Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Se vedtakslister

Søknadsfrister

feb

02

2022

Kl. 13:00

sep

02

2022

Kl. 13:00

Formål

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde er delt i 7 ulike ordninger. Hvilken av de 7 ordningene du søker velger du i søknadsskjemaet.

Det er mulig for søker å søke om tilskudd til flere prosjekter i samme søknadsrunde. Det må sendes eget søknadsskjema for hvert prosjekt og for hver enkelt ordning.

Det må dokumenteres at fullførte prosjektet vil være tilgjengelige gjennom en eller flere offentlig tilgjengelige distribusjonskanaler.

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

Søkere som ikke har registrert bosted / virksomhet eller hovedsakelig har sitt virke i Norge. Jfr. Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

 • Arrangører kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering.
 • Seminarer, studiereiser, andre reiser eller utgifter til kurs/utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.
 • Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet, men det kan gis tilskudd til de  profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Dette er de 7 ordningene for prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde:

Prosjektstøtte fonogram:

 • Det kan søkes støtte til innspilling, produksjon og formidling av et fremtidig album eller serie av singler med samme artist.

Prosjektstøtte musikk – (konsert, turné og komponering):

 • Det kan søkes tilskudd til komponering av musikk og til konserter/turnévirksomhet i Norge eller utlandet.
 • Spillestedene må ikke være fastlagt på søknadstidspunktet, men antall spillesteder må være bestemt.
 • Det kan ikke søkes til oppsettinger hvor annet enn musikk er det vesentlige.

Obs: Prosjektstøtte musikk ikke omfatter innspilling og produksjon av musikk. Da må du søke Prosjektstøtte Fonogram.

Prosjektstøtte scene:

 • Det kan søkes støtte til produksjon av nye scenekunstforestillinger.
 • Det må planlegges visninger/fremførelser av det ferdige scenekunstprosjektet for et publikum. Søknaden må oppgi antall budsjetterte forestillinger.
 • Det kan også søkes om tilskudd til markedsføring/PR/annonsering som del av scenekunstprosjektet.
 • Ordningen gjelder produksjon av forestillingen, ikke forprosjekter eller utvikling.

Prosjektstøtte kortfilm/dokumentarfilm:

 • Det kan søkes støtte til produksjon og ferdigstilling av kortfilm og dokumentarfilm.
 • Prosjektet må ha norsk hovedprodusent.
 • Det gis kun støtte til ferdig produksjon, ikke til forprosjekter eller piloter.

Viktig informasjon vedrørende søknader til filmproduksjon (PDF)

Prosjektstøtte billedkunst:

 • Det kan søkes støtte til produksjon og formidling av digital kunst, videokunst og fotografi, samt markedsføring/PR/annonsering av billedkunstprosjektet.
 • Det kan søkes støtte til performance og lydkunst som inngår i prosjekter innenfor kategoriene digital kunst, videokunst og fotografi.

Prosjektstøtte tekst:

 • Det kan søkes støtte til tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier).
 • Det gis støtte til utvikling av manusdelen.
 • Det gis ikke støtte til research til dokumentarfilm eller til skjønnlitteratur som romaner, noveller, dikt eller tegneserier.

Prosjektstøtte diverse:

Her menes tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

 • Det gis tilskudd til sammensatte kunstprosjekter som dekker flere av kunstområdene i de andre ordningene innenfor prosjektstøtte i Fond for lyd og bilde.
 • Det kan gis tilskudd til produksjon av podcast som dekker et eller flere av kunstområdene over.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler i Fond for lyd og bilde dersom du er usikker på hvilken ordning for Prosjektstøtte du skal velge.

Hvem kan søke?

Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.

Krav til søknaden

 Se informasjon om krav til søknaden i:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

I tillegg gjelder følgende om vedlegg:

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter søknadsfristen. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Lenker til skytjenester som for eksempel Dropbox eller Google Drive skal ikke benyttes. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider. 

Obligatoriske vedlegg:

For alle tilskuddsordninger:

CV eller omtale av kunstnerisk ansvarlig/hovedprodusent/viktigste medvirkende.

 

Prosjektstøtte musikk:
Siste utgivelse/lydfil/demo som er relevant for søknaden må vedlegges (maks 2 lydfiler).

 

Prosjektstøtte fonogramproduksjon:

Demo for fonogrammet som skal produseres skal vedlegges. Alternativt kan siste utgivelse eller annen lydfil som er relevant for innspillingen det søkes om vedlegges.

 

Prosjektstøtte kortfilm/dokumentarfilm:

Dokumentarfilm:

 • Tydelig og kortfattet prosjektbeskrivelse
 • Oversiktlig og tydelig budsjett samt finansieringsplan

Pilot. Sendes som lenke til Vimeo, YouTube eller tilsvarende.

Kortfilm:

 • Reginotatat
 • Produsentnotat
 • Oversiktlig og tydelig budsjett samt finansieringsplan
 • Klart og tydelig manuskript i .pdf-format
 • Showreel og/eller tidligere arbeid. Lenke til Vimeo, YouTube eller tilsvarende

Viktig informasjon vedrørende søknader til filmproduksjon (PDF)

Prosjektstøtte scene:

Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner.

Prosjektstøtte billedkunst:

Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner.

Prosjektstøtte tekst:

Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner.
For søknader til manus for scene og filmproduksjon skal det ikke legges ved fullstendig manus, men synopsis av manus.

Prosjektstøtte diverse – tverrkunstnerisk produksjon:

Materiale som er relevant for prosjektet det søkes om, eventuelt korte og representative eksempler på tidligere arbeider/produksjoner. For prosjekter der et av kunstområdene er musikk, skal lydfil/demo/lenke til som er relevant for søknaden legges ved (maks 2 lydfiler). For prosjekter der et av kunstområdene er billedkunst skal visuelt materiale legges ved.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål.

Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
 • Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
 • Støtten skal være prosjektorientert
 • Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
 • Geografisk og sjangermessig spredning av støtten.

Det legges vekt på at prosjektet eller formålet med søknaden er så konkret som mulig, med et realistisk budsjett og finansieringsplan for den planlagte produksjonen.

Søknadene vurderes av det relevante fagutvalget, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningens og fondets formål. Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at fagutvalgene og styret må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Se definerte rapporteringskrav for ordningene i Fond for lyd og bilde (PDF)

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd blir normalt utbetalt i to rater. Før restbeløpet eller støtten i sin helhet kan utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For støttebeløp over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Støtten skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt. I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på via Altinn.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.