Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til 31 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 76 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 56,3 millioner kr. I alt ble 9,1 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

Søknadstallet er betraktelig høyere enn normalt, noe som må ses i lys av situasjonen med koronapandemien. Situasjonen har ført til bortfall av aktivitet og inntekt for mange arenaer, kunstnere og kulturarbeidere, og inntrykket er at flere ønsker å bruke egen arbeidskraft på utprøving, utvikling av nye arenaer/plattformer og oppgraderinger knyttet til egne lokaler. Situasjonen har også ført til nye behov for flere kulturarenaer, særlig til strømmeutstyr, men også til endringer i eksisterende fysiske lokaler for noen.

Arenaene som er støttet, er varierte både i form, innhold og geografisk plassering. Det er gitt tilskudd til nybygg, ombygginger, investeringer i teknisk utstyr og annen infrastruktur, forprosjekter og utprøvingsprosjekter. Prosjektene omhandler både eksisterende arenaer og helt nye etableringer. De fleste søknadene gjelder permanente bygg, men det er også søknader om støtte til digitale plattformer, mobil infrastruktur og utendørsarenaer. Flesteparten av søknadene kommer fra tverrfaglige arenaer og arenaer for visuell kunst, men også arenaer for det frie kulturvernfeltet, musikk, litteratur og scenekunst er representert i søknadsbunken. Tildelingene er bredt geografisk fordelt over nesten alle landets fylker, med unntak av Agder. Det er også gitt et tilskudd til en arena på Svalbard.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for tverrgående ordninger. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet, ressurs- og kapasitetsutnyttelse samt geografisk fordeling.

Nye behov for digital infrastruktur

Flere arenaer har søkt om tilskudd til investering i nye former for teknisk og digital infrastruktur. Formålet er å tilgjengeliggjøre kunstprosjekter/arrangementer digitalt og å muliggjøre digitale ko-produksjoner, i ei tid der smittevernrestriksjonene setter føringer for reisevirksomhet og hvor mange mennesker som kan oppholde seg i samme rom. Kulturrådet har lagt vekt på langsiktige faglige behov, planer for tilgjengeliggjøring for det frie kunstfeltet samt arenaenes kompetanse til bruk og ivaretakelse av utstyret.

 • Her kan det kunstnerstyrte tverrfaglige produksjons- og visningsstedet Wrap i Bergen løftes fram som et eksempel. De har mottatt tilskudd til en teknisk videreutvikling av arenaen, som blant annet omfatter strømmeutstyr. Kulturrådet ser på Wrap som en svært viktig arena for det frie kunstfeltet i Bergen, med et høyt aktivitetsnivå og en internasjonal profil.
 • Et annet eksempel på en aktør som tilbyr en interessant struktur og metode for deling av strømme- og opptaksutstyr, er det nyoppstartede initiativet Loop i Fellesverkstedets tidligere lokaler i Urtegata i Oslo. Loop er en ny kunstnerdrevet debattarena, et visningssted, produksjonslokale og mediaressurs for kunstbransjen, som ble etablert i januar 2020. Bak står kunstner Lars Cuzner og Cassius Fadlabi. Loop vil tilby tilgang til store lokaler og strømmeopptak av debatter, intervjuer, artist talks, podkaster og formidling til mindre kunstorganisasjoner, gjennom å bistå med utleie og praktisk bistand i gjennomføringen. De har blant annet en flerkamera produksjonsplattform for stedsspesifikke live-opptak. Arenaen representerer et ikke-institusjonalisert miljø som vil bidra til verdifull infrastruktur og kompetanse for det frie feltet. Kulturrådet har innvilget støtte til bygningsmessige tilpasninger og utbedringer ved arenaen.

Rom for nysatsinger

Flere nye arenaprosjekter er blitt satt i gang gjennom løpet av koronaperioden, og det ser ut til at mange nye aktører har funnet fram til ARENA-ordningen. 22 av søknadene gjelder helt nye initiativer, og av disse kommer flere fra aktører som i liten grad har sendt inn søknader til Kulturrådet tidligere. Dette gjelder både fysiske rom, mobile arenaer og forprosjekter for nyetableringer. Blant de nye initiativene er det flere som peker seg ut med et tydelig fokus på sosiale kunstpraksiser, medborgerskap og medvirkning. Her kan Rjukan SolarPunk Academy og Svalbard Art Gallery trekkes fram som eksempler på nyetableringer som er støttet denne runden. Begge representerer kunstnerdrevne initiativer med en tydelig sosial og internasjonal profil:

 • Rjukan SolarPunk Academy er etablert av kunstnerne Margrethe Kolstad Brekke og Martin Andersen, og skal bli en internasjonal institusjon for solarpunk – en internettbasert global grasrotbevegelse som kombinerer science fiction, teknologi, kunst, økonomi og bærekraft. Arenaen vil etableres i et tidligere varelager fra starten av 1900-tallet, som nå skal pusses opp og settes i stand til å huse visningsrom for kunst, produksjonslokaler, bærekraftig kafé og butikk. Arenaen vil initiere og formidle sosiale kunstprosjekter og kunstnerisk utforskning av tematikker som forbruk, gjenbruk, permakultur og sirkulærøkonomi.
 • Svalbard Art Gallery skal bli en sosial møteplass i Longyearbyen, bestående av et ikke-kommersielt kunstgalleri og en bistro. Arenaen vil etableres i et tidligere sveiseverksted fra Svea-gruvene, og programmet vil blant annet baseres på utstillinger av utvalgte kunstnere fra gjestekunstnerprogrammene som pågår på og rundt Svalbard. Den kuratoriske profilen er spisset mot performance-, billed-, lyd- og videokunst, samt konserter, litteraturarrangementer og film. Bærekraft og kilmaforandringer vil være et tematisk omdreiningspunkt. Prosjektets visjonære og ambisiøse tilnærming til – og tydelige forankring i – det frie kunstfeltet, kombinert med den brede internasjonale erfaringen og nettverket til initiativtakerne, framheves som styrker ved prosjektet.

Styrkede arenaer i Nordland

De siste søknadsrundene på ordningen har en rekke solide arenasøknader fra Nordland kommet inn. Flere av disse kan ses i sammenheng med opptrappingen mot Bodøs status som europeisk kulturhovedstad i 2024. Av de åtte søknadene fra Nordland som har vært til behandling denne runden, er fire vidt ulike arenaer fra sør til nord i fylket prioritert for tilskudd:

 • NOUA, en kunstnerdrevet arena for kamerabasert samtidskunst i Bodø sentrum, har mottatt tilskudd til en modulær utstillingsplattform samt teknisk og akustisk infrastruktur i sine lokaler. Målet er at investeringene skal gjøre lokalene fleksible og bedre egnet for skiftende utstillingsformer, samt at den tekniske gjennomføringen av arrangementer skal bli mer profesjonell. NOUA har i løpet av få år befestet seg som et sentralt sted for visning og formidling av samtidas fotokunst, med en tydelig forankring både i det internasjonale feltet og i lokalsamfunnet.
 • Verdt å løfte fram er også Steigen folkebibliotek, som har fått tilskudd til å gjøre bibliotekrommet bedre egnet for formidling av litteratur og andre kunstuttrykk, samt å gjøre biblioteket til et mer attraktivt sted å oppholde seg for befolkningen i kommunen.
 • På øya Træna i Helgeland har Træna kystlag mottatt tilskudd til å innrede og ferdigstille av sitt nye kystkulturhus. Der skal de, i samarbeid med bl.a. Trænafestivalen og Træna museum, ivareta og videreføre kystbefolkningens identitet gjennom formidling av historie og erfaringer, kurs, opplæring og kunstarrangementer.
 • Kultur- og teaterverkstedet Fyret har mottatt tilskudd til et forprosjekt for et fellesverksted for scenekunst, tekstil og masker. Etableringen er del av et større stedsutviklingsprosjekt i et tidligere industri- og havneområde i utkanten av Sandnessjøen sentrum, der Høvding skipshuggeri holdt til fram til 80-tallet. Nå er flere kunst- og kulturaktører er i ferd med å etablere produksjons- og formidlingslokaler i industrilokalene.

Store og ambisiøse prosjekter

Søknadsbunken omfatter usedvanlig mange store arenasøknader. Dette gjenspeiles i det samlede søknadsbeløpet, som utgjør over 56 millioner kroner, og dermed er over fem ganger så høyt som de disponible midlene på ordningen. Det høye snittbeløpet kan nok i ganske stor grad tilskrives at det er enkelte høye søknadsbeløp som trekker snittet opp. I 18 av prosjektene søkes det om 1 million kr eller mer. Mange av de største og mest kostnadskrevende søknadene denne runden er avslått på foreliggende grunnlag, fordi Kulturrådet ønsker mer informasjon om planer for innhold, forankring i det frie profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og/eller planer for ledelse, organisering og langsiktig drift av arenaene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 76
Søknadsbeløp: 56 339 704
Antall tildelinger: 31
Tildelingsbeløp: 9 100 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

 • Vedtak i faglig utvalg for rom for kunst og andre formål: 7. - 9.9.2020

 • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GAMLEBUA I STAVANG Gamlebua i Stavang - Restaurering Kulturvern Vestland 2020 600000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Litteraturhuset i Bergen - Oppgradering av teknisk utstyr Litteratur Vestland 2020 400000 9.9.2020 Avslått 0 RYFYLKE LIVSGNIST AS Tyskerfestninga på Søre Vignes - Støtte til oppgradering av bygg til kultur - og konsertformål Musikk Rogaland 2020 200000 9.9.2020 Avslått 0 EPIONE MOKAL BREDEVANG Rampelys Arena - Arena for visning og eksplorering av kunst og musikk Kulturvern Innlandet 2020 960000 9.9.2020 Avslått 0 FREMMEDART AS Rambergstranda - arena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2020 1500000 9.9.2020 Avslått 0 DEN NORSKE BALLETTSKOLE & AKADEMI AS Fagernes Kulturhus - Oppgradering og tilpassing Scenekunst Oslo 2020 260000 9.9.2020 Avslått 0 ØRA MUSIKK AS Øra Studio - Utbygging av Øra Studio B og Øra Mastering Musikk Trøndelag 2020 1000000 9.9.2020 Avslått 0 M12 GRUPPEN Kulturterminalen - Etablering av produksjonslokaler Scenekunst Vestland 2020 2000000 9.9.2020 Avslått 0 BRØTSØBRUDDET AS Brøtsøbruddet - Scenerom og tverrfaglig kulturarena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2020 780000 9.9.2020 Avslått 0 DYBWIKDANS SIRI DYBWIK Elefantteateret ved dybwikdans - Et scenekunstsenter for de aller yngste Scenekunst Rogaland 2020 6463438 9.9.2020 Avslått 0 NATTHAGEN Robert Ibrahim Khoury Natthagen AiR (Artist in Residency) - Ombygging av lagerrom til verksted Tverrfaglig Innlandet 2020 170000 9.9.2020 Avslått 0 HAVFERD AS SALT - Flytting av den Arktiske Pyramiden og oppsett av Ny Konstruksjon Tverrfaglig Oslo 2020 1205841 9.9.2020 Avslått 0 GAMLEBYEN SPORT OG FRITID Nasjonal scene for gatekultur (GSF) - Byggeprosjekt. Utvikling Tverrfaglig Oslo 2020 5000000 9.9.2020 Avslått 0 ARE ANDREASSEN AreArtArena - Kunstarena prosjektrom Visuell kunst Nordland 2020 1500000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN TIL IVARETAGELSE AV FRIDTJOF SUNDTS KJEGLEBANE OG MUSIKKHALL Fridtjof Sundts Musikkhall og Kjeglebane - Kulturbygg, almennyttige formål Kulturvern Vestland 2020 375000 9.9.2020 Avslått 0 VEGA SCENE AS Vega Scene - Punkttrekk i tak teatersal Scenekunst Oslo 2020 2312500 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND KunstArena Bratsberg - Kunst i offentlig rom Visuell kunst Vestfold og Telemark 2020 300000 9.9.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - Produksjons og visningsteknisk utstyr Tverrfaglig Vestland 2020 500000 9.9.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Gyldenpris Kunsthall - Ombygging og tilpasning av eksisterende bygg Tverrfaglig Vestland 2020 1500000 9.9.2020 Avslått 0 KRA - KUNST ROM ARBEID KRA - Kunst Rom Arbeid - Arbeidsrom og fellesskap Tverrfaglig Rogaland 2020 186000 9.9.2020 Avslått 0 JØRGENSEN/LISART PRODUCTION Sisa Kulturhus - Forprosjekt Minigalleri Visuell kunst Troms og Finnmark 2020 250000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Verdensteatret - Tekniske investeringer i lyd og lys Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 113000 9.9.2020 Avslått 0 GLITCH STUDIOS AS The Immersive Stage Project - Virtual stage platform Tverrfaglig Oslo 2020 1000000 9.9.2020 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Lasterommet - Mobile pavilion Visuell kunst Trøndelag 2020 150000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen Kjøtt Prosjektom - Utprøvingsprosjekter Tverrfaglig Vestland 2020 100000 9.9.2020 Avslått 0 ARTBASE HELGELAND 66N Vågen Kunsthall - Visningsrom for visuell kunst Visuell kunst Nordland 2020 900000 9.9.2020 Avslått 0 TOOTHFAIRY AS PRETTY WORKSHOPS - Oppussing av lokaler for foto workshops Tverrfaglig Viken 2020 112402 9.9.2020 Avslått 0 Frederick Lucius Nathanael Senter for Skeiv Kunst og Kultur - Forprosjekt - undersøkelse av forutsetinger Tverrfaglig Viken 2020 300000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Galleri Salhus - Nytt lysanlegg Visuell kunst Vestland 2020 300000 9.9.2020 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Oppgradering av lokal, trinn 2 av 2 Visuell kunst Vestland 2020 850000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Trastad Samlinger - Forprosjekt utredning tilbygg,rehabilitering, kostnader Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 300000 9.9.2020 Avslått 0 LOG PROSJEKT OG DESIGN AS Logmoss - Forprosjekt Tverrfaglig Agder 2020 200000 9.9.2020 Avslått 0 ANETTE SKAUGEN GULDAGER SMYKKER Fogdegården atelier og galleri - Arena for produksjon og formidling av profesjonell kunst Visuell kunst Vestfold og Telemark 2020 531000 9.9.2020 Avslått 0 STUDIO WERGELANDSHAUGEN AS Studio Wergelandshaugen - Atelierer og residens for kunstnere Tverrfaglig Oslo 2020 3857500 9.9.2020 Avslått 0 NARVIK KOMMUNE Narvik kulturkvartal - Forprosjekt Tverrfaglig Nordland 2020 600000 9.9.2020 Avslått 0 STOR-ELVDAL KOMMUNE Kulturarena Østerdalen - Utvikling av kulturarena spesielt tilrettelagt for barn og unge Tverrfaglig Innlandet 2020 1498000 9.9.2020 Avslått 0 ELG Øivind Elgenes ELGs GARAGE - live streaming - opptakstudio for lyd og bilde Musikk Møre og Romsdal 2020 200000 9.9.2020 Avslått 0 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Gurisentret - Oppgradering Kulturvern Møre og Romsdal 2020 1100000 9.9.2020 Avslått 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - Multikanals høyttalerrigg Tverrfaglig Vestland 2020 260000 9.9.2020 Avslått 0 VOSS KULTURHUS Voss kulturhus - Trapp til kunstrom Visuell kunst Vestland 2020 250000 9.9.2020 Avslått 0 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - Oppgradering av ventilasjonsanlegg Musikk Oslo 2020 1000000 9.9.2020 Avslått 0 LEVANGER SOKN Levanger kirke - Podium, flygel og teknisk ombygging Musikk Trøndelag 2020 500000 9.9.2020 Avslått 0 KNIPSU Knipsu - Enkel oppgradering av nytt lokale samt teknisk oppgradering Visuell kunst Vestland 2020 600000 9.9.2020 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Muségata 2 - Strakstiltak Kulturvern Troms og Finnmark 2020 450000 9.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes hus - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Visuell kunst Oslo 2020 300000 9.9.2020 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - Nybygg (Nytt kunstsenter) Visuell kunst Viken 2020 1300000 9.9.2020 Bevilget 800000 ARBEIDSFELLESSKAPET RAKE Arbeidsfellesskap - Forprosjekt Visuell kunst Trøndelag 2020 120000 9.9.2020 Bevilget 120000 SJØOMRÅDET AS Svalbard Art Gallery - Nytt kulturbygg, kunstgalleri og møteplass Visuell kunst Svalbard 2020 1000000 9.9.2020 Bevilget 500000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal kunstforening - Oppgradering av eksisterende lokaler ved Heimdal kunstforening Visuell kunst Trøndelag 2020 552676 9.9.2020 Bevilget 300000 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Rjukan SolarPunk Academy på Rjukan Varelager - tilrettelegging kulturarena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2020 200000 9.9.2020 Bevilget 200000 TRÆNA KYSTLAG Kystkultursenter - Ferdigstillelse av kystkulturhus Kulturvern Nordland 2020 500000 9.9.2020 Bevilget 400000 ANDREA LANGE Knatten på Hvaler - Kreativ kulturnæring og kulturarena Tverrfaglig Oslo 2020 70000 9.9.2020 Bevilget 50000 MARIA ALMLI Steigen folkebibliotek - Tilpasninger i biblioteket for kulturløft Tverrfaglig Nordland 2020 440000 9.9.2020 Bevilget 350000 KUNSTNERFORBUNDET AS Kunstnerforbundet - Oppgradering og tilpasning av lokaler i Kunstnerforbundet Visuell kunst Oslo 2020 380000 9.9.2020 Bevilget 340000 BLANK SPACE AS Blank Space - Oppgradering av lokale og tekniske utstyr Visuell kunst Oslo 2020 54200 9.9.2020 Bevilget 50000 LOOP Urtegata - Produksjons- og visningslokale Tverrfaglig Oslo 2020 155000 9.9.2020 Bevilget 155000 NOUA AS NOUA - Oppgradering av lokaler og infrastruktur Visuell kunst Nordland 2020 125000 9.9.2020 Bevilget 125000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Nye høytalere og computer+mixer Tverrfaglig Oslo 2020 187305 9.9.2020 Bevilget 100000 KULTUR OG TEATERVERKSTEDET FYRET Kunstvågen- Kultur og teaterverkstedet Fyret - Forprosjekt fellesverksted for scenekunst, tekstil og masker Scenekunst Nordland 2020 60000 9.9.2020 Bevilget 60000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Lademoen Kunstnerveksteder (LKV) - Forprosjekt om utvidelse av LKV Tverrfaglig Trøndelag 2020 200000 9.9.2020 Bevilget 150000 Joar Nango Kunsthall Romssa (arbeidstittel) - Forprosjekt Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 350000 9.9.2020 Bevilget 350000 KARLSØYFESTIVALEN Karlsøy Yurta - Nybygg Tverrfaglig Oslo 2020 573950 9.9.2020 Bevilget 570000 LAURIE LAX Aerial - To improve visibility, functionality and accessibility of Aerial. Visuell kunst Vestland 2020 80000 9.9.2020 Bevilget 80000 KRISTIANSUND KUNSTFORENING Kristiansund Kunstforening - Rehabilitering og tilbygg Visuell kunst Møre og Romsdal 2020 2000000 9.9.2020 Bevilget 1000000 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Galleri på hjul - Bygging av mobilt utstillingrom Visuell kunst Trøndelag 2020 120000 9.9.2020 Bevilget 100000 VARDOBAIKI AS Várdobáiki kulturarena - Utvikling av kulturarenaen til hensiktsmessig form Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 398000 9.9.2020 Bevilget 250000 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokhandelen Bastard Oppland Kunstsenter - Ombygging og tilpasning av lokaler og teknisk utstyr Visuell kunst Innlandet 2020 250000 9.9.2020 Bevilget 250000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - Oppgradering teknisk og nytt visningsrom Visuell kunst Møre og Romsdal 2020 100000 9.9.2020 Bevilget 100000 HÅ KOMMUNE Nye løa arena på Hå gamle prestegard - Nytt inventer - Utstyr, lydanlegg, lysanlegg, oppvarming Kulturvern Rogaland 2020 950000 9.9.2020 Bevilget 700000 NORTHING AS Northing Space - Visningslokale med kunstnerleilgheter Tverrfaglig Vestland 2020 100000 9.9.2020 Bevilget 100000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Studio 207 - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler . Tverrfaglig Vestland 2021 1400000 9.9.2020 Bevilget 700000 HAMAR TEATER AS Hamar Teater - Oppgradering snorloft Scenekunst Innlandet 2020 450000 9.9.2020 Bevilget 350000 HISTORY DISPOSAL UNIT WRAP - Digital infrastruktur Teknikk Videre akustisk behandling Tverrfaglig Vestland 2020 318892 9.9.2020 Bevilget 250000 DE UTVALGTE AS Naustet - Miljøtiltak Scenekunst Viken 2020 370000 9.9.2020 Bevilget 200000 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening Muségata 2 - Kunstens Hus Tromsø Forprosjekt Visuell kunst Troms og Finnmark 2020 300000 9.9.2020 Bevilget 200000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - Upgrading and additions to mobile technical infrastructure Tverrfaglig Rogaland 2020 300000 9.9.2020 Bevilget 200000