søknadsskjema, samme hvor mange stipendordninger du søker på. (Unntaket er dersom du skal søke til flere kunstnergrupper. Da må du fylle ut ett søknadsskjema til hver kunstnergruppe.) Les mer

Søknadsfrist

okt

16

2020

Kl. 13:00

Føremål

Arbeidsstipend skal gje kunstnarar høve til å vidareutvikle kunsten sin og ha kunstnarleg aktivitet som sitt hovudyrke. Arbeidsstipend skal også kunne gjevast til omskolering til annan kunstnarleg verksemd.

Åpne alle

Kven kan søkje?

Kunstnarar som i hovudsak bur og arbeider i Noreg, kan søkje stipend. Det kan gjerast unntak om det blir vurdert som rimeleg. Ordninga gjeld berre einskildkunstnarar, ikkje grupper. Søkjarane må vere aktive kunstnarar, dvs. ha utgjeve verk eller formidla kunsten sin i offentleg samanheng tidlegare.

Stipendet kan ikkje søkjast av kunstnarar som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning meiner ein alle typar utdanning på bachelor- og masternivå, også ikkje-kunstnarisk utdanning, som utgjer meir enn 50 % av tida eller 15 studiepoeng pr. semester.

Storleik på stipendet

Årsbeløpet i 2019 er kr 268 222. Det blir betalt ut i månadlege ratar og er å rekne som skattepliktig arbeidsinntekt. Arbeidsstipend vert tildelt for eitt til fem år.

Andre kriterier

Arbeidsstipendiatar kan ha inntil 50 % stilling i varig arbeidsforhold ved sida av arbeidsstipendet. Andre kortvarige engasjement som til saman utgjør meir enn ein 50 % stilling, må ikkje overskride 4 månader per år. Dersom du har meir enn 50 % stilling når du blir tildelt stipend, har du frist på deg til 31. august med å redusere stillingsprosenten. Du kan då ikkje ha kortvarige engasjement over 50% resten av året.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. 

Se oversikt over stipendkomiteene

For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.


Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet.  Søknaden behandles av stipendkomiteen for den valgte kunstnergruppen. Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe/stipendkomité. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. I de fleste tilfellene skal det derfor ikke søkes til flere stipendkomiteer med identiske søknader. Tverrfaglige søkere skal ikke søke til flere komiteer men søke stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper, se nedenfor.


Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Det varierer derfor hvilke kunstnergrupper som finnes i nedtrekksmenyen for den enkelte stipendordning. Det er imidlertid ingen garanti for at det er disponible stipend innen en kunstnergruppe selv om kunstnergruppen finnes i nedtrekksmenyen, da dette også avhenger av fordeling av stipendmidler som varierer fra år til år. Denne fordelingen er først klar i begynnelsen av hvert kalenderår.
 

Se kvotefordelingen

Dersom tverrfaglighet ligger til grunn for ditt kunstneriske uttrykk og din profesjonelle kunstneriske virksomhet ikke har et tyngdepunkt i en av de øvrige kunstnergruppene, kan du velge Andre kunstnergrupper. Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt og behandler bl. a. tverrfaglige søknader som ikke kan vurderes av andre komiteer. 

Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. 

Vedlegg til søknaden

CV er obligatorisk vedlegg. I tillegg kan det legges ved vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke. Se under for spesifikk informasjon for de enkelte kunstnergruppene.

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  • Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  • Kunstnerisk virksomhet og produksjon - både gjennomførte og planlagte prosjekter
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Vedleggene må være representative for kunstnerskapet og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Av hensyn til stipendkomiteenes arbeidsmengde, og for å styrke prinsippet om lik behandling av alle søknader, må vedleggsvolumet begrenses.

Vedlegg til søknaden kan lastes opp eller legges til som nettlenker. Tekstfiler legges ved som pdf-filer. Bilder legges ved som jpg-, png-, eller pdf-filer. Video legges ved som mp4- eller ogg-filer. Lyd legges ved som mp3-filer. Fysiske vedlegg kan ikke legges ved søknaden. Nettlenker skal vise direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd, må brukernavn og passord oppgis i tekstfeltet til hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6 måneder etter søknadsfristen. Merk at hver nettlenke teller som ett vedlegg!

Det vil være av avgjørende betydning for behandling av søknaden at alle etterspurte vedlegg er vedlagt. Vedlegg kan ikke ettersendes, med unntak av vitnemål/NOKUT-godkjenning for diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Spesifikk informasjon for den enkelte kunstnergruppe

Andre kunstnergrupper: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Samlet varighet på lyd- og videofiler skal ikke overstige 10 minutter. Tekstvedlegg skal begrenses og ikke overstige 10 sider tilsammen.

Billedkunstnere/kunsthåndverkere/fotografer: Det kan legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Hver pdf-fil kan inneholde flere bilder av samme verk, men ikke overstige 2 sider. En serier, eller en installasjon, kan defineres som ett kunstverk. Flere kunstverk kan ikke dokumenteres i én og samme fil. Opplysninger om type medium, materiale, format, tittel og produksjonsår kan skrives direkte i pdf-filen. Det er også mulig å oppsummere slik informasjon for samtlige vedlegg i en egen tekstfil (pdf). Anbefalt størrelse på tekst- og bildefiler er 2 MB per fil, og ikke mindre enn 72 dpi. Samlet lengde på video- og lydfiler skal ikke overstige 10 minutters varighet.

Kunsthåndverkere vil etter søknadsfristen bli kontaktet av Norske Kunsthåndverkere vedrørende levering av et originalarbeid eller materialprøver/skisser til stipendsøkervisningen. Norske kunsthåndverkere ønsker primært at bilder legges ved som bildefiler i jpg- eller png-format, ikke i pdf-format.

Filmkunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 5 vedlegg til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedlegg skal registreres i prioritert rekkefølge, enten som nettlenkevedlegg eller pdf filer. Pdf filene må ikke overskride 2 sider. Henvis gjerne til konkrete deler av materiale som kan settes i sammenheng med søknaden. Filmvedlegg skal registreres som nettlenker, fortrinnsvis på Vimeo. Nettlenken må peke direkte til det aktuelle materialet. Oppgi passord til de enkelte nettlenkene, disse må være gyldig i hele perioden søknaden er til behandling. Søkerens navn, funksjon, filmens tittel, sjanger, spilletid og innspillingsår, eventuelt synopsis/tagline føres opp i tekstfeltet inne i Vimeolenken.

Folkekunstnere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Interiørarkitekter/arkitekter: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Kritikere/journalister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg; som korte tekstutdrag, synopsis og lignende til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Vedleggene legges i prioritert rekkefølge.

Skjønnlitterære forfattere/barne- og ungdomslitterære forfattere/dramatikere/skjønnlitterære oversettere/faglitterære forfattere og oversettere: Oversikt over utgitte arbeider oppgis i CV'en. Vedlegg utover CV er ikke ønskelig. Det skal ikke legges ved bøker og andre utgivelser i søknaden. Oversettere kan vedlegge en samlet oversikt over titler i egen pdf-fil.

Musikere, sangere og dirigenter/komponister/populærkomponister: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Lydvedleggene ønskes fortrinnsvis som mp3-filer. Komponister og tekstforfattere kan vedlegge partiturer, tekster o.l., fortrinnsvis som pdf. Samlet varighet på lydfilene skal begrenses til maksimum 20 minutter.

Dansekunstnere/skuespillere og dukkespillere/sceneinstruktører: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Nettlenkevedlegg er ønskelig.

Scenografer og kostymedesignere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Teatermedarbeidere: I tillegg til CV kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Søknadsveiledning

Her kan du se en søknadsveiledning for Statens kunstnerstipend. Ha gjerne filmen åpen mens du fyller ut søknadsskjemaet:

Vurdering av søknaden

Vurderinga vert gjort av ein stipendkomité som innstiller søkjarar på grunnlag av ein skjønnsmessig vurdering av kunstnarisk kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldande retningsliner.

Det blir ikkje teke omsyn til medlemskap i kunstnarorganisasjonar.

Slik behandles søknaden

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Når får jeg svar på søknaden?

I mars/april publiserer vi tildelingslister på Kulturrådets nettsider og sender ut vedtaksbrev til alle søkere og kontrakt til de som får tildelt stipend. 

Tidsforløpet for søknadsbehandling ser slik ut:

Medio oktober Søknadsfrist (se nettsidene for mer informasjon).
November Sekretariatet publiserer søknadene til de enkelte stipendkomiteene.
Desember / januar Stipendkomiteene behandler søknadene og leverer innstillinger til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.
Februar Sekretariatet kvalitetssikrer innstillingene i forhold til forvaltningsloven og gjeldende forskrift.
Mars Utvalget behandler stipendkomiteenes innstillinger og fatter vedtak.
Mars/april Tildelingslister publiseres på Kulturrådets nettsider. Vedtaksbrev/kontrakt sendes ut.
Mai Nye arbeidsstipend utbetales med etterbetaling fra januar til april. Nye diversestipend og diversestipend for nyutdannede kunstnere utbetales. Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere utbetales når stipendhjemmelen blir ledig, se kontrakt for nærmere informasjon.

Rapportering

Alle stipendmottagere skal rapportere på mottatt stipend. Her finner du rapportskjemaer, informasjon om rapportfrister og hva en rapport skal inneholde for arbeidsstipend.

Se rapportering for arbeidsstipend