Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Fri scenekunst - prosjekt (dans)

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

05

2023

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av profesjonell dans, teater og annen scenekunst i det frie scenekunstfeltet. 

 

Justerte retningslinjer fri scenekunst - prosjekt

Retningslinjene for tilskuddsordningen fri scenekunst – prosjekt er justert.

Justeringen tydeliggjør at ordningen omfatter både inndekning av utgifter til produksjonsutgifter, men også til planlagte forestillingsavviklinger og eventuelt turnéer. Det er også anledning til å søke om inndekning av utgifter til produsenttjenester til formidlingsarbeidet ut over selve produksjonsperioden. 

Se justerte retningslinjer her 

Se strategi for rådet og Norsk kulturfond 2021–2024

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Enkeltprosjekter

Støtte gis til kunstnerisk arbeid i en definert periode. Støtte gis til kunstnerisk produksjon, herunder inngår den kunstneriske utviklingsprosessen og administrasjon av produksjonen.

Prosjekttilskuddet kan omfatte inndekning av utgifter til lønn eller honorarer til medvirkende kunstnere og andre aktører. I tillegg kan det søkes om midler til produksjonsutgifter som for eksempel logistikk, produsentbistand og administrasjonsutgifter.

Prosjektet kan bestå av flere ulike deler som sammen utgjør en helhet. Det forutsettes at produksjonen vises offentlig.

Dersom det søkes tilskudd til visninger utover premieren, må det komme fram i søknadsskjemaet og i søknadsbudsjettet.

 • Flerårig prosjektstøtte

Det kan også søkes om tilskudd til flere produksjoner innenfor en definert periode, maksimalt over fire (4) år. Dette kan gjelde for et scenisk verk i flere deler som har en innbyrdes dramaturgisk sammenheng, eller det kan gjelde prosjekttilskudd til flere uavhengige enkeltproduksjoner.

Det henvises også til fri scenekunst – kunstnerskap.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Kulturrådet § 1. Som hovedregel gis det ikke støtte til prosjekter der produksjonen(e) er satt i gang før søknadsfristen til ordningen. Søknader om prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår må vise at prosjektet er videreutviklet eller endret siden forrige søknad for å kunne vurderes på nytt. Det gis ikke støtte til prosjekter som inngår som en del av et utdanningsløp.

Det gis ikke prosjekttilskudd til produksjoner som utelukkende skal vises i Den kulturelle skolesekken.

Hvem kan søke?

Profesjonelle scenekunstnere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre profesjonelle enheter innen scenekunst kan søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter.

Vedrørende søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd, se punkt om "Vurdering av søknaden".

Kriterier og krav er nærmere spesifisert under Vurdering av søknaden og Krav til søknaden.

Se også retningslinjer for støtteordningen Fri scenekunst - prosjekt (PDF)

 

Søke på nytt?

Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Krav til søknad om fri scenekunst

Prosjektet skal være kunstnerisk begrunnet. Søknaden skal inneholde en refleksjon over kunstnerisk motivasjon, tema/materiale/undersøkelse, format, virkemidler og eventuelle andre elementer av betydningen for det kunstneriske arbeidet.

Informasjon om og refleksjon over forestillingsformat og scenisk uttrykk er relevant.

Søknaden skal inneholde informasjon om de sentrale medvirkende i prosjektet, samt et produksjonsbudsjett med finansieringsplan.

Dersom prosjektet innebærer en co-produksjon med andre aktører som teatre, kulturhus, festivaler, regionale kompetansesentra eller liknende, skal dette komme frem i søknaden og i finansieringsplanen.

Søknaden skal leveres via Altinn innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Relevante vedlegg

 • Spesifisert budsjett med finansieringsplan. Særlig når postene går ut over de forhåndsdefinerte.
 • Oversikt over søkers gjennomførte prosjekter de tre siste årene
 • Kortfattet CV til søker og de mest sentrale medvirkende
 • Intensjonsavtale med samarbeidspartnere/co-produsenter/visningsarena som angir fordeling av praktisk og økonomisk ansvar, dersom dette er aktuelt og intensjonsavtaler foreligger.
 • Lydfiler, bildemateriale, anmeldelser og lignende som presenterer arbeidet utover prosjektbeskrivelsen.

Slike vedlegg bidrar til å utdype prosjektet, styrke Kulturrådets kjennskap til deg som søker, og styrke grunnlaget for behandlingen av søknaden. 

OBS: 
Ved prosjektbudsjettering oppfordrer vi om at søkere til produksjonsordningene orienterer seg om scenekunstorganisasjonenes avtaler og veiledende satser: 

Norsk skuespillerforbund 
Norske dansekunstnere
Dramatikerforbundet 
Norsk sceneinstruktørforening 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere:

MAC = Safari. Windows = Chrome

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadene til ordningene for fri scenekunst – prosjekt vurderes på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningenes formål. Tildeling av tilskudd baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene og en vurdering av det enkelte prosjektets kunstneriske potensial og egenart. Kvalitetsmessige kriterier legges til grunn, herunder:

 • egenart, originalitet og kunstnerisk relevans
 • kunstnerisk ambisjon og begrunnelse samt framtidig potensial
 • kunstnerisk nivå, vekst og utvikling, slik det har framkommet i tidligere gjennomførte gjennom prosjekter

Virksomheter med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Ved søknader fra virksomheter med fast årlig statstilskudd blir det gjort en vurdering av/lagt vekt på 

 • om tiltaket ligger utenfor virksomhetens kjerneoppgaver
 • om tiltaket bidrar til samarbeid med det frie feltet, utover virksomhetens ordinære samarbeid med dette feltet
 • om tiltaket tilbyr infrastruktur som aktører i det frie feltet kan benytte
 • virksomhetens egeninnsats/bidrag til tiltaket det søkes tilskudd til
 • virksomhetens grunnfinansiering

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av prosjekter er gjennomføringsevne, geografisk spredning og nedslagsfelt, samt bredde i uttrykk, stemmer og sjangre. Det tas også hensyn til rekruttering og kontinuitet i det frie scenekunstfeltet, kunstnerisk og kulturelt mangfold. Prosjektets relevans i lys av Kulturrådets overordnede strategi og områdeplan for scenekunst vurderes også.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, kan bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

Kulturdirektoratet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at utvalg og råd må foreta krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode kan få avslag.

Vedtak fattes av faglig utvalg for dans eller faglig utvalg for teater. Hvilket utvalg som fatter vedtak avhenger av sjanger og scenisk uttrykksform. Dersom det er faglig relevant behandles søknaden i begge utvalgene. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av Rådet for Norsk kulturfond.

Beregning av tilskudd

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller.

Kulturrådet kan i kontrakt for tilskudd stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen vil tilskuddet bli redusert deretter.

Slik behandles søknaden

Sjå korleis søknadene blir behanda, frå søknaden blir sendt inn til vedtaka blir offentleggjort.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for fri scenekunst-prosjekt skjer i rater. De første 90 % av tilskuddet utbetales når søker har akseptert kontrakten. De resterende 10 % utbetales når Kulturdirektoratet har godkjent rapport og regnskap, se § 12. Ved flerårig prosjektstøtte som gjelder flere produksjoner, skal det leveres rapport og revidert regnskap for hver enkelt produksjon 

Bortfall av tilskudd - Akseptfrist

Tildelingen faller bort dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Endringer i prosjektet

Ved vesentlige endringer i prosjekt, budsjett eller tidsplan må det søkes skriftlig om dette.

Endringene skal godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med Kulturdirektoratet.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd fra Norsk kulturfond utbetales i rater. Ved manglende innsending av rapport / regnskap innen fastsatt frist, vil den delen av tilskuddet som ikke er utbetalt bli holdt tilbake. Den delen av tilskuddet som er holdt tilbake vil da kunne bli tilbakeført til Norsk kulturfond.

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales til Kulturrdirektoratet.

Dersom Kulturdirektoratet avdekker at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturdirektoratet holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. 

Logo kan lastes ned fra Kulturdirektoratets nettsider

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter forutsettes det at alle innehavere av

ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet oppfordrer til at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal framkomme i søknaden og budsjettet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom ikke annet er avtalt gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Sluttdatoen kan justeres ved aksept av kontrakten med Kulturrådet.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten. Kontrakten finner du i din innboks i Altinn.

Den faglige rapporten skal reflektere over den kunstneriske og praktiske gjennomføringen av prosjektet sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet. I sluttrapporten skal søker redegjøre for hvordan det kunstneriske arbeidet faktisk arter seg i perioden samt hva som ble produsert og vist.

Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Revisjon

Tilskudd over 200.000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger eller tilskuddet gjelder flere produksjoner, og tilskuddene til sammen utgjør over 200.000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan.

Kulturrådet kan stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Rapportering av publikumstall

Kulturrådet rapporterer årlig om aktiviteten i det frie feltet til Kulturdepartementet. Rapportering inngår som en viktig del av departementets samlede oversikt over feltet, og er en forutsetning for tildeling av tilskudd. Kulturrådet er pålagt å hente inn publikumsrapporter gjennom http://kulturradet.scenestatistikk.no. Informasjon om antall spilte forestillinger og publikumstall skal rapporteres innen 1.mai påfølgende år.

Se også Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond