Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Arrangørstøtte musikk

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle

 • konserter som er offentlig tilgjengelige 
 • et allsidig konserttilbud 
 • fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden 
 • både utvikling og bevaring av ulike musikktradisjoner 
 • nye former for konsertfremvisning og kuratering av konsertprogram/-serier 
 • konserter til barn og unge
 • konserter med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold* 
 • konserter til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*
 • konserter til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

* for mer informasjon se Kulturrådets side om mangfold

Åpne alle

Satsing for et større mangfold

Kulturrådet vil gjerne få flere søknader fra dem som vanligvis ikke søker ordningen for konsertarrangører. Vi ønsker å gi flere mulighet til å arrangere konserter som man brenner for. Vårt mål er at Kulturrådet vil være med å bygge opp og støtte et større mangfold av arrangører i Norge.

Med denne utlysningen ønsker vi spesielt at konsertarrangører som ikke har søkt Kulturrådet tidligere, sender inn en søknad. Målet er at tilskuddene fra ordningen treffer et bredere mangfold av arrangører.

Spesielt ønsker vi å nå:

 • Søkere som faller innenfor mangfoldsdefinisjonen til Kulturrådet
 • Unge arrangører, søkere som programmerer unge artister og søkere som har fokus på unge publikumsgrupper
 • Søkere fra sjangere og musikalske uttrykk som er underrepresentert på ordningen

For mer informasjon, se Kulturrådets side om mangfold

Det settes av inntil tre millioner kroner til denne satsingen. Bruk søknadsskjema som du finner på denne siden eller ta kontakt med kontaktpersonene for ordningen nederst på siden.

Til fristen 2. september

Utvidede søknadsmuligheter videreføres

Koronasituasjonen har stor påvirkning på prosjekter, produksjoner og arrangementer som søker tilskudd fra Kulturrådet. Kulturrådet ønsker å legge til rette for at kunstnerisk produksjon og formidling kan finne sted under nye forutsetninger, og viderefører derfor midlertidige tilpasninger på ordningen til fristen 2. september.

Midlertidig utvidet ordning

Til fristen 2. september kan som vanlig søke om: 

 • Tilskudd til konsertprogram 

I tillegg til søknad om konsertprogram har du også mulighet til å inkludere:  

 • Programmering og programsamarbeid frem mot et normalisert konsertmarked.
 • Kuratorisk arbeid, samarbeid med artister/musikere.
 • Det kan budsjetteres med kostnader forbundet med et eventuelt påtvunget lavere publikumsantall enn opprinnelig publikumskapasitet grunnet smitteverntiltak.
 • Tilrettelegging av publikumsområder og organisering for publikum i henhold til smittevernkrav, samt eventuelt arbeid med veiledere for smittevern i samarbeid med øvrige arrangører og myndigheter.
 • Tilrettelegging av scene- og artistfasiliteter i henhold til smittevernkrav.
 • Satsing på lokale artister/utøvere i programmeringen (i mangel av turné- og reisemulighet for artister nasjonalt og internasjonalt). 
 • Nye former for konsertorganisering og formidling – strømming/digitale konserter, flere konserter samme kveld, konserter uten alkoholservering for unge og så videre.
 • Leie av teknisk utstyr og produksjon i forbindelse med strømming av konserter. 

Det forutsettes at omsøkt konsertvirksomhet kan gjennomføres, gitt at helsemyndighetenes smittevernsrestriksjoner ikke ytterligere strammes inn. Konsertdatoer med offentlige, fysiske konserter som åpenbart faller innenfor en periode med tiltak som forbyr disse, vil ikke vurderes.

Les mer om vilkår for mottatte tilskuddsmidler fra og med 2020 her.

Om ordningen

Tilskuddsordning for konsertarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for arrangørvirksomhet og styrke konsertarrangører over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å arrangere konserter av høy kvalitet innen alle sjangre og til å utvikle publikum i alle lag av befolkningen.

Ordningen er utviklet gjennom en periode på 20 år i samråd med flere organisasjoner på musikkfeltet. Midlene er tilført gjennom en samordning av midler fra klubbstøtteordningene i Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører (tidl. Norsk Rockforbund), Rikskonsertenes ordning for turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, og midler overført som del av omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter. Dagens arrangørstøtteordning ble opprettet i 2009 som en tilskuddsordning for arrangører innen rytmisk musikk. Fra 2011 ble ordningen utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. I perioden 2009 – 2011 var ordningen kun rettet mot arrangører med et helårig konserttilbud, men for å stimulere til en bedre geografisk spredning av midlene ble det fra og med 2012 åpnet for tiltak av mindre omfang. Konsertarrangørene har en helt sentral rolle i å tilby et konserttilbud gjennom året på steder over hele landet, ved siden av festivalenes konsentrerte begivenheter. Størrelsen på avsetningen Kulturrådets arrangørstøtteordningen dekker sammen med festivalordningen hele arrangørfeltet.

Hva kan få støtte?

Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud.

Tilskuddet skal benyttes til kostnader relatert til omsøkt konsertvirksomhet.

Hva kan ikke få tilskudd?

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jamfør lov om Norsk kulturråd § 1.

Søknader til en enkelt konsert vil kun unntaksvis prioriteres på ordningen. Søknader til dette må begrunnes ut ifra et mangfoldsperspektiv. Søknader som ikke har denne begrunnelsen, vil kunne bli avvist.

Arrangørordningen gir ikke tilskudd til investering i utstyr.

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før gjeldende søknadsfrist. Det kan ikke søkes om tilskudd flere ganger innenfor samme budsjettår til et prosjekt som allerede har fått avslag, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Hvem kan søke?

Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. 

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. 

Festivaler prioriteres kun unntaksvis på ordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets tilskuddsordning for musikkfestivaler. Søknader om tilskudd til turnéer skal rettes til Kulturrådets tilskuddsordning for musikere og musikkensembler.

Det gis normalt ikke anledning til å søke om økning av allerede bevilgede tilskudd, eller tilsagn gitt innenfor en flerårig periode. 

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal i Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må oppfylle de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer fastsatt av Norsk kulturråd. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet skal være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Arrangører som søker om flerårig tilskudd, må gi en utfyllende beskrivelse av omsøkt virksomhet for hele søknadsperioden. Det skal redegjøres for programplaner for perioden. Søknader som mangler en slik redegjørelse, kan bli avvist.

Søknaden bør inneholde beskrivelser og vurderinger av hvordan arrangøren arbeider for mangfold* på de følgende områdene: Publikum, kunstnerisk program og organisering/strategi.

*Kulturelt mangfold kan forstås som et inkluderende kulturliv som kommer til uttrykk gjennom et mangfold av sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering og kjønnsidentitet, etnisitet, nasjonalitet og alder.

Velg riktig søknadsfrist

Man kan søke tilskudd til konsertprogrammering fire ganger i året. Dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt, skal man søke for hele år til fristen i september:

•    Søknadssummen for ett enkelt eller hvert av årene er på 500 000 kroner eller mer. 
•    Man har vesentlige utgifter til fast lokalleie, ansatte, kontordrift og lignende. 

Søknaden skal i slike tilfeller gjelde hele kalenderår, slik at påfølgende rapportering kan baseres på tilsvarende årsregnskap.

Dersom ingen av punktene er relevante for søknaden, står man fritt til å søke ved alle fire søknadsfrister.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaene gjelder for arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Ordningens formål er utgangspunktet for vurderingen av søknadene. Norsk kulturråd legger særlig vekt på kvalitet, faglig innhold og profesjonalitet. Søknaden vurderes også opp mot Norsk kulturråds områdeplan for musikk og rådets strategi. 

Øvrige hensyn som er sentrale i vurderingen av søknaden:

 • betydning for det lokale og regionale konserttilbudet gjennom året
 • begrunnelser for kunstneriske valg og programprofil
 • lokal og regional medfinansiering
 • virksomhetens økonomi og økonomistyring
 • muligheter for egeninntjening
 • honorarpolitikk og profesjonell honorering
 • søknadens vektlegging av temaer som inkludering, kjønnsbalanse, tilgjengelighet og redusert miljøbelastning

I den samlede vurderingen av søknadsmassen vil et mangfold av sjangeruttrykk og geografisk fordeling vektlegges.  

Manglende rapportering for tidligere tildelinger kan føre til at søknaden avslås. 

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, kan tilskuddet bli redusert deretter. Alle tilskudd er normalt avgrenset til konserter med profesjonelle utøvere.  

Det forventes at det budsjetteres med billettinntekter i alle søknader til ordningen. Utelatelse av billettinntekter i budsjettet skal særskilt begrunnes. Gratiskonserter prioriteres normalt ikke.
 

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater.  

80 prosent av tilskuddet utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert. De resterende 20 prosentene utbetales normalt når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Endringer

Vesentlige endringer som oppstår underveis i prosjektet må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning. Avhengig av endringenes omfang og art kan tilskuddet i noen tilfeller bli redusert eller falle bort.

Reduksjon eller bortfall av tilskudd – akseptfrist

Dersom tilskuddsmottaker over tid har vesentlig reduksjon i produksjon og formidling sett opp mot innvilget søknad, kan tilskuddet reduseres eller falle bort.

Tilskuddet faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

I vurderingen av nye søknader til aktører som i en lengre og uavbrutt periode har mottatt arrangørtilskudd på kr 200 000 eller mer, skal vesentlige reduksjoner eller bortfall av tilskudd, skje gradvis og/eller etter forutgående varsling. Forhold som tilskuddsnivå, tilskuddets andel av arrangørens totaløkonomi og arrangørens muligheter for egeninntjening, skal hensyntas i prosessen.

Dersom arrangørens virksomhet eller forutsetningene for videre drift grunnleggende endrer karakter fra ett år til et annet, kan det likevel vedtas opphør av videre tilskudd fra ordningen uten forutgående varsling.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her

Funksjonshemmede har krav på gratisbillett til sin ledsager eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett. 

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søker må på forespørsel gi akkreditering til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

Rapportering og regnskap

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet, sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Regnskapspliktige virksomheter vil, dersom det søkes om det, automatisk få utvidet fristen til 1. juni etter året det rapporteres for.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet slik det er beskrevet i søknaden eller eventuelt godkjente oppdaterte planer. Rapporten skal alltid inneholde en konsertoversikt med datoer og navn på artister/ensembler/band.

Rapporten skal inneholde informasjon om publikum. Totalt antall solgte billetter og samlet antall publikum, inkludert fribilletter, skal oppgis. 

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital. 

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

Tilskudd over 400 000 kroner skal revideres av statsautorisert revisor. Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Eventuelle øvrige krav til revisjon vil fremkomme av kontrakten. Dersom tilskuddsmottaker mottar flere tilskudd til samme virksomhet fra Norsk kulturfond i løpet av et år som samlet overstiger 400 000 kroner, gjelder samme krav til revisjon.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.