Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Arrangørstøtte visuell kunst

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne tilskuddsordningen har kun én frist per år. Neste søknadsfrist for Arrangørstøtte visuell kunst er 2. juni 2021 kl. 13:00.

 

Søknadsfrist

jun

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Formålet med tilskuddsordningen arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler er å styrke arrangører i det visuelle kunstfeltet utenfor de etablerte institusjonene gjennom tidsbegrenset virksomhetsstøtte.  

Ordningen skal:

 • bidra til økt kvalitet og større forutsigbarhet i programmering, planlegging, utvikling og drift

 • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal samtidskunst

 • stimulere til nyskapende formidlingsmåter for et sammensatt publikum

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om flerårig eller ettårig virksomhetsstøtte. Det kan søkes om tilskudd inntil tre år av gangen.

Ordningen omfatter tilskudd til:

 • programmering

 • kunstproduksjon

 • lønn/honorar

 • utstillingsvederlag og kunstnerhonorar

 • lokaler (leie, internett, strøm)

 • andre administrative kostnader

 

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd § 1. 

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er igangsatt før søknad om støtte er innsendt. 

Hvem kan søke?

Ordningen retter seg mot det profesjonelle kunstfeltet. Kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler kan søke. Det må kunne vises til gjennomførte prosjekter/aktivitet /programmering før det kan søkes om arrangørstøtte.

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden leveres i Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med plan/formål for virksomheten, kort historikk, kunstfaglig profil, kunstnerisk program og refleksjoner over programmets helhetlige sammensetning.

 • Plan for formidling og publikumsrettet arbeid.

 • Budsjett og finansieringsplan for den perioden det søkes støtte til.

 • Det må opplyses om søknadssum og hvor mange år det søkes tilskudd for.

 • Oversikt over samarbeidspartnere, driftsmodell og framdriftsplan.

Obligatoriske vedlegg:

 • CV-er for medvirkende. Skal samles i én PDF-fil.

 • Dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter, ev. presse- eller annen omtale. Skal samles i én PDF-fil.

 • Billedmateriale skal samles i én PDF-fil. 

 • Husleiekontrakt (der det er aktuelt).

 • Det stilles krav til innsending av årsrapport for foregående år som vedlegg til søknaden, dersom det søkes om videreføring.

Det forutsettes at virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal framkomme i budsjett, rapport og regnskap.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at tiltaket inkluderer flere kunstnere og fagpersoner og utforsker formidlingsstrategier.

I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknaden: gjennomføringsevne, økonomi, budsjettering og finansiering, graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter (historikk), overføringsverdi og formidling. Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges gjennomføringsevne, geografisk spredning, bredde i utrykk, aktører, sjangre og relevans i forhold til Kulturrådets strategi og prioriterte satsningsområder. 

Søknadene vurderes av Arrangørutvalget for visuell kunst som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Se også:

Kulturrådets overordnede strategi

Lover og forskrifter som gjelder for Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter. 

Utfasing

Virksomheter som har mottatt flerårig støtte over arrangørsttteordningen og som ved ny søknad ikke gis videre prioritering, vil få støtten videreført i ett år, redusert til 60 % av siste bevilgede beløp. Det henvises deretter til ordningen prosjektstøtte visuell kunst.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling skjer i rater. De første 80% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20% utbetales når  rapport og regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent. 

Første 80% av årsbeløpet for øvrige år utbetales ved begynnelsen av året når arbeidsbudsjett og prosjektplan for gjeldende år er mottatt. Siste del, 20%, utbetales når rapport og regnskap for foregående år er sendt inn og godkjent. 

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom den ikke er aksepteret innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. 

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte midler betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene. 

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her.

Kulturrådet forutsetter at virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

For tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter: Det er en forutsetning for tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport og revidert regnskap hvert år ved flerårig tilskudd og senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Sluttdato settes i god tid etter selve gjennomføringen, til et tidspunkt der søker har fått oversikt over alle inntekter og utgifter. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. 

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond. 

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her. 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det. 

Kontakt