Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Arrangørstøtte musikk

Se vedtakslister

Viktig melding:

Nye klima- og miljøinsentiver 

Norsk kulturråd har som mål i sin nye strategi å bidra til økt bærekraft i kulturfeltet. Søkere oppfordres til å beskrive og reflektere over hvilke grep de kan og vil ta for å redusere miljø- og klimabelastningen og hvordan man arbeider med bærekraft i prosjekter og egen virksomhet. Dette gjøres i søknadsskjemaets prosjektbeskrivelsesfelt.

 

Rådet har satt av noe ekstra midler til at søkere kan redusere miljøbelastningen for prosjekter og virksomheter de søker støtte til. I tilfeller der miljøtiltak fører til økte kostnader, kan det skrives inn i søknadsbudsjettene og reflekteres i søknadsbeløpet. Kostnadsøkningen fra tidligere år må forklares og dokumenteres.

 

Mer informasjon finner du i artikkelen Kulturrådet med nye klima- og miljøinsentiver

Søknadsfrist

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

 • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
 • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
 • formidler og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
 • stimulerer til nytekning innen formidling og programmering
 • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge
Åpne alle

Om ordningen

Arrangørstøtteordningen i Kulturrådet har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Ordningen er utviklet gjennom en periode på 20 år i samråd med flere organisasjoner på musikkfeltet. Midlene er tilført gjennom en samordning av midler fra klubbstøtteordningene i Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører (tidl. Norsk Rockforbund), Rikskonsertenes ordning for turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, og midler overført som del av omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter. Dagens arrangørstøtteordning ble opprettet i 2009 som en tilskuddsordning for arrangører innen rytmisk musikk. Fra 2011 ble ordningen utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. I perioden 2009 – 2011 var ordningen kun rettet mot arrangører med et helårig konserttilbud, men for å stimulere til en bedre geografisk spredning av midlene ble det fra og med 2012 åpnet for tiltak av mindre omfang. Konsertarrangørene har en helt sentral rolle i å tilby et konserttilbud gjennom året på steder over hele landet, ved siden av festivalenes konsentrerte begivenheter. Størrelsen på avsetningen Kulturrådets arrangørstøtteordningen dekker sammen med festivalordningen hele arrangørfeltet, med avsetninger på henholdsvis 29.1 og 139 mill. kroner.

Hva kan få støtte?

Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

Hvem kan søke?

Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Arrangørordningen gir ikke støtte til investering i utstyr.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Det kan ikke søkes om støtte flere ganger til et prosjekt som allerede har fått avslag innenfor samme budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Krav til søknaden

Krav til søknaden fremkommer av hjelpetekstene i søknadsskjemaet. Her vil du kunne se hjelp og feilmeldinger underveis i utfyllingen. Trykk på et ?-ikon for å se hjelp om den aktuelle delen eller feltet i skjemaet. 

Vedlegg skal kun legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som også er gitt i selve søknadsskjemaet. Ingen vedlegg erstatter informasjon som gis i søknadsskjemaet. NB! Prosjektbeskrivelse skal ikke sendes som vedlegg. 

For teknisk hjelp til utfylling av søknadsskjema, kontakt support@kulturradet.no

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må oppfylle de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Norsk kulturråd. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaene gjelder for arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. 

I vurderingen av alle søknader legger Norsk kulturråd vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.
Søknaden vurderes også opp mot Norsk kulturråds områdeplan for musikk.

Hensyn som spiller inn i vurderingen av søknaden er:

 • vilje til kunstnerisk nytenkning og til å gi de ulike musikkuttrykkene utviklingsmuligheter
 • programmets egenart
 • regional forankring og betydningen for det lokale og regionale konserttilbudet gjennom året
 • evne til å formidle profesjonell musikk av høy kvalitet til barn og unge
 • vilje til å reflektere mangfold i kunstnerisk uttrykk, kjønn og etnisitet
 • publikumsarbeid
 • profesjonell honorering av utøvere
 • rolle som tradisjonsbærer
 • medfinansiering fra fylke og kommune
 • sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt, god gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til prosjekter og arrangementer som er igangsatt før gjeldende søknadsfrist.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått
tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen tre uker fra tilskuddsbrevet er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 prosent utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd - akseptfrist

Dersom tilskuddsmottaker over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort.

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Norsk kulturråd.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk Kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her

Funksjonshemmede har krav på gratisbillett til sin ledsager eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søker må på forespørsel gi akkreditering til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til søknaden.

Antall solgte billetter og samlet antall publikum, inkludert fribilletter, skal oppgis.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskudd skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Norsk kulturråd kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.