Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Forprosjekt scenekunst

Se vedtakslister

Søknadsfrister

mar

05

2019

Kl. 13:00

jun

04

2019

Kl. 13:00

sep

03

2019

Kl. 13:00

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til utvikling og utforskning av metoder, konsepter og idéer innen scenekunsten. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Alle profesjonelle scenekunstnere kan søke. Det kan søkes både som privatperson og virksomhet. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk Kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Hva kan få støtte?

Forprosjektet kan være viet utvikling av et kunstnerisk konsept eller en idé. I forprosjektet kan det alternativt arbeides med aspekter av et kunstnerskap, eller med utforskning av nye kunstneriske metoder eller retninger. Forprosjektet kan gjennomføres individuelt eller i samarbeid med andre.

Det gis bl.a. tilskudd til:

 • Scenetekstutvikling
 • Koreografiutvikling
 • Utvikling eller utprøving av materiale
 • Utforskning av teknikker og metoder

Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kr.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

 • Etablering av arenaer
 • Stipend for deltakelse på kurs o.l
 • Dramatiseringer, hørespill, filmmanuskripter eller oversettelser
 • Gjenopptakelser av allerede produserte forestillinger
 • Produksjon eller aktiviteter som normalt er del av en prøveperiode

Søknad om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad. Nytt budsjettår starter 1. desember.

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

 • Kurs, etablering av arenaer, eller stipend.
 • Dramatiseringer, hørespill, filmmanuskripter eller oversettelser.
 • Gjenopptakelser

Søknad om støtte til ett og samme tiltak behandles kun én gang i løpet av et budsjettår, med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet. Disse endringene må komme tydelig fram i ny søknad.

Krav til søknaden

Les også hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Søknaden må inneholde:

 • Navn på hovedansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet.
 • Navn på øvrige aktører i prosjektet. 
 • Et kort sammendrag av prosjektet. Denne teksten vil senere bli publisert på Kulturrådets hjemmeside. 
 • Prosjektbeskrivelse med presentasjon av faglig innhold, kunstneriske målsetninger og formål med tiltaket. Her skal det fokuseres på utforskningen som skal gjennomføres i forprosjektperioden, ikke på et eventuelt fremtidig hovedprosjekt. 
 • Framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt.
 • Budsjett og finansieringsplan.

Obligatoriske vedlegg

 • Kortfattet CV for søker og eventuelle medvirkende. Disse samles i én fil.
 • Dersom forprosjektet gjelder scenetekstutvikling, skal det vedlegges et tekstutdrag eller del av manuskript, maks 5 sider.

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder framover. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet. Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Det skal ikke lenkes til passordbelagt Dropbox. Kulturrådet tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er gjennomføringsevne, geografisk spredning og bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Hvem vurderer søknaden?

Søknadene vurderes av medlemmer fra Faglig utvalg for scenekunst. Disse er oppnevnt av rådet. Fagutvalget gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn. Fagutvalget fatter vedtak i sakene ut i fra en samlet vurdering av de innkomne søknader.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Første del av tilskuddet blir utbetalt etter at tilskuddsmottaker har akseptert den elektroniske kontrakten og med det bekreftet at Kulturrådets vilkår er akseptert. Kontrakten bør være akseptert senest ett år etter at melding om tilskudd er utsendt.

Første delutbetaling vil skje etter at vi har mottatt signert kontrakt, oppdatert arbeidsbudsjett og handlingsplan. Andre del av tilskuddet vil bli utbetalt når regnskap for forprosjektet blir godkjent av Kulturrådet.

Frist for innsendelse av signert rapport og regnskap er senest innen tre måneder etter at forprosjektet er avsluttet.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i kontrakten fra Kulturrådet.

Se også forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

Det skal gjøres kjent at forprosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Logo kan lastes ned her

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.