Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Barne- og ungdoms­blader (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avviklet

Prosjekter som retter seg mot barn og unge skal nå ivaretas av ordninger innenfor hvert av Kulturfondets fagområder: Litteratur, scenekunst, musikk, visuell kunst, kulturvern og tverrfaglige tiltak. 

Les om endringene i Kulturrådets satsing på barne- og ungdomskultur

Åpne alle

Formål

Ordningen skal bidra til at det produseres blader av høy kvalitet for barn og ungdom. Ordningen omfatter både blader for målgruppen og blader der barn og ungdom selv er utgivere.

Hva kan få støtte?

Det kan gis støtte til blader:

 • der innholdet reflekterer kunst-, kultur- eller samfunnsspørsmål
 • som i hovedsak inneholder originale bidrag 
 • der innholdet stimulerer til leselyst
 • der innholdet stimulerer barn og unges egenaktivitet
 • som utgis regelmessig - fortrinnsvis 4 nummer i året (minimum)
 • som har minimum 16 sider i hvert nummer

Det kan gis støtte til blader både på nett og papir.

Det gis ikke tilskudd til:

 • publikasjon som i hovedsak er medlemsblad
 • partipolitiske blad
 • blad som har et klart kommersielt preg
 • blad som får betydelig støtte fra andre kilder, offentlige eller private

Kulturrådet er oppmerksom på at det kan være barne- og ungdomsblader som ikke entydig kan defineres inn under en eller flere av kategoriene over. Hvert blad vil derfor bli vurdert særskilt.

Ordningen omfatter fire typer støtte:

 1. Produksjonsstøtte
  Støttebeløpet fastsettes på grunnlag av opplysninger om tekniske produksjonskostnader
 2. Abonnementsstøtte/innkjøpsstøtte
  Norsk kulturråd kjøper inntil 200 årsabonnementer som redaksjonen selv fordeler til mulige interesserte lesere. Dette kan være skoler, bibliotek, institusjoner, enkeltpersoner etc.
 3. Honorarstøtte
  Søkeren oppfordres til å bruke profesjonelle forfattere og bildende kunstnere. Støtten vil i første rekke gjelde honorar til tegninger, tegneserier, foto, manuskript og tekster.
 4. Oppstartsstøtte
  Kulturrådet kan gi oppstartsstøtte til etablering av nye barne- og ungdomsblader.

Støtte gis for ett år av gangen, og ny søknad må sendes inn hvert år.

Hvem kan søke?

Profesjonelle utgivere og barn og ungdom

Vurdering av søknaden

Norsk kulturråd vurderer etter skjønn hvilke barne- og ungdomsblad som kan motta støtte, men vil prioritere en kvalitetsmessig høy og samtidig lettfattelig framstilling av et emne eller synspunkt.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrådet legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for området vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for barne- og ungdomskultur, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets og støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Søknad til Kulturrådet må sendes inn før prosjektet settes i gang.