Hopp til innhold

Søk støtte

EUs kulturprogram

EU Flerårige samarbeidsprosjekter (Avsluttet)

Se vedtakslister

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Denne ordningen er avsluttet

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Strand 1.1 Flerårige samarbeidsprosjekter gjelder flerårige kulturtiltak med sikte på å utvikle levedyktig og strukturert samarbeid mellom kulturoperatører. Prosjektene kan være tverrfaglige og må etterstrebe felles mål, basert på en samarbeidsavtale mellom partene.

 • Kulturaktører fra minst seks ulike deltakerland samarbeider
 • EUs andel (inntil 50 %): Minst 200 000 og maksimum 500 000 euro per år (ca. 1,6 millioner- 4 millioner kroner)
 • Varighet: Tre til fem år
 • Budsjettrammen for ordningen er 20,2 millioner euro,
 • hvilket betyr at rundt 12 prosjekter vil få delfinansiering fra EU i 2011
 • Prosjektene må starte senest 1. mai 2013 og være avsluttet
 • senest 30. april 2018

Hvem kan søke?

Programmet er åpent for alle offentlige eller private virksomheter som har sitt hovedvirke innen
kulturfeltet, og er registrert i ett av de 37 deltakerlandene:

 • EUs 27 medlemsland: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia,Tyskland, Ungarn og Østerrike.
 • De tre EØS-/EFTA-landene: Island, Liechtenstein og Norge.
 • EUs kandidatland Tyrkia, Kroatia og Makedonia, Montenegro, Serbia, Bosnis-Herzegovina og Albania er med fra 2012.

Obs! Privatpersoner kan ikke søke eller være samarbeidspartnere.

Hva prioriteres ikke?

 • Utforming, bruk og vedlikehold av websider;
 • Utforming og bruk av magasiner og nyhetsblad;
 • Planlegging og gjennomføring av konferanser og møter;
 • Gjennomføring av studier og rapporter;
 • Forlengelse av prosjekter som får støtte eller har fått støtte de siste 24 månedene fra EUs kulturprogram.

Hva gis det ikke tilskudd til?

Tiltak som er en del av den ordinære virksomheten til søker eller samarbeidspartnere

Prosjekteksempler

Nedenfor er noen eksempler, men ikke en uttømmende liste over tiltak som Kulturprogrammet vil kunne finansiere. Eksemplene er kun til orientering.

 • Forestillinger og utstilinger som er resultat av samarbeid mellom europeiske kulturoperatører;
 • Tiltak som stimulerer til europeisk utveksling av kunstnere, designere, og andre kulturaktører, i særlig grad unge profesjonelle;
 • Kompetanseutvikling og utveksling av ekspertise, kunnskap og erfaring, særlig med tanke på profesjonelle;
 • Kulturelle og kunstneriske tiltak som fremmer interkulturell dialog mellom landene som deltar i programmet;
 • Tiltak som fremmer europeisk kultur i tredjeland og som stimulerer til utveksling og dialog.
 • Disse tiltakene må involvere nasjonale institusjoner fra deltakerlandene som har kompetanse på feltet og tilsvarende organisasjoner i tredjeland;
 • Tiltak initiert av kulturnæringer (med unntak av audiovisuelle næringer) og særskilt små kulturforetak;
 • Bruk av nye teknologier i den kunstneriske prosessen eller for å oppføre, utvikle og fremme kulturelle samarbeidstiltak på europeisk nivå.

Slik søker du

1. Finn samarbeidspartnere

Hvordan finne samarbeidspartnere? 

Å finne gode samarbeidspartnere i forskjellige land er avgjørende for et vellykket europeisk samarbeidsprosjekt. Utfordringen er å skape entusiasme for en prosjektidé og deretter kople sammen egnede aktører for å gjennomføre det. Det avhenger av at alle er villige til å bidra ikke bare med tid og eventuelt tekniske ressurser, men også penger.

Det er flere veier inn i et EU-prosjekt. Man kan delta i et prosjekt som prosjektleder "co-ordinator", som samarbeidspartner "co-organiser" eller assosiert partner "associated partner". Prosjektleder inngår kontrakt med Kommisjonen, på vegne av alle samarbeidspartnerne, og er også juridisk ansvarlig overfor Kommisjonen. Samarbeidspartner og prosjektleder er likestilte når det gjelder utforming, gjennomføring og finansiering av prosjektet. Det betyr at samarbeidspartnere må være avklart før søknad skrives og at både samarbeidspartner og prosjektleder bør bidra til budsjettet.

Det finnes en partnersøkdatabase hvor kulturaktører som søker samarbeidspartnere i andre land kan registrere seg og presentere sitt prosjekt eller søke etter et prosjekt å delta i.

For å lansere en prosjektidé kan det lønne seg å skrive en kortfattet prosjektbeskrivelse på engelsk som inneholder:

 • Prosjektet: hva, hvor og når?
 • Hvilke samarbeidspartnere man søker, hvordan skal de delta i prosjektet
 • Hvem er vi: navn, adresse, telefonnummer, faks, e-mail og web-adresse

Spre prosjektbeskrivelsen til:

2. Forbered søknad

Budsjett

EUs andel av budsjettet er maks. 50 %. Søknader må inneholde et detaljert budsjett med alle beløp i euro. Budsjettet for tiltaket må være i balanse med hensyn til inntekter og utgifter, det vil si at utgiftene må ikke overstige inntektene eller omvendt.

Eksempler på utgifter som berettiger tilskudd:

 • Lønnskostnader for ansatte i prosjektet, inkludert arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter, forutsatt at disse ikke overstiger gjennomsnittlig lønnsnivå hos prosjektleder og eventuelt samarbeidspartnere.

Kostnadene må innebære de faktiske kostnadene til prosjektleder og samarbeidspartnere. Hvis den ansatte bare er delvis involvert i tiltaket, er kun prosentandelen tid benyttet på tiltaket støtteberettiget. Deltakelse av ansatte i prosjektet må dokumenteres ved kontrakter, stillingsbeskrivelser, timelister eller annen dokumentasjon. Kostnadene knyttet til lønn for prosjektadministrasjon må ikke overstige 20 % av det totale budsjettet.

 • Reise, losji og kostgodtgjørelse for ansatte som deltar i tiltaket, i tråd med vanlig praksis for tilskuddsmottaker og/eller samarbeidspartnere.Hvis disse kostnadene anses å være for høye, vil de kuttes av Europakommisjonen.
 • Innkjøp av utstyr (nytt eller brukt), forutsatt at utstyret er avskrevet i tråd med gjeldende regnskapsleger hos tilskuddsmottaker. Kun den delen av utstyrets avskrivningsverdi som tilsvarer prosjektets varighet er støtteberettiget.
 • Kostnader av forbruksvarer og utstyr der hvor de kan direkte knyttes til tiltakets gjennomføring.
 • Kostnader knyttet til krav for gjennomføringen av tiltaket (informasjonsspredning,evaluering, revisjon, oversettelse osv), inkludert finansielle tjenester (særlig økonomiske garantier)

Generelle administrasjonsutgifter knyttet til tiltaket må ikke overstige 7 %. Indirekte utgifter er støtteberettiget når de ikke også er oppført under andre overskrifter i budsjettet eller hvis tilskuddsmottaker også får driftsmidler fra Europakommisjonen.
Det samme tiltaket kan ikke støttes av andre EU-midler.
Last ned regneark i excel for flerårige prosjekter (Strand 1.1) eller samarbeidsprosjekter (Strand 1.2.1).

Spredning og informasjonstiltak

I søknaden bør det komme klart frem hvordan informasjon om tiltaket skal spres.

Det innebærer blant annet:

 • Å beskrive virkemidler som synliggjør tiltaket, detaljert informasjons-/markedsføringsplan, informasjonskanaler som skal tas i bruk (web, presse, brosjyrer, radio osv.)
 • Å sette av tilstrekkelig midler i budsjettet til å gjennomføre informasjonstiltak.

Hvilke søknadsdokumenter må jeg lese? 

Utlysingen av midler skjer vanligvis en gang i året og gir et kortfattet sammendrag av hensikten med programmet, kriterier og søknadsfrister. Programguiden beskriver mer inngående hvilke betingelser som gjelder utvalgskriterier og økonomiske spørsmål.

Last ned programguide og søknadsskjemaer her

3. Send inn søknad

 • Les alle søknadsdokumentene nøye
 • Søknadene må fylles ut på de offisielle søknadspapirene, med alle originale signaturer som kreves og innen de spesifiserte frister.
 • Søknadene sendes både elektronisk og per post med originale underskrifter.
 • Søknaden må sendes med et offisielt følgebrev fra søker, samt dokumenter som verifiserer søkers finansielle og operasjonelle kapasitet og alle andre dokumenter som er spesifisert i søknadsskjemaet.
 • Søknaden må skrives på et av de offisielle EU-språkene, men for praktiske formål er det anbefalt at søknaden skrives på ett av de tre arbeidsspråkene i EU (engelsk, tysk eller fransk)
 • Håndskrevne søknader godtas ikke.
 • Søknader sendt med faks eller kun elektronisk godtas ikke.
 • Søknader må inneholde et budsjett hvor inntekter og utgifter går i balanse og hvor EUs andel av inntekter er satt til maksimum 50 %.
 • Kun komplette og gyldige søknader som sendes innen fristen for utlysingen vil bli godkjent.

Last ned søknadsskjema

 

Vurdering av søknaden

Vurdering

Søknadene blir vurdert av uavhengige eksperter på grunnlag av kriteriene som er nøye beskrevet i retningslinjene. Kun de søknadene som tilfredsstiller alle de grunnleggende og tekniske kriteriene (antall samarbeidspartnere, budsjett i balanse osv.) blir behandlet.
En ekspert må vanligvis gi poeng fra 0 til 20 på de ulike kriteriene. Søkere med høyest poengsum vil motta tilskudd, så langt midlene rekker. Følgende kriterier blir brukt for å vurdere søknader som gjelder samarbeidsprosjekter:

 1. I hvilken grad gir prosjektet en reell europeisk merverdi?
 2. I hvilken grad er prosjektet relevant for målene for Kulturprogrammet? (Transnasjonal mobilitet for kunstnere og fagfolk i kultursektoren, transnasjonal spredning av verk og interkulturell dialog)
 3. På hvilken måte innehar prosjektleder, samarbeidspartner og andre partnere den kompetansen som sikrer at prosjektet kan gjennomføres med høy kunstnerisk og faglig kvalitet? (Grad av originalitet og nyskaping, kompetanse og gjennomføringsevne hos leder og samarbeidspartnere, relevans for publikum)
 4. Hvor sterkt er partnerskapet mellom koordinator og samarbeidspartnere? (Grad av samarbeid, rollefordeling, budsjettfordeling)
 5. I hvilken grad kan prosjektets resultater bidra til å nå programmets mål? (antall mennesker i antall land som vil berøres, tverrfaglighet)
 6. I hvilken grad vil de aktivitetene som er planlagt bli kommunisert og fremmet for et allment publikum? (Informasjonsplan og tilhørende budsjett)
 7. I hvilken grad kan tiltaket stimulere til fremtidige initiativer for kultursamarbeid på europeisk nivå? (Levedyktighet)

Se for øvrig detaljert oversikt over tilskuddskriteriene og poengsum i Programguiden: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

Europeisk merverdi

Europeisk merverdi er et absolutt krav for at prosjekter skal få finansiering fra EUs kulturprogram.
Det betyr at prosjektet gir økt utbytte og mer verdi ved å gjennomføres i en europeisk ramme, framfor en lokal eller nasjonal ramme. Hvis prosjektets målsetting, virkemidler og samarbeidsform
har et perspektiv som strekker seg utover lokale, regionale og nasjonale interesser og søker å
utvikle synergieffekter på europeisk nivå, skapes en europeisk merverdi.

 • Samarbeidsprinsippet skal baseres på flernasjonal erfaringsutveksling og gi resultater som er kvalitativt annerledes enn summen av de ulike tiltakene på nasjonalt nivå.
 • Tiltaket har større effekt og måloppnåelsen blir bedre på europeisk nivå, fremfor nasjonalt nivå.

Graden av samarbeid og den flernasjonale formen i samarbeidet er tydelig europeisk: antall deltakere, grad av deltakelse, geografisk spredning blant prosjektets deltakere.

Hvor mange søkere får tilskudd?

I 2011 var det totalt 54 søknader til Strand 1.1 (Flerårige samarbeidprosjekter) og 14 prosjekter mottok tilskudd, hvilket betyr en suksessrate på 25,9%. For Strand 1.2.1 (Samarbeidstiltak) var det 318 søknader og 112 prosjekter mottok tilskudd, hvilket betyr en suksessrate på 28%.