Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021 

I Bulgaria går 11,8 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter i perioden 2014-2021. Av dette vil 3,2 millioner euro gå til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Prosjektene må være avsluttet innen april 2024.

Målet til kulturprogrammet i Bulgaria er å bidra til sosial og økonomisk utvikling gjennom kultursamarbeid, kulturelt entreprenørskap og kulturarv.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter sammen med en bulgarsk kulturaktør. Prosjekt-aktiviteter kan foregå både i Bulgaria og i Norge. I tillegg kan kulturaktører fra Island og Liechtenstein delta. Den bulgarske kulturaktøren er prosjektleder og hovedansvarlig for søknaden som sendes til Kulturdepartementet i Bulgaria. Kulturrådet samarbeider med Kulturdepartementet i Bulgaria om programmet.

Den første av fem utlysninger i dette programmet er nå avsluttet.

De neste fire utlysningene vil ta for seg hver av de følgende tematikkene:

  • Digitalisering (1 million euro)
  • Museumssamarbeid (5,4 millioner euro)
  • Roma-befolkningens deltakelse i kultur (1,2 millioner euro)
  • Kunst- og kultursamarbeid (1,6 millioner euro)

Den siste utlysningen (kunst- og kultursamarbeid) er forventet høsten 2020, og kan sees på som en videreføring av den utlysningen som nå er åpen.

Dette skjer framover i Bulgaria:

Pågående

Midler til reisestøtte er tilgjengelige

Denne utlysningen er satt på vent inntil videre grunnet koronaviruset

16. mars 2021 Utlysning på digitalisering av kulturarvsobjekter åpnet
Vår 2021 Forventet utlysninger på kulturarv og Roma
Vår/sommer 2021 Forventet utlysning på kunst- og kultursamarbeid
16. juni 2021, kl 16:30 CET Søknadsfrist utlysning digitalisering

 

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning midlertidig satt på vent

Reisestøtteutlysningen er midlertidig satt på vent grunnet koronaviruset. Dette innebærer at vår bulgarske partner ikke tar i mot søknader for reisestøtte i denne perioden. Kulturrådet vil informere når utlysningen igjen er åpen.

Å søke midler til reisestøtte er en mulighet hvis du ønsker å bli kjent med eller bygge opp et partnerskap med en bulgarsk kulturaktør. Du kan søke om reisestøtte om du har en spesiell partner i Bulgaria i tankene som du ønsker å bli kjent med, eller dere ønsker å møtes for å utvikle en prosjektidé. 

Din prosjektpartner i Bulgaria kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Bulgaria. Oppholdet kan vare inntil tre arbeidsdager, og reisen kommer i tillegg. Det kreves at man har en invitasjon som legges ved søknaden. Inntil to representanter fra en organisasjon kan få støtte til et besøk. Reise og opphold dekkes etter dastsatte takster. Beløpet refunderes når rapport er levert i etterkant av reisen. 

Det er særs viktig at man ikke bestiller billetter eller hotell før du har fått bekreftet at du vil få støtte. Søknadene behandles fortløpende. Det kan søkes om midler til potten på 100,000 euro er fordelt. 

Se mer informasjon her

Utlysninger i programmet

I løpet av 2021 er det ventet hele fire prosjektutlysninger i Bulgaria - digitalisering, kulturarv, Roma og kunst- og kultursamarbeid. 

Åpen utlysning på digitalisering av kulturarvsobjekter

I Bulgaria er det nå mulighet for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekter for digitalisering av kulturarvsobjekter.

Utlysningen åpnet 16. mars 2021, og søknadsfrist er satt til 16. juni 2021 kl 16:30 CET.

Målet med utlysningen er å øke tilgangen til kulturarv gjennom å støtte prosjekter som vil dokumentere og digitalisere objekter med tanke på å promotere disse og ivareta dem for kommende generasjoner.

Utlysningen vil fokusere på kompetanseheving for kulturaktører innen digitalisering av objekter. I tillegg til å støtte nye initiativer, vil det være mulig å søke på prosjekter som har som formål å oppgradere den tekniske kapasiteten og utvide aktivitetene til eksisterende digitale laboratorier støttet under EØS-midlenes kulturarvsutlysning under den finansielle mekanismen 2009-2014.

Det er kunst- og kulturaktører i Bulgaria som vil være ansvarlig søker og prosjekteier. Partnere fra Norge må være registrerte i Brønnøysundregisteret.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesordenen EUR 150.000 – EUR 300.000.

Utlysningsteksten og andre relevante dokumenter for utlysningen finner du her 
Selve utlysningsteksten finner du i Word-dokumentet "Application Guidelines"

Et mer lettleslig sammendrag av utlysningen finner du her

Bygg partnerskap nå

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så snart som mulig. Reisestøtte er et godt hjelpemiddel i denne fasen. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Prosjektbank for EØS-midlene

Hvem kan søke?

Det er den bulgarske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det er ikke obligatorisk partnerskap. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.

Hva kan man søke støtte til?

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Videre er det et ønske å styrke kulturaktørers kunnskap om publikumsutvikling og å dele kompetanse mellom Bulgaria og Norge.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på utvikle kunst- og kulturprosjekter i regionene og utenfor urbane strøk. Å nå nye publikumsgrupper er et mål.

Aktiviteter som kan støttes:

  • Utveksling av kunstnere
  • Kunnskaps og erfaringsutveksling
  • Kunstneriske produksjoner
  • Formidling av kunst – og kultur gjennom forestillinger, utstillinger og turneer
  • Festivaler
  • Bruk av digital teknologi i kunst og kulturproduskjon

Prosjekter som kan styrke kulturelt entreprenørskap og kunnskap om dette kan også støttes gjennom ordningen. Aktiviteter i prosjektene kan også finne sted i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte Kulturdepartementet i Bulgaria på e-post pa14culture@mc.government.bg

 

 

Første runde med prosjekter i Bulgaria nå offentliggjort

Den første utlysningen i Bulgaria på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som har fått tildelt midler er nå klar!

Ti prosjekter har fått tilskudd. Det var ikke obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Det var likevel norske aktører involvert i samtlige ti prosjekter! 

Klikk her for listen over prosjektene

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.