Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Bildebøker for barn og unge (Avsluttet)

Se vedtakslister

Denne ordningen er avviklet

Ny struktur for litteraturstøtte er vedtatt. Søkere henvises til støtteordningen for litteraturproduksjon

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Formål

Støtte til bildebøker for barn og unge har som formål å sikre at at norske forlag kan gi ut bildebøker for barn og ungdom ved å gi større økonomisk trygghet for alle parter under arbeidsprosessen. Støtten skal bedre den kunstneriske og litterære kvaliteten på bildebøkene.

Se retningslinjer for støtteordningen

Hva kan få støtte?

Med "bildebok" forstår vi her enten ei bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok) eller ei bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

  • Førsteutgave i Norge av skjønnlitterære bildebøker av illustratører og forfattere som i hovedsak er bosatt og virker her
  • nyillustrerte tekster som har vært utgitt tidligere, etter særskilt vurdering (Om forlaget ber om det, kan Bildebokutvalget før bokprosjektet er satt i gang avgjøre om det er søknadsberettiget.)
  • nyillustrerte oversettelser og gjendiktninger
  • skjønnlitterære bøker tilrettelagt for lesere med spesielle behov.

Det gis ikke støtte til:

Til orientering: Nye norske bildebøker med tekst og illustrasjoner faller inn under innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur etter de samme regler som papirbøker med bare tekst. Tekstløse bildebøker og bøker med nye illustrasjoner til tidligere utgitt tekst kan også kjøpes inn under denne ordningen, dersom budsjettet for innkjøpsordningen gir rom for dette. Innkjøpsordningen omfatter imidlertid ikke bildebøker utgitt som e-bøker.

Frister for å melde på bøker til innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er 1.februar, 1. mai og 1. september. Se eget påmeldingsskjema og mer informasjon om innkjøpsordningen

Hvem kan søke?

Norske forlag/utgivere kan søke om støtte til bildebøker for barn og unge som tilfredsstiller kriteriene over.

Vurdering av søknaden

Søknadene behandles først av Vurderingsutvalget for bildebøker for barn og unge. Bokprosjektene – både tekst og bilder – vurderes på grunnlag av et faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med bildebokstøttens formål. Vurderingsutvalget gir tilrådning til Faglig utvalg for litteratur, som er oppnevnt av rådet og gjør vedtak om støtte eller avslag på vegne av Kulturrådet.

Den økonomiske rammen for bildebokstøtten utgjøres av den årlige avsetningen til ordningen på statsbudsjettet. Støtte kan gis innenfor tre støttekategorier, som hver gir ulik tildelingssum. Et bildebokprosjekt kan få tilskudd på enten kr 80 000, kr 60 000 eller kr 40 000, og tilskuddet fordeles med 60 % til illustratør og 40 % til utgiver innenfor alle kategoriene. Vurderingsutvalget for bildebøker avgjør fordelingen av bevilgninger mellom de tre kategoriene.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode, vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Avslag kan ankes inn for rådet om søkeren mener det er gjort saksbehandlingsfeil, men ikke på bakgrunn av utvalgets faglig-kunstneriske skjønn.

 

Rapportering

Generelle krav til rapportering finnes i forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Ved støtte innvilget på grunnlag av ferdig trykt bok

Tilskudd innvilget på grunnlag av ferdig trykt bok vil bli utbetalt i sin helhet i forbindelse med utsendelse av vedtaksbrevet.

Ved støtte innvilget på grunnlag av annet prosjektmateriell

Forlaget skal sende ett eksemplar av ferdig trykt bok som har fått innvilget støtte, til hvert av medlemmene i Norsk kulturråds Vurderingsutvalg for bildebøker for barn og ungdom.

Ett eksemplar av ferdig trykt bok skal også sendes til:

Norsk kulturråd
Pb 8052 Dep
0031 Oslo

eller leveres i Kulturrådets resepsjon i Mølleparken 2.

Postpakker være merket med boktittelen og saknummeret som er oppgitt i vedtaksbrevet.

Det skal gjøres kjent at publikasjonen er støttet av Norsk kulturfond.

Tilskudd innvilget på grunnlag av prosjektmateriell vil bli utbetalt i to rater. Første rate – dvs. 80 % av tilskuddet - utbetales sammen med vedtaksbrevet, mens andre rate utbetales når ferdig bok er sendt inn. Forlaget har ansvar for at 60 % av det totale tilskuddsbeløpet utbetales til illustratøren.