Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Målet er å gi flere tilgang til samtidskunsten, og midlene skal gå til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunstkritikk og kompetansebygging for interesseorganisasjoner/paraplyorganisasjoner.

Det er totalt fem utlysninger i perioden der norske og tsjekkiske partnere kan søke om et felles prosjekt. To utlysninger for samarbeid i kunst- og kulturprosjekter,  to utlysning til styrking av paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning som skal styrke kunstkritikken. Mulige samarbeidspartnere i Norge er kunstnere, interesseorganisasjoner og private virksomheter som jobber i kulturfeltet, offentlige kulturinstitusjoner, tidsskrifter og forlag innen kunst og kunstkritikk.

Kulturrådet er Donor Programme Partner. Det vil si at vi bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Dette skjer fremover i Tsjekkia:

25. november 2019

Første prosjektutlysning, samtidskunst

Første prosjektutlysning kunstkritikk

Prosjektutlysning kompetansebygging

8. desember 2019 Frist for reiser gjennom reisestøtte for paraplyorganisasjoner og kunstkritikk
15. april 2020
kl 12:00
Søknadsfrist prosjektutlysninger
27. april 2021

Andre prosjektutlysning kompetansebygging 

26. juli 2021

Søknadsfrist, andre prosjektutlysning kompetansebygging og paraplyorganisasjoner

21. Mai 2021

Andre prosjektutlysning samtidskunst

31. august 2021
 
Søknadsfrist andre prosjektutlysning samtidskunst

Se mer informasjon om det tsjekkiske kulturprogrammet her

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

I Tsjekkia er utlysningen for reisestøtte nå stengt. 

Det var mulig å søke reisestøtte for de tre ulike utlysningene:

 • Samtidskunst
 • Kunstkritikk
 • Paraplyorganisasjoner

Norsk partner i EØS-prosjekter må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Spørsmål om utlysningene kan rettes hit: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no 

Åpen utlysning i samtidskunst

Utlysning nummer to på området Samtidskunst er nå åpen

Utlysningen åpnet 21. mai, og søknadsfrist er 31. august 2021 kl. 12:00.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesordenen 50 000 – 200 000 euro.

Total ramme for utlysningen er 3 millioner euro.

I første utlysningsrunde på dette støtteområdet hadde så mange som 14 av de 18 finansierte prosjektene norsk partner, til tross for at det ikke var obligatorisk for tsjekkiske kunst- og kulturaktører å ha med norske partner. Men søknader med partnere fra et eller flere av EØS-landene (Norge, Island eller Liechtenstein) gir høyere poengsum og dermed prioritet når søknadene vurderes.

Målgruppen for utlysningen er bredt anlagt

Mål og målgruppe for utlysning er bredt anlagt og omfatter de fleste kunstneriske uttrykk. Både produksjon og formidling kan støttes.
Det legges særlig vekt på å støtte originale samproduksjoner og formidling av disse; publikumsutvikling og involvering av publikum er stikkord her. Men også kompetansebygging for kunstnere og kulturaktører inngår i nedslagsfeltet for utlysningen. 

Les mer om utlysningen her

Du kan du lese mer om hvilke prosjekter og aktører som fikk tilskudd i forrige runde med utlysning til samtidskunst. Oversikten gir et godt innblikk i hva slags prosjekter som kan støttes, og ikke minst bredden i utlysningene rettet mot Samtidskunst.

Les mer her

Tildelinger i programmet 2014 - 2021

De første to av tre prosjektutlysninger innen EØS-midlene i Tsjekkia i 2020 er nå ferdig evaluert og de norske prosjektpartnerne er klare.

I utlysningen "kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst" kunne prosjektene få tildelt inntil 60.000 euro per prosjekt. Seks norske partnere er blant aktørene som har fått tilskudd. 

Klikk her for prosjektene som har fått tilskudd innen kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst


I utlysningen "kunstkritikk" kunne prosjektene få tildelt inntil 49.000 euro per prosjekt. Tre norske partnere er blant aktørene som har fått tilskudd.
 

Klikk her for prosjektene som har fått tilskudd innen kunstkritikk


I utlysningen for Samtidskunst kunne prosjektene få tildelt inntil  200 000 Euro pr. prosjekt.  Foreløpig resultat er nå klart.  Tolv norske partnere er blant aktørene som har fått tilskudd. 
 

Klikk her for å se prosjektene som har fått tilskudd innen Samtidskunst 

Seminar med tsjekkiske kunsteksperter 14. februar

På seminaret deltok tsjekkiske eksperter fra de ulike kunstfeltene, som fortalte om mulighetene som ligger i samarbeid med kulturaktører i Tsjekkia. I tillegg ble det tsjekkiske kulturprogrammet grundig presentert. 

Alle presentasjonene og informasjon om Tsjekkias kulturliv kan lastes ned her. 

Potensielle tsjekkiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra tsjekkiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

CZ Jablonec Jinak 

CZ European Association Holistic Music Therapy

CZ Association of Dance Artists of Czech Republic 

CZ Clean Sky

CZ Local society for saving of Habrina church

CZ SESTA residencies

 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Tsjekkia opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den tsjekkiske databasen

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende, interesseorganisasjoner, private virksomheter som jobber med kunst og kultur, offentlige institusjoner, paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, tidsskrifter og aktører med forlagsvirksomhet innen kunst og kulturkritikk.

Det er den tsjekkiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge.

Hva kan man søke støtte til?

Hovedmålsetningen for kultursamarbeidet er å gjøre samtidskunsten mer tilgjengelig for flere.

Dette kan gjøres gjennom ulike typer samarbeidsprosjekter, for eksempel:

 • Kunstkritikk
 • Samproduksjoner innen samtidskunst
 • Kunst og kulturprosjekter som kan gjennomføres flere ganger og flere steder
 • Publikumsutvikling
 • Kunst og kulturens rolle for å skape tilhørighet i lokalsamfunn
 • Kulturelt entreprenørskap
 • Styrking av nettverk
 • Utvikling av kapasitet og ressurser
 • Dokumentasjon av kunst og kultur
 • Tiltak som gir nye grupper tilgang til å delta i kunst og kultur

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 millioner euro.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjektene var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Se eksempler i prosjektbanken

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Tsjekkia

EEA Grants nettsider om Tsjekkia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.