Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

115 konsertarrangører er bevilget en rekordstor samlet støtte på 41,7 millioner kroner

Støtten som er bevilget, dekker både noen av de utfordringene som pandemien påfører feltet i 2021, men gir også flere arrangører substansiell og langsiktig støtte. Et flertall av søkere har fått støtte til konserter som skal gjennomføres i 2022, og noen har også fått til konsertvirksomhet i 2023 og 2024.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Norsk kulturfond er tilført stimuleringsmidler høsten 2021. Fordi konsertarrangører er vurdert til å være spesielt påvirket av smittevernsrestriksjoner, er ordningen arrangørstøtte musikk tilført inntil 6 millioner kroner av disse midlene. Disse midlene må i all hovedsak brukes til konserter som skal gjennomføres i 2021. Dette gjør at det er tildelt støtte til flere søkere enn det som er normalt for å imøtekomme de utfordringene feltet står overfor. Alle som får tilskudd ved denne tildelingen informeres om at tildelingene er gitt på bakgrunn av en ekstraordinær situasjon og med en tilgang til langt flere midler enn vanlig års avsetning. Det er ikke innvilget støtte til prosjekter som er vurdert til å falle utenfor ordningen.

For søkere med relativt omfattende aktivitet er det i de nye retningslinjene innført en hovedsøknadsfrist for de som søker om substansielle beløp (over kr 500 00) og/eller har behov for tilskudd for å dekke vesentlige utgifter til fast lokalleie, ansatte, kontordrift og lignende. Dette har medført til at det samlet var nesten dobbelt så høy søknadssum som tilsvarende runde i 2020. 10 søkere fikk en bevilgning på over 500 000 kroner, og flere av disse fikk tilsagn om flerårig støtte. Blant de som fikk de største bevilgningene finner vi tidligere mottakere av driftstilskudd: Dokkhuset i Trondheim, Cosmopolite og Konsertforeninga. Dette er søkere med særlig stort aktivitetsomfang, og som synes å falle innenfor kategorien virksomhetsstøtte. Det er et overordnet og langsiktig mål å gi flere arrangør slike substansielle og langsiktige tilskudd.

I behandlingen er det som vanlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

8 av søkerne oppgir at de hovedsakelig har konserter rettet mot barn og unge og 5 av disse ble tildelt tilskudd. I tillegg til disse er det ytterligere 31 søkere som oppgir at de har noe aktivitet for aldersgruppen.

7 av søknadene arrangerer til sammen 31 konserter med samiske utøvere, og alle mottok tilskudd. 25 av konsertene skal arrangeres av den eneste samiske arrangøren blant søkerne: Lounge Sápmi. Denne arrangøren mottok tilskudd for hele den omsøkte perioden, som strekker seg fra høsten 2021 og ut 2023.

4 kulturhus søkte om tilskudd til konserter, og ytterligere 6 arrangører søkte konserter som helt eller delvis gjennomføres på kulturhus. 9 av disse er tildelt tilskudd på til sammen 885 000 kr.

20 av søkere gjennomfører sine konserter hovedsakelig i kirker og 18 av disse fikk bevilgning. Dette gir en innvilgelsesprosent på hele 90. Den samlede tilskuddssummen til kirkemusikkaktørene er på 2 735 000 kroner. Søknadene fra kirkemusikkaktører er denne gangen utelukkende innen gruppene «flere sjangre musikk» (7) og «klassisk/samtidsmusikk» (13).

Tall fra søknadsrunden

162 søknader kom inn til arrangørordningen denne runden. Totalt 141 søknader av disse ble behandlet. De resterende søknadene ble enten avvist, trukket, behandlet som en festivalsøknad eller fikk utsatt behandling.

Søknadene som ble behandlet på arrangørordningen denne runden, fordeler seg slik på sjangerkategoriene:

Sjanger

Søknader

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelsesprosent

Flere sjangre musikk

51

36,17 %

46

90,20 %

Jazz/improvisasjonsmusikk

21

14,89 %

16

76,19 %

Folkemusikk/tradisjonsmusikk

14

9,93 %

9

64,29 %

Verdensmusikk

5

3,55 %

5

100,00 %

Klassisk/ samtidsmusikk

35

24,82 %

28

80,00 %

Populærmusikk

15

10,64 %

11

73,33 %

Sum

141

 

115

81,56 %

 

Den fylkeskommunale fordelingen ser slik ut:

Fylkeskommune

Søknader

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelsesprosent

Agder

3

2,13 %

2

66,67 %

Innlandet

5

3,55 %

4

80,00 %

Møre og Romsdal

4

2,84 %

3

75,00 %

Nordland

6

4,26 %

5

83,33 %

Oslo

36

25,53 %

27

75,00 %

Rogaland

9

6,38 %

9

100,00 %

Troms og Finnmark

9

6,38 %

8

88,89 %

Trøndelag

14

9,93 %

11

78,57 %

Vestfold og Telemark

8

5,67 %

7

87,50 %

Vestland

19

13,48 %

15

78,95 %

Viken

28

19,86 %

24

85,71 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

141

 

115

81,56 %

 

Fordelt per landsdel er oversikten slik:

Landsdel

Søknader

Bevilgninger

Antall

Andel av total

Antall

Innvilgelsesprosent

Nord-Norge

15

10,64 %

13

86,67 %

Trøndelag

14

9,93 %

11

78,57 %

Vestlandet

32

22,70 %

27

84,38 %

Østlandet

77

54,61 %

62

80,52 %

Sørlandet

3

2,13 %

2

66,67 %

Utlandet

0

0,00 %

0

-

Sum

141

 

115

81,56 %

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 141

Søknadssum: 74 364 665 kr

Antall tildelinger: 115

Tildelingssum: 41 669 500 kr

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LATINO EVENT NERVIK Latino Event Oslo med Mambo Compañeros - sep - okt 2021 Oslo 2021 232000 26.11.2021 Avslått 0 LATINO EVENT NERVIK Latino Event Oslo med LUISON Y CUBA - okt-des 2021 Oslo 2021 280000 26.11.2021 Bevilget 100000 Amie Marr Amie Marr and Afro Mbalah - 20.09.2022- 24.09.2022 Møre og Romsdal 2022 50000 26.11.2021 Avslått 0 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session Konsertserie 2022 - 07.01.2022 - 10.12.2022 Viken 2022 198000 26.11.2021 Bevilget 198000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Sandnes kunst- og kulturhus - 01.09.21 - 30.11.21 Rogaland 2021 50000 26.11.2021 Bevilget 45000 MUSIKKENS VENNER NORDHORDLAND Musikkens Venner Nordhordland - Juileumskonsert Ytre Suløen Jazzensemble Vestland 2021 29000 Avvist 0 MAIN STREET LILLEHAMMER Main Street Lillehammer - 2022 Innlandet 2021 296000 26.11.2021 Avslått 0 MAIN STREET LILLEHAMMER Main Street Lillehammer - 2022 Innlandet 2022 190000 26.11.2021 Avslått 0 MAIN STREET LILLEHAMMER Main Street Lillehammer - 2022 Innlandet 2023 120000 26.11.2021 Avslått 0 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2022 og 2023 Viken 2022 200000 26.11.2021 Bevilget 200000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2022 og 2023 Viken 2023 200000 26.11.2021 Bevilget 200000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Konsertprogram hausten 2021 - september - november 2021 Vestland 2021 60000 26.11.2021 Bevilget 60000 HORTEN JAZZCLUB Arrangørstøtte 2022 Horten Jazz Club - 01.01-2022-31.12-2022 Vestfold og Telemark 2022 200000 26.11.2021 Bevilget 75000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 02.09.2021 - 31.12.21 Viken 2021 60500 26.11.2021 Bevilget 60000 DRAUG MEDIA TRULS ERLEND ANDERSEN Draug Socialclub - Vår 2022 Nordland 2021 60000 26.11.2021 Avslått 0 DRAUG MEDIA TRULS ERLEND ANDERSEN Draug Socialclub - Vår 2022 Nordland 2022 0 26.11.2021 Bevilget 59500 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt - 2022 Innlandet 2022 310000 26.11.2021 Bevilget 200000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene 2022 - 01.01.2022-31.12.2022 Oslo 2022 500000 26.11.2021 Bevilget 180000 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Store verk i Nidarosdomen 2022 - 2022 Trøndelag 2022 400000 26.11.2021 Bevilget 350000 KLASSISK arena:klassisk 2022 klassisk 75 år - vår 2022 Oslo 2021 350000 26.11.2021 Avslått 0 KLASSISK arena:klassisk 2022 klassisk 75 år - vår 2022 Oslo 2022 400000 26.11.2021 Bevilget 200000 KLASSISK arena:klassisk 2022 klassisk 75 år - vår 2022 Oslo 2023 350000 26.11.2021 Avslått 0 JOSEFINE VISESCENE 13 konserter på Josefine Visescene  - september  - november 2021 Oslo 2021 195000 26.11.2021 Bevilget 195000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music produksjoner 2022 - 01.01.-31.12.2022 Oslo 2022 800000 26.11.2021 Bevilget 600000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Eiker kirkemusikk - 2021 - oktober - juni 2022 Viken 2021 14000 26.11.2021 Bevilget 35000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Eiker kirkemusikk - 2021 - oktober - juni 2022 Viken 2022 21000 26.11.2021 Avslått 0 OPPDAL KULTURHUS KF Verden t Oppdal - Oppdal i verden - 18. sept 2021, deretter årlig i juni Trøndelag 2021 25000 26.11.2021 Avslått 0 JEVNAKER SOKN Sommerkonserter i Jevnaker kirke - 01.06-31.08.2022 Viken 2022 25000 26.11.2021 Bevilget 25000 SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie 2022 - 2022 Vestfold og Telemark 2022 250000 26.11.2021 Bevilget 150000 AKKS BERGEN UFLAKKS 2022 - 2022 Vestland 2022 125000 26.11.2021 Bevilget 100000 FESTESENTRALEN KLEBA-NÆSS FASE 4 - GJENÅPNINGEN - 2021-2022 Agder 2021 20000 26.11.2021 Bevilget 80000 FESTESENTRALEN KLEBA-NÆSS FASE 4 - GJENÅPNINGEN - 2021-2022 Agder 2022 60000 26.11.2021 Avslått 0 NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Høst 2021 Viken 2021 168600 26.11.2021 Bevilget 50000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - 01.01.2022-31.12-2022 Vestfold og Telemark 2022 313850 26.11.2021 Bevilget 250000 TUNE PARK DA Tune Park DA - Oktober og November 2021 Vestland 2021 104300 26.11.2021 Avslått 0 SMELTEDIGELEN MUSIKKFESTIVAL AS Flere farger Mo i Rana - Høst 21-Vår 22 Nordland 2021 116000 26.11.2021 Bevilget 75000 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - 2022 - 2023 Rogaland 2022 800000 26.11.2021 Bevilget 400000 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - 2022 - 2023 Rogaland 2023 880000 26.11.2021 Bevilget 425000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb, arrangørstøtte - 2022-01-01 - 2022-12-31 Rogaland 2021 180000 26.11.2021 Avslått 0 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes Bluesklubb, arrangørstøtte - 2022-01-01 - 2022-12-31 Rogaland 2022 180000 26.11.2021 Bevilget 180000 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. Oslo 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 250000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Midtåsen kulturfestival - KIs konserter - 2022 - 2024 Vestfold og Telemark 2022 700000 26.11.2021 Bevilget 375000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Midtåsen kulturfestival - KIs konserter - 2022 - 2024 Vestfold og Telemark 2023 700000 26.11.2021 Bevilget 400000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Midtåsen kulturfestival - KIs konserter - 2022 - 2024 Vestfold og Telemark 2024 700000 26.11.2021 Avslått 0 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - konsertserie - 10.01-20.12.2022 Viken 2022 240000 26.11.2021 Bevilget 200000 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - konsertserie - 10.01-20.12.2022 Viken 2023 250000 26.11.2021 Avslått 0 Johan Frøvik Egdetveit Minnekonsert Svein Tang Wa - Haust 2021 Rogaland 2021 96870 Avvist 0 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 1. september 2021 - 18. november 2021 Vestfold og Telemark 2021 80000 26.11.2021 Bevilget 80000 AVALDSNES SOKN Olavsdagene på Avaldsnes 2022 - 1.-31. juli 2022 Rogaland 2022 30000 26.11.2021 Bevilget 30000 Marita Kjetland Rabben Flygel til lunsj 2022 - 2022 Vestland 2022 45000 26.11.2021 Bevilget 30000 KUTIN KONSERT FORENING Lenge leve musikken - Høst 2021 Rogaland 2021 136000 Avvist 0 SPJELKAVIK SOKN Spjelkavik kirke  - høst 2021 2022 Møre og Romsdal 2021 39000 26.11.2021 Bevilget 175000 SPJELKAVIK SOKN Spjelkavik kirke  - høst 2021 2022 Møre og Romsdal 2022 197000 26.11.2021 Avslått 0 BJØRN BOLSTAD SKJELBRED Kammermusikk i Mikaelskirken - 2022 Oslo 2022 60000 26.11.2021 Avslått 0 KAMPENJAZZ Konsertserie Kampenjazz - 2022 - 2024 Oslo 2022 320000 26.11.2021 Bevilget 320000 KAMPENJAZZ Konsertserie Kampenjazz - 2022 - 2024 Oslo 2023 325000 26.11.2021 Bevilget 325000 KAMPENJAZZ Konsertserie Kampenjazz - 2022 - 2024 Oslo 2024 330000 26.11.2021 Bevilget 330000 TORD GUSTAVSEN Dype Åndedrag - 2022 Viken 2022 180000 26.11.2021 Bevilget 180000 Maren Myrvold Ullinsvinkonsertane - 2022 Oslo 2022 70000 26.11.2021 Bevilget 45000 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS KLASSISK PÅ PARK - 01.11-31.12 Oslo 2021 843000 26.11.2021 Bevilget 100000 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS KLASSISK PÅ PARK - 01.11-31.12 Oslo 2022 656000 26.11.2021 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS KLASSISK PÅ PARK - 01.11-31.12 Oslo 2023 696000 26.11.2021 Avslått 0 TROMSØ JAZZKLUBB Tjk søknad om treårig tilskudd  - 2022-2024 Troms og Finnmark 2022 350000 26.11.2021 Bevilget 350000 TROMSØ JAZZKLUBB Tjk søknad om treårig tilskudd  - 2022-2024 Troms og Finnmark 2023 380000 26.11.2021 Bevilget 350000 TROMSØ JAZZKLUBB Tjk søknad om treårig tilskudd  - 2022-2024 Troms og Finnmark 2024 400000 26.11.2021 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Konsertserie - 2022 Agder 2021 400000 26.11.2021 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Konsertserie - 2022 Agder 2022 400000 26.11.2021 Bevilget 150000 BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Torsdag - Konsertserie - 2022 Agder 2023 400000 26.11.2021 Avslått 0 Jorunn Moen Mens vi venter - Høst 2021 Vestfold og Telemark 2021 20000 26.11.2021 Avslått 0 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - Prosjektperiode 2022 Oslo 2022 150000 26.11.2021 Bevilget 100000 TRONDHEIM BLUESKLUBB Trondheim Bluesklubb - 01.09.21 til 31.12.2021 Trøndelag 2021 298500 26.11.2021 Bevilget 100000 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - Årsprogram 2022 Nordland 2021 180000 26.11.2021 Avslått 0 NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - Årsprogram 2022 Nordland 2022 0 26.11.2021 Bevilget 100000 DANS FOR VOKSNE Dans for voksne 2109 ARR DNA?AND? v 2022 - 01.01.2022-01.07.2022 Oslo 2022 195000 26.11.2021 Bevilget 130000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - 2022-2023 Oslo 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 300000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - 2022-2023 Oslo 2023 300000 26.11.2021 Bevilget 300000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Bergen Global Beats - 2022 Vestland 2022 250000 26.11.2021 Bevilget 150000 TEPPEFALL Firr, Kvalitetten og Teppefall - Høst 2021 Oslo 2021 150000 Avvist 0 STIFTELSEN MUSICANORD 26. Grieg in Bergen festival - 12. - 31. august 2022 Vestland 2021 300000 26.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD 26. Grieg in Bergen festival - 12. - 31. august 2022 Vestland 2022 310000 26.11.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN MUSICANORD 26. Grieg in Bergen festival - 12. - 31. august 2022 Vestland 2023 325000 26.11.2021 Avslått 0 OSLO FLEX PROGRAM Flex Hyperborealis - 8.31.21 Oslo 2021 69000 26.11.2021 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmarscena) - 2022 Trøndelag 2022 1537900 26.11.2021 Bevilget 800000 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - 2022 Viken 2022 100000 26.11.2021 Bevilget 100000 MANNSKORET ARME RIDDERE Mannskoret Arme Riddere - 25 års jubileumskonsert 2021 Vestland 2021 46334 26.11.2021 Avslått 0 HAVFERD AS SALT Art Music - 2022 Oslo 2022 2260000 15.12.2021 Bevilget 700000 HAVFERD AS SALT Art Music - 2022 Oslo 2023 2260000 15.12.2021 Avslått 0 Ehud Shlomo Nabojazz - Jazz på Rosendal Kafe - 2022 Trøndelag 2022 60000 26.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRØNDELAG Vår Frue - åpen kirke - 2022-2023 Trøndelag 2022 355500 26.11.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRØNDELAG Vår Frue - åpen kirke - 2022-2023 Trøndelag 2023 355500 26.11.2021 Bevilget 225000 Svetlana Bagdasaryan Dansende fele - 2022 Oslo 2022 240000 Avvist 0 JAZZ AS Jazz Nights at Club Gustav - Høst 2021 Oslo 2021 490040 26.11.2021 Avslått 0 Edel Marie Bolstad FRAM - 04.09.2021-23.11.2021 Oslo 2021 35000 26.11.2021 Bevilget 35000 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Arktisk kultursenter - 1.1.22-31.12.22. Troms og Finnmark 2022 409486 26.11.2021 Bevilget 250000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS - 15.12.21-17.06.22 Viken 2021 50000 26.11.2021 Bevilget 60000 DRAMMEN SCENER AS Drammen Scener AS - 15.12.21-17.06.22 Viken 2022 150000 26.11.2021 Avslått 0 STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene - Høst 2021 Troms og Finnmark 2021 200000 26.11.2021 Bevilget 200000 TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen - 2022 Nordland 2022 600000 26.11.2021 Bevilget 500000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Tromsø Global Festival - 01.01.2022 til 1.09.2024 Oslo 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 200000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Tromsø Global Festival - 01.01.2022 til 1.09.2024 Oslo 2023 300000 26.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold 2. halvår 2022 - August 2022 - desember 2022 Viken 2022 259015 26.11.2021 Bevilget 100000 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Internasjonale orgelkonserter - 2022 Oslo 2022 60000 26.11.2021 Bevilget 60000 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - 01.01.2022-31.12.2024 Oslo 2022 3000000 26.11.2021 Bevilget 2800000 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - 01.01.2022-31.12.2024 Oslo 2023 3250000 26.11.2021 Bevilget 3000000 COSMOPOLITE SCENE Cosmopolite Scene - 01.01.2022-31.12.2024 Oslo 2024 3500000 26.11.2021 Bevilget 3200000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes - 01.02.2022-20.09.2022 Viken 2022 400000 26.11.2021 Bevilget 250000 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society - 2022 Oslo 2022 60000 26.11.2021 Bevilget 60000 Henrik Mathias Bechstrøm Innstranden menighet - Vår 2022 Nordland 2022 40000 26.11.2021 Bevilget 40000 MYLDR AS MYLDR - Høstprogram - 17.09.2021 - 27.12.2021 Møre og Romsdal 2021 300000 26.11.2021 Bevilget 200000 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live_ - Høst 2021 Vestland 2021 100000 26.11.2021 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - 1.jan til 31.desember 2022 Oslo 2022 545700 26.11.2021 Bevilget 250000 KRISTIAN WEDBERG Det melodiske hjørnet - 1.9.2021 - 31.12.2021 Vestland 2021 105906 26.11.2021 Avslått 0 ÅS KOMMUNE TEKNIKK, SAMFUNN OG KULTUR ADM Lurveleven lyder - Høst 2022 + Januar 2023 Viken 2022 239000 26.11.2021 Bevilget 180000 OFFBEAT ENTERTAINMENT DA Offbeat Entertainment DA - Høst 2021 Viken 2021 130000 26.11.2021 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Kollywoodfestival 2022 - 2022 Oslo 2022 804000 26.11.2021 Bevilget 100000 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - Vinter 2021-22 Trøndelag 2021 25000 26.11.2021 Bevilget 55000 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - Vinter 2021-22 Trøndelag 2022 30000 26.11.2021 Avslått 0 MARIA JAKOBSEN Maria Jakobsen - Vår 2022-høst 2022 Troms og Finnmark 2022 70200 26.11.2021 Avslått 0 ESPEN SOLSBAK OperaBar - Høst 2021 Viken 2021 39000 26.11.2021 Avslått 0 ELIN MARIE CHRISTENSEN Tønsberg Kammer - 2022 Vestfold og Telemark 2022 100000 26.11.2021 Bevilget 80000 BRAGERNES SOKN Orgelkonserter i Bragernes kirke - 01.02.2022-30.11.2022 Viken 2022 114000 26.11.2021 Bevilget 100000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - Desember 2021- våren 2022 Viken 2021 90000 26.11.2021 Bevilget 90000 Ingrid Vetlesen Opera + Pub - 2022 Agder 2022 60000 26.11.2021 Avslått 0 NYMUSIKK INNLANDET Samarbeidsprosjekter 2022 - 01.01.2022 - 31.12.2022 Innlandet 2022 98000 26.11.2021 Bevilget 98000 KJEMPEHYGGELIG AS Konserter på Lokal Bar – Scene – Klubb - 2022 - 2024 Trøndelag 2021 400000 26.11.2021 Avslått 0 KJEMPEHYGGELIG AS Konserter på Lokal Bar – Scene – Klubb - 2022 - 2024 Trøndelag 2022 400000 26.11.2021 Bevilget 200000 KJEMPEHYGGELIG AS Konserter på Lokal Bar – Scene – Klubb - 2022 - 2024 Trøndelag 2023 400000 26.11.2021 Bevilget 250000 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 01.01.2022 -01.01.2025 Viken 2021 400000 26.11.2021 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 01.01.2022 -01.01.2025 Viken 2022 400000 26.11.2021 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 01.01.2022 -01.01.2025 Viken 2023 450000 26.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 01.01.2022-31-12-2022 Rogaland 2022 310000 26.11.2021 Bevilget 250000 SUNNIVA ELIASSEN Harstadserien - 2022 Troms og Finnmark 2022 170000 26.11.2021 Bevilget 150000 SØNDRE VIK GÅRDSPRODUKSJON ANNE KRISTIN FOSLI Kurs og konsert på låven og Raudstoga - 23-24 oktober 2021 Vestfold og Telemark 2021 17000 Avvist 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Oslo International Flamenco Festival - September 2022 Oslo 2022 170000 26.11.2021 Bevilget 100000 EMIL NORMAN KRISTIANSEN Jazzjam - Emil Norman og Kafé Hærverk - 10. jan 2022 - 10. juni 2022 Oslo 2022 105300 26.11.2021 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzfestival - 2022 Viken 2021 300000 26.11.2021 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzfestival - 2022 Viken 2022 0 26.11.2021 Bevilget 150000 PAAL NILSSEN-LOVE Forth Stream - 22.10.21. - 25.10.21 Viken 2021 60000 26.11.2021 Bevilget 60000 ANDØY KOMMUNE Rock Mot Rus - 2022 Nordland 2022 130000 26.11.2021 Bevilget 130000 SALSANOR SalsaNors konsertarrangementer 2022 - 2022 Oslo 2022 265000 26.11.2021 Bevilget 200000 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.01.2022 - 31.12.2024 Troms og Finnmark 2022 198000 26.11.2021 Bevilget 150000 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.01.2022 - 31.12.2024 Troms og Finnmark 2023 198000 26.11.2021 Bevilget 150000 UNGDOMSLAGET LIV VONHEIM Ungdomslaget LIV Vonheim - 01.01.2022 - 31.12.2024 Troms og Finnmark 2024 198000 26.11.2021 Bevilget 150000 HISTORY DISPOSAL UNIT Sonisk Selskap og Søndagskrydder - 2021-2022 Vestland 2021 40000 26.11.2021 Bevilget 40000 Nils Harald Sødal Akustisk jul - 22.11-22.12.2021 Oslo 2021 1100000 26.11.2021 Avslått 0 JET PASCUA The Tiled Room - Hele 2022 Troms og Finnmark 2022 220000 26.11.2021 Bevilget 50000 OPERA TIL FOLKET Lørdagsopera og Operapub på Røverstaden - 01.01.22-31.12.24 Oslo 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 250000 OPERA TIL FOLKET Lørdagsopera og Operapub på Røverstaden - 01.01.22-31.12.24 Oslo 2023 350000 26.11.2021 Avslått 0 ÅM MAGNAR Tonehimmel - Vår 2022 Møre og Romsdal 2022 350000 26.11.2021 Bevilget 120000 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 2022 Viken 2021 50000 26.11.2021 Avslått 0 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 2022 Viken 2022 50000 26.11.2021 Bevilget 50000 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 2022 Viken 2023 50000 26.11.2021 Avslått 0 MUSIKKFORENINGEN TVIBI Musikkforeningen TVIBI - 1.mai 2021 - 1.desember 2021 Nordland 2021 90000 26.11.2021 Avslått 0 REGIONALT KULTURHUS Storstova - konsertprogram 2022 - januar-desember 2022 Rogaland 2022 230000 26.11.2021 Bevilget 200000 RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - Høst 2021 Rogaland 2021 30000 26.11.2021 Bevilget 30000 OSE KAMMERSPEL Ose Kammerspel - 4.-6. mars 2022 Vestland 2022 20000 26.11.2021 Bevilget 20000 KONSERTFORENINGA Konsertforeninga - 01.01.2022 - 31.12.2022 Oslo 2022 3000000 26.11.2021 Bevilget 1620000 ANDERS S. HANA Gorrlaus - 2022 Rogaland 2022 150000 26.11.2021 Bevilget 150000 SVARTLAMOEN KULTUR- OG NÆRINGSSTIFTELSE Svartlamon Kultur- og næringsstiftelse - Høst 21 Trøndelag 2021 168870 26.11.2021 Bevilget 150000 STAVANGER JAZZFORUM Stavanger jazzforum - 2022 - 2024 Rogaland 2022 800000 26.11.2021 Bevilget 700000 STAVANGER JAZZFORUM Stavanger jazzforum - 2022 - 2024 Rogaland 2023 850000 26.11.2021 Bevilget 725000 STAVANGER JAZZFORUM Stavanger jazzforum - 2022 - 2024 Rogaland 2024 900000 26.11.2021 Bevilget 750000 Christian Wallumrød Pianoforum - 2022 Oslo 2022 84800 26.11.2021 Avslått 0 MALAKOFF ROCKFESTIVAL Gymmen Scene og Studio - Haust 2021 Vestland 2021 150000 26.11.2021 Bevilget 150000 FRYD SCENE Fryd Scene - Første halvår 2022 Viken 2022 79000 26.11.2021 Bevilget 79000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2022-2024. Første festival 3.-14. august 2022. Nordland 2021 3300000 26.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2022-2024. Første festival 3.-14. august 2022. Nordland 2022 3600000 26.11.2021 Bevilget 3600000 STIFTELSEN NORDLAND MUSIKKFESTUKE Nordland Musikkfestuke - 2022-2024. Første festival 3.-14. august 2022. Nordland 2023 3900000 26.11.2021 Avslått 0 DOKKHUSET SCENE AS Dokkhuset Scene - 2022 - 2024 Trøndelag 2022 2000000 26.11.2021 Bevilget 1700000 DOKKHUSET SCENE AS Dokkhuset Scene - 2022 - 2024 Trøndelag 2023 2200000 26.11.2021 Bevilget 1800000 DOKKHUSET SCENE AS Dokkhuset Scene - 2022 - 2024 Trøndelag 2024 2200000 26.11.2021 Bevilget 1900000 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2022 - 01.01.2022 - 31.12.2022 Møre og Romsdal 2022 500000 26.11.2021 Bevilget 250000 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series 2022 - 2022 2024 Viken 2021 320000 26.11.2021 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series 2022 - 2022 2024 Viken 2022 380000 26.11.2021 Bevilget 200000 BÆRUM KULTURHUS Sandvika Master Series 2022 - 2022 2024 Viken 2023 420000 26.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2022 Trøndelag 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 200000 OSLO SELSKAPSLOKALE AS Latin Live - Høst 2021 Oslo 2021 160524 26.11.2021 Bevilget 160000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill på Jazzscenen - 2022-2023 Oslo 2022 150000 26.11.2021 Bevilget 150000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill på Jazzscenen - 2022-2023 Oslo 2023 150000 26.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen - 2022 Vestland 2022 300000 26.11.2021 Bevilget 300000 THE VIC AS The Vic AS - Høst 2021 Vestland 2021 200000 26.11.2021 Bevilget 200000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter høst 2021 - Høst 2021 Viken 2021 300000 26.11.2021 Bevilget 300000 AVGARDE AVGARDE – KONSERTSERIE FOR NY MUSIKK - 2022 Vestland 2022 190000 26.11.2021 Bevilget 150000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - 2022 Viken 2022 649075 26.11.2021 Bevilget 300000 SIGURD HOLE Morgenkonsert - 2021-2022 Innlandet 2021 125000 26.11.2021 Bevilget 125000 OSLO LADEGÅRD Gammeldags julestue i Oslo ladegård - Desember 2021 Oslo 2021 30000 26.11.2021 Avslått 0 BERGEN LIVE AS Bergen Live - 01.01.2022 - 31.12.2022 Vestland 2022 660000 26.11.2021 Bevilget 150000 AGDENES VEKST AS Agdenes Vekst AS. - 2021 -2022 Trøndelag 2021 150000 26.11.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Agdenes Vekst AS. - 2021 -2022 Trøndelag 2022 202000 26.11.2021 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - 2021-2022 Viken 2021 100000 26.11.2021 Bevilget 150000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - 2021-2022 Viken 2022 250000 26.11.2021 Avslått 0 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2022-2023 Nordland 2022 650000 26.11.2021 Bevilget 400000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2022-2023 Nordland 2023 650000 26.11.2021 Bevilget 450000 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem Steinkjer AS - Desember 2021 - februar 2022 Trøndelag 2021 0 26.11.2021 Bevilget 100000 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem Steinkjer AS - Desember 2021 - februar 2022 Trøndelag 2022 634500 26.11.2021 Avslått 0 KUNSTKAFEEN AS Konsertserie Hellviktangen nov-21-apr-22 - 6 mnd Viken 2021 189930 26.11.2021 Bevilget 100000 KUNSTKAFEEN AS Konsertserie Hellviktangen nov-21-apr-22 - 6 mnd Viken 2022 204895 26.11.2021 Avslått 0 INGENSTEDS AS Ingensteds - 9. september til 18 desember 2021 Oslo 2021 333880 26.11.2021 Bevilget 300000 JAKUPSCENA Jakupscena - 2022 Innlandet 2022 110000 26.11.2021 Bevilget 80000 FORENINGA KULTURSLOTTET Foreninga Kulturslottet - 10.-12.06.2022 Oslo 2022 100000 26.11.2021 Bevilget 100000 PER OLAV MYDSKE Gamlebyen FolkeFest - 01.08.2021- 30.12.2021 Viken 2021 300000 26.11.2021 Avslått 0 FORENINGEN EKKO Ekko konsertserie 2022 - 01.01.2022 - 31.12.2022 Vestland 2022 350000 26.11.2021 Bevilget 300000 BERGEN JAZZFORUM Bergen Jazzforum - 2022 Vestland 2022 900000 26.11.2021 Bevilget 650000 SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen - 16 okt 2021 - 08 okt 2022. Vestland 2021 40000 26.11.2021 Bevilget 80000 SIMON ALEJANDRO LARSEN Jungelen - 16 okt 2021 - 08 okt 2022. Vestland 2022 240000 26.11.2021 Avslått 0 AHR ANDREAS HOEM RØYSUM Improverk - Vår 2022 Oslo 2022 90000 26.11.2021 Bevilget 80000 AUDUN ELLINGSEN Huskonserter på Skedsmokorset - Høst 2021 og vår 2022 Viken 2021 0 26.11.2021 Bevilget 35000 AUDUN ELLINGSEN Huskonserter på Skedsmokorset - Høst 2021 og vår 2022 Viken 2022 38000 26.11.2021 Avslått 0 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen Drift AS - 2022-2024 Trøndelag 2022 582037 26.11.2021 Bevilget 200000 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen Drift AS - 2022-2024 Trøndelag 2023 604716 26.11.2021 Avslått 0 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen Drift AS - 2022-2024 Trøndelag 2024 628507 26.11.2021 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - 2022 Vår Rogaland 2021 200000 26.11.2021 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - 2022 Vår Rogaland 2022 0 26.11.2021 Bevilget 75000 DAVVI DIVISION AS Lounge Sápmi - 2021-2023 Troms og Finnmark 2021 65300 26.11.2021 Bevilget 400000 DAVVI DIVISION AS Lounge Sápmi - 2021-2023 Troms og Finnmark 2022 204000 26.11.2021 Avslått 0 DAVVI DIVISION AS Lounge Sápmi - 2021-2023 Troms og Finnmark 2023 214000 26.11.2021 Avslått 0 KUTIN KONSERT FORENING Duo Todea Kutin - Høst 2021 Rogaland 2021 70000 Avvist 0 GOD NOK God Nok-festivalen - 21.-24.juli Nordland 2022 500000 26.11.2021 Bevilget 100000 GOD NOK God Nok-festivalen - 21.-24.juli Nordland 2023 100000 26.11.2021 Avslått 0 OLSVIK SOKN Kulturfest - 16.–24. oktober (pluss vorspiel 26. september) Vestland 2021 40000 26.11.2021 Bevilget 40000 OLSVIK SOKN Kulturfest - 16.–24. oktober (pluss vorspiel 26. september) Vestland 2022 40000 26.11.2021 Avslått 0 OLSVIK SOKN Kulturfest - 16.–24. oktober (pluss vorspiel 26. september) Vestland 2023 40000 26.11.2021 Avslått 0 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2022-2024 Oslo 2022 550000 Utsatt 0 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2022-2024 Oslo 2023 650000 Utsatt 0 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2022-2024 Oslo 2024 750000 Utsatt 0 OLE GAASØ Jam på Josefine - 07.09.21-30.11.21 Oslo 2021 200000 26.11.2021 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - 23.02.-28.02.2022 Troms og Finnmark 2021 215000 26.11.2021 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - 23.02.-28.02.2022 Troms og Finnmark 2022 0 26.11.2021 Bevilget 200000 OPERA OMNIA GLENN ERIK OLSON HAUGLAND Tonen som ble til Fugl - Vår 2022 Innlandet 2021 100000 26.11.2021 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2022 Oslo 2022 600000 26.11.2021 Bevilget 500000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE MiSKs konsertserie 2022 - 2022 Vestfold og Telemark 2022 500000 26.11.2021 Bevilget 450000