Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

Se vedtakslister

Søknadsfrist

jun

04

2019

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å styrke scenekunstgruppers kunstneriske virksomhet. Den skal gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes støtte til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd, i opptil fire år.

Scenekunstgrupper som allerede mottar tilskudd fra ordningen, kan søke om forlengelse av perioden. Når perioden med basisfinansieringen utløper, har gruppene også anledning til å søke ettårig eller flerårig prosjekttilskudd fra Støtteordningene for fri scenekunst dans eller teater. Som hovedregel gis det ikke tilskudd i mer enn 12 sammenhengende år over Baisfinansieringen av frie scenekunstgrupper.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om Norsk kulturråd.

Det kan ikke søkes om tilskudd for det kalenderåret søknaden om basisfinansieringen mottas og behandles.

Scenekunstgrupper som mottar tilskudd fra ordningen, kan ikke bevilges produksjonstilskudd fra tilskuddsordningen for fri scenekunst i den perioden basisfinansieringen løper.

Hvem kan søke?

Scenekunstgrupper innen dans, teater og performance som kan vise til høy kunstnerisk kvalitet kan søke. Søkere bør kunne vise til stor produksjon- og formidlingsvirksomhet, samt til et kunstnerskap i utvikling og vekst. Det er en fordel at søker har erfaring fra formidlingsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Ved søknad om forlengelse kan det søkes tidligst i det nest siste året i inneværende tilskuddsperiode.

Kunstneriske planer:

Det skal redegjøres for planer om nyproduksjoner, formidling og nettverksbygging for hvert av årene det søkes om. Hvis aktivitetene for de neste årene ennå ikke er klare, skal planenen for de neste årene likevel skisseres. Ved behov bruk feltet i søknadsskjemaet til synopsis for årene det søkes om og legg ved fullstendige planer som vedlegg.

Obligatoriske vedlegg:

  • Oversikt over virksomheten de tre siste årene (maks 1 vedlegg).

Relevante vedlegg:

  • Kunstneriske planer for søknadsårene dersom det ikke er plass i skjemaet (maks 1 vedlegg).
  • Spesifisert budsjett med finansieringsplan. Særlig når postene går ut over de forhåndsdefinerte.
  • Kortfattet CV til søker og de mest sentrale medvirkende.
  • Oversikt over samarbeidspartnere/co-produsenter/visningsarena som angir fordeling av praktisk og økonomisk ansvar, dersom dette er aktuelt og intensjonsavtaler foreligger.

OBS! Vedlegg skal lastes opp som pdf-filer i søknadsskjemaet under fanen "Oversikt -skjema og vedlegg". Linker til dropbox eller andre skytjenester vil ikke godtas. 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Les også hjelpetekstene, disse finner du i søknadsskjemaet merket med «?».

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for området, vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

I vurderingen legges det også vekt på formidlingsvirksomhet og strategier for nettverksbygging og drift.

Søknad om videreføring vil bli behandlet sammen med de øvrige søknadene til ordningen.

Innkomne søknader behandles av Kulturrådets scenekunstkonsulent og i Faglig utvalg for teater og Faglig utvalg for dans. Scenekunstkonsulenten gir en innstilling til fagutvalgene. I et felles utvalgsmøte kommer fagutvalgene fram til en tilrådning om bevilgning eller avslag, som oversendes rådet. Rådet fatter endelig vedtak i sakene. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av rådet.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan, i kontrakt for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper skjer i rater. De første 50 % av det årlige tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 50 % utbetales når Kulturrådet har godkjent årsrapport og årsregnskap for foregående år.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport/regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrådet.

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at virksomheten er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet og med unntak av første tilskuddsår, skal tilskuddsmottaker sende inn årsrapport og revidert årsregnskap for foregående år, senest 1. juni hvert år i tilskuddsperioden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for virksomheten, sett i forhold til beskrivelsen beskrivelsen av virksomheten slik det kommer frem i søknaden, den årlige handlingsplanen og andre vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av virksomheten plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Rapportering av publikumstall og geografi

Kulturrådet rapporterer årlig om aktiviteten i det frie feltet til Kulturdepartementet. Rapportering inngår som en viktig del av departementets samlede oversikt over feltet, og er en forutsetning for tildeling av tilskudd. Kulturrådet er fra 2014 pålagt å hente inn publikumsrapporter gjennom http://kulturradet.scenestatistikk.no. Det er en felles plattform for innhenting av data for hele scenekunstfeltet. Kulturrådet ber om at informasjon over antall spilte forestillinger og publikumstall innrapporteres innen 1. mai påfølgende år.

Se også Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

Kontaktperson for publikumsrapporteringen: Guro Larsen