Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

Se vedtakslister

Formål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Det er et mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.

Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner som i hovedsak har sitt medlemsgrunnlag i en nasjonal minoritet. Organisasjonene må ha som formål å fremme interessene og ivareta rettighetene til en av de nasjonale minoritetene, og å bevare og utvikle den nasjonale minoritetens kultur, identitet, språk, tradisjon og/eller kulturarv.

Organisasjoner som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål er ikke omfattet av ordningen.

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Tilhørighet til en nasjonal minoritet tar utgangspunkt i personers egen oppfatning av om de tilhører minoriteten. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid, og deres etterkommere, regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Åpne alle

Vilkår for driftstilskudd

For å kunne få driftstilskudd må organisasjonen

 • Være registrert i Enhetsregisteret
 • Være registrert i Frivillighetsregisteret, med gjeldende vedtekter
 • Være medlemsbasert
 • Ha minst 100 tellende medlemmer
 • Være landsdekkende eller dekke et større geografisk område der den aktuelle minoriteten historisk har tilhold
 • Være demokratisk oppbygd, hvor organisasjonens årsmøte har fastsatt vedtekter og valgt styre
 • Etterleve sentrale bestemmelser i egne vedtekter
 • Ha aktiviteter som bidrar til å oppfylle formålet med organisasjonen
 • Arbeide for å fremme samarbeid og dialog, både innad i den nasjonale minoriteten og mellom minoritetsgrupppen og majoritetssamfunnet
 • Ha utarbeidet årsrapport og regnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder ved søknadsfristens utløp
 • Ha god økonomistyring, herunder ikke betalingsanmerkninger på søknadstidspunktet            
 • Kunne dokumentere at tidligere tildelt offentlig tilskudd er brukt i henhold til vilkårene for tilskuddet

Norsk kulturråd kan fravike kravet om minst 100 tellende medlemmer når det gjelder de tallmessig minste minoritetene, og i tilfeller hvor det ikke finnes andre organisasjoner innenfor den aktuelle minoriteten. Norsk kulturråd kan i særlige tilfeller også fravike kravet om at organisasjonen må ha årsrapport og årsregnskap som dokumenterer at en har eksistert i 12 måneder ved søknadsfristens utløp.

For å regnes som tellende medlem må medlemmet:

 • Være oppført i organisasjonens medlemsregister per 31.desember i siste regnskapsår med navn, adresse, fødselsår og eventuell tilknytning til lokallag
 • Være frivillig innmeldt
 • Ha fylt 15 år
 • Ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. at medlemmet skal ha stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og ha rett til å la seg velge som representant
 • Ha betalt kontingent i løpet av siste regnskapsår, på en måte som er sporbar i organisasjonens regnskap.

Medlemskontingenten må være minst 50 kroner for enkeltmedlem og minst 100 kroner for familiemedlemsskap.

Organisasjonen må på forespørsel kunne dokumentere at de tellende medlemmene oppfyller disse kravene.

Dersom oppgitt medlemstall, eller kontingentinnbetalingene på søknadstidspunktet, er vesentlig endret sammenholdt med tilsvarende tall på samme tid året før, kan Norsk kulturråd skjønnsmessig anslå medlemstallet som blir lagt til grunn i søknadsbehandlingen.

Dersom en organisasjon åpenbart har en betydelig andel medlemmer som ikke hører til den nasjonale minoriteten, kan Norsk kulturråd skjønnsmessig fastsette et lavere antall tellende medlemmer for organisasjonen.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som ligger på Kulturrådets nettsider om tilskuddsordningen. 
 
Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Organisasjonens navn med adresse, organisasjonsnummer, web-adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og kontaktperson for søknaden med adresse og telefonnummer
 • Oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • Oversikt over eventuelle lokallag
 • Plan for tiltak og aktiviteter i det året det søkes om tilskudd for, og begrunnelse for disse
 • Antall tellende medlemmer som det er blitt innbetalt kontingent for på søknadstidspunktet
 • Antall tellende medlemmer ved utgangen av foregående år

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Årsrapport fra foregående år.
 • Regnskapsstatus pr 30.oktober foregående år
 • Budsjett for det året det søkes tilskudd for. Budsjettet må inneholde alle forventede inntekter og utgifter i forindelse med virksomheten. Budsjettet skal være spesifisert på ulike regnskapsposter og skal senere kunne sammenholdes med regnskapet. Det skal framgå hvilke andre finansieringskilder organisasjonen har søkt eller mottatt om tilskudd fra, med beløp.
 • En spesialrapport fra et kredittopplysningsfirma som viser at organisasjonen ikke har betalingsanmerkninger.

En organisasjon som ikke har mottatt driftstilskudd foregående år, må i tillegg legge følgende ved søknaden: 

 • Årsregnskap og årsrapport for siste regnskapsår. Årsregnskapet skal inneholde spesifikasjon av eventuelle og/eller private driftstilskudd. Årsrapporten skal dokumentere at gjennomførte aktiviteter er i tråd med tilskuddsordningens formål og organisasjonens egne formål og vedtekter.
 • Redegjørelse for bruk av eventuelt offentlig tilskudd i det siste regnskapsåret, hvis dette ikke kommer fram i årsrapporten
 • Bekreftelse fra statsautorisert eller registrert revisor på at medlemmene som er oppgitt i søknaden som tellende medlemmer ved utgangen av foregående år, har betalt medlemskontingent. Revisor skal fortrinnsvis benytte Norsk kulturråds mal for revisorbekreftelse.

Se: Veileder til søknad om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter – utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknaden sendes på e-post til post@kulturradet.no

Se lenke til søknadsskjema under fliken "søknadsskjema" lenger ned på siden.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjema. Søknaden sendes på e-post til post@kulturradet.no

Lenker til søknadsskjema:

Søknadsskjema i word-format

Søknadsskjema i pdf-format

Slik behandles søknaden

Vurdering av søknaden

Dersom det er nødvendig for å vurdere søknaden, kan Norsk kulturråd kreve at søkeren gir andre opplysninger i tillegg til opplysningene i søknaden. Norsk kulturråd kan likevel ikke be om opplysninger som identifiserer andre medlemmer enn de som er valgt til ulike verv i organisasjonen. Norsk kulturråd kan kontrollere søknadsopplysninger mot opplysninger andre myndigheter kan utlevere.

Beregning av driftstilskudd til den enkelte organisasjon fastsettes ut fra størrelsen på tilskuddsposten og en samlet skjønnsmessig vurdering. Sentrale momenter i vurderingen er antall tellende medlemmer, antall aktive lokallag og aktiviteter i organisasjonen det siste regnskapsåret. Det vil bli lagt vekt på om aktivitetene støtter opp under formålet med tilskuddsordningen, og om organisasjonen har en egen ungdomsorganisasjon eller egne aktiviteter for barn og unge. Ved betydelige endringer siden siste regnskapsår, kan situasjonen ved søknadstidspunktet legges til grunn ved vurdering av nivået på tilskuddet.

For paraplyorganisasjoner fastsettes driftstilskuddet skjønnsmessig på et lavere nivå enn for øvrige organisasjoner.

Vilkår for bruk av og utbetaling av tilskudd

Det vil framgå av tilskuddsbrevet om tilskuddet vil bli utbetalt i delutbetalinger. Det vil avhenge av tilskuddets størrelse og søkerens virksomhet.

Driftstilskuddet skal benyttes det året det er gitt for og i tråd med vilkår satt i tilskuddsbrevet, samt forskrift utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom det blir vesentlige avvik fra planene for organisasjonen i løpet av året, må Norsk kulturråd informeres uten unødig opphold. Dersom det er vesentlige avvik fra vilkårene eller planene, kan Norsk kulturråd sette ned tilskuddsbeløpet i løpet av året, unnlate å utbetale hele årets tildeling, kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelt senere års tilskudd.

Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele driftstilskuddet ved årets slutt, kan Norsk kulturråd kreve midlene tilbakebetalt eller avkorte utbetaling av eventuelt senere års tilskudd.  

Vedtak om eventuelle ansettelser og fastsettelse av eventuell lønn og honorarer må fattes i tråd med organisasjonens vedtekter og skal være dokumentert skriftlig, for eksempel i styrereferat. Lønn og honorarer skal synliggjøres i organisasjonens budsjetter og regnskaper. Arbeidsgiveravgift av eventuelle lønnsutgifter inngår i tilskuddsbeløpet. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for innrapportering til ligningsmyndighetene.

Reiseutgifter kan dekkes opp til hva det koster å reise på rimeligste måte, og må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ. Begrunnelse for bruk av egen bil, taxi , leiebil mv. skal framgå av regnskapet. Driftstilskuddet skal ikke benyttes til reiser utenfor Norden, unntatt ved reiser innenfor Europa for å ha kontakt med minoritetspolitiske organer i Europarådet, FN eller OSSE, eller i særlige tilfeller når reisen er omtalt i både driftstilskuddssøknaden og i tilskuddsbrevet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere årsrapport og regnskap for det året tilskuddet gjelder for, innen 31 mars påfølgende år. For en organisasjon som har påtatt seg plikt til å levere årsregnskap i Frivillighetsregisteret, er plikten til å levere årsregnskap oppfylt dersom det er levert til Frivillighetsregisteret innen fastsatt frist. Årsprapport og årsregnskap for foregående år må være levert før andre del av driftstilskuddet blir utbetalt. Årsrapport og årsregnskap skal være godkjent av årsmøtet. Dersom årsmøtet finner sted etter 31.mars, kan det innvilges utsatt frist for innlevering.

Årsrapporten skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året, og  dokumentere at gjennomførte aktiviteter er i tråd med tilskuddsordningens formål, vilkårene i tilskuddsbrevet og organisasjonens egne formål og vedtekter. Årsrapporten skal også inneholde informasjon om hvor mange tellende medlemmer organisasjonen hadde ved utgangen av året. Norsk kulturråd kan kreve delrapporteringer gjennom hele året.

Årsregnskapet skal være satt opp i samsvar med det budsjettet som er tilsendt Norsk kulturråd, og de planlagte aktivitetene i følge søknaden. Dersom det har vært avvik fra planen, eller dersom ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet, må dette forklares. Regnskapet skal være spesifisert, slik at det går klart fram hvordan tilskuddet er brukt og hvor mye organisasjonen har brukt på de ulike regnskapspostene.

Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang krever Norsk kulturråd bekreftelse fra revisor på at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet, og på at medlemmene som er oppgitt i årsrapporten som tellende medlemmer, har betalt medlemskontingent. Bekreftelsen skal være basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene. Revisor skal fortrinnsvis benytte Norsk kulturråds mal for revisorbekreftelse.