Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Arrangørstøtte visuell kunst

Se vedtakslister

Søknadsfrist

jun

04

2019

Kl. 13:00

Formål

Formålet med tilskuddsordningen arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler er å styrke arrangører i det visuelle kunstfeltet utenfor de etablerte institusjonene. 

Ordningen skal:

 • bidra til økt kvalitet og større forutsigbarhet i programmering, planlegging, utvikling og drift

 • stimulere til visning av nasjonal og internasjonal samtidskunst

 • stimulere til nyskapende formidlingsmåter for et sammensatt publikum

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om flerårig eller ettårig virksomhetsstøtte, enkeltstående formidlingsprosjekter eller samarbeidsprosjekter.

Det kan søkes om tilskudd inntil tre år av gangen (gjelder fra utlysning i 2016).

Ordningen omfatter tilskudd til:

 • programmering

 • kunstproduksjon

 • lønn/honorar

 • utstillingsvederlag og kunstnerhonorar

 • lokaler (leie, internett, strøm)

 • andre administrative kostnader

Hvem kan søke?

Ordningen retter seg mot det profesjonelle kunstfeltet.

Kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler kan søke.

Det må kunne vises til gjennomførte prosjekter/aktivitet /programmering i minimum ett år før det kan søkes om arrangørstøtte.

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden leveres i Altinn innen søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som vurderes å falle utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med plan/formål for virksomheten, kort historikk, kunstfaglig profil, kunstnerisk program og refleksjoner over programmets helhetlige sammensetning.

 • Plan for formidling og publikumsrettet arbeid.

 • Budsjett og finansieringsplan for den perioden det søkes støtte til.

 • Det må opplyses om søknadssum og hvor mange år det søkes tilskudd for.

 • Oversikt over samarbeidspartnere, driftsmodell og framdriftsplan.

Obligatoriske vedlegg:

 • CV-er for medvirkende. Vennligst legg alle aktuelle CV-er i en samlet PDF-fil.

 • Dokumentasjon av tidligere gjennomførte prosjekter, ev. presse- eller annen omtale. Vi ber om at materialet samles i én PDF-fil.

 • Husleiekontrakt (der det er aktuelt).

Det forutsettes at virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal framkomme i budsjett, rapport og regnskap.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg? Se Tips til søkere.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på kunstfaglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for visuell kunst vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Arrangørutvalget for visuell kunst som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Se også:

Kulturrådets overordnede strategi

Lover og forskrifter som gjelder for Norsk kulturfond

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Første del av tilskuddet, 80 %, utbetales normalt innen 3 uker fra kontrakten er akseptert. Siste del av tilskuddet, 20 %, utbetales når rapport og regnskap er sendt inn og godkjent.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer som oppstår etter aksept og første delutbetaling må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke brukes etter forutsetningene, skal tilbakebetales til Kulturrådet. Dersom Kulturrådet avdekker at tilskuddet ikke brukes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Kulturrådet kan ikke utbetale resterende tilskudd før kravene til rapport/regnskap er innfridd. Dersom frist for innsending av rapport/regnskap ikke overholdes, kan tilskuddet falle bort og bli tilbakeført Norsk kulturfond. Utsettelse av fristen må avtales skriftlig med Kulturrådet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Kulturrådet forutsetter at virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser. Dette skal framkomme av rapport og regnskap.

For tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter: Det er en forutsetning for tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Rapportering og regnskap

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må rapportere i tråd med vilkårene i kontrakten du har akseptert. Rapporteringen vil variere noe avhengig av hva det er søkt om tilskudd til.

Ordningene har individuelle krav til rapporteringsform, innhold og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av Kulturrådet før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond. 

Det skal gjøres kjent at prosjektet/tiltaket er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned her. 

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.