Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Formidling / gjestespill

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk profesjonell scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Åpne alle

Søk om tilleggsbevilgninger

Koronapandemien har ført til store begrensninger for scenekunstproduksjon og -visninger, og skapt en vanskelig situasjon for aktørene i scenekunstfeltet. Vi oppfordrer derfor scenekunstnere til å søke om tilleggsbevilgninger.

Søknaden rettes mot ordningen som prosjektet tidligere har mottatt tilskudd fra. Bruk samme prosjekttittel som ble benyttet ved tidligere tilskudd, samt «tilleggsbevilgning + det tidligere tilskuddets prosjektnummer».

Søknaden skal redegjøre for hvordan koronasituasjonen har forårsaket merutgifter i prosjektet. Den skal også inneholde en oppdatert fremdriftsplan.

Budsjett

 • Merutgiftene skal dokumenteres i et vedlagt budsjett som viser hvorfor prosjektet har behov for tilleggsbevilgning.
 • Budsjettet skal inneholde en kolonne med det oppdaterte arbeidsbudsjettet som ble sendt inn ved aksept av kontrakt, ved siden av det nye budsjettet som inkluderer merutgiftene.
 • Hvis det allerede er rapportert for prosjektet, brukes regnskapet sendt inn ved rapportering i stedet for det oppdaterte arbeidsbudsjettet.
 • Hvis prosjektet har søkt eller mottatt tilskudd fra andre offentlige ordninger som er ment å bøte på utfordringer knyttet til koronasituasjonen, skal disse føres opp i finansieringsplanen.

Eksempler på merutgifter

Det kan være aktuelt å søke om å få dekket

 • kunstneriske honorarer som blir utbetalt til tross for at gjennomføringen blir utsatt
 • kostnader knyttet til reise og opphold som ikke blir refundert på annet vis
 • merarbeid f.eks. for produsent i forbindelse med avlysninger og utsettelser
 • lagringsplass for scenografi utover det det opprinnelig var budsjettert med

Lista over er ikke uttømmende. Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Hva kan få støtte?

 • Enkeltgjestespill eller turneer som er åpne for et allment publikum
 • Visninger av forestillinger som er under produksjon og allerede produserte forestillinger

Produksjonen skal ha hatt premiere når den (de) planlagte visningen(e) skal finne sted. Som en hovedregel skal forestillingen det søkes tilskudd til, presenteres utenfor produksjonsenhetens eget område. Det kan søkes om dekning av utgifter til honorar, reise, opphold, diett og prøver i sammenheng med gjenopptaking av forestillinger, se støtteordning for gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Dersom produksjonen allerede har mottatt tilskudd fra støtteordningen for fri scenekunst som også omfatter visninger av produksjonen, skal det bekreftes at disse er gjennomført før gjestespillet finner sted.

Det må foreligge en inngått avtale mellom visningssted og aktør. Arrangørens og produksjonsenhetens totaløkonomi er med på å bestemme størrelsen på tilskuddet.

Hva kan du ikke søke støtte til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Norsk kulturråds formål.

Det kan ikke søkes om flere gjestespill eller turnéer i samme søknad, da det kreves at hvert gjestespill og hver turné skal ha spesifiserte budsjetter.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt. Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (Nytt budsjettår starter 1. desember).

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for to slags søkere:

 • Norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge
 • Norske arrangører av gjestespill tilknyttet kulturhus, scenekunstarenaer og festivaler i Norge.

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.

Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd fra Arrangørstøtte scenekunst kan normalt ikke søke om støtte til enkeltgjestespill. Dette gjelder også aktører som søker gjestespillstøtte til visninger på arenaer som mottar tilskudd over Arrangørstøtteordningen.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk Kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde scenekunstgruppens navn, forestillingens navn, forestillingens premieredato og antall visninger som det søkes tilskudd til, samt en kort beskrivelse av forestillingen og av arrangementet gjestespillet skal inngå i, eller arenaen som skal presentere forestillingen.

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i søknadsskjemaet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Kulturrådet tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Intensjonsavtaler med arrangør og utøver.
 • Liste over medvirkende og deres funksjon. Maks 1 side.
 • Kortfattet CV på hovedaktører.
 • Hvis produksjonen har mottatt tilskudd over Støtteordningen for fri scenekunst og bevilgningen har omfattet visninger, skal det vedlegges dokumentasjon på at disse visningene er gjennomført.
 • Spesifiserte delbudsjetter for hvert enkelt spillested skal vedlegges søknaden i de tilfellene der det søkes om gjestespill/turné på flere steder/arenaer.
 • Visuell dokumentasjon/videoopptak som kan bidra til å styrke grunnlaget for vurderingen av forestillingens kunstneriske kvaliteter. OBS! Det anbefales å knytte inn en nettlenke til et videoopptak av hele forestillingen i en Vimeo med passord.

Elektronisk søknadsportal

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfedsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Du kan søke støtte fra støtteordningen én gang for hvert prosjekt.

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Manglende rapport/regnskap eller forsinkelser som det ikke er gitt beskjed om innenfor oppgitte frister i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av Norsk kulturråd. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Beregning av tilskudd

Norsk kulturråd fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter.

Norsk kulturråd kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbataling

Utbetaling

Utbetaling for Formidlingsordningen/gjestespill skjer i rater. De første 80% av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 20% utbetales når Norsk kulturråd har godkjent rapport og regnskap.

Bortfall av tilskudd - akseptfrist

Bevilgningen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt av Kulturrådet. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Norsk kulturråd.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Norsk kulturråd.

Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk kulturråd holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapportering og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Merk at Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av tislkudd.

Revisjon

For tilskudd over kr 200.000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Merk at Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i forbindelse med tildeling av tilskudd.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapportfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.