Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Arrangør­støtte scenekunst

Se vedtakslister

Formål

Ordningen har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet.

Arrangørstøtteordningen for scenekunst skal:

  • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst
  • stimulere til nyskapende formidlingsmåter
  • bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles
  • gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år
Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om midler til programmering. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Programmet skal vise helhet og egenart.

For enkeltgjestespill og turneer, se: Støtteordning for formidling/gjestespill

Det gis ikke tilskudd til:

  • Investering i utstyr
  • Driftsutgifter
  • Arrangementer som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist

Hvem kan søke?

Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale  arrangører,  som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst. Arrangøren må kunne vise til ansvarlig drift og kontinuitet.

Søker må ha organisasjonsnummer, enkeltpersoner kan ikke søke denne tilskuddsordningen og henvises til Støtteordning for formidling/gjestespill

Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd fra Arrangørstøtte scenekunst kan normalt ikke søke om støtte til enkeltgjestespill. Dette gjelder også aktører som søker gjestespillstøtte til visninger på arenaer som mottar tilskudd over Arrangørstøtteordningen.

Krav til søknaden

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en kort informasjon om hver av scenekunstgruppene og forestillingene som skal inngå i programmet. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen inneholder refleksjoner over programmets helhetlige sammensetning. Målgruppe skal fremgå av søknaden.

Det skal oppgis når de aktuelle produksjonene har avholdt eller skal avholde premiere. Programmet kan avvikles i løpet av en kortere periode, som for eksempel en festival, eller et lenger program som presenteres gjennom året. For flerårige prosjekter skal årlige prosjektperioder spesifiseres.

Ingen vedlegg er obligatoriske, men intensjonsavtaler, CV-er  og visuelt materiale på hovedaktører kan bidra til å styrke søknaden. Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i søknadsskjemaet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Kulturrådet tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». 

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg? 

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av rådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til. På Arrangørstøtte scenekunst stilles det krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder før prosjektet settes i gang.

Tilskuddsmottaker på Arrangørstøtte scenekunst skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Ved flerårig tilskudd til festivaler skal rapporten og regnskapet sendes inn årlig. Det samme gjelder tilskuddsmottakere som mottar flerårig tilskudd til programmering gjennom hele året. Fristen for innsending av rapport og regnskap vil i disse tilfellene være 01.04 i det påfølgende år. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I de tilfeller det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel.

Utbetaling for Arrangørstøtte scenekunst skjer i rater. De første 90% av hvert årlige tilskudd utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 10% utbetales når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.