Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har i denne runden gitt tilskudd til 40 kunst- og kulturarenaer fra ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur. I møtet ble 81 søknader behandlet, med et samlet søknadsbeløp på 73 millioner kr. I alt ble 12,5 millioner kr bevilget til arenaer over hele landet.

En hovedvekt av søknadene kommer fra tverrfaglige arenaer og arenaer for visuell kunst, men også arenaer innenfor det frie kulturvernfeltet, musikk, litteratur og scenekunst er representert i søknadsbunken. Tildelingene er bredt fordelt geografisk over nesten alle landets fylker, med unntak av Agder og Rogaland. Det er også gitt et tilskudd til et prosjekt på Svalbard.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans for ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for tverrgående ordninger. Driftsgrunnlag samt konkrete planer for program, formidling og produksjon har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet, ressurs- og kapasitetsutnyttelse samt geografisk fordeling.

Vesentlig økning i søknadstall

Søknadstallet til ordningen er høyt, og har økt betraktelig i løpet av det siste året. Til sammen er det behandlet 170 søknader i hele 2021, mot 120 behandlede søknader i hele 2020. Før 2020 lå antallet søknader til behandling på +/- 100 i året, med et snitt på 51 søknader til behandling i hver av de to årlige søknadsrundene.

Økningen kan ha flere årsaker. Bl.a. skiftet ordningen navn i 2020, noe som kan ha bidratt til økt oppmerksomhet og til at flere aktører i kulturlivet har fått kjennskap til den. Det er også nærliggende å anta at koronapandemien har bidratt til det økte søknadstallet. For mange arenaer, kunstnere og kulturarbeidere har både aktivitet og inntekt falt bort i denne perioden. Det er et inntrykk at flere ønsker å ta i bruk egen arbeidskraft eller innleid ekspertise for å oppgradere lokaler og infrastruktur for produksjon og formidling. Man ser også initiativer til utvikling og utprøving av nye arenamodeller, og ny praksis eller nye produksjons-/formidlingsformer, både på fysiske og digitale plattformer. I tillegg fremmes en rekke nye behov, for eksempel for strømme- og opptaksutstyr, eller annen oppgradering og tilpasning knyttet til både fysisk infrastruktur og digital formidling.

Digitale plattformer

Flere søknader i denne runden er knyttet til utvikling av selvstendige, digitale plattformer for produksjon, visning og samhandling. Blant søknadene er noen svært interessante prosjekter som utforsker mulighetsrommet for formidling og produksjon på de digitale ressursene og verktøyenes egne premisser, og som kan bidra til å utvikle nye digitale kunstneriske praksiser.

Et framtredende eksempel er Bergen Assemblys nye virtuelle plattform, som tar i bruk spillteknologi for å formidle festivalens innhold. Plattformen bygger videre på en åpen kildekode, med mål om at denne seinere kan tas i bruk av andre kulturaktører. Biennalen er tildelt kr 300 000 til å utvikle plattformen, i samarbeid med det Berlin-baserte kollektivet Trust og spillutviklingselever fra lokale folkehøgskoler.

Også den nye kunstnerdrevne, fysiske og digitale festivalen Hypa poeisis kan nevnes. Festivalen har fått kr 200 000 til utvikling av en digital festivalplattform, en festivalzine, som både formidler digitalt kunstnerisk innhold og fungerer som en arrangementsplattform. Målet er at plattformen skal være grobunn for et alternativt og motkulturelt nettverk av skapende og engasjerte mennesker over hele verden.

Arenafellesskap, samlokalisering og tverrfaglig/tverrkunstnerisk samarbeid

Søknadsbunken rommer flere eksempler på etablering eller videreutvikling av arenaer som samler produksjons-/arbeidsfasiliteter og visnings-/scenerom på tvers av kunstområder, eller i samarbeid med andre aktører som for eksempel kommuner, kulturnæring, frivillighet, forskning/akademia mv.

Det er i den sammeheng særlig relevant å fremheve Samvirket i Fjaler, som også er tildelt rundens største tildeling på 1,2 millioner. Samvirket er et kunstnerstyrt hus for produksjon og formidling av kunst og kultur, etablert av organisasjonen Preform AS og Fjaler kommune, lokalisert i en nedlagt Coop-butikk midt i Dale sentrum. I perioden 2018–2020 har man gjort mindre tilpasninger i og prøvd ut lokalene til formålet. Prosjektet er nå tildelt substansielle midler for ombygging, slik at lokalene på mer langsiktig basis kan oppfylle sitt formål som produksjons-, visnings- og arbeidssted for kunstnere, samt ikke minst for å kunne ta i mot publikum.

Et annet eksempel er Rotvoll kunstnerkollektiv, et tverrkunstnerisk visningssted og arbeidsfellesskap for 65 profesjonelle kunstnere i Trondheim. De er tildelt kr 450 000 til ombygging av musikkstudioer og prosjektrom/galleri, slik at arenaens lokaler blir bedre egnet for kunstnerisk produksjon og formidling. Kunstnerkollektivet er vurdert å være en levende, veldrevet, viktig og aktiv aktør i den lokale kunstscenen i Trondheim.

Produksjons- og visningsarenaer for dansekunst

Flere søknader omhandler etablering av nye, felles produksjons- og visningsarenaer for det frie dansekunstfeltet. Bakgrunnen er at det over lengre tid har vært et stort behov for tilgjengelig og tilpasset infrastruktur for scenekunstfeltet utenfor institusjonene. Dette gjelder særlig for kunstnere og kompanier som jobber i større formater. Initiativene kommer både fra kompetanse- og interesseorganisasjoner, produksjonsaktører og arrangører.

Kulturrådet har i denne runden gitt tilskudd til tre forprosjekter for nye dansearenaer: Norske dansekunstnere og Praxis i Oslo, og Davvi – senter for scenekunst i Tromsø. I tillegg er det gitt tilskudd til første byggetrinn for Ysteholen koreografiske senter i Volda og andre byggetrinn for produksjonsarenaen Kulturterminalen i Øygarden. Dansearenaene som er støttet har en åpen profil, spenner bredt geografisk og er solid forankret i scenekunstfeltet.

Store og ambisiøse prosjekter

Søknadsbunken omfatter mange store og kostnadskrevende prosjekter. Dette gjenspeiles i det samlede søknadsbeløpet, som utgjør over 73 millioner kroner, og dermed er over fem ganger så høyt som de midlene som har vært til disposisjon i denne runden. Enkelte høye søknadsbeløp er nok med på å trekke dette snittet opp, og om lag ¼ av søknadene, 21 stykker, har en søknadssum på 1 million kr eller mer.

De største tildelingene i denne runden er:

Fjaler kommune er tildelt 1,5 millioner til ombygging av lokaler for Samvirket i Fjaler.

Unge kunstneres samfund tildelt 1,2 millioner til relokalisering og oppgraderinger i nye lokaler i det gamle Søilen teater i Keysers gate 1, Oslo.

Videre er tre relativt nyetablerte arenaer tildelt kr 800 000 hver: Ysteholen koreografiske senter i Volda (første byggetrinn), Kulturterminalen i Øygarden (andre byggetrinn) og Bingohallen ved Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim (oppgradering og tilrettelegging).

Kunsthall Grenland i Porsgrunn er tildelt kr 640 000 til ombygging og tilpasning av permanente produksjonslokaler for 1400° – verksted og senter for samtidsporselen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 81
Søknadsbeløp: 73 086 731
Antall tildelinger: 40
Tildelingsbeløp: 12 565 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 8. - 9.9.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 22. - 23.9.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AREARTARENA AS AreArtArena - Kunstarena Visuell kunst Nordland 2021 700000 9.9.2021 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA atelier austmarka - forprosjekt uteareale oppgradere og drenere Tverrfaglig Innlandet 2021 250000 9.9.2021 Avslått 0 ATELIER ILSVIKA SA Atelier Ilsvika - Oppgradering og tilgjengeliggjøring av eksisterende lokaler Tverrfaglig Trøndelag 2021 235000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO Báktehárji - Sikkerhet og kapasitet Musikk Troms og Finnmark 2021 100000 9.9.2021 Avslått 0 BARNAS MALEKUNSTSENTER ANNE ELISABETH RAVNENG FREDRIKSEN Barnas Malekunstsenter - Etablering av et nasjonalt barnekunstsenter i Fredrikstad Visuell kunst Viken 2021 300000 9.9.2021 Avslått 0 Sissel Eckhoff Vagard Billedsamling Øverskogen, museum - museum for mine malerier og tegninger og flere andre kunstnere Visuell kunst Oslo 2021 1502300 9.9.2021 Avslått 0 BIOREGION INSTITUTE AS Bioregion Institute - Investeringsstøtte kulturbygg Tverrfaglig Vestland 2021 1900000 9.9.2021 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Cirkus Xanti - Mobil scenekunst arena Scenekunst Viken 2022 300000 9.9.2021 Avslått 0 CONSULATET 2 SA Consulatet - Etablering i nytt bygg Tverrfaglig Rogaland 2022 322262 9.9.2021 Avslått 0 DYBDAHL & BERG AS Digital House of Evrysome. - Forprosjekt og etablering av digital arena. Tverrfaglig Oslo 2021 757935 9.9.2021 Avslått 0 NORSK FILMMUSIKKNETTVERK Flerbruksrom - Bygging av musikkstudio Musikk Trøndelag 2021 1200000 9.9.2021 Avslått 0 FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Galleri Gartneri  og Atelier Gartneri - Byggeprosjekt Tverrfaglig Viken 2021 1218996 9.9.2021 Avslått 0 SKIPTVET HISTORIELAG Gamle Karlsrud skole - Flytting og tilbakeføring til opprinnelig Kulturvern Viken 2021 500000 9.9.2021 Avslått 0 ULFENG CONDUCT Gamle Munch Museet på Tøyen - Solidaritetsfestival (koronafestival) for scenekunst Scenekunst Oslo 2021 1000000 9.9.2021 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Utstyrsstøtte Tverrfaglig Vestland 2021 800000 9.9.2021 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Hjertnes kulturhus - Støtte til infrastruktur og tekniske fasiliteter. Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 1500000 9.9.2021 Avslått 0 Kathrine Haugen Keiserlosens Hus og Annas Spinneri - Forprosjekt Kulturvern Nordland 2021 250000 9.9.2021 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET Kruttverket - Ombygging og oppgradering av kulturhus Tverrfaglig Oslo 2021 1084000 9.9.2021 Avslått 0 UNGE SPOR Kulturbanken - Oppbygging av sal, scene og publikumsrom Tverrfaglig Rogaland 2022 1000000 9.9.2021 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS LOFTET PÅ PARKTEATRET - Tilpasning og innredning av lokalene Tverrfaglig Oslo 2021 1200000 9.9.2021 Avslått 0 LYDHAGEN AS Lydhagen Amfi - Utendørsarena Tverrfaglig Trøndelag 2021 733000 9.9.2021 Avslått 0 MAGIC NORTH AS Magic Saltstraumen - Den Arktiske Kunstparken Visuell kunst Nordland 2021 925000 9.9.2021 Avslått 0 MOSTER AMFI- OG KYRKJEHISTORISKE SENTER AS Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter - Ombygging og oppgradering Tverrfaglig Vestland 2021 25000000 9.9.2021 Avslått 0 NORA, NASJONAL OG REGIONAL ARENA FOR DANS I VESTFOLD OG TELEMARK AS NORA - Forprosjekt nasjonal senter for dans i Vestfold og Telemark Scenekunst Vestfold og Telemark 2021 230000 9.9.2021 Avslått 0 SHOW DE VIDA AS Ny formidlingsplattform for scenekunst - Etablering av scene for både live- og digital framføring Scenekunst Oslo 2021 2595000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NØSTETANGEN NORSK GLASSMUSEUM Nøstetangen museum - Bygningsprosjekt Kulturvern Viken 2021 1500000 9.9.2021 Avslått 0 OS KOMMUNE KULTUR Oddentunet - Restaurering av stall og nytt formidlingsbygg Kulturvern Innlandet 2021 500000 9.9.2021 Avslått 0 OPERALÅVEN AS Operalåven - Ombygging av eldre låve til særpreget kulturarena Musikk Viken 2022 800000 9.9.2021 Avslått 0 KUNSTOPPDRAG AS Plint.no - nettside for kunstoppdrag - Søknad om midler til ferdigstilling av nettsiden Plint.no Visuell kunst Oslo 2021 300000 9.9.2021 Avslått 0 ARBEIDSFELLESSKAPET RAKE Arbeidsfellesskap - Ombygging og tilrettelegging Visuell kunst Trøndelag 2021 1800000 9.9.2021 Avslått 0 PRIDE ART Senter for skeiv kunst og kultur - Forprosjekt, fase 3, utvikling av piloter Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Avslått 0 ØRSKOG HISTORIELAG Smia Ørskog prestegard - Rehabilitering Kulturvern Møre og Romsdal 2021 150000 9.9.2021 Avslått 0 NESTA MEDIA AS Studio Kuben - Tilskudd til byggematerialer og utstyr Tverrfaglig Oslo 2021 151058 9.9.2021 Avslått 0 NORDLYSFESTIVALEN TROMSØ The Edge - Tilrettelegging av lokale Scenekunst Troms og Finnmark 2021 250000 9.9.2021 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening (TKF) - Brannsikring av arenaen Visuell kunst Trøndelag 2021 1485000 23.9.2021 Avslått 0 FJELLTEATERET I VERA AS Tronsmoen Amfi - Friluftsarena for kultur Scenekunst Trøndelag 2021 380000 9.9.2021 Avslått 0 ULLENSVANG KOMMUNE Ullensvang bibliotek, hovudbibl. i Odda - Renovering av lokaler Visuell kunst Vestland 2021 114000 9.9.2021 Avslått 0 JUTULSKINN AS ULU of Norway - Besøkssenter Tverrfaglig Innlandet 2021 500000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL Verdensteatret - Forprosjekt for lyd og lys Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 100000 9.9.2021 Avslått 0 VIERLIVE AS VIERLIVE - Digital oppussing Tverrfaglig Oslo 2021 650000 9.9.2021 Avslått 0 VÅGAN KOMMUNE Vågan bibliotek - Levende bibliotek Litteratur Nordland 2021 120000 9.9.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND 1400?verksted for samtidskeramikk - Kunstnerverksted på Porsgrunds Porselensfabrikk Visuell kunst Vestfold og Telemark 2021 640000 9.9.2021 Bevilget 640000 STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV AIR Geiranger - Forprosjekt - fase 2 Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 500000 9.9.2021 Bevilget 300000 BERGENSTRIENNALEN AS Bergen Assembly - Digital plattform og open source prosjekt Tverrfaglig Vestland 2021 300000 9.9.2021 Bevilget 300000 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Bingohallen - Visningsrom for kunst Visuell kunst Trøndelag 2021 1250000 9.9.2021 Bevilget 800000 CONE 7- CERAMICS WORKSHOP AS CONE 7 AS - Ceramic Workshop Visuell kunst Vestland 2021 150000 9.9.2021 Bevilget 100000 DAIDDADALLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Daiddadallu - Kautokeino Kunstnerkollektiv - Et attraktiv, synlig og tilgjengelig kunstarena i sentrum Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 500000 9.9.2021 Bevilget 500000 Thomas Brevik Det flytande litteraturhuset Epos - Litteraturformidling og lesestimulering Litteratur Vestland 2021 140000 9.9.2021 Bevilget 140000 ENTRÉE Entrée - Tilpasning av eksisterende lokaler Visuell kunst Vestland 2021 150000 9.9.2021 Bevilget 100000 Ole Jørgen Gautesen Furdal Fartein Valen musikk- og kulturscene - Ombygging Tverrfaglig Vestland 2021 300000 9.9.2021 Bevilget 150000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Etablering av nytt visningsrom for yngre kunstnere i Bergen Visuell kunst Vestland 2021 120000 9.9.2021 Bevilget 100000 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE FOSSIL - Forprosjekt bestående av flere delprosjekter Tverrfaglig Svalbard 2021 1100000 9.9.2021 Bevilget 300000 KUNSTSKANSEN Galleri Blaker Skanse - oppgradering Visuell kunst Viken 2022 170000 9.9.2021 Bevilget 170000 RØMMEN STORE Kristin Solberg Galleri Rømma - Kunstgalleri Visuell kunst Innlandet 2021 181000 9.9.2021 Bevilget 100000 SKUR 53 AS HAVET - Bygging, tilrettelegging og oppgraderinger Tverrfaglig Oslo 2021 2000000 9.9.2021 Bevilget 500000 Øyvind Brungot Dahl Hypa Poiesis - Digital Arena Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2021 275000 9.9.2021 Bevilget 200000 K4GALLERI K4galleri - Ombygging og oppgradering Visuell kunst Oslo 2021 167875 9.9.2021 Bevilget 160000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Kulturstua - Huskonsertene i Rissa - Forprosjekt konsertarena Musikk Trøndelag 2021 300000 9.9.2021 Bevilget 150000 M12 GRUPPEN Kulturterminalen - Ombygging Tverrfaglig Vestland 2021 1200000 9.9.2021 Bevilget 800000 KURANT VISNINGSROM Kurant9000 - Tilpasning av eksisterende lokaler, tekniske fasiliteter Visuell kunst Troms og Finnmark 2021 173870 9.9.2021 Bevilget 173000 LILLEHAMMER BIBLIOTEK Leseriet scene - Ombygging Litteratur Innlandet 2021 410000 9.9.2021 Bevilget 300000 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK ModusHuset - Scenisk og teknisk løsning Tverrfaglig Oslo 2021 370000 9.9.2021 Bevilget 300000 NOUA AS NOUA - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Visuell kunst Nordland 2021 95000 9.9.2021 Bevilget 95000 Felipe Ribeiro Pena Perimetral - Forprosjekt Visuell kunst Oslo 2021 80000 23.9.2021 Bevilget 70000 PRAXIS OSLO PRAXIS Oslo studio - To build a strategic plan Scenekunst Oslo 2021 130000 9.9.2021 Bevilget 100000 NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER Prosjekt Oslo - Forprosjekt utvikling av nye prøve- og produksjonslokaler Scenekunst Oslo 2022 550000 9.9.2021 Bevilget 400000 NESODDEN KUNSTNERE På Hjul - Forprosjekt Visuell kunst Viken 2021 50000 9.9.2021 Bevilget 50000 ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Kunstnerkollektiv - 1) Lydisolering musikkstudio 2) Ombygging kunstgalleri Tverrfaglig Trøndelag 2021 450000 9.9.2021 Bevilget 450000 HAVFERD AS SALT - Vinterkledning, Arktisk Hovedscene Tverrfaglig Oslo 2021 400000 9.9.2021 Bevilget 400000 FJALER KOMMUNE Samvirket - Produksjonslokale-visningsstad-møteplass Tverrfaglig Vestland 2021 1750000 9.9.2021 Bevilget 1500000 DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST Scenekunst på Veitasenteret - Forprosjekt Scenekunst Troms og Finnmark 2021 200000 9.9.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Sentralbadet litteraturhus - Teknisk rigg: digitalisering Litteratur Vestland 2021 120000 9.9.2021 Bevilget 120000 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE SOFT galleri - Optimalisering av kontordel i galleri Visuell kunst Oslo 2021 200000 9.9.2021 Bevilget 150000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - kjøp av forsterker Tverrfaglig Oslo 2021 22263 9.9.2021 Bevilget 17000 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Stiftelsen Maaretta Jaukkuri - Oppgradering of tilspasning av digital infrastruktur Tverrfaglig Nordland 2021 125000 9.9.2021 Bevilget 100000 SVOLVÆR KUNSTFORENING Svolvær Kunstforening - Utstyr til belysning og oppheng av bilder, kunstutstillinger Visuell kunst Nordland 2021 75172 9.9.2021 Bevilget 50000 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B - Kunsthall Kirkenes - Forprosjekt med utprøving Tverrfaglig Troms og Finnmark 2021 500000 9.9.2021 Bevilget 300000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) TrAP - Tiltak for lydisolering Tverrfaglig Oslo 2021 100000 9.9.2021 Bevilget 100000 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund - Relokalisering, oppussing Visuell kunst Oslo 2021 1500000 9.9.2021 Bevilget 1200000 LOOP Urtegata - Oppgradering Tverrfaglig Oslo 2021 238000 9.9.2021 Bevilget 180000 Solveig Styve Holte Ysteholen koreografiske senter (YKS) - Søknad om investeringstilskot byggetrinn 1 Tverrfaglig Møre og Romsdal 2021 1300000 9.9.2021 Bevilget 800000