Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Fri scenekunst - dans

Se vedtakslister

Søknadsfrist

sep

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å stimulere og styrke kunstnerisk utvikling og produksjon av dansekunst i det frie scenekunstfeltet. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Det kan søkes støtte til produksjon av scenekunst, inklusive premiere, og til påfølgende visninger. Dersom du søker tilskudd til visninger utover premieren, må det komme fram i søknadsskjemaet og i vedlagt budsjett. Se Krav til søknaden.

Det kan gis prosjektstøtte til enkeltproduksjoner eller til flere produksjoner innenfor en tidsavgrenset periode, maksimalt over fire (4) år. Tilskudd gis til produksjonsutgifter, inkludert utgifter til produsent, samt administrasjons- og driftsutgifter. Prosjektet (-ene) må være kunstnerisk begrunnet. Prosjekter som dreier seg om produksjonssamarbeid med institusjoner må også begrunnes, og kan vurderes for å fremme hensiktsmessig samarbeid mellom institusjoner og aktører i det frie scenekunstfeltet. Dersom du søker støtte til flere prosjekter, må du bruke ett søknadsskjema per prosjekt. Du vil da ha flere søknader til vurdering med hvert sitt prosjektnummer. Se Krav til søknaden.

Hvem kan søke?

Profesjonelle koreografer og dansere, produsenter, produksjonsmiljøer og andre profesjonelle enheter som initierer kunstneriske prosjekter med profesjonelle utøvere, kan søke. Institusjoner som mottar fast årlig statstilskudd kan ikke søke. Unntak fra kravet om profesjonelle medvirkende må begrunnes kunstnerisk ut fra prosjektets karakter.

Kriterier og krav er nærmere spesifisert under Vurdering av søknaden og Krav til søknaden.

Se også retningslinjer for støtteordningen Fri scenekunst dans (PDF)

Søke på nytt?

Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Krav til søknaden

Les også alle hjelpetekstene i skjemaet. Disse er merket med «?».

Krav til søknad om fri scenekunst

Innenfor ordningene for fri scenekunst er det mulig å søke tilskudd til prosjekter for inntil fire år fram i tid.

Dersom du søker støtte til flere prosjekter, må du bruke ett søknadsskjema per prosjekt. Søker og kontaktperson skal være ens i samtlige søknader.

Mange søkere ønsker at prosjektene de søker tilskudd til, skal vurderes i en konkret kunstnerisk sammenheng, i lys av kunstnerskapet for øvrig, og/eller i lys av søkers behov for kontinuitet i det kunstneriske arbeidet. Gjelder det deg, må du sørge for å utdype en felles overordnet kunstnerisk beskrivelse eller argumentasjon for prosjektene.

Veiledning til skjema

Under «Kunstneriskmålsetting/sammendrag»:
Her skriver du en kortfattet presentasjon av det kunstneriske innholdet i søknaden.

Under «Prosjektbeskrivelse» gis en utfyllende beskrivelse av utgangspunktet for det kunstneriske arbeidet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Kunstnerisk målsetting/idé
 • Tema/materiale/fokus
 • Metode/prosess/kunstnerisk strategi – den kunstneriske tilnærmingen som skal anvendes
 • Forløp/scenario/dramaturgi/koreografisk idé – hvordan uttrykket skal bygges opp
 • Form/virkemidler – hvilke uttrykksmidler tas i bruk
 • Scenerom/scenografi – ideer for den visuelle utforming
 • Lyd/musikk – ideer for den auditive utforming

Disse momentene skal du tolke i lys av ditt prosjekt. De kan derfor omformuleres og komme til uttrykk i prosjektbeskrivelsen på ulike måter. Dersom du legger ved en fullstendig prosjektbeskrivelse, vennligst vis til vedlegget her.

Under «Framdriftsplan»:
Her må du fylle ut den totale prosjektperioden; produksjonsperiode og eventuell visningsperiode.

Under «Formidling/framføring»:
Her skriver du hvordan du tenker å nå ditt publikum. F.eks. plan for markedsføring.

Under «Antall visninger»:
Antall visninger inkludert premieren.

Under «Visningsoversikt»
Land - f.eks. Norge
Kommune – f.eks. Bergen
Stedsnavn – f.eks. Fyllingsdalen
Visningsstedet – f.eks. Fyllingsdalen teater

Inkluder dato og visningsarena dersom det er avklart eller tentativt planlagt. Legg ved intensjonsavtaler dersom disse foreligger.

Under «Budsjett»:
Her må du føre inn prosjektets totale inntekter og utgifter i de forhåndsdefinerte budsjettpostene. Bruk kommentarfeltet der det er nødvendig for å utdype enkelte posteringer og for å spesifisere antallet visninger inkludert i tilskuddet som søkes. Det bør legges ved et mer spesifisert budsjett med finansieringsplan der disse opplysningene også kommer fram.

Relevante vedlegg

 • Spesifisert budsjett med finansieringsplan. Særlig når postene går ut over de forhåndsdefinerte.
 • Oversikt over søkers gjennomførte prosjekter de tre siste årene
 • Kortfattet CV til søker og de mest sentrale medvirkende
 • Intensjonsavtale med samarbeidspartnere/co-produsenter/visningsarena som angir fordeling av praktisk og økonomisk ansvar, dersom dette er aktuelt og intensjonsavtaler foreligger.
 • Lydfiler, bildemateriale, anmeldelser og lignende som presenterer arbeidet utover prosjektbeskrivelsen.

Slike vedlegg bidrar til å utdype prosjektet, styrke Kulturrådets kjennskap til deg som søker, og styrke grunnlaget for behandlingen av søknaden. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Dersom det søkes tilskudd til flere produksjoner, skal det fylles ut ett søknadsskjema for hver produksjon.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I vurderingen av alle søknader til Norsk kulturfond legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.

Søknadene til ordningene for fri scenekunst vurderes på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningens formål. Tildeling av tilskudd baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene og en vurdering av det enkelte prosjektets kunstneriske potensial og egenart. Kvalitetsmessige kriterier legges til grunn, herunder:

 • egenart, originalitet og evne til nyskaping og nytenking i scenisk og performativ kunst
 • kunstnerisk ambisjon og begrunnelse samt framtidig potensial
 • kunstnerisk nivå, slik det bl.a. framkommer gjennom viste forestillinger
 • kunstnerisk vekst og utvikling de senere år

I den samlede prioriteringen av søknader skal det tas hensyn til geografisk fordeling, prosjektets forankring og kunstnerisk potensial regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt. Prosjektets relevans i lys av Kulturrådets overordnede strategi for området vurderes også.

Andre hensyn som kan tas i betraktning i den samlede prioriteringen, er rekruttering og kontinuitet i det frie scenekunstfeltet, kunstnerisk og kulturelt mangfold, samt søkers aktivitetsnivå og gjennomføringsevne.

Forsinkelser som ikke er avtalt eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, kan bli vektlagt ved vurdering av søknaden.

Innkomne søknader behandles av Kulturrådets scenekunstkonsulent og i Faglig utvalg for dans. Scenekunstkonsulenten gir en innstilling til fagutvalget som gjør vedtak i sakene. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt av Rådet.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. Dersom det søkes støtte til samme prosjekt mer enn én gang i løpet av samme budsjettår, må prosjektets utvikling siden forrige søknad komme tydelig fram i den nye søknaden.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Norsk kulturfond

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her

Alle som mottar tilskudd fra Kulturrådet må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet.

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. Kontrakten må aksepteres på Altinn.

Enkelte ordninger har individuelle krav til hva rapporten skal inneholde og hvilke krav det er til regnskapet og revisjon av dette, det samme gjelder ved flerårige tilskudd. Dersom det er krav om revisjon av regnskapet, skal dette utføres av statsautorisert eller registrert revisor. Hele tilskuddet fra Kulturrådet og andre offentlige tilskudd skal alltid spesifiseres i regnskapet.

For noen ordninger stilles det også krav til dokumentasjon på at prosjektet er gjennomført i henhold til søknaden som lå til grunn for vedtaket om bevilgning. Det er derfor svært viktig å lese og sette seg inn i vilkårene for tilskuddet og kravene som gjelder den spesifikke ordningen, før prosjektet settes i gang. Dersom støtten ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at midlene blir tilbakebetalt.

I mange tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd.

Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde, men de spesifikke kravene som gjelder hver enkelt ordning, fremkommer i vedtaksbrev fra Kulturrådet og eventuelle vedlegg til dette.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til rapporteringsfristen har gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Kulturfondet, og kommer annen kunst og kultur til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.

Rapportering av publikumstall

Kulturrådet rapporterer årlig om aktiviteten i det frie feltet til Kulturdepartementet. Rapportering inngår som en viktig del av departementets samlede oversikt over feltet, og er en forutsetning for tildeling av tilskudd. Kulturrådet er pålagt å hente inn publikumsrapporter gjennom http://kulturradet.scenestatistikk.no. Informasjon om antall spilte forestillinger og publikumstall skal rapporteres innen 1.mai påfølgende år.

Se også Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

Kontaktperson for publikumsrapporteringen: Guro Larsen