Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

Europeisk kultursamarbeid

I Bulgaria går 4,4 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter i perioden 2014-2021. Av dette vil 1,5 millioner euro gå til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Prosjektene må være avsluttet innen april 2024.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter sammen med en bulgarsk koordinator. Prosjektene kan foregå både i Bulgaria og i Norge. I tillegg kan kulturaktører fra Island og Liechtenstein delta i prosjektet. Søknaden skrives og leveres i Bulgaria, og det er Kulturdepartementet i Bulgaria som er ansvarlig for programmet.

Dette skjer framover i Bulgaria:

Desember 2018 og pågående Midler til reisestøtte er tilgjengelige.
Juni 2019 Første utlysning av prosjektmidler
September 2020 Andre utlysning av prosjektmidler

 

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

Å søke midler til reisestøtte er en mulighet hvis du ønsker å bli kjent med eller bygge opp et partnerskap med en bulgarsk kulturaktør. Du kan søke om reisestøtte om du har en spesiell partner i Bulgaria i tankene som du ønsker å bli kjent med, eller dere ønsker å møtes for å utvikle en prosjektidé. 

Din prosjektpartner i Bulgaria kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Bulgaria. Oppholdet kan vare inntil tre arbeidsdager, og reisen kommer i tillegg. Det kreves at man har en invitasjon som legges ved søknaden. Inntil to representanter fra en organisasjon kan få støtte til et besøk. Reise og opphold dekkes etter dastsatte takster. Beløpet refunderes når rapport er levert i etterkant av reisen. 

Det er særs viktig at man ikke bestiller billetter eller hotell før du har fått bekreftet at du vil få støtte. Søknadene behandles fortløpende. Det kan søkes om midler til potten på 100,000 euro er fordelt. 

Se mer informasjon her

Utlysninger i programmet

I Bulgaria er det et stort kulturprogram, «Cultural Entrepreneurship and Cultural Cooperation». Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for den delen av programmet som omhandler kultursamarbeid (Outcome 2: «Access to arts and culture improved»). Det skal være to like utlysninger for kultursamarbeid. Første utlysning kommer i juni 2019 og neste utlysning er planlagt i september 2020. Fullstendig programtekst kommer til første utlysning, og da vil det være ca. tre måneder til søknadsfrist. Alle prosjekter skal være avsluttet innen 2024.

Bygg partnerskap nå

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så snart som mulig. Reisestøtte er et godt hjelpemiddel i denne fasen. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Prosjektbank for EØS-midlene

Hvem kan søke?

Det er den bulgarske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det er ikke obligatorisk partnerskap. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.

Hva kan man søke støtte til?

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Videre er det et ønske å styrke kulturaktørers kunnskap om publikumsutvikling og å dele kompetanse mellom Bulgaria og Norge.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på utvikle kunst- og kulturprosjekter i regionene og utenfor urbane strøk. Å nå nye publikumsgrupper er et mål.

Aktiviteter som kan støttes:

  • Utveksling av kunstnere
  • Kunnskaps og erfaringsutveksling
  • Kunstneriske produksjoner
  • Formidling av kunst – og kultur gjennom forestillinger, utstillinger og turneer
  • Festivaler
  • Bruk av digital teknologi i kunst og kulturproduskjon

Prosjekter som kan styrke kulturelt entreprenørskap og kunnskap om dette kan også støttes gjennom ordningen. Aktiviteter i prosjektene kan også finne sted i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte Kulturdepartementet i Bulgaria ved Plamen Panov som er ansvarlig for ordningene. p.panov@mc.government.bg

 

 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.