Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

183 konsertarrangører er bevilget samlet tilskudd på 31,9 millioner kroner

Støtten som er bevilget, dekker både noen av de utfordringene som pandemien har åpåført feltet, men gir også flere arrangører substansiell og langsiktig støtte. Et flertall av søkere har fått støtte til konserter som skal gjennomføres i 2022, og noen har også fått til konsertvirksomhet i 2023 og 2024. Ordningen er tilført stimuleringsmidler på totalt 27,5 millioner kroner for 2022, hvor av 8,3 ble fordelt denne runden.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Norsk kulturfond er tilført stimuleringsmidler også vinteren 2022. Fordi konsertarrangører er vurdert til å være spesielt påvirket av smittevernsrestriksjoner, er ordningen arrangørstøtte musikk tilført 27,5 millioner kroner av disse midlene. Disse midlene skal være fordelt i løpet av våren 2022. Det har dermed vært vesentlig mer midler til fordeling, noe som har gitt mulighet til å prioritere flere søkere enn normalt. Det er ikke innvilget tilskudd til prosjekter som er vurdert til å falle utenfor ordningen. 

I behandlingen er det som vanlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan. 

I flere søknader er søknadssummen vesentlig høyere og i flere tilfeller for kortere perioder enn tidligere. Relativt tunge aktører søker for et halvår, eller til og med et kvartal,  av gangen. 

Kun 2 av søkerne oppgir at de skal arrangere konserter med samiske utøvere og disse arrangørene er bevilget tilskudd.

14 av omhandler aktivitet som utelukkende skal foregå i kulturhus. 12 av disse er bevilget tilskudd. I tillegg skal 8 søkere gjennomføre delvis sine konserter på kulturhus og 7 av disse er bevilget tilskudd. 

28 av søkere gjennomfører sine konserter hovedsakelig i kirker og 19 av disse er bevilget tilskudd. 

Nesten 90 % av den summen som er bevilget går til helårsarrangører. Det er 187 helårsarrangører som har søkt denne runden, og 138 av dem er bevilget tilskudd. 

19 av de omsøkte tiltakene omhandler gratiskonserter og 9 av disse er bevilget tilskudd. 3 av søknadene om tilskudd til konserter uten billettinntekter kommer fra kirker. Praksisen rund rundt prioritering av gratiskonserter er blitt strengere. Det fører til utfordringer i vurderingen av kirkemusikksøknader som budsjetterer med kollekt i stedet for billettinntekter. Disse er ofte svært lave i forhold til publikumsantallet, og kan være i størrelsesorden 15-40 kr pr publikummer. Uten en nærmere begrunnelse for hvorfor konsertene skal være gratis, kan det stride med etablert praksis med å innvilge disse søknadene. Allikevel er det grunnlag for unntak, da flere av de omsøkte konsertseriene i kirker skiller seg ut i positiv forstand som et godt etablert tiltak med gode publikumstall og stødige program. 

Omleggingen av kirkemusikkordningen ga arrangørordningen et større ansvar for å ivareta gode kirkemusikktiltak. Ut ifra prinsippet om likebehandling forutsetter enkelte av vedtakene at konsertene blir billetterte, slik at arrangøren gis rom til å kunne ha en lav inngangspris, samtidig som etablert praksis og prinsipper følges. Flere av disse arrangørene har vellykket publikumsarbeid og god utvikling mot stadig sterkere program som befester kirkens posisjon som konsertarena.

44 av søknadene er fra aktører som aldri har søkt arrangørordningen. 18 av disse er bevilget tilskudd på til sammen 1,208 millioner kr.

34 søker flerårig støtte og 10 av disse er innstilt på tilsagn for kun 2023 eller 2023 og 2024. 

Kun 2 av søkerne beskriver tydelige klima- og miljøinsentiver og de ble bevilget tilskudd.

Denne runden ble det behandlet flere søknader om tilskudd til enkeltkonserter. Flere av disse konsertene ble vurdert til å bidra til økt mangfold og vil trolig treffe et publikum som mange andre arrangørtilskudd ikke når. Sett i lys av ordningens mangfoldsatsning, den ekstraordinære utlysningen for å skaffe nye søkere, et uttalt mål om større sjangerrepresentasjon på ordningen og Rådets strategiske satsningsområder, er det bevilget tilskudd til flere av disse. De som er innvilget, er vurdert til å være arrangør som kan bli til stabile aktører og som i fremtiden også kan arrangere et større antall konserter. 

Totalt søkte festivaler for rundt 14 millioner kroner til fristen på arrangørordningen i desember, hvorav 6-7 av disse millionene kom fra festivaler med lang tilskuddshistorikk og forholdsvis høye tilskuddsnivå på festivalordningen senere år. Utvalget konkluderte med at en viss prioritering av festivaler med stimuleringsmidler vil være hensiktsmessig for opprettholdelse av arrangørfeltet som helhet gjennom unntakstilstanden, samt for underleverandører/tredjepart og for publikum over hele landet. I den sammenheng ble det angitt midlertidige vedtak i disse tilfellene. 

Søknadene som ble behandlet, fordelte seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent

Flere sjangre musikk

77

27,90 %

46

59,74 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

39

14,13 %

32

82,05 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

22

7,97 %

13

59,09 %

Verdensmusikk

8

2,90 %

7

87,50 %

Klassisk/ samtidsmusikk

53

19,20 %

37

69,81 %

Populærmusikk

77

27,90 %

47

61,04 %

Sum

276

1

182

65,94 %

Den fylkeskommunale fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent

Agder

24

8,70 %

19

79,17 %

Innlandet

27

9,78 %

17

62,96 %

Møre og Romsdal

8

2,90 %

8

100,00 %

Nordland

14

5,07 %

11

78,57 %

Oslo

41

14,86 %

25

60,98 %

Rogaland

19

6,88 %

10

52,63 %

Troms og Finnmark

18

6,52 %

13

72,22 %

Trøndelag

25

9,06 %

17

68,00 %

Vestfold og Telemark

20

7,25 %

10

50,00 %

Vestland

33

11,96 %

24

72,73 %

Viken

47

17,03 %

28

59,57 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

276

1

182

65,94 %

Fordelt per landsdel er oversikten slik:

Landsdel

Søknader*

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelses-prosent

Nord-Norge

32

11,59 %

24

75,00 %

Trøndelag

25

9,06 %

17

68,00 %

Vestlandet

60

21,74 %

42

70,00 %

Østlandet

135

48,91 %

80

59,26 %

Sørlandet

24

8,70 %

19

79,17 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

276

1

182

65,94 %

* Innkomne søknader denne runden, inklusive søknadssum for søknader som er trukket eller avvist. Én av søknadene som ble behandlet, er en utsatt søknad som derfor ikke er med i statistikken.

Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 277

Søknadssum: 88 853 664 kr

Antall tildelinger: 183

Tildelingssum: 31 924 000 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 7. - 8.3.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 30. - 31.3.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DET KLASSISKE HJØRNET. SØRAGADÅ 21 Det Klassiske Hjørnet, Søragadå 21. - Hele året Rogaland 2021 48000 8.3.2022 Avslått 0 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz og viseklubb - Vår 2022 Nordland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 90000 WATAHA CAMP Wataha Camp - 2022 Agder 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 50000 WATAHA CAMP Wataha Camp - 2022 Agder 2023 100000 8.3.2022 Avslått 0 RJUKAN EVENTS AS Rjukan Matfestival - 2022 Rogaland 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 FROGNER LUNSJBAR AS Frogner Lunsjbar AS - 2022 Viken 2022 240000 8.3.2022 Avslått 0 FROGNER LUNSJBAR AS Frogner Lunsjbar AS - 2022 Viken 2023 240000 8.3.2022 Avslått 0 KONGSVINGER BIBLIOTEK Barnas verdensdager Kongsvinger - 2022 Innlandet 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 50000 FESTIVALDRIFT KOPERVIK AS Kopervik festival - 9-12 juni 2022 Rogaland 2021 500000 8.3.2022 Avslått 0 FESTIVALDRIFT KOPERVIK AS Kopervik festival - 9-12 juni 2022 Rogaland 2022 500000 8.3.2022 Avslått 0 FESTIVALDRIFT KOPERVIK AS Kopervik festival - 9-12 juni 2022 Rogaland 2023 500000 8.3.2022 Avslått 0 SOUNDSET AS Soundset as - 12.11.21 - 31.12.26 Oslo 2021 100000 8.3.2022 Avslått 0 SOUNDSET AS Soundset as - 12.11.21 - 31.12.26 Oslo 2022 1500000 8.3.2022 Avslått 0 SOUNDSET AS Soundset as - 12.11.21 - 31.12.26 Oslo 2023 3500000 8.3.2022 Avslått 0 TANTE GERDAS SCENE Tante Gerdas scene - 2022 Innlandet 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 150000 BAMBLE BRASS Fyrverkerikonsert - 11 juni 2022 Vestfold og Telemark 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 NORDNES FESTIVALPRODUKSJON Nordnes festivalproduksjon - Halvøyen presenterer: romjulsrap 2021 Vestland 2021 130000 8.3.2022 Avslått 0 NORDNES FESTIVALPRODUKSJON Nordnes festivalproduksjon - Halvøyen presenterer: romjulsrap 2021 Vestland 2022 0 8.3.2022 Bevilget 70000 RAUMAROCK RaumaRock - 04.08.2022 - 07.08.2022 Møre og Romsdal 2022 400000 8.3.2022 Bevilget 150000 GELTON MEDIA AS GeltonMedia AS - 2021 og 2022 Vestland 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 KARMØYGEDDON METALKLUBB Karmøygeddon Metal Klubb - 01.01.2022 - 31.12.2022 Rogaland 2022 192000 8.3.2022 Bevilget 192000 NOME KYRKJELEGE FELLESRÅD Allsang på slusa - Januar - 22. mai 2022 Vestfold og Telemark 2022 30000 8.3.2022 Avslått 0 FOLKEMUSIKKSCENA RØROS Røros Folk Festival - 2-5 juni 2022 Trøndelag 2022 130000 8.3.2022 Bevilget 120000 Liv Jorunn Fredriksen Ulvik Folkemusikk-konserter i Lærdal - 2022 Vestland 2022 37600 8.3.2022 Bevilget 37000 DEN NORSK-TYSKE WILLY BRANDT- STIFTELSEN Willy Brandt, Nobel fredsprisjubileum - 7. desember 2021 Oslo 2021 47050 8.3.2022 Avslått 0 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Unge voksne - Hjertnes foajescene - 01.02.2022-15.12.22 Vestfold og Telemark 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 150000 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 1.1.-31.12.2022 Trøndelag 2022 125000 8.3.2022 Avslått 0 KONSERTGALLERIET KonsertGalleriet - 1.1.-31.12.2022 Trøndelag 2023 125000 8.3.2022 Avslått 0 KULTURHUSET UTSIKTEN England Brooks Band - 2021 Nordland 2021 25000 8.3.2022 Avslått 0 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Stiftinga Lyngheim - 01.01.2022 - 31.12.2022 Vestland 2022 135000 8.3.2022 Bevilget 75000 DRAUG MEDIA AS Draug Media AS - 2022 Nordland 2022 140000 8.3.2022 Bevilget 140000 GODSHUSET LØTEN Godshuset Løten - 2022 Innlandet 2022 360000 8.3.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - 1.1-30.6.2022 Vestland 2022 190000 8.3.2022 Bevilget 150000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 01.01.22 - 30.06.22 Viken 2022 93500 8.3.2022 Bevilget 60000 EIDSVOLL SOKN Kirkemusikk i Eidsvoll - 10.04.22 Viken 2022 40000 8.3.2022 Avslått 0 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter i søsterkirkene 2022 - 3. juli - 7. august 2022 Innlandet 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 80000 TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB Tineinto Gjøvik jazzklubb - 2022 Innlandet 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 150000 SIMEN SKOE Øykjelykkjesetra - Juni-Oktober 2022 Innlandet 2022 105000 8.3.2022 Bevilget 105000 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Orgelkonserter i Nidarosdomen - 2022 Trøndelag 2021 100000 8.3.2022 Avslått 0 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Orgelkonserter i Nidarosdomen - 2022 Trøndelag 2022 0 8.3.2022 Bevilget 80000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Konserter på House of Foundation 2022 - 1. januar 2022 – 31. desember 2022 Viken 2021 450000 8.3.2022 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Konserter på House of Foundation 2022 - 1. januar 2022 – 31. desember 2022 Viken 2022 0 8.3.2022 Bevilget 250000 Pål Asle Pettersen zang:konsertserie - 2022 Rogaland 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 KONSERTPULS Konsertpuls - Vår 2022 Troms og Finnmark 2022 66500 8.3.2022 Bevilget 66000 THOR ARNSTEIN BERG Vår Jul - 19-22.desember 2021 Innlandet 2021 113700 8.3.2022 Avslått 0 Hans Fredrik Lauritzen Foundation - 2021-2022 Vestland 2021 191140 8.3.2022 Avslått 0 Hans Fredrik Lauritzen Foundation - 2021-2022 Vestland 2022 2119540 8.3.2022 Avslått 0 Mikael Jonassen Bluegrassaften - 2022 Oslo 2022 75000 8.3.2022 Bevilget 75000 LATINO EVENT NERVIK Tiltaksnavn: Luison y Cuba Norgesturné - 2022-2023 Oslo 2022 499000 Avvist 0 LATINO EVENT NERVIK Tiltaksnavn: Luison y Cuba Norgesturné - 2022-2023 Oslo 2023 499000 Avvist 0 GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum 2022 - 1.1.2022 - 31.12.2022 Vestfold og Telemark 2021 300000 8.3.2022 Avslått 0 GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum 2022 - 1.1.2022 - 31.12.2022 Vestfold og Telemark 2022 0 8.3.2022 Bevilget 250000 HOF KULTURKIRKE Månedlige konserter - Vår 2022 Innlandet 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 30000 LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest - 2022 Oslo 2022 1400000 8.3.2022 Bevilget 800000 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Sonica Music - 1. April 2022 - 15. Desember 2022 Viken 2022 210000 8.3.2022 Avslått 0 OSLO DOMKIRKES SOKN Internasjonale orgelkonserter - 2022 Oslo 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 120000 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - 08.01.2022-24.04.2022 Agder 2022 40000 8.3.2022 Bevilget 40000 SKIEN KOMMUNE LIE BYDELSHUS Bydelshusene i Skien - 01.01.2022-31.12.2022 Vestfold og Telemark 2022 585200 8.3.2022 Avslått 0 ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD Internasjonale Kyrkjekonsertar i Ålesund - 01.01.2022-31.08.2022 Møre og Romsdal 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene AS - Våren 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 PARKTEATRET SCENE AS Arrangørstøtte til egenprogrammering - Egenprogrammering 1. halvår 2022 Oslo 2022 380000 8.3.2022 Bevilget 250000 ASKER JAZZKLUBB Asker Jazzklubb - 2022 Viken 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 100000 HAMAR BLUESKLUBB Helårlig konsertarrangør - 01.01.2022 - 31.12.2022 Innlandet 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 150000 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommer 2022 Innlandet 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 NORTHERN DECEPTION Northern Deception Metal Festival - 2022 Agder 2022 51093 8.3.2022 Bevilget 40000 STORYVILLE JAZZ CLUB Storyville Jazz Club - 2022 Møre og Romsdal 2022 240000 8.3.2022 Bevilget 240000 RISØR JAZZKLUBB Risør jazzklubb konsertprogram 2022 - 2022 Agder 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 60000 TRONDHEIM PUNKFORENING Trondheim Punkforening - Vår 2022 Trøndelag 2022 70812 8.3.2022 Avslått 0 SØRØYROCKEN Sørøyrocken - 1.1.2022-31.12.2022 Troms og Finnmark 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 120000 MUSIKKENS VENNER DRAMMEN Klassisk lørdag i Drammen - 2022 Viken 2022 211927 8.3.2022 Bevilget 100000 H2H MUSIC H2H music i Tollevshaugen, Grimdalen  - Juli 2022 Viken 2022 77500 8.3.2022 Avslått 0 RØROS KONSERTER AS Røros Barnefestival - Røros Barnefestival 30.april 2022 Trøndelag 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 100000 THE BEAT HAPPENING The Beat Happening - Våren 2022 Nordland 2022 25000 8.3.2022 Bevilget 25000 KLASSISK FLEKKEFJORD Klassisk over grenser - 2022 Agder 2022 110000 8.3.2022 Bevilget 110000 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb - januar 22 - juni 22 Innlandet 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 80000 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Konsertserie vår 2022 - 01.01 - 01.08 Agder 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 60000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2022-2023 Viken 2022 112831 8.3.2022 Bevilget 50000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2022-2023 Viken 2023 349513 8.3.2022 Bevilget 120000 360 NORD AS Set Sound To Skrova Lighthouse 2022 - Juli 2022 Nordland 2022 104000 8.3.2022 Avslått 0 GRENLAND BOWIEFORUM Grenland Bowieforum - Vår 2022 Vestfold og Telemark 2021 20000 8.3.2022 Avslått 0 MIDNIGHTFEST AS MidnightFest 2022 - Sommer 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb - Hele 2022 Agder 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Feriekolonien USF Verftet - 1.6 - 5.9, 2022 Vestland 2022 275000 8.3.2022 Bevilget 250000 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb - 2022 Agder 2022 320000 8.3.2022 Bevilget 300000 ASKER KULTURLIV Sekkefabrikken kulturhus - 1.1.22 - 31.12.22 Viken 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 80000 KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 2022 Viken 2022 122000 8.3.2022 Bevilget 100000 STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club - 3 år Rogaland 2022 170000 8.3.2022 Bevilget 170000 STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club - 3 år Rogaland 2023 170000 8.3.2022 Bevilget 170000 STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club - 3 år Rogaland 2024 170000 8.3.2022 Bevilget 170000 Armando Conceicao Silva Soares Armando Silva - mai 2022 til Nov 2022 Oslo 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 50000 RØYKEN JAZZFORUM Røyken jazzforum - 01.01.2022-31.12.2022 Viken 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 LEGEND TRONDHEIM Legend ungdomskonserter vår 2022 - 01.01.2022 - 30.06.2022 Trøndelag 2022 155000 8.3.2022 Bevilget 80000 Christian Meaas Svendsen Vestenfor - Høst 2022, Vår 2023 Vestland 2022 63000 8.3.2022 Bevilget 50000 Christian Meaas Svendsen Vestenfor - Høst 2022, Vår 2023 Vestland 2023 57000 8.3.2022 Bevilget 50000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen vår 2022 - 12.1 til 8.6 Agder 2022 160000 8.3.2022 Bevilget 100000 PROM-ART NORWAY Prom-Art på Sponvika Vertshus - Sommer 2022 Viken 2022 162000 8.3.2022 Avslått 0 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk vår 2022 - 21.1 - 20.5 Agder 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - 2022 Møre og Romsdal 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 80000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen - 2022 Trøndelag 2022 600000 8.3.2022 Bevilget 350000 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen - 2022 Trøndelag 2023 620000 8.3.2022 Avslått 0 STEINKJERFESTIVALEN AS Steinkjerfestivalen - 2022 Trøndelag 2024 650000 8.3.2022 Avslått 0 FRES FESTIVAL Fres Festival - 28. til 30. juli 2022 Vestland 2022 190000 8.3.2022 Bevilget 190000 TRANSFORM TransformFOLK våren 2022 - Jan - juni 2022 Trøndelag 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 220000 VÅGÅ KONSERTSERIE Vågå konsertserie - 1.1.2022 - 31.12.2022 Innlandet 2022 120000 8.3.2022 Bevilget 120000 ÅL KULTURHUS Ål Kulturhus - august 2022-desember 2022 Viken 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 ASKER KULTURLIV Klassisk på Venskaben våren 2022 - Våren 2022 Viken 2022 94482 8.3.2022 Bevilget 60000 SKI SOKN Musikkutvalget, Ski menighet - 01.01.2022 - 15.06.2022 Viken 2022 45000 8.3.2022 Bevilget 45000 ÅL KULTURHUS Ål Kulturhus - august 2022- desember 2022 Viken 2022 80000 8.3.2022 Avslått 0 SOGN KULTURSKULE Sogn musikkdagar - 25. - 27. mars 2022 Vestland 2022 190000 8.3.2022 Avslått 0 KULTURSMIA RONNY KJØSEN PRODUKSJONER Kultursmia Ronny Kjøsen produksjoner - 2022 Møre og Romsdal 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - 2022-2023 Trøndelag 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 AKKS TRONDHEIM UFLAKKS Trondheim - 2022-2023 Trøndelag 2023 250000 8.3.2022 Avslått 0 FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2022 Agder 2021 135000 8.3.2022 Avslått 0 FARSUND FOLK FESTIVAL FOLK på Backes - 2022 Agder 2022 285550 8.3.2022 Bevilget 150000 HUSNES JAZZKLUBB Husnes jazzklubb - 2022 Vestland 2022 77000 8.3.2022 Bevilget 60000 KAMMERFEST I ØSTFOLD Kammerfest i Østfold - Høst 2022 Viken 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 200000 STUDIO O AS Studio O 2022 - 2022 Innlandet 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 150000 RØROS KONSERTER AS Røros Konserter Helårskonserter 2022 - 1.jan 2022 - 31.des 2022 Trøndelag 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 150000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Gamlebyen Festivaldrift AS - 01.01.2022-01.04.2022 Viken 2021 500000 8.3.2022 Avslått 0 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Gamlebyen Festivaldrift AS - 01.01.2022-01.04.2022 Viken 2022 0 8.3.2022 Bevilget 250000 SOLUNGOPERAEN Med rett til å komponere - April 2022 t.o.m september 2022 Innlandet 2022 30000 Avvist 0 PALKO & CO PALKO og Co - 2022 Rogaland 2022 119512 8.3.2022 Bevilget 80000 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK - Vår 2022 + Høst 2022 Viken 2022 63700 8.3.2022 Bevilget 63000 Beth Elin Byberg til minne om en du er glad i - 3-6 nov 2022 Rogaland 2022 50000 Avvist 0 ØVRE RÆLINGEN SOKN Torsdagskvelder i Øvre Rælingen Kirke - 2022 - høst Viken 2022 70000 8.3.2022 Bevilget 70000 HIP HOP PÅ MÅNEN Hip Hop På Månen - 2022 Viken 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 DOMKIRKEN SOKN Orgelpluss-konserter - Januar 2022 - november 2022 Agder 2022 343000 8.3.2022 Bevilget 200000 RESONANS Resonans - Resonans - helårs konsertserie på Gjøvik 2022 til 2024 Innlandet 2022 550000 8.3.2022 Bevilget 400000 RESONANS Resonans - Resonans - helårs konsertserie på Gjøvik 2022 til 2024 Innlandet 2023 550000 8.3.2022 Bevilget 425000 RESONANS Resonans - Resonans - helårs konsertserie på Gjøvik 2022 til 2024 Innlandet 2024 550000 8.3.2022 Bevilget 450000 AKKS BERGEN Eggstockfestivalen - 2022 Vestland 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 90000 TEDANS Tedans - januar-desember 2022 Vestland 2021 80000 8.3.2022 Avslått 0 TEDANS Tedans - januar-desember 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 TEDANS Tedans - januar-desember 2022 Vestland 2023 100000 8.3.2022 Avslått 0 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD Kultur i Asker kirke - 1 - 9 juni 2022 Viken 2022 30000 8.3.2022 Avslått 0 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS - 14.01.2022 - 01.06.2022 Viken 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 300000 ENSEMBLES PRO MUSICA MARCOS BARCELLOS LORETO Miljøkonsert - barna synger for Amazonas - fra april 2022 til november 2022 Viken 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Kulturarv i bruk - Juli 2022 - august 2022 Agder 2022 140000 8.3.2022 Avslått 0 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad - Vår og høst 2022 Viken 2022 330000 8.3.2022 Bevilget 200000 SKJÆRGÅRDS LIVE Konsertledsageren - 2022 Vestfold og Telemark 2022 470000 8.3.2022 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Vinter - Vår 2022 Oslo 2021 74690 8.3.2022 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Vinter - Vår 2022 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 30000 RUNA SKRAMSTAD Jarlsberg Vokal - 2022  Vestfold og Telemark 2022 125000 Avvist 0 RUNA SKRAMSTAD Jarlsberg Vokal - 2022  Vestfold og Telemark 2022 125000 Avvist 0 SLOTTSFJELLFESTIVALEN AS Slottsfjellfestivalen AS - Januar - juni 2022 Vestfold og Telemark 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 STORD JAZZKLUBB Stord Jazzklubb - Heile 2022 Vestland 2022 280000 8.3.2022 Bevilget 200000 ØSTKANTEN BLUESKLUBB Østkanten Bluesklubb - 2022 Oslo 2022 350000 8.3.2022 Bevilget 350000 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4 4 Forum for takt og tone - 01.01.22 - 31.12.22 Nordland 2021 340000 8.3.2022 Avslått 0 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4 4 Forum for takt og tone - 01.01.22 - 31.12.22 Nordland 2022 340000 8.3.2022 Bevilget 100000 NXT GAASSAND NXT LVL Bergen - Desember 2021 - September 2022 Vestland 2021 20000 8.3.2022 Avslått 0 NXT GAASSAND NXT LVL Bergen - Desember 2021 - September 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 50000 PROM-ART NORWAY Prom-Art på Kokkekollektivet - Mai 2022 Viken 2022 154800 8.3.2022 Avslått 0 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival 2022 - Juni 2022-2024 Viken 2022 30000 8.3.2022 Bevilget 30000 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival 2022 - Juni 2022-2024 Viken 2023 30000 8.3.2022 Avslått 0 VILLA LUNDE MUSIKKFORENING Villa Lunde Musikkforening - 1.4.22 til 29.12.23 Vestfold og Telemark 2022 375000 8.3.2022 Bevilget 250000 VILLA LUNDE MUSIKKFORENING Villa Lunde Musikkforening - 1.4.22 til 29.12.23 Vestfold og Telemark 2023 388000 8.3.2022 Bevilget 250000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Orfeo konsertserier 2022 - 2022 Trøndelag 2022 490000 8.3.2022 Bevilget 350000 JOSEFINE VISESCENE 15 konserter vår 2022 -  02.02.2022  -  18.05.2022 Oslo 2022 233000 8.3.2022 Bevilget 200000 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2022-2023 Rogaland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2022-2023 Rogaland 2023 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum - Vår 2011 Viken 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 60000 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park - 2022 Oslo 2022 430000 8.3.2022 Bevilget 250000 BREDVOLD HAT CONSULTING Hattefesten - Januar-juli 2022 Oslo 2022 50000 8.3.2022 Avslått 0 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie, vår 2022 - 8.2.22 - 10.5.22 Trøndelag 2022 61600 8.3.2022 Bevilget 50000 E.P. RUUD MUSIKK Brian Falls Into A Piano - Høst 2022 Rogaland 2022 229000 8.3.2022 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Småfolk 2022 - Høst 2022 Innlandet 2021 80000 8.3.2022 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Småfolk 2022 - Høst 2022 Innlandet 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 SAGELVVATN BYGDELAG Sagelvvatn Bygdelag - vår 2022 Troms og Finnmark 2021 17500 8.3.2022 Avslått 0 SAGELVVATN BYGDELAG Sagelvvatn Bygdelag - vår 2022 Troms og Finnmark 2022 0 8.3.2022 Bevilget 17000 FORENINGEN JOHN G SCENE Foreningen John G Scene (heretter FJGS) - 2022 Vestfold og Telemark 2022 303000 8.3.2022 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER ARENDAL Musikkens Venner Arendal - konserter - 2022 Agder 2022 110000 8.3.2022 Bevilget 110000 John Inge Leira Bjøringsøy Jensaløda - Vår og sommar 2022 Møre og Romsdal 2022 40000 8.3.2022 Bevilget 30000 STABEKK JAZZ CLUB Stabell JazzClub - 2022 og 2023 Viken 2021 10000 8.3.2022 Avslått 0 STABEKK JAZZ CLUB Stabell JazzClub - 2022 og 2023 Viken 2022 60000 8.3.2022 Avslått 0 STABEKK JAZZ CLUB Stabell JazzClub - 2022 og 2023 Viken 2023 60000 8.3.2022 Avslått 0 Sunniva Herland Monstad Sunniva Herland Monstad - 1.-3. juli 2022 Oslo 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 30000 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - 2022 Trøndelag 2022 190000 8.3.2022 Bevilget 170000 Yngve Sporild Breievne Yngve Sporild Breievne - 2022 Oslo 2021 112824 Avvist 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken Musikk AS - "Søndag i sentrum" - 2022 Rogaland 2021 250000 8.3.2022 Avslått 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken Musikk AS - "Søndag i sentrum" - 2022 Rogaland 2022 490000 8.3.2022 Bevilget 250000 STRANDGATA 22. AS 1. halvår 2022 - 02.12.2021-30.06.2022 Troms og Finnmark 2022 600000 8.3.2022 Bevilget 250000 KVÆNTIN AS Fredvikafestivalen - 2022 Innlandet 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2022-2024 Troms og Finnmark 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 225000 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2022-2024 Troms og Finnmark 2023 250000 8.3.2022 Bevilget 225000 VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2022-2024 Troms og Finnmark 2024 250000 8.3.2022 Bevilget 250000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademi - 2022 Viken 2022 310000 8.3.2022 Bevilget 200000 GREEN EVENT CONSULTING AS Green Event Consulting AS - Høst 2022 September Oslo 2022 180000 8.3.2022 Avslått 0 GRUE SOKN Kirkebrannen i Grue 1822-2022 - 2022 Innlandet 2022 205000 8.3.2022 Avslått 0 KORET Dråpa og Flokke - 2022 Oslo 2022 90000 8.3.2022 Avslått 0 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månefestivalen 2022 - 2022 Viken 2022 500000 8.3.2022 Bevilget 425000 Asle Rudolf Fjell-Skardal Et nes i Nordhavet - releaseturne  - 2022 Troms og Finnmark 2022 75000 Avvist 0 STIFTELSEN PUNKT Punkt - 2022 Agder 2022 800000 8.3.2022 Bevilget 650000 PLAYDATE Playdate 2022 Vestland 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 180000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelmatiné i Tønsberg domkirke - 2022 Vestfold og Telemark 2022 139090 8.3.2022 Bevilget 130000 HADELAND JAZZFORUM Hadeland Jazzforum - 2022 Innlandet 2022 128000 8.3.2022 Bevilget 128000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2022 Nordland 2021 160000 8.3.2022 Avslått 0 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2022 Nordland 2022 185000 8.3.2022 Bevilget 120000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Vaktbua Scene - 1. januar - 31. juni 2022 Agder 2022 144000 8.3.2022 Bevilget 144000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikken - Vår og sommer 2022 Nordland 2022 490000 8.3.2022 Bevilget 225000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - 2022 - 2024 Møre og Romsdal 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - 2022 - 2024 Møre og Romsdal 2023 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - 2022 - 2024 Møre og Romsdal 2024 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 RADIKAL AS TYVEN - Vår 2022 Trøndelag 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 175000 KUTIN KONSERT FORENING Kutin Konsert Forening - Fra Mars til Juni 2022 Rogaland 2022 150000 Avvist 0 OPERA TIL FOLKET Opera for barna - 01.01.22-31.12.24 Oslo 2021 200000 8.3.2022 Avslått 0 OPERA TIL FOLKET Opera for barna - 01.01.22-31.12.24 Oslo 2022 250000 8.3.2022 Bevilget 200000 OPERA TIL FOLKET Opera for barna - 01.01.22-31.12.24 Oslo 2023 300000 8.3.2022 Avslått 0 RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2022 - 2024 Innlandet 2022 450000 8.3.2022 Bevilget 425000 RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2022 - 2024 Innlandet 2023 470000 8.3.2022 Avslått 0 RUDI KULTUR AS Låvende saker på Rudi Gard - 2022 - 2024 Innlandet 2024 490000 8.3.2022 Avslått 0 VERKET SCENER AS Verket Scene - 3. desember 2021 - 28. februar 2022 Viken 2022 400000 8.3.2022 Bevilget 75000 Ola Mile Bruland Progkjeller - 2022 Oslo 2022 240000 8.3.2022 Bevilget 120000 VÅRT HJEM STEINKJER AS Kulturpuben Vårt Hjem - 01.03.21 - 01.06.21 Trøndelag 2022 637000 8.3.2022 Avslått 0 URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Urijazz Jazzklubb for Tønsbergregionen - 2022 Vestfold og Telemark 2022 300000 8.3.2022 Bevilget 300000 ROMFARER UNITED AS Romfarer United AS - Våren 2022 Viken 2022 25000 8.3.2022 Avslått 0 NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Vår 2022 Viken 2022 155300 8.3.2022 Bevilget 75000 TROMSØ BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen Tromsø - 25.-26. juni 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk program våren 2022 - 1.1.2022-30.6.2022 Vestland 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 65000 FESTIVAL Ø Festival Ø - Vår og sommer 2022 Viken 2021 300000 8.3.2022 Avslått 0 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Firefly Production, LYSET 2022 - 2022 Oslo 2021 3590400 8.3.2022 Avslått 0 MEDITEK AS Cafe Magenta - Våren 2022 Viken 2022 444000 8.3.2022 Avslått 0 LEGEND TRONDHEIM Legend konsertserie vår 2022 - 01.01.2022 - 30.06.2022 Trøndelag 2022 175000 8.3.2022 Avslått 0 JØLSTER JAZZKLUBB Jølster Jazzklubb - 2022 Vestland 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 75000 KRAFTFESTIVALEN AS kraftfestivalen - juli -des Viken 2021 100000 8.3.2022 Avslått 0 KRAFTFESTIVALEN AS kraftfestivalen - juli -des Viken 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 KRAFTFESTIVALEN AS kraftfestivalen - juli -des Viken 2023 100000 8.3.2022 Avslått 0 MADE IN AFRICA Made in Africa Oslo - vår Oslo 2022 350000 8.3.2022 Bevilget 100000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - 01.01.2022-31.12.2023 Rogaland 2022 650000 8.3.2022 Bevilget 500000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - 01.01.2022-31.12.2023 Rogaland 2023 650000 8.3.2022 Avslått 0 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Strandhotell  - 2022 Trøndelag 2021 185000 8.3.2022 Avslått 0 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Strandhotell  - 2022 Trøndelag 2022 0 8.3.2022 Bevilget 185000 NORDIC MOMENTS AS Vårturné med "Nordic Tenors Classics" - Vår 2022 Oslo 2022 405808 Avvist 0 Ehud Shlomo NaboJazz Konsertserie på Rosendal Kafe - 2022 Trøndelag 2022 40000 8.3.2022 Bevilget 40000 NORDNORSK JAZZFORUM Nordnorsk Storbandfestival - Vår 2022 Troms og Finnmark 2022 100000 8.3.2022 Avslått 0 TERJE BRUN-PEDERSEN Internasjonale jazzdagen i Drammen - Fredag 29. april i 2022 Viken 2022 85000 8.3.2022 Avslått 0 SKEIKAMPENFESTIVALEN AS Skeikampenfestivalen - 2022 Innlandet 2022 300000 8.3.2022 Avslått 0 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 2022 Vestfold og Telemark 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 200000 OLAVSHALLEN AS Konsertserien Endelig Onsdag - Vår 2022 Trøndelag 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens Venner Mandal - 18.01 - 05.04, 2022 Agder 2022 110000 8.3.2022 Bevilget 80000 UL FRAM UL Fram - 2022 Troms og Finnmark 2022 145000 8.3.2022 Bevilget 120000 TRAVELIN' STORBAND Travelin’ med Silje - 3.1.2022 – 12.3.2022 Viken 2022 15000 8.3.2022 Avslått 0 BIRGITTE STÆRNES Børsen-konsertene - 2022 Viken 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 100000 ENSEMBLE ALLEGRIA Konsertserien NÅ 2022 - 2022 Oslo 2021 200000 8.3.2022 Avslått 0 ENSEMBLE ALLEGRIA Konsertserien NÅ 2022 - 2022 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 150000 NYMUSIKK VESTFOLD nyMusikk Vestfold Vår 2022 - Februar - Juni 2022 Vestfold og Telemark 2022 40000 8.3.2022 Bevilget 40000 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen 2022 - 22.-24. April 2022 Viken 2021 250000 8.3.2022 Avslått 0 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen 2022 - 22.-24. April 2022 Viken 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 100000 KLASSISKE TONER Mozartfestivalen 2022 - 22.-24. April 2022 Viken 2023 200000 8.3.2022 Avslått 0 BUDSJORD AS Barokk på Budsjord 2022 - Juni-august 2022 Innlandet 2021 225000 8.3.2022 Avslått 0 BUDSJORD AS Barokk på Budsjord 2022 - Juni-august 2022 Innlandet 2022 0 8.3.2022 Bevilget 80000 LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb - 2022 Agder 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 SPACE FOR PRODUCTION OF ARAB CULTURE IN EXILE TootArd concert - Spring 2022 Oslo 2022 75000 8.3.2022 Bevilget 50000 VOXLAB VoxLAB - 2022 Oslo 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 180000 RANDABERG KOMMUNE Hundre på Tungenes - Vår 2022 Rogaland 2022 35000 8.3.2022 Bevilget 35000 FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND Folkemusikkscena på Rauland - Heile året 2022 Vestfold og Telemark 2022 210000 8.3.2022 Bevilget 210000 OSAFESTIVALEN AS Osascena i Finnesloftet - Sommar 2022 Vestland 2022 185000 8.3.2022 Bevilget 120000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Vadsø Jazzklubb - Varangerfestivalen - 2022 Troms og Finnmark 2022 2514000 8.3.2022 Bevilget 1249000 INSOMNIA FESTIVAL 20 år med elektronisk musikk i Tromsø - 01.03.2022-28.02.2023 Troms og Finnmark 2022 440000 8.3.2022 Bevilget 200000 F.VILLMOW Lørdagsjazz på Rådhusteatret i Ski - 01.02.2022-01.07.2022 Oslo 2021 90000 8.3.2022 Avslått 0 F.VILLMOW Lørdagsjazz på Rådhusteatret i Ski - 01.02.2022-01.07.2022 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 60000 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - 2022 Agder 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 125000 LUND GRUPPEN ARRANGEMENT AS Rosenetter på Roseslottet - Sommer 2022 Oslo 2021 400000 8.3.2022 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2022 - 2024 Innlandet 2022 500000 8.3.2022 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2022 - 2024 Innlandet 2023 500000 8.3.2022 Avslått 0 GUDBRANDSDAL MUSIKKFEST AS Gudbrandsdal Musikkfest - 2022 - 2024 Innlandet 2024 500000 8.3.2022 Avslått 0 MØLLERGATA KULTURHUS AS Konserter 2022 - 2022 Oslo 2022 1500000 8.3.2022 Bevilget 600000 LILLESAND SOKN Den norske kirke, Lillesand menighet - Konserter gjennom hele året. Agder 2021 34400 8.3.2022 Avslått 0 LILLESAND SOKN Den norske kirke, Lillesand menighet - Konserter gjennom hele året. Agder 2022 107950 8.3.2022 Avslått 0 HAVBLIKK Havblikk konsertserie 2022 - 2022 Vestland 2022 97000 8.3.2022 Bevilget 80000 STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ Stiftelsen Studentkroa i Bø - 2022 Vestfold og Telemark 2022 160000 8.3.2022 Bevilget 140000 STIFTELSEN FOLKEN Stiftelsen Folken - 2022-2023 Rogaland 2022 600000 8.3.2022 Bevilget 600000 STIFTELSEN FOLKEN Stiftelsen Folken - 2022-2023 Rogaland 2023 650000 8.3.2022 Bevilget 650000 HAVFERD AS HAVSTRØM - Februar - April 2022 Oslo 2021 224025 8.3.2022 Avslått 0 SOUTIELLE COLLECTIVE ANS Soutielle Collective - 2022 Oslo 2022 44200 8.3.2022 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Folk på Krut - Haust 2022 og vår 2023 Vestland 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Folk på Krut - Haust 2022 og vår 2023 Vestland 2023 150000 8.3.2022 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - Vinter 2022 Vestland 2022 200000 8.3.2022 Bevilget 140000 HAMAR TEATER AS Hamar Teater konsertserie vår 22 - jan- juni 22 Innlandet 2022 100000 8.3.2022 Bevilget 100000 LILLESTRØM SOKN Konsertserie våren 2022 - Februar 2022 - juni 2022 Viken 2022 60000 8.3.2022 Bevilget 50000 BODØ BLUESKLUBB Bodø Bluesklubb - 2022 Nordland 2022 135000 8.3.2022 Bevilget 135000 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien «klassisk scéne» - 01.01.2022 - 31.12.2022 Nordland 2022 490000 8.3.2022 Bevilget 250000 STUDENTHUSET AS Studenthuset Rokken - Høsten 2022 Møre og Romsdal 2022 250750 8.3.2022 Bevilget 120000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE NyMusikks Komponistgruppe - 2022-23 Oslo 2022 220000 8.3.2022 Bevilget 200000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE NyMusikks Komponistgruppe - 2022-23 Oslo 2023 220000 8.3.2022 Bevilget 200000 LARVIK GITARFESTIVAL Larvik Gitarfestival 2022 - 2022 Vestfold og Telemark 2022 90000 8.3.2022 Bevilget 40000 WÅLENGEN ELEKTRONISK SAMTIDSMUSIKK The queer origins of dance music  - 01.01.22 - 31.12.22 Oslo 2022 378703 8.3.2022 Bevilget 100000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Konsertprogram folkemusikkscena 2022 - 2022 Vestland 2022 220000 8.3.2022 Bevilget 150000 HS FESTIVALEN Hs Festivalen med Frøyafestivalen - 2022-2024 Trøndelag 2022 250000 8.3.2022 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Konsertserie ORGEL PÅ LØRDAG - 01.01.2022 - 30.07.2022 Nordland 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN ROSESLOTTET 2020 ROSESLOTTETS KULTUR og TEMADAGER - 02 - 12 mai 2022 Viken 2022 140000 8.3.2022 Bevilget 75000 VIERLIVE AS VIERLIVE - 2022 Oslo 2022 500000 8.3.2022 Bevilget 150000 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - Vår 2022 Oslo 2021 194000 8.3.2022 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Seaside Picnic - Vår 2022 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 50000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ungdommens Kulturbryggeri, Popsenteret - 2022 Oslo 2022 330800 8.3.2022 Bevilget 125000 ST. HANSHAUGEN SOKN St. Hanshaugen sokn - 2022-2024 Oslo 2021 156500 8.3.2022 Avslått 0 ST. HANSHAUGEN SOKN St. Hanshaugen sokn - 2022-2024 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 60000 LEVANGER SOKN Levanger kulturkirke 2022 - Mai-desember 2022 Trøndelag 2022 350000 8.3.2022 Bevilget 200000 SOLUNGOPERAEN "Med rett til å komponere" - 1.april 2022 t.o.m 31.september 2022 Innlandet 2022 30000 Avvist 0 OSLO KAMMERAKADEMI AS Ski hagefestival - klassisk i det grønne - 2022 Viken 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 BAKGÅRDEN HARSTAD AS Bakgården UNG - 2022 Troms og Finnmark 2022 400000 8.3.2022 Avslått 0 Pernille Meidell Breton cassette Breton Matinee - februar mars 2022 Oslo 2022 72000 8.3.2022 Avslått 0 THE NORTH COUNTRY FAIR The North Country Fair - 1.januar 2022 - 31.desember 2022 Troms og Finnmark 2021 90000 8.3.2022 Avslått 0 THE NORTH COUNTRY FAIR The North Country Fair - 1.januar 2022 - 31.desember 2022 Troms og Finnmark 2022 175000 8.3.2022 Bevilget 175000 MELAND JAZZKAFE Meland Jazzkafe - 01.01.2022 - 31.12.2022 Vestland 2022 70000 8.3.2022 Avslått 0 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! Festival - August 2022 Vestland 2022 500000 8.3.2022 Bevilget 300000 MADE MANAGEMENT AS Hot!Hot!Hot! Festival - August 2022 Vestland 2023 750000 8.3.2022 Avslått 0 HEMNESJAZZ Hemnesjazz. Klubbdrift på Jernvaren - 2022 - 2023 - 2024 Nordland 2022 350000 8.3.2022 Bevilget 300000 HEMNESJAZZ Hemnesjazz. Klubbdrift på Jernvaren - 2022 - 2023 - 2024 Nordland 2023 377000 8.3.2022 Avslått 0 HEMNESJAZZ Hemnesjazz. Klubbdrift på Jernvaren - 2022 - 2023 - 2024 Nordland 2024 377000 8.3.2022 Avslått 0 Nafisa Omar Osman Somali Week Oslo - 01.04.2022 - 01.11.2022 Oslo 2021 60000 8.3.2022 Avslått 0 Nafisa Omar Osman Somali Week Oslo - 01.04.2022 - 01.11.2022 Oslo 2022 0 8.3.2022 Bevilget 60000 E.A.J LIVE ERIK ANDRE JOHANSEN Live And Kicking - Vår-Sommer 2022 Nordland 2022 70000 8.3.2022 Bevilget 60000 SIRKUS LORVIK Sirkus Lorvik - Januar 2022 til desember 2022 Viken 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 HILDR SKANSEN AS Hagefestn - 2022 Troms og Finnmark 2021 50000 8.3.2022 Avslått 0 HILDR SKANSEN AS Hagefestn - 2022 Troms og Finnmark 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 HILDR SKANSEN AS Hagefestn - 2022 Troms og Finnmark 2023 300000 8.3.2022 Avslått 0 MUSIKKSTUEN AS Musikkstuen as - 2022 Rogaland 2022 426400 8.3.2022 Avslått 0 BECCO AS Becco - Januar-desember 2022 Oslo 2022 1000000 8.3.2022 Avslått 0 STUDENTHUSET DRIV AS Studenthuset Driv - Vår 2022 Troms og Finnmark 2022 180000 8.3.2022 Bevilget 180000 TRÆNAFESTIVALEN Ta Træna med storm  - Februar 2022 Nordland 2022 75000 8.3.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Juni 2021 - September 2024 Viken 2022 200000 8.3.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Juni 2021 - September 2024 Viken 2023 200000 8.3.2022 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - Juni 2021 - September 2024 Viken 2024 200000 8.3.2022 Avslått 0 STOKKA SOKN Stokka sokn - 2022 Rogaland 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 100000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon kultur- og næringsstiftelse - Vinter-vår 2022 Trøndelag 2022 335700 8.3.2022 Bevilget 225000 ACOUSTIC LANDSCAPES AS akuSTIKK - 2022 Trøndelag 2022 150000 8.3.2022 Avslått 0 TØNSBERG KOMMUNE Urklang - 2021 Vestfold og Telemark 2021 95000 8.3.2022 Avslått 0 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal Folkemusikkfestival 2022 - 01.01.22-31.12.22 Agder 2022 150000 8.3.2022 Bevilget 100000 SETESDAL SPELEMANNSLAG Setesdal Folkemusikkfestival 2022 - 01.01.22-31.12.22 Agder 2023 160000 8.3.2022 Avslått 0 FJÆRE KAMMERKOR Gabrieli og hans nordiske elevar - 01.10.2021-20.03.2022 Agder 2022 89000 Avvist 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Konsertprogram 2022-2024 Viken 2022 800000 8.3.2022 Bevilget 450000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Konsertprogram 2022-2024 Viken 2023 700000 8.3.2022 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - Konsertprogram 2022-2024 Viken 2024 700000 8.3.2022 Avslått 0 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Folkemusikklubben Columbi Egg  - 2022 Vestland 2021 400000 8.3.2022 Avslått 0 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Folkemusikklubben Columbi Egg  - 2022 Vestland 2022 0 8.3.2022 Bevilget 350000 ROGALAND KAMMERMUSIKKFORENING (ROK) Rogaland kammermusikkforening - Mars-desember 2022 Rogaland 2022 70000 8.3.2022 Avslått 0 ALEXANDER AGA RØYNSTRAND Alexander Aga Røynstrand - 2022 Vestland 2022 80000 8.3.2022 Bevilget 80000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran Kirkelige Fellesråd - Vår 2022 Innlandet 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 45000 AURAKIA PROJECTS The Underground - Februar - Juni Vestland 2022 73620 8.3.2022 Bevilget 73000 EXPECTRECORDS AJAMAY Leila Ajamay - 2021-2022 Oslo 2021 1000 8.3.2022 Avslått 0 Muhammad Tariq Mir Oslo musikk og litteratur forening - 01.11.2021 - 18.12.2021 Oslo 2021 57800 8.3.2022 Avslått 0 ENERGY FLOW RELEASE SHEREEN MARTA KHACHIK Operakafé på Rosendal - vår 2022 Trøndelag 2022 50000 8.3.2022 Bevilget 50000 RIDDODUOTTARMUSEAT RDM - SVD - De Samiske Samlinger - 11.-13.04.2022 Troms og Finnmark 2022 174000 8.3.2022 Bevilget 50000 SPIREGÅRDEN AS Spiregården Bakgårdscene - Våren 2022 Agder 2022 31168 8.3.2022 Avslått 0 KONSERTKLANEN Konsertklanen - Trollfestivalen 2022 - 10.-12.06.22 Rogaland 2022 40000 8.3.2022 Avslått 0 LAAGENDELTA BLUESKLUBB Laagendelta Bluesklubb - 2022 Innlandet 2022 207000 Avvist 0 RISØR KOMMUNE Risørhuset - Jan 2021 - April 2022 Agder 2022 73100 Avvist 0