Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

15. april 2019 Den første utlysningen for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene er klar. Utlysningen er åpen til 15. juli 2019 og potten er denne gangen på 2,5 millioner euro.
3. juli Søkandsfrist utlysning på innovative utstillinger av kulturarvsobjekter
15. juli 2019 Søknadsfrist for utlysning på kunst- og kulturfeltet i Romania
Høst 2019 Nye midler til reisestøtte lyses ut (dato ikke fastsatt).
Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Finn en prosjektpartner: Meld deg på partnerseminar i Romania!

Det første partnerskapsseminaret i Romania ble avholdt i september 2018. Det vil arrangeres et nytt partnerskapsseminar i Romania i 2019/2020. Dato er ikke fastsatt, men informasjon og søkeskjema vil legges ut her når det foreligger. 

Potensielle rumenske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra rumenske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

RO Târgu Jiu Popular Art School

RO Underground Festival Association

Utlysning av midler til reisestøtte

Det utlyses midler til reisestøtte høsten 2019. Dato er ikke fastsatt, men informasjon vil legges ut her når den foreligger. 

Reisestøtte kan søkes hvis du har en spesiell partner i Romania i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektideen til en søknad. Din prosjektpartner i Romania kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Romania. Beløpet gis som en "lump sum" (altså et fastsatt beløp) som er på maksimalt 1280 Euro per søknad. Dette skal dekke både reise og opphold.

Utlysninger i programmet

Utlysning stengt: utlysning på kunst- og kulturfeltet

Den første utlysningen for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene er nå stengt. Utlysningen var åpen til 15. juli 2019, og 2,5 millioner euro blir nå fordelt. 

Målsetningne for utlysningen var å stimulere kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling og samarbeid innen samtidskunst. Partnerskap med norske kulturaktører ble anbefalt. Det var den rumenske partneren som skulle være prosjekteier og som sendte inn søknaden. 

Se hele utlysningen her

Mer informasjon om utlysningen og detaljerte retningslinjer for søkeprosessen (Applicants' Guide på engelsk) finnes samme sted og dokumentene kan lastes ned. 

 • Samarbeidsprosjekter kan ligge på mellom 50.000 og 200.000 euro.
 • Dette er den første av tre utlysninger i Romania, de neste kommer i 2020 og i 2021.
 • Prosjektene kan ha en varighet på mellom seks og 24 måneder. 
 • Alle prosjekter må være avsluttet innen april 2024. 
 • Norske partnere må ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet, være registrert i Brønnøysundregisteret og kan være offentlige, private institutsjoner eller NGO-er.
 • Prosjekt-aktiviteter gjennomføres i Romania og/eller i Norge.

Utlysning stengt: utlysning på innovative utstillinger av kulturarvsobjekter

Denne utlysningen er nå stengt.

Her kunne prosjekteier fra Romania være kulturinstitusjoner som museum, teater, opera, orkester, bibliotek, arkiv, kultursenter o.l.
Søker som lager utstillingene måtte enten være eier eller eie rettighetene til objektene som var tenkt utstilt.

Hvert prosjekt ville kunne bli tildelt mellom 50.000-130.000 euro, og skulle ha en varighet på 6 måneder til 2 år. 

Prosjektpartner i Norge skulle være kulturinstitusjoner eller kulturaktører registrerte i Brønnøysundregisteret. 

Se hele utlysningen her

 

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet: Access to culture increased.

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter.

 

Interessert i å finne en prosjektpartner i Romania? Ta kontakt med Kulturrådet!

E-post: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no