Hopp til innhold

Søk støtte

Fond for lyd og bilde

Gjenopptakelse av scene­forestillinger

Se vedtakslister

Viktig melding:

Fra og med 2021 har tilskuddsordningen fire søknadsfrister i året. Se aktuelle frister under.

Søknadsfrist

nov

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Ordningen har som formål å fremme spredning innenlands og utenlands av ikke-institusjonelle sceneforestillinger til nye spillesteder. 

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Søknader om gjenopptakelse og markedsføring av allerede produserte sceneforestillinger som planlegger publikumsvisninger på nye spillesteder.

Forestillingen må ha hatt premiere. Datoen for første premiere (urpremiere) må oppgis i søknaden. Det skal som hovedregel gå minst et halvt år fra urpremiere til en søker gjenopptakelse av forestillingen, og det skal som hovedregel ikke gå mer enn tre år fra urpremiere til gjenopptakelse. Det skal foreligge konkrete planer for gjennomføring, normalt innen ett år fra søknadstidspunkt. Intensjonsavtale eller kontrakt med spillested / arrangør må vedlegges.

Hvis søker igangsetter gjenopptakelsen før vedtak om tildelinger er gjort, er dette på eget ansvar.

Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på forestillingen, og at den fortsatt vurderes å ha et publikumspotensiale. Det vektlegges i vurderingen at støtten vil bidra til å få forestillingen til nye spillesteder.

Fond for lyd og bilde innvilger ikke tilskudd til:

Søkere som ikke har registrert bosted / virksomhet eller hovedsakelig har sitt virke i Norge. Jfr. Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde.

 • Arrangører kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter med betydelig offentlig driftstilskudd/grunnfinansiering.
 • Seminarer, studiereiser, andre reiser eller utgifter til kurs/utdanning.
 • Innkjøp, vedlikehold og drift av utstyr og instrumenter.
 • Produksjon og lansering av spill.
 • Forprosjekter, piloter og research.

Det gis ikke tilskudd til amatørvirksomhet, men det kan gis tilskudd til de profesjonelles bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.

Hvem kan søke?

Profesjonelle scenekunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge.
Hvis det søkes på vegne av opphaver skal det vedlegges samarbeidsavtale/kontrakt.

Arrangører og festivaler kan ikke søke ordninger i Fond for lyd og bilde.
Amatører og studenter kan ikke søke Fond for lyd og bilde.
Prosjekter hvor scenekunst ikke er hovedandelen av forestillingen vil ikke blir prioritert.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde informasjon vi ber om i det elektroniske søknadsskjemaet som:

 • Opplysninger om søker/prosjektansvarlig og de medvirkende.
 • Informasjon om hvorvidt søker mottar offentlig driftstilskudd eller grunnfinansiering fra offentlig forvaltning. Beskriv tilskuddet, oppgi tilskuddsgiver og årlige summer.
 • Kunstnerisk målsetting for prosjektet og en prosjektbeskrivelse.
 • Plan for PR/markedsføring og en framdriftsplan for gjenopptakelsen.
 • Budsjett og finansieringsplan. Oppgi hvis det søkes om tilskudd fra andre finansiører og hvilke ordninger dette gjelder slik som Gjestespillordningen i Kulturrådet, ordninger i Fond for utøvende kunstnere, regionale tilskuddsordninger, estimat for bidraget fra scenehus/arena for bruk av fasiliteter eller publikumstiltak etc.
 • Flere finansielle bidragsytere vil være et signal om gjennomføringsevne.
 • Det kreves at dato for første premiere (urpremiere) presiseres i søknaden.
   

Vedlegg

Alle vedlegg skal sendes inn digitalt og må være tilgjengelige i minimum 6 måneder etter at søknaden er sendt. Bruk feltet for nettlenker i søknadsskjema. Dersom en lenke er passordbelagt, må du oppgi passordet i kommentarfeltet.

Lenker til skytjenester som for eksempel Dropbox eller Google Drive skal ikke benyttes.

Lenker må peke direkte til det aktuelle materialet. Fond for lyd og bilde tar ikke ansvar for å søke i portaler eller lete gjennom hele nettsider.

Obligatoriske vedlegg

 • Intensjonsavtale eller kontrakt med spillested/arrangør.
 • CV for de medvirkende/kunstnerisk ansvarlige.
 • Dokumentasjon/video som gjør det mulig å bedømme forestillingens kunstneriske kvalitet. 
  OBS Det anbefales å knytte inn en nettlenke til et videoopptak av hele forestillingen i en Vimeo med passord.

Søker skal ikke vedlegge presseomtale, anmeldelser, attester og anbefalinger som ikke konkret vedrører prosjektet det søkes tilskudd til.

Søknadsskjema

Les denne utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Gå til søknadsskjema

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet og prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling, samt sjangermessig og kulturelt mangfold.

For denne ordningen legges det særlig vekt på høy kunstnerisk kvalitet på forestillingen, og at den fortsatt vurderes å ha et publikumspotensiale. Det vektlegges at tilskuddet vil bidra til å få forestillingen til nye spillesteder.

Søknadene vurderes av styret for Fond for lyd og bilde som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med ordningens og fondets formål.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at det må foretas strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere støtte enn det er søkt om.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Fond for lyd og bilde

Når behandles søknaden?

Behandlingstiden for søknader til Fond for lyd og bilde er ca. tre måneder etter hver søknadsfrist i 2021. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. 

Kulturrådets kalender viser møtedatoer for Styret i Fond for lyd og bilde som behandler søknadene.

Se Kulturrådets kalender

Vedtakslistene legges ut på nettsidene så snart disse er klare i etterkant av styremøtene. 

Se vedtakslister

Rapportering og regnskap

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet.

Logo kan lastes ned her.

Se definerte rapporteringskrav for ordningene i Fond for lyd og bilde (PDF)

Rapportering for tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Tilskudd utbetales i to rater. Før andre rate utbetales, må søker ha innsendt dokumentasjon på det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales.

For tildelinger over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Se også Forskrift om Fond for lyd og bilde.

Generelt

Alle som mottar tilskudd fra Fond for lyd og bilde må sende inn rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet. Tildelingen skal alltid brukes til det formålet den er bevilget til. Dersom tildelt tilskudd ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan Fond for lyd og bilde kreve at midlene blir tilbakebetalt. Første rate av tilskudd utbetales med krav om at rapport og regnskap for prosjektet skal sendes inn for godkjenning av saksbehandler før utbetaling. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Det kan være nyttig å lese gjennom tips til søkere for generell informasjon om hva rapport og regnskap skal inneholde.

Vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer av mottatt kontrakt for tildeling.

Hvordan sende inn rapporten?

Alle tilskuddsmottakere som aksepterer sin kontrakt etter 2. november 2017, skal rapportere via Altinn.

Du vil få to varsler om rapportering. Det første kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i din meldingsboks i Altinn. Hvis du ikke rapporterer innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk. Les artikkel om strengere oppfølging.

Hvis du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse. Hvis du venter til etter at rapporteringsfristen er gått ut vil eventuelle gjenstående midler automatisk bli trukket tilbake. Også allerede utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Ikke utbetalte midler vil bli tilbakeført til Fond for lyd og bilde, og komme andre prosjekter til gode.

Tilskuddsmottakere som har akseptert kontrakt før 2. november 2017, skal, som tidligere, sende rapportdokumentene på epost til post@kulturradet.no med henvisning til prosjektnummer.