Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Se vedtakslister

Viktig melding:

Det kan søkes tilskudd til videre konsert- og turnéformidling av produksjonene etter urframføring fra ordningen for musikere og musikkensembler.

Musikere og musikkensembler

Søknadsfrist

jun

02

2021

Kl. 13:00

Om ordningen

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Honorar og kunstneriske kostnader til

 • Komponering av ny musikk innen alle sjangre
 • Utøverbasert komposisjon
 • Skaping/produksjon av scenisk musikkproduksjon, tverrkunstnerisk produksjon og forestillinger der musikken er bærende.
 • Andre former for komposisjon og materialutvikling, f.eks. i samarbeid mellom musikere, komponister eller kunstnere i andre kunstfag, på teknologisk baserte plattformer og medier, osv.
 • Medvirkning av kunstnere i andre kunstfelt, som med visuelle eller andre sceniske elementer bidrar til verket
 • Kunstnerisk kurator, produsent eller annen kunstnerisk medproduksjon.

Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og gjøre rede for omfanget av det skapende arbeidet og metodene som skal brukes. Søknader som mangler dette kan bli avvist eller avslått. Satsene til Norsk Komponistforening og Nopa kan brukes der det er relevant.

Søknaden skal gi en plan for videre konsertformidling og andre muligheter og planer for gjenbruk.

Hva kan ikke få støtte?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål, jf. Lov om norsk Kulturråd § 1.

Det kan ikke søkes tilskudd til:

 • Innspilling og plateproduksjon (det vises til Støtteordningen for fonograminnspillinger, Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger, FLB og FFUK)
 • Bestillerens kostnader: utgifter til konsertavvikling, scenisk infrastruktur (lokale, scene, PA, lys, billett, vakt, mm), plateinnspilling og utgivelse, administrasjon, markedsføring, publikumsarbeid
 • Utøveres/musikkensemblers konsertformidling eller turné (det vises til Støtteordningen for musikere og musikkensembler, Arrangørstøtte musikk, Støtteordningen for musikkfestivaler)

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag vil ikke kunne motta støtte innen samme budsjettår med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Til fristen 2. desember

Stimuleringsmidler til to musikkordninger

Som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er det bevilget 17 millioner kroner til to musikkordninger i Norsk kulturfond som særlig retter seg mot rettighetshaveres økonomi og produksjon under koronakrisen:  

 • tilskuddsordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk
 • tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler

Midlene skal fordeles på søknader til de siste søknadsfristene i 2020. 

Utvidede søknadsmuligheter videreføres

Koronasituasjonen har stor påvirkning på prosjekter, produksjoner og arrangementer som søker tilskudd fra Kulturrådet. Kulturrådet ønsker å legge til rette for at kunstnerisk produksjon og formidling kan finne sted under nye forutsetninger, og viderefører derfor midlertidige tilpasninger på ordningen til fristen 2. desember.

Midlertidig utvidet ordning

Til fristen 2. desember kan du som vanlig søke om:

 • Tilskudd til å skape ny musikk og produksjoner. Det skal gis plan for framføring og formidling av prosjektene som før. Kulturrådet oppfordrer til fleksibilitet i gjennomføringen og nye måter å formidle prosjektene på under koronakrisen.

I tillegg kan det midlertidig søkes tilskudd til: 

 • Forprosjekter til verk og musikkproduksjoner, for eksempel utforskningsprosjekter og utprøvingsarbeid.
 • Bearbeiding, videreutvikling eller videre produksjon av egne tidligere produserte verk eller materiale, for eksempel til ny besetning eller bruk i nye konstellasjoner og formater. Merk at du fremdeles må beskrive metoder og omfang av dette arbeidet. Samt at krav om formidlingsplan fortsatt gjelder. 
 • Kunstneriske og skapende forarbeid til studio- eller plateinnspilling.
 • Kunstnerisk og skapende forarbeid til konsertvideo eller konsertfilm.

Merk: Hvis du mottar midler til forprosjekt kan du på et senere tidspunkt søke ordinært tilskudd fra samme ordning til å komponere og produsere verket. 

Mottakere av tilskudd fra ordningen oppfordres til å søke tilskuddsordning for musikere og musikkensembler til konsertvirksomhet og turné. 

Les mer om vilkår for mottatte tilskuddsmidler fra og med fristen 2. desember her 
 

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke:

 1. Bestillere: orkestre, ensembler, solister, arrangører, festivaler, organisasjoner, framføringsinstitusjoner og andre som vil presentere musikken på konsertarenaer og formidlingsplattformer for et allment publikum, kan søke tilskudd til å bestille verk og musikkproduksjoner. Tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnerne og deres kostnader. Derfor kan også institusjoner og virksomheter med fast årlig statstilskudd søke.
 2. Skapende kunstnere: komponister, musikere og andre kunstnere kan søke tilskudd til egne komposisjoner og produksjoner som skal presenteres på konsertarenaer og formidlingsplattformer. Det forutsettes at søkeren har intensjonsavtale eller kontrakt med framføringsinstitusjon, utøvere, arrangører, festivaler eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for musikk vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.

For kunstnerisk produksjon legges det særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet, plan og potensial for tilgjengeliggjøring gjennom konsertformidling, distribusjon, innspilling og publisering, og muligheter for gjenbruk. En vil også vurdere bestillerens evne til å formidle og distribuere produksjonen/verket.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer?

Søknadene behandles av musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak som oppnevnes av Norsk kulturråd.

Om tilskudd og beløp

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, som søknader om tilskudd til bestillingsverk.

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd (heretter kontrakten) stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Krav til søknaden

Obligatoriske vedlegg

Lydvedlegg (minimum ett) i mp3-format.

 • Det må legges ved lydopptak som viser tidligere verk av komponist eller utøver som skal komponere musikken i prosjektet. Det bør legges ved 3-5 representative og relevante lydeksempler. Lydfiler skal være i mp3-format og navngis slik: komponist_verktittel_årstall.mp3

CV (minimum ett)

 • CV for komponist og utøvere er obligatorisk i alle søknader
 • CV for andre sentrale, kunstneriske roller der det er relevant (eksempelvis videokunstnere, scenograf, tekstforfatter som bidrar til verket)

Intensjonsavtale

 • Hvis komponisten/skapende utøver er søker i prosjektet, skal det legges ved intensjonsavtaler eller kontrakt med noen som kan bekrefte at verket vil bli fremført. Det kan være utøver/ensemble som bestiller verket, festivaler eller andre som kan garantere for fremføringen.

Budsjett

 • For søknader om produksjon ber vi om at det legges ved et spesifisert budsjett.

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskuddsmottaker ved tildeling

Utbetaling

Utbetaling for bestillingsverk- og musikkproduksjonssaker skjer i rater. De første 80 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20 % utbetales når Norsk kulturråd har godkjent rapport og regnskap, se § 12.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom den ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet:

 • Beskrivelse av det skapende arbeidet som ble gjennomført
 • Beskrivelse av samarbeid mellom skapende kunstnere og utøvere
 • Bekreftelse på fremføring samt en beskrivelse av omfanget av formidlingen så langt og eventuelle videre planer for formidling
 • Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

Tilskudd over 200.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger og tilskuddene til sammen utgjør over 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

Norsk kulturråd kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturråd.

Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Norsk kulturråd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.