Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har i mars 2020 gitt tilskudd til en rekke kunst- og kulturarenaer over hele landet fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur.

Det er behandlet 53 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på 29,45 millioner kr. Kulturrådet har tildelt 7,77 millioner kr til 25 prosjekter.

Kulturrådet har denne runden gitt tilskudd til bygg og infrastruktur med et bredt geografisk spenn. Det kom imidlertid ikke inn noen søknader fra Sogn og Fjordane, Vest-Agder eller Østfold. Søknadsbunken rommer både nye og eksisterende arenaer, inkludert flere tilrettelegginger av historisk bygningsmasse. Hovedtyngden av prosjektene er knyttet til permanente bygg, men det er også søkt om tilskudd til mobil infrastruktur, digitale plattformer og utendørsarenaer. 16 av søknadene er utprøvings- og forprosjekter.

En betydelig andel av søknadene, 26 stykker, gjelder arenaer i det visuelle kunstfeltet. Omfanget av søknader om utvikling av musikkarenaer er også betydelig: elleve søknader gjelder produksjons- og formidlingslokaler for musikk. I tillegg kommer flere scenekunstaktører og tverrfaglige arenaer, samt enkelte kulturvern- og litteraturarenaer.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for tverrgående ordninger. Driftsgrunnlag samt konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner for arenaene har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet, ressurs- og kapasitetsutnyttelse samt geografisk fordeling.

Solide arenaer for barn og unge

Blant søknadene er en rekke arenaer som på ulike måter løfter vilkårene, nivået og statusen til barne- og ungdomskunsten. Kulturrådet har prioritert å innvilge substansielle tilskudd til flere av disse, og i alt er elleve prosjekter med en uttalt barne- og ungdomsprofil støttet denne runden.

I denne sammenhengen er det særlig flere musikkarenaer som peker seg ut. AKKS Oslo er en sentral aktør for at unge jenter og kvinner skal få muligheter og verktøy til å lage og framføre musikk. Arenaen har mottatt rundens største tilskudd på kr 950 000 til en totalrenovering, som bl.a. skal resultere i en egen kulturscene med uttalt kvinneprofil. Kongsberg jazzfestivals flytting og ombruk av Tubaloon-installasjonen kan også løftes fram. Den nye bruken av det arkitektoniske kulturminnet Tubaloon, tatt i bruk i 2006, vil utgjøre et stort visuelt og arkitektonisk løft for barnefestivalen Barnivalen. Verdt å nevne er også Kunsthuset Kabuso i Hardanger, som har fått tilskudd til å tilrettelegge sin konsertsal for forsterket musikk. Oppgraderingene er direkte knyttet til arenaens planlagte arrangørskole for unge, som skal resultere i en konsertserie av og for ungdom.

Lager 11 er en helt nyetablert kunstarena og et inkluderende møtested i industriområdet Sluppen i Trondheim, med en særlig satsing på barn og ungdom. Den tidligere lagerbygningen vil i en tiårsperiode romme produksjons- og visningslokaler for scenekunst og andre kunstneriske uttrykk, kreativt kontorfellesskap og en street food-hall. Kulturrådet anser Lager 11 som et svært ambisiøst og interessant kunst- og stedsutviklingsprosjekt, og har tildelt kr 700 000 til investering i teknisk utstyr og tilpasninger i arenaens blackbox.

Digitale plattformer for formidling av materialer, kunstnerskap og arrangementer

Tre digitale prosjekter ble prioritert for tilskudd denne runden. Disse spenner bredt, fra bærekraft i materialbruk, til arkiv for formidling, og infrastruktur for strømming av litteraturarrangementer:

Kulturrådet har støttet den varige digitale infrastrukturen i prosjektet Reshow, et system for innsamling, lagring, arkivering, gjenbruk og distribusjon av materialer benyttet i kunst- og kulturprosjekter. Plattformen er drevet av kunstnergruppa Antipodes, i samarbeid med en rekke kunstinstitusjoner i Oslo.

I Bergen har visningsstedet Kunstgarasjen bl.a. mottatt tilskudd til å utvikle et digitalt arkiv, med dokumentasjon og formidling av arbeidene til organisasjonens 130 medlemskunstnere på Vestlandet.

Litteraturhuset i Trondheim har mottatt tilskudd til oppgraderte scenefasiliteter og utstyrspark for å kunne nå ut til flere publikummere, både fysisk og elektronisk. Investeringene omfatter utstyr for audiovisuelt opptak og strømming. De omsøkte investeringene vil bidra til å tilgjengeliggjøre arenaens innholdsproduksjon for ei langt bredere målgruppe, i tillegg til å senke arenaens klimautslipp.

Åpne produksjonslokaler

En rekke søknader om tilskudd til verksteds- og produksjonslokaler for kunst preger søknadsrunden. Kulturrådet har prioritert flere produksjonssteder med en åpen profil, som vurderes som sentrale innenfor sine områder og som tilbyr for infrastruktur for kunstformer som er underdekket i et nasjonalt perspektiv:

Norwegian BioArt Arena på Ås har mottatt tilskudd til et utprøvings- og utredningsprosjekt, med mål om å styrke arenaens fysiske infrastruktur og berede grunnen for en permanent arena for produksjon, visning, formidling og kompetanseheving innen biokunst.

Foreningen Muralverkstedet har mottatt støtte til å utvide sine produksjonsfasiliteter ved Atelier Lilleborg i Oslo, gjennom å istandsette et rom på 112 kvm til arbeidsrom for murale teknikker. Arenaen driver undervisning, veiledning og tilrettelegging av tradisjonelle maleteknikker på mur; al fresco, scrafitto, stucco lustro og den gamle mosaikkteknikken med italienske smalti. Kulturrådet vurderer som Muralverkstedet et sentralt kompetansesenter og en viktig tradisjonsbærer, og drives av kunstfaglig involverte med svært høy kompetanse. De bidrar til å ivareta og levendegjøre ei kunstgrein som ikke inngår i undervisningsinstitusjonenes portefølje, og som krever en spesialisert kompetanse og infrastruktur.

Den tverrfaglige formidlings- og produksjonsarenaen Villa Lofoten har mottatt et substansielt tilskudd til de innledende fasene av en ambisiøs totalrenovering av en låve til et produksjonslokale. Arenaen har i en årrekke drevet et internasjonalt forsker- og kunstnerresidensprogram, i spennet mellom arkitektur, foto, lydkunst, folkekunst, tekstilkunst, film, matkultur og skrivekunst. Låven vil gi et vesentlig løft til produksjonsforholdene ved arenaen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 53

Søknadsbeløp: 29 449 617

Antall tildelinger: 25

Tildelingsbeløp: 7 770 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for tverrgående ordninger: 11. - 12.3.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 31.3. - 1.4.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Thomas Lidahl Mørtsell Flathill Studios - Etablere mulighet for studioinnspilling for ungdom Musikk Trøndelag 2020 94378 12.3.2020 Avslått 0 Sigurd Nagel Bjordal Tinghuset - Kulturprosjekt Kulturvern Hordaland 2020 100000 12.3.2020 Avslått 0 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell - Residensprosjekt Tverrfaglig Oppland 2020 300000 12.3.2020 Avslått 0 DREAMVALLEY KATHARINA KRISTINA MAREEN BUDDEBERG Dreamvalley eco kunstnerresidens - Kunstnerresidens Visuell kunst Hedmark 2020 200000 12.3.2020 Avslått 0 MADSTUN AS Madstun - oppgradering Tverrfaglig Oppland 2020 205000 12.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Verdensteatret - Tekniske investeringer i lyd og lys Tverrfaglig Troms 2020 113000 12.3.2020 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS LOFTET - Utbygging 200 m2 loftsareal til scenekunstformål Tverrfaglig Oslo 2020 3352000 12.3.2020 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteriet Lofoten - Etablering av utendørs skulpturverksted Visuell kunst Nordland 2020 248000 12.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN KJØTT Bergen Kjøtt - AKUTT EKSTRAORDINÆR REHABILITERING Tverrfaglig Hordaland 2020 875000 12.3.2020 Avslått 0 KENNETH KORSTAD LANGÅS HOTBOX - Søknad om støtte til nybygg og utvidelse av eksisterende arena Tverrfaglig Oslo 2020 645500 12.3.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Lien 79 - Kunstarena - produksjon og visning av kunst- og musikk. Tverrfaglig Hordaland 2020 3000000 12.3.2020 Avslått 0 HEKLERIER ELISABETH SLEIRE Atelier Heklerier - Nybygg Atelier Visuell kunst Hordaland 2019 300000 12.3.2020 Avslått 0 ØRA MUSIKK AS Øra Studio - Øra Studio B og Øra Mastering Musikk Trøndelag 2020 1200000 12.3.2020 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM - Tverrfaglig utvikling av nye bruksrom Tverrfaglig Oslo 2020 200000 12.3.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Oppgradering belysning og resepsjon - Oppgradering rom Visuell kunst Oslo 2020 200000 12.3.2020 Avslått 0 HAMAR TEATER AS Hamar Teater - Oppgradering snorloft og scenerigg Scenekunst Hedmark 2020 200000 12.3.2020 Avslått 0 TRÆNA KYSTLAG Kystkultursenter - Ferdigstillelse av kystkulturhus Kulturvern Nordland 2020 400000 12.3.2020 Avslått 0 STANDARD (BOOKS) AS STANDARD (BOOKS) - Ombygging og oppgradering Visuell kunst Oslo 2020 160000 12.3.2020 Avslått 0 ANETTE SKAUGEN GULDAGER SMYKKER Fogdegården galleri og kunstnerfelleskap - Arena for produksjon og formidling av profesjonell kunst Visuell kunst Telemark 2020 896000 12.3.2020 Avslått 0 KULTURHUSET MO AS Kulturhuset Mo - Investeringsstøtte kulturbygg Musikk Nordland 2020 600000 12.3.2020 Avslått 0 RÅE ROM AS Kulturproduksjonshuset - Arbeids og produksjonsfelleskap,kulturnæringen Tverrfaglig Oslo 2020 780000 12.3.2020 Avslått 0 Anita Hillestad Karlsøya - Relasjonelt flerdelt innen skulptur, dans og keramik Tverrfaglig Akershus 2020 536000 12.3.2020 Avslått 0 FOTOGRAFIHUSET AS Sukkerbiten i 2020 - Containere til midlertidig tiltak på Sukkerbiten Visuell kunst Oslo 2020 800000 12.3.2020 Avslått 0 DE UTVALGTE AS Naustet - Rehabilitering, ombygging og nybygg Scenekunst Akershus 2020 600000 12.3.2020 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Kimen 2.0 - Rom for kunst, med tittel Interregnum Visuell kunst Trøndelag 2020 640000 12.3.2020 Avslått 0 CROTONICX HOANG KARLSØYURTA - Byggeprosjekt - Nybygg Tverrfaglig Trøndelag 2020 1147900 12.3.2020 Avslått 0 SINSEN SENTRAL AS Sinsen Sentral AS - Arena for utvikling, produksjon og formidling Tverrfaglig Oslo 2020 175776 12.3.2020 Avslått 0 HEIDRUN KLEVAN ILLUSTRASJON Fjøsbygning, Mæle gård - Galleri/visningsrom/arbeidsfellesskap Visuell kunst Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Avslått 0 DANSEARENA NORD Scenekunst Nord - Forprosjekt - utredning Scenekunst Finnmark 2020 250000 12.3.2020 Bevilget 150000 GRENLAND FRITEATER AS Grenland Friteater - Utbygging - Nytt bygg Scenekunst Telemark 2020 850000 12.3.2020 Bevilget 200000 MURALVERKSTEDET Muralverkstedet ved Atelier Lilleborg - Istandsettelse av verksted for murale teknikker Visuell kunst Oslo 2020 340000 1.4.2020 Bevilget 300000 GRIMSTAD KULTURHUS KF Konsertsal,flerbrukssal Pan - Ombygging til konsert, flerbrukssal Musikk Aust-Agder 2020 900000 12.3.2020 Bevilget 750000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Litteraturhuset i Trondheim og Kulturtorget - Oppgradering av scenefasiliteter og utstyrspark Litteratur Trøndelag 2020 469230 12.3.2020 Bevilget 250000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kabuso - Kulturbygg Musikk Hordaland 2020 600000 12.3.2020 Bevilget 400000 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Flytting nytt lokale Visuell kunst Nordland 2020 150000 12.3.2020 Bevilget 150000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Oppgradering og utbedring av visningssted og formidlingstiltak Visuell kunst Vestfold 2020 300000 12.3.2020 Bevilget 300000 STIFTELSEN LYSTGÅRDEN Lystgården - Løfterampe for rullestol Tverrfaglig Hordaland 2020 171000 12.3.2020 Bevilget 170000 KUNSTNARHUSET MESSEN Kunstnarhuset MESSEN - Vidareutvikle arena for produksjon og formidling av kunst Visuell kunst Hordaland 2020 210000 12.3.2020 Bevilget 180000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst - oppgradering av fasiliteter Tverrfaglig Rogaland 2020 177000 12.3.2020 Bevilget 175000 SLUPPENVEGEN 11 OG 13 AS Lager 11 - Bearbeiding av eksisterende lagerbygg til kunst- og kulturhus Tverrfaglig Trøndelag 2020 700000 12.3.2020 Bevilget 700000 KAVIART AS Bolsøy-hjørnet - Lite kulturhus Tverrfaglig Nordland 2020 795923 12.3.2020 Bevilget 300000 STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL Tubaloon - Scene Musikk Buskerud 2020 450000 12.3.2020 Bevilget 300000 SURNADAL BILLAG AS Surnasdal billag AS - Oppgradering Tverrfaglig Møre og Romsdal 2020 121160 12.3.2020 Bevilget 120000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Fotohus - Oppgradering av «Bakeriet Galleri» og varmepumper i NL Fotohus Visuell kunst Møre og Romsdal 2020 220000 12.3.2020 Bevilget 220000 NORTHING YILEI WANG Northing Space - visningslokale med kunstnerleiligheter Tverrfaglig Hordaland 2020 150000 12.3.2020 Bevilget 150000 ANTIPODES CAFÉ RESHOW - videreutvikling av plattform og system Tverrfaglig Oslo 2020 480000 1.4.2020 Bevilget 100000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - Utvidelse av fysisk magasin og etablering av digitalt arkiv Visuell kunst Hordaland 2020 383000 12.3.2020 Bevilget 300000 KRISTIANSUND KUNSTFORENING Kristiansund Kunstforening - Oppgradering Tverrfaglig Møre og Romsdal 2020 176250 12.3.2020 Bevilget 175000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norwegian BioArt Arena, NOBA - Utprøving, tilrettelegging og utredning Tverrfaglig Akershus 2020 500000 12.3.2020 Bevilget 400000 VILLA LOFOTEN AS Villa Lofoten - Oppgradering og tilbygg nordnorsk låve Tverrfaglig Nordland 2020 1800000 12.3.2020 Bevilget 800000 KUNSTSKANSEN Galleri Blaker Skanse - nytt gulv i det kunstnerdrevne galleriet, driftet av KunstSkansen Visuell kunst Akershus 2020 137500 12.3.2020 Bevilget 130000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra Lokale - oppgradering Visuell kunst Hordaland 2020 100000 12.3.2020 Bevilget 100000 AKKS OSLO AKKS produksjons- og fremføringslokaler - Ombygging og oppgradering av lokaler Musikk Oslo 2020 950000 12.3.2020 Bevilget 950000