Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har i september 2019 gitt tilskudd til en rekke kunst- og kulturarenaer over hele landet fra tilskuddsordningen rom for kunst. Blant de prioriterte prosjektene er nyskapende og bærekraftig arenautvikling ved USF i Bergen, mobil og oppsøkende scenekunst for barn og unge gjennom Tigerbussen i Oslo og nye arenaprosjekter i både Vadsø og Kautokeino i Finnmark.

Det er behandlet 52 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på nærmere 37 millioner kroner. Kulturrådet har tildelt 11,3 millioner til 23 prosjekter.

Søknadene kommer fra hele landet, med unntak av Østfold, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Det søkes om tilskudd til nybygg, ombygginger, tilpasninger og oppgradering av eksisterende lokaler og infrastruktur, samt investeringer i teknisk utstyr og annen infrastruktur. 13 av søknadene omhandler forprosjekter eller utprøvingsprosjekter.

Søknadene er knyttet til utvikling av både eksisterende og helt nye arenaer. De fleste holder til i permanente/faste bygg, men det er også søknader om tilskudd til mobile arenaer, utendørsarenaer og digital infrastruktur. Hovedvekten av søknader kommer fra det visuelle kunstfeltet (16) og fra arenaer med en tverrfaglig/tverrkunstnerisk profil (23). De øvrige søknadene kommer fra scenekunst- (8) og musikkfeltet (2), mens til sammen 3 prosjekter faller innenfor kategorien kulturvern.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Driftsgrunnlag samt konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner for arenaene har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og geografisk fordeling.

Flere kjente søkere til ordningen

En rekke av søknadene kommer fra arenaer og aktører som har søkt, og i enkelte tilfeller fått, tilskudd fra rom for kunst flere ganger tidligere. Ett eksempel er kunstfabrikken Tou Scene i Stavanger, der eier av bygningsmassen, Stavanger kommune, driver et større rehabiliteringsprosjekt delt inn i tre byggetrinn. Kulturrådet og rom for kunst har allerede støttet det første byggetrinnet med 3 millioner kroner i 2015, og byggetrinn to med 1,5 millioner kroner i 2018. Det tredje og siste byggetrinnet, som bl.a. omfatter formidlingsarenaene Ølhallene, Scene 1 og Loftet, er i denne runden tildelt 1,5 millioner kroner. Oppgraderingene skal bidra til større fleksibilitet og kapasitet ved arenaen, noe som vil komme både kunstnere og publikum til gode.

Det er også gitt tilskudd til videre utvikling av infrastruktur for det frie, profesjonelle kunstfeltet i Ålesund, i regi av atelierfellesskapet Aggregat. Dette miljøet mottok i mars 2019 midler fra rom for kunst til å etablere et kunstnerstyrt prosjektrom for til sammen 23 profesjonelle aktører fra regionens kunstfelt i et tidligere varemottak i Ålesund sentrum, «Mottaket». I denne runden er de samme aktørene tildelt kr 780 000 til ombygging og innredning av tidligere næringslokaler til et åpent kunstverksted med fellesløsninger, Fellesverkstedet Ålesund. Lokalene ligger i direkte tilknytning til Mottaket, på grunnplan i et tidligere kjøpesenter i Ålesund sentrum. Prosjektet skal bl.a. gi kunstnere tilgang på lokaler og profesjonelt utstyr for kunstproduksjon og kursavvikling, og vil bidra til å bedre arbeidsvilkårene for profesjonelle kunstnere i Ålesund og omegn.

Klima- og miljøinsentiver

Flere søknader, til sammen 14 stykker, omtaler i større eller mindre grad bruk av bærekraftige løsninger i prosjektene det søkes tilskudd til. Ett prosjekt skiller seg særlig ut i bunken: Forprosjekt for utvidelse av USF Verftets arealer med lokaler/eiendom vegg i vegg på Kjødetomten i Bergen. Samlet areal for arenaen kan bli ca. 17 000 kvm. med muligheter for ytterligere utvidelser, med andre ord et storskala kulturkvartal som vil kunne gi enorm dynamikk for USFs brukere og publikum. Prosjektet svarer på kulturlivets behov for store og fleksible rom, og har sterk forankring både politisk og i kulturlivet i Bergen.

Utvidelsen planlegges gjennomført som et pilotprosjekt for sirkulær økonomi og gjenbruk i byggebransjen, der bygningsmassen skal oppgraderes ved å gjenbruke bygningsmaterialer i industriell skala, såkalt upcycling. I forprosjektet har USF fått med seg svært gode konsulenter gjennom det danske arkitektfirmaet Lendager Group og det norske arkitektkontoret Vill Urbanisme. Forprosjektet er tildelt kr 650 000 øremerket honorarer til arkitektene, hvorav kr 500 000 fra rom for kunst og kr 150 000 fra rådets særskilte midler til klima- og miljøinsentiver.

Prosjekter rettet mot barn og unge

Den største tildelingen i denne runden er gitt til prosjektet Tigerbussen, i regi av det Oslo-baserte prosjektteateret Tigerstadsteatret. Tigerbussen er en blackbox på hjul som kjører dit barn befinner seg i hverdagen og inviterer dem inn i teaterets verden. Prosjektet søker bl.a. å utfordre forskjeller og motvirke utenforskap blant barn og unge, under visjonen om at «Alle barn og unge skal få oppleve teater som vil bety noe for dem resten av livet». Kulturrådet har bevilget 2 millioner kroner til permanent investering i selve traileren, som skal bygges av det svenske firmaet Expomobil. Tigerbussen skal både brukes til Tigerstadsteatrets egne forestillinger, til samarbeidsproduksjoner med andre aktører og til utleie for turné av forestillinger for barn og unge i regi av andre institusjoner og arenaer.

Foruten Tigerbussen er det også gitt tilskudd til fire andre aktører i denne runden som alle driver profesjonell og relevant kunstformidling for barn og/eller ungdom, bl.a. oppgraderinger ved Kristiansand kunsthall og Kunsthall Stavanger.

Tre tilskudd til Finnmark

Søknadene til rom for kunst kommer normalt fra de fleste deler av landet, men enkelte regioner og fylker er nokså lavt representert i søknadsbunkene. Finnmark har tradisjonelt sett vært ett av disse, og det er derfor gledelig med hele tre søknader fra Finnmark i denne runden. Søknadene omhandler tre helt ulike men svært interessante og særegne prosjekter på forskjellige steder i fylket. Alle tre er tildelt tilskudd i denne runden:

Organisasjonen Komafest i Vardø mottar kr 350 000 til å videreutvikle de fysiske komponentene i prosjektet New Chapter. Komponentene består av et bibliotek, bygget i en gammel russisk militær lastebil av typen Ural-4320, og en banya – en russisk form for badstu – i tilhengeren, som er en gammel militærvogn. De omsøkte oppgraderingene skal gjøre arenaen mer mobil og fleksibel samt tilpasse den til helårsbruk, slik at den kan brukes som en arena for formidling, debatt og interaksjon på flere steder i både Norge og Russland.

Vadsø Kunstforening er tildelt kr 200 000 til oppgraderinger i gallerirom. Kunstforeningen har i mange år vært samlokalisert med Varanger museum avd. Vadsø, og skal nå flytte til egne lokaler i en eldre Narvesenkiosk i sentrum av Vadsø. I forbindelse med flyttingen jobbes det med bl.a. med å utvikle kunstforeningens programstrategier, aktivitetsnivå og publikumsarbeid.

Det tverrfaglige samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino er tildelt kr 350 000 til et forprosjekt for etablering av nytt bygg. Per i dag er 18 kunstnere tilknyttet kollektivet. Med nytt bygg ønsker Dáiddadállu å vokse og innta en enda tydeligere rolle som institusjon og stemme for samiske kunstnere, bl.a. gjennom å bli et synlig visningssted for samisk kunst og kunne tilby residensopphold for kunstnere/kunstnergrupper. Samtidig skal de fortsette sitt arbeid for samiske kunstnere i hele Sápmi og være et viktig og attraktivt miljø for internasjonalisering av samiske kulturnæringer.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 52

Søknadssum: kr 36 765 762

Antall tildelinger: 23

Tildelingssum: kr 11 357 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål: 4. - 5.9.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Karin Randi Flatøy Svarstad Voksa Kultursenter - Kulturforankring heritage senter Kulturvern Hordaland 2019 2900000 5.9.2019 Avslått 0 RAM GALLERI RAM galleri - Bygg av showroom og infrastruktur for bærekraftig galleridrift. Visuell kunst Oslo 2019 120000 5.9.2019 Avslått 0 FINNKROKEN HUSFLIDSLAG Finnkroken grendehus - Installering av varmepumpe, luft til luft Kulturvern Troms 2019 80000 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NORGES HØGFJELLSSKOLE Øko-filosofisk bibliotek - Bygging av kulturbygg Tverrfaglig Buskerud 2019 650000 5.9.2019 Avslått 0 MK BREKKE RJUKAN, TINN KOMMUNE - Besøksprogram med tverrfaglig forankring og samarbeid Tverrfaglig Hordaland 2019 500000 5.9.2019 Avslått 0 OSEN KOMMUNE Vingsand Amfi - Utendørs kulturarena Scenekunst Trøndelag 2019 200000 5.9.2019 Avslått 0 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - Forprosjekt Tverrfaglig Telemark 2019 100000 5.9.2019 Avslått 0 NESODDPARKEN AS NEar Kunsthall - Visningsarena for internasjnal og nasjonal samtidskunst Visuell kunst Akershus 2019 200000 5.9.2019 Avslått 0 ELISABETH RUDBERG PAINTINGS Galleri ER - Innkjøp og montering av galleribelysning Visuell kunst Vestfold 2019 67400 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN STEIGEN SAGASPILL Vollmoen - Scenestruktur Scenekunst Nordland 2019 600000 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN EDVARD MUNCHS ATELIER Edvard Munchs Atelier på Ekely - Oppgradering grafikkverksted mottaksrom kontor toalett Kulturvern Oslo 2019 1000000 5.9.2019 Avslått 0 BALUBATEATRET Anne Stray Annes dukketeater i Frognerparken - oppgradering av lys og lydanlegg prosjektor,bakprojeksjonslerret Scenekunst Oslo 2019 126929 5.9.2019 Avslått 0 ULFENG CONDUCT PERFORMER - Visningsrom Tverrfaglig Oslo 2019 100000 5.9.2019 Avslått 0 STOR-ELVDAL KOMMUNE Østerdalen Kulturhall - Teknisk utstyr til ny Kommunal Kulturhall Tverrfaglig Hedmark 2019 700000 5.9.2019 Avslått 0 VEGA SCENE AS Vega Scene - Støtte til punkttrekksystem Scenekunst Oslo 2019 1687500 5.9.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Filmproduksjonsenhet, Oslobiennalen - Filmproduksjon for billedkunstnere Visuell kunst Oslo 2019 1620000 5.9.2019 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Skulpturlåve - Utstillingsbygg, oppbevaring skulptur Visuell kunst Oppland 2019 400000 5.9.2019 Avslått 0 Andreas Müller Made by You - Romsås ensemble - Sosial praksis - urban utvikling Tverrfaglig Oslo 2019 650000 5.9.2019 Avslått 0 Camilla Luihn Portabel - Visningsrom Visuell kunst Oslo 2019 50000 5.9.2019 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Flytting, ombygg Visuell kunst Nordland 2019 100000 5.9.2019 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA - Norsk BioArt Arena - Utprøving og utredning Tverrfaglig Akershus 2019 500000 5.9.2019 Avslått 0 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Kreativt dialogrom - Ombygning og tilpasning av lokale til rom for dialog. Visuell kunst Oslo 2019 450000 5.9.2019 Avslått 0 SINSEN SENTRAL AS Sinsen Sentral AS - Utbedring lokaler Tverrfaglig Oslo 2019 550000 5.9.2019 Avslått 0 AKKS OSLO AKKS produksjons- og fremføringslokaler - Ombygging og oppgradering av lokaler Musikk Oslo 2019 5824000 5.9.2019 Avslått 0 BRØTSØBRUDDET AS Brøtsøbruddet - Kulturarena. Scenerom. Galleri. Kreativt arb.felleskap. Tverrfaglig Vestfold 2019 740000 5.9.2019 Avslått 0 ARTBASE HELGELAND 66N Høvding Kunstlaboratorium - Oppgradering eksisterende industribygg Tverrfaglig Nordland 2019 400000 5.9.2019 Avslått 0 DANSENS HUS AS Dansens Hus - Investering i projektorutstyr Scenekunst Oslo 2019 500000 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Bryggens Museum - Kultursal på Bryggens Museum Tverrfaglig Hordaland 2020 1500000 5.9.2019 Avslått 0 GLITCH STUDIOS AS Theatrum - Utvikling og utprøving Scenekunst Oslo 2019 771500 5.9.2019 Avslått 0 TIGERSTADSTEATRET AS TIGERBUSSEN - Nybygg av expotrailer. Blackbox på hjul. Scenekunst Oslo 2019 2000000 5.9.2019 Bevilget 2000000 STIFTELSEN KULTURHUSET USF USF Verftet - Forprosjekt kulturkvartalet Verftet - analyse og avklaring Tverrfaglig Hordaland 2019 700000 5.9.2019 Bevilget 650000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Sikkerhetsoppgradering Visuell kunst Trøndelag 2020 77452 5.9.2019 Bevilget 77000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - Utskiftning av brannvarslingsanlegg Tverrfaglig Oslo 2020 170000 5.9.2019 Bevilget 170000 DRAMMEN SCENER AS Union Scene - Ombygging av hovedscenen Musikk Buskerud 2019 645981 5.9.2019 Bevilget 600000 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - FASE 2: VENTILASJON Tverrfaglig Rogaland 2020 1300000 5.9.2019 Bevilget 1300000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Oppgradering av Bærum Kunsthall Fase IV - kontor og møterom Visuell kunst Akershus 2019 83000 5.9.2019 Bevilget 50000 FORENINGEN NUMEDAL MIDDELALDERSENTER Amfi i Middelalderskogen - Bygging av et utendørsamfi Tverrfaglig Buskerud 2019 365000 5.9.2019 Bevilget 365000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Oppgradering av arbeidslokaler Visuell kunst Hordaland 2019 1200000 5.9.2019 Bevilget 750000 STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Tou - Oppgradering av formidlings- og produksjonslokaler Tverrfaglig Rogaland 2019 3000000 5.9.2019 Bevilget 1500000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Studio 207 - Forprosjekt Visuell kunst Hordaland 2019 177000 5.9.2019 Bevilget 150000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Oppgradering av formidlingsrom og verksted Tverrfaglig Vest-Agder 2020 750000 5.9.2019 Bevilget 750000 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Galleri 69, Grünerløkka Lufthavn - Belysningsanlegg for nye gallerirom og oppvaskmaskin Visuell kunst Oslo 2019 115000 5.9.2019 Bevilget 110000 DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Dáiddadállu - Skisse- og forprosjekt mm Tverrfaglig Finnmark 2019 350000 5.9.2019 Bevilget 350000 CIRKUS XANTI AS Nasjonalt senter for sirkus som scenekunst - forprosjekt Scenekunst Akershus 2019 90000 5.9.2019 Bevilget 90000 KOMAFEST AS Komafest: New Chapter - Oppgradering og tilpasning av bibliotek Tverrfaglig Finnmark 2019 350000 5.9.2019 Bevilget 350000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Ombygging og oppgradering av lokaler Visuell kunst Oslo 2019 160000 5.9.2019 Bevilget 100000 TEKSTALLIANSE Tekstallianse - Forprosjekt Tidsskriftsentralen Tverrfaglig Hordaland 2019 145000 5.9.2019 Bevilget 145000 AGGREGAT ATELIERFELLESKAP Fellesverkstedet Ålesund - Fellesverksted og kurslokale Tverrfaglig Møre og Romsdal 2020 780000 5.9.2019 Bevilget 780000 HAUGALAND KUNSTVERK Haugaland Kunstverk - Forprosjekt, møtet mellom kunst, bærekraftige prosjekt og publikum Tverrfaglig Rogaland 2019 140000 5.9.2019 Bevilget 140000 KULTURHUSET ØSTRE AS Kulturhuset Østre AS - Utbedringer og ombygging på kulturarena Tverrfaglig Hordaland 2019 850000 5.9.2019 Bevilget 850000 FRØYDIS HELENE FRØSAKER Kauffeldtgården - FUGE - et samarbeidsposjekt Visuell kunst Oppland 2019 30000 5.9.2019 Bevilget 30000 VADSØ KUNSTFORENING VADSØ KUNSTFORENING - ARENA FOR KUNST - GALLERI ØRTANGEN Visuell kunst Finnmark 2019 200000 5.9.2019 Bevilget 200000