Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det er behandlet 23 søknader i denne runden, med en samlet søknadssum på om lag 6,5 millioner kroner. Søknadene kommer fra arenaer og aktører i 9 fylker, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. 10 er fra arenaer i det visuelle kunstfeltet og 7 er fra scenekunstarenaer, mens de øvrige fordeler seg med 3 søknader fra arenaer med en tverrfaglig profil, 2 fra musikkfeltet og 1 fra en litteraturarena. 

Det søkes om støtte til gjesteopphold for både kuratorer, kunstnere og kunstnergrupper fra inn- og utland. Kvaliteten på søknadene er gjennomgående svært høy, og det er tildelt støtte til hele 15 prosjekter, noe som tilsvarer en tildelingsprosent på over 60 i denne enkelte behandlingsrunden. Alle tilskudd er øremerket kostnader til honorar, reise og opphold for inviterte kunstnere/kuratorer.

Kulturrådet har i sin vurdering av søknadene lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet i prosjektene. Sentralt i vurderingen står faglig begrunnelse og behov for omsøkte gjesteopphold, samt prosjektenes betydning for arenaenes arbeid og virksomhet på lengre sikt. Prosjektene som er prioritert anses å være utviklingstiltak, der arenaene tydelig har formulert formål for og ønskede effekter av gjesteoppholdet. Dette kan for eksempel omhandle hvordan de inviterte kunstnerne og kuratorene skal bidra til utvidelse av virksomhet, å nå nye publikumsgrupper, å etablere nye strategier for programmering, produksjon og/eller formidling, utvikling av nytt programinnhold, ny praksis, nye faglige nettverk, kompetanseheving og profesjonalisering mv.

Prosjekter som omhandler rene produksjonsopphold for kunstnere, drift av faste gjestekunstnerordninger eller gjennomføring av et allerede utviklet program er ikke prioritert, da dette vurderes å falle utenfor ordningens formål.

Festivaler og flerårige prosjekter

Flere av søknadene, til sammen 9 stykker, er knyttet til utviklingsprosjekter ved festivaler på ulike steder i landet. De fleste festivalene begrunner disse prosjektene i en langsiktig styrking av programarbeidet og/eller utvikling av nye strategier og ny virksomhet. Flere av gjesteoppholdsprosjektene strekker seg over flere år, og involverer ulike grupper av kunstnere og kuratorer fra både inn- og utland. Til sammen 7 festivaler er tildelt støtte til slike gjesteopphold.

Et eksempel er DansiT i Trondheim, som mottar treårig støtte til gjesteopphold for ulike gjestekunstnere i forbindelse med Multiplié dansefestival. Gjesteoppholdene er knyttet til kunstneriske utviklingsprosjekter i forkant av festivalgjennomføringene, der hvert prosjekt har ulik tematikk, ulike samarbeidspartnere lokalt og er rettet mot ulike målgrupper: I 2019 dansefilmprosjekt med Fieldworks (Avdal/Shinozaki) (BE), i 2020 hiphop-prosjekt med ILL-Abilities (CA), i 2021 idrettsprosjekt med W A U H A U S (FI). Formålet er bl.a. å utvide det kunstneriske arbeidet med festivalen i nye retninger, og nå nye publikumsgrupper. Det er også et mål at prosjektene skal bidra til utvikling i dansefeltet i regionen.

Internasjonal utveksling og samarbeid

Mer enn halvparten av søknadene, 13 av 23 søknader, involverer samarbeid mellom internasjonale kunstnere/kuratorer og arenaer i Norge. Arenaene har invitert gjestekunstnere/gjestekuratorer som er basert i land som Sør-Korea, Canada, Sverige, Danmark, Finland, India, Grønland, USA, Tyskland, Brasil, Russland, Frankrike, Israel, Belgia og Australia. I lys av ordningens formål om å stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling ved kunst- og kulturarenaer i Norge har Kulturrådet tildelt tilskudd til totalt 9 slike prosjekter.

Ett av disse er Arctic Culture Lab i Kjøllefjord i Finnmark, som mottar støtte til å invitere fire gjestekuratorer fra de arktiske landene til et gjesteopphold i mars 2019: Pipaluk Lind (Grønland), Laakkuluk Williamson Bathory (Nunavut/Canada), Julie Decker (Alaska/Canada) og Zhanna Guzenko (Murmansk/Russland). Gjennom å tematisere nåtidige utfordringer i kystsamfunnene i Arktis skal gjestekuratorene bl.a. diskutere og utforske nye kunstneriske tilnærminger og formidlingskonsepter, og bidra til å utvikle programinnhold for ulike lokale formidlingsaktiviteter. Prosjektet involverer også samarbeid med ungdom i lokalsamfunnet og samiske institusjoner i regionen.

Barn og unge

I de to foregående søknadsrundene til denne ordningen satte Kulturrådet av øremerkede midler til prosjekter som skulle tilføre kompetanse og innhold til arenaer i deres arbeid rettet mot et ungt publikum. Det ble i disse rundene (5. september 2017 og 2. mars 2018) delt ut om lag kr 2,4 millioner kroner til 10 gjesteoppholdsprosjekter som bidrar til å skape programinnhold og utvikle profesjonelle kunstprosjekter for barn og unge i Norge.

I denne runden omhandler 7 av i alt 23 behandlede søknader prosjekter rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på nærmere 2,5 millioner kroner. Dette er noe lavere i forhold til de to søknadsrundene der satsingen har vært aktiv. Det er gitt støtte til 4 av prosjektene, med en samlet bevilgningssum på kr 1 100 000.

Blant annet mottar Stavanger kunsthall støtte til å videreføre prosjektet Mobilizing Citizenship i 2019. Prosjektet er rettet mot ungdom i alderen 12-16 år, som inviteres med som innholdsskapere i et program utviklet av gjestekurator Kristina Ketola Bore, der de skal møte og samarbeid med flere gjestekunstnere gjennom en serie workshops. Prosjektet fokuserer bl.a. på undersøkelser av samarbeid, hva det betyr og hvordan ulike samarbeidsmodeller mellom kunstner, ungdom, kurator og institusjon kan fungere.

Etablering av ordningen som fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond fra 2019

Gjesteoppholdsstøtten har i perioden 2014-2018 vært en forsøksordning under Norsk kulturfond. Evalueringen fra 2016 peker på at ordningen i all hovedsak virker etter formålene, og fremhever den bl.a. som et viktig virkemiddel og insentiv i Kulturrådets arbeid med å utvikle vitale kunst- og kulturarenaer i Norge. Kulturrådets erfaringer i arbeidet med ordningen er positive, og etter nesten fem virkeår vurderer man at ordningen fungerer godt. Den er ikke en stor tilskuddsordning hva angår søknadsmengde, men kvaliteten på søknadene er høy, og har økt vesentlig i 2017 og 2018. Rådet vedtok i møte 12. og 13. desember 2018 å etablere gjesteoppholdsstøtten som en fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond fra og med 2019. Søknadsfrister i 2019 vil bli 5. mars og 3. september.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 23

Søknadssum: kr 6 509 190

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: kr 3 382 150

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 12.11.2018

  • Vedtak i rådet: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NY MUSIKK HARSTAD-ILIOS FESTIVALEN Tor S Ditlevsen - ILIOS-festivalen 2019 Tverrfaglig Troms 2019 75000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Vegard Markhus - Litteraturhuset i Bergen 2019-2020 Litteratur Hordaland 2019 160000 22.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Vegard Markhus - Litteraturhuset i Bergen 2019-2020 Litteratur Hordaland 2020 160000 22.11.2018 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS Flere Gjestekunstnere i S12 år 2019 - S12 Galleri og Verksted, 2019 Visuell kunst Hordaland 2019 128500 22.11.2018 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Marianne Zamecznik - Bodø kunstforening 2019 Visuell kunst Nordland 2019 100000 22.11.2018 Avslått 0 ART REPUBLIC AS 12 kunstnere, kuratorer og teknologer - Screen City Biennial 2019 Visuell kunst Rogaland 2019 90000 22.11.2018 Avslått 0 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Mallika Sarabhai - Kilden Teater og Konserthus 2019 - 2020 Scenekunst Vest-Agder 2019 360000 22.11.2018 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Trunk and Egg - Lokstallen 2018 Scenekunst Trøndelag 2019 400000 13.12.2018 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Kurator Maria Øy Lojo - Visningsrommet USF 2019 Visuell kunst Hordaland 2019 254700 22.11.2018 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Hyangjong Oh Nari Kwon - Fjøset Ringebu Prestegard 2019 Visuell kunst Oppland 2019 50000 22.11.2018 Bevilget 50000 STAVANGER KUNSTFORENING Kristina Ketola Bore - Kunsthall Stavanger 2019 Visuell kunst Rogaland 2019 400000 22.11.2018 Bevilget 300000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Pernille Skar Nordby - Kristiansand Kunsthall 2019 - 2020 Visuell kunst Vest-Agder 2019 98000 22.11.2018 Bevilget 245000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Pernille Skar Nordby - Kristiansand Kunsthall 2019 - 2020 Visuell kunst Vest-Agder 2020 147000 22.11.2018 Avslått 0 HAVFERD AS Hege Pålsrud - SALT - art-music Tverrfaglig Oslo 2019 400000 22.11.2018 Bevilget 200000 CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL Sudesh Adhana m.fl - CODA Oslo International Dance Festival på Riksscenen 2019 Scenekunst Oslo 2019 226500 22.11.2018 Bevilget 150000 BOREALIS Jenny Moore - Borealis 2019-2020 Musikk Hordaland 2019 167150 22.11.2018 Bevilget 167150 DANS I TRØNDELAG AS Maja Roel 2019 og Hege Haagenrud 2020 - Dans i Trøndelag Kortreist Dansefestival 2019-2020 Scenekunst Trøndelag 2019 250000 22.11.2018 Bevilget 250000 PIKENE PÅ BROEN AS Anders Eriksson - Barents Spektakel 2019 Musikk Finnmark 2019 50000 13.12.2018 Bevilget 50000 TEATERDRIFT BERGEN AS Idun Vik og Miriam Prestøy Lie - Cornerteateret 2019-2021 Scenekunst Hordaland 2019 420000 22.11.2018 Bevilget 300000 STIFTELSEN NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP 12 gjestekunstnere - Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) 2018-2019 Visuell kunst Nordland 2019 195000 13.12.2018 Bevilget 100000 KURANT VISNINGSROM Sarah Schipschack - Kurant Kino 2019 Visuell kunst Troms 2019 150500 22.11.2018 Bevilget 100000 ØRLAND/BJUGN KUNSTFORENING Ahmed Umar - Artist in residence Hannah Ryggen Triennale 2019 Visuell kunst Trøndelag 2019 80000 22.11.2018 Bevilget 80000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE fieldworks, ILL-Abilities, W A U H A U S - DansiT: 2019 - 2021 Scenekunst Trøndelag 2019 840000 13.12.2018 Bevilget 840000 SÅNAFEST Joseph O´Farrel og Karmenlara Ely - Sånafest, 2019-2021 Scenekunst Oslo 2019 561800 13.12.2018 Bevilget 400000 ARCTIC CULTURE LAB 4 gjestekuratorer fra Arktis - Arctic Culture Lab 2019 Tverrfaglig Finnmark 2019 195040 22.11.2018 Bevilget 150000