Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 17 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på nesten 7 millioner kroner.

Søknadstallet i denne runden er nokså lavt. Samtidig er det gjennomgående høy kvalitet på mange av søknadene, og flere prosjekter uttrykker behov og ønske om langsiktig utvikling. Til sammen 10 søknader omhandler flerårig (to- eller treårig) tilskudd. Dette er en tendens som har forsterket seg innenfor ordningen de siste årene.

Søknadene kommer fra en rekke arenaer på flere steder i landet, bl.a. kunsthaller, festivaler, visningssteder, kompetansesentre, bibliotek, organisasjoner mv. Flesteparten er arenaer innen visuell kunst eller med en tverrfaglig/tverrkunstnerisk profil. Det er også et mindre antall søknader fra scenekunst- og musikkfeltet. Denne fordelingen følger opp tendensen med at ordningen i hele sin virkeperiode har truffet bedre i enkelte kunstområder, særlig i det visuelle og det tverrfaglige/tverrkunstneriske, mens den virker å være mindre kjent blant arenaer i for eksempel musikk- og litteraturfeltet og kulturhus.

I litt over halvparten av søknadene, 9 stykker, søkes det om tilskudd til å invitere internasjonale gjestekunstnere/gjestekuratorer til utveksling og samarbeid ved arenaer i Norge.

Det er tildelt tilskudd til 11 prosjekter. Alle tilskudd er øremerket kostnader til honorar, reise og opphold for inviterte kunstnere/kuratorer.

Gode søknader og beste praksis-prosjekter

En av de sterkeste søknadene i denne runden kommer fra Norwegian Crafts (NC), med et prosjekt som fokuserer på utenforskap og representasjon innenfor kunsthåndverksfeltet i relasjon til ulike grupper og stemmer i samfunnet. NC mottar tilskudd til å invitere kurator Zoe Black (Aotearoa/New Zealand) til gjesteopphold i 2020 og 2021. Black har i samarbeid med galleriet Objectspace i Auckland utviklet «The Maukuuku Project», et kuraterings- og formidlingsprosjekt som undersøker ulike samarbeidsmodeller og –strategier for kuratering, produksjon og formidling av kunsthåndverk, design og arkitektur av underrepresenterte grupper fra Oceania/Moana, med spesielt fokus på Maori. Gjennom til sammen tre besøk/oppholdsperioder i Norge, i både Oslo, Tromsø og andre steder i Sápmi, skal Black bl.a. ha en rekke internseminar med staben i NC samt møte og dele sine erfaringer fra The Maukuukuu Project med lokale aktører - institusjoner, kunstnere, kuratorer, museer. Prosjektet er relatert til de to tidligere gjesteoppholdene ved NC støttet av Kulturrådet (2017 og 2019), og er ledd i NCs arbeid med strategi, teoriutvikling, utstillingsformater og kuraterings- og programmeringspraksiser knyttet til urfolkskunst.

Residensprosjektet ved Kunsthall 3,14 i Bergen fokuserer også på tematikk som representasjon og maktstrukturer samt ytringsfrihet og menneskerettigheter i relasjon til kunst- og kulturuttrykk. Kunsthallen skal i perioden 2020-2022 gjennomføre et residensprogram i samarbeid med organisasjonen Artist at Risk (AR), som opererer i krysningsfeltet mellom kunst og menneskerettigheter. Årlig skal en gjestekunstner som i sitt hjemland lever i frykt for uønskede konsekvenser av å praktisere sitt virke inviteres til et tre måneders opphold i Bergen. Kulturrådet har gitt tilskudd til programmet, og fremhever det bl.a. som en interessant kunstnerisk satsing som vil kunne bidra til å utvide 3,14’s virkeområde og utvikle og styrke kunsthallens posisjon som formidler av internasjonal samtidskunst utover den vestlige kunstscenen.

Det er også gitt tilskudd til Norwegian BioArt Arena (NOBA), et prosjekt ved Vitenparken i Ås som har som mål å bli et permanent kunstfaglig knutepunkt og en publikumsarena for biokunst i Norge. NOBA har invitert kunster og kurator Hege Tapio (NO) til å bidra med programskaping og kuratering av utstillingsrekker i 2020 og 2021. Utgangspunktet er et fokus på kunst som tar opp og utfordrer den kulturelle betydningen av forskning innen bærekraft, og kunst som drømmer om eller jobber med konkrete muligheter for nye fremtider og virkeligheter. Ved å hente inn Tapio som gjestekurator ønsker NOBA bl.a. å utvide sin programprofil og videre etablere arenaen som nasjonalt senter for biokunst i Norge. Tapio skal også bidra til å videreutvikle formidlingsstrategier og styrke NOBAs nasjonale og internasjonale nettverksposisjon.

Prosjekter rettet mot barn og unge

Kulturrådet har i 2019 og 2020 satt av 1 million kroner innenfor ordningen til en særskilt satsing på prosjekter om skal stimulere til utvikling av programinnhold og styrking av arbeidet med produksjon og formidling rettet mot barn og unge ved norske kunst- og kulturarenaer. Disse midlene kommer i tillegg til ordningens ordinære budsjettramme, og gjelder for søknadsfristene i september 2019 og mars 2020.

I denne runden er til sammen 10 av 17 søknader som er vurdert å falle innenfor denne satsingen. Enkelte prosjekter satser på tiltak for/med barn og unge som del av en samlet virksomhet som også inkluderer andre målgrupper. Andre prosjekter har et helt rendyrket fokus på prosess og involvering av barn og unge i kuraterende arbeid, kunstproduksjon, utvikling av nye formidlingskonsepter mv. Flere av disse er tildelt tilskudd, bl.a. Kunsthall Stavangers program Mobilizing Citizenship og program- og kunnskapssatsingen ved Kunsthall Oslo, som begge fokuserer på å fremme barn og unges stemmer i offentligheten og å tilby unge kunstneriske fellesskap gjennom samarbeid mellom gjestekunstnere og barn/unge. Det er også gitt tilskudd til gjestekuratorer ved et helt nytt festivalkonsept for unge ved fotofestivalen Nordic Light i Kristiansund, som i 2020 og 2021 skal utvikles og kurateres av to unge norske fotokunstnere.

Ønsker flere søknader

Det totale søknadstallet til ordningen i 2019 er lavt. Søknadsmassen er også preget av aktører som kjenner Kulturrådet godt, og det er få helt nye søkere til ordningen. Kulturrådet mener samtidig at det ligger et stort potensiale i ordningen for flere. Den er åpen for de fleste type kunst- og kulturarenaer, som kulturhus, litteraturhus og bibliotek, spillesteder, klubber og konsertscener, kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder, museer, organisasjoner, programmerende scener, arrangører og festivaler. Målet er å gi arenaene mulighet til faglig og kunstnerisk utvikling gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene.

Kulturrådet vil i 2020 arbeide videre med å promotere ordningen mot ulike søkergrupper, og ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 17

Søknadssum: kr 6 972 828

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: kr 2 456 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK Mirjam Kristensen - Kristiansand folkebibliotek 2020 Tverrfaglig Vest-Agder 2020 200000 14.11.2019 Avslått 0 DANS I TRØNDELAG AS Renata Piotrowska - Dans i Trøndelag 2020 Scenekunst Trøndelag 2020 176000 14.11.2019 Avslått 0 STAR 5 Musikkprodusenter - Tou 2020-2021 Musikk Rogaland 2020 500000 14.11.2019 Avslått 0 STAR 5 Musikkprodusenter - Tou 2020-2021 Musikk Rogaland 2021 500000 14.11.2019 Avslått 0 LEUG AS Anne-Birthe Nord - Fjelldansen - regionalt kompetansesenter for dans 2020-2021 Scenekunst Oppland 2020 100000 14.11.2019 Avslått 0 LEUG AS Anne-Birthe Nord - Fjelldansen - regionalt kompetansesenter for dans 2020-2021 Scenekunst Oppland 2021 100000 14.11.2019 Avslått 0 LEUG AS Anne-Birthe Nord - Fjelldansen - regionalt kompetansesenter for dans 2020-2021 Scenekunst Oppland 2022 100000 14.11.2019 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE KULTURPRODUKSJON Trunk and Egg - Lokstallen 2020 Scenekunst Trøndelag 2020 454828 14.11.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Escif og 1010zzx - Offentlige rom Kristiansand 2020-2022 Visuell kunst Vest-Agder 2020 150000 14.11.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Escif og 1010zzx - Offentlige rom Kristiansand 2020-2022 Visuell kunst Vest-Agder 2021 150000 14.11.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Escif og 1010zzx - Offentlige rom Kristiansand 2020-2022 Visuell kunst Vest-Agder 2022 150000 14.11.2019 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER "open call" – 2 gester i året - CAS – Residency in Art Writing 2020 – 2024 Visuell kunst Rogaland 2020 225000 12.12.2019 Bevilget 225000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Hege Tapio - Norwegia BioArt Arena- NOBA, 2020-2021 Tverrfaglig Akershus 2020 300000 14.11.2019 Bevilget 300000 STAVANGER KUNSTFORENING Munchmuseet og Lee Heinemann m.fl. - Kunsthall Stavanger 2020-2022 Tverrfaglig Rogaland 2020 300000 12.12.2019 Bevilget 300000 MEI SZETU 4 gjesteprogammerere - Nyksund Kooperativet 2019-2020 Visuell kunst Hordaland 2020 70500 14.11.2019 Bevilget 70500 NORDIC LIGHT EVENTS AS Dev Dhunsi og Kristine Wathne - Nordic Light Events 2020 - 2021 Visuell kunst Møre og Romsdal 2020 171500 12.12.2019 Bevilget 171500 NORWEGIAN CRAFTS AS Zoe Black - Norwegian Crafts 2020 Visuell kunst Oslo 2020 259000 14.11.2019 Bevilget 259000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST 11 kunstnere 2 kuratorer 8 fagpersoner - Velferden Sokndal Scene for Samtidskunst 2020 Tverrfaglig Rogaland 2020 305000 12.12.2019 Bevilget 200000 PRAKSIS Nina Sarnelle m. fl - PRAKSIS 2020-2022 Visuell kunst Oslo 2020 520000 14.11.2019 Bevilget 400000 KUNSTHALL OSLO AS Kids of Survival, Teatro Oficina m. fl. - Kunsthall Oslo 2020 Tverrfaglig Oslo 2019 321000 12.12.2019 Bevilget 250000 DE UNGES ORKESTERFORBUND NORD-NORGE Hyung-Ki Joo - Ung Symfonietta Nord, 2020 Musikk Nordland 2020 100000 14.11.2019 Bevilget 100000 STIFTELSEN 3,14 HORDALAND INTERNASJONALE FYLKESGALLERI Artist at Risk - 2020-2022 Visuell kunst Hordaland 2020 180000 14.11.2019 Bevilget 180000