Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet tolv søknader i denne runden, med en samlet søknadssum på om lag 2,9 millioner kroner. Søknadstallet er skuffende lavt, og om lag halvert siden forrige runde høsten 2018, da det ble behandlet 23 søknader. Det er likevel svært høy kvalitet på flere av søknadene som er behandlet i denne runden. Den økende kvaliteten på søknadene er en tendens og en utvikling Kulturrådet har sett innenfor ordningen også i 2017 og 2018.

I lys av det lave søknadstallet er det vanskelig å trekke endelige konklusjoner hva angår tendenser i søknadsmaterialet. Av de tolv søknadene til behandling er det imidlertid en nokså jevn fordeling mellom de ulike kunstområdene, med én søknad hver fra litteratur- og scenekunstfeltet, to fra visuell kunst, tre fra musikk og fem fra tverrfaglige aktører (søkers egen kategorisering). Den geografiske fordelingen på søknadene må også kunne sies å være ganske god: Agder-fylkene er på topp med fire søknader, mens det er to søknader fra Trøndelag. Ellers er det en søknad fra hvert av fylkene Buskerud, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark og Østfold.

Det er tildelt støtte til fem prosjekter. Alle tilskudd er øremerket kostnader til honorar, reise og opphold for inviterte kunstnere/kuratorer.

Kulturrådet har prioritert ambisiøse prosjekter som oppfyller ordningens formål om langsiktig styrking, utvikling og/eller utvidelse av kompetanse og innhold ved arenaen som søker støtte. Dette kan for eksempel være prosjekter som omhandler etablering av ny eller utvidelse av eksisterende virksomhet, nye strategier for programmering, nytt programinnhold, ny praksis, å nå nye publikumsgrupper, utvikling av nye formidlings- eller produksjonsmetoder mv. Flere søknader inneholder også konkrete planer for hvordan prosjektene vil munne ut i formidlingsopplegg og publikumsmøter. I den forbindelse har Kulturrådet lagt vekt på gjestekunstneres/gjestekuratorers involvering i den lokale konteksten arenaen befinner seg i, for eksempel i form av samarbeid om kunstproduksjon- og formidling med lokale kunstnere, publikum eller andre aktører. Andre elementer som har vært vektet positivt er bl.a. tilleggsverdi i form av at omsøkt prosjekt skal bidra til utvikling for et større/utvidet fagmiljø eller felt, og ulike former for internasjonalt samarbeid og utveksling ved arenaer i Norge.

Prosjekter som omhandler rene produksjonsopphold for kunstnere, drift av faste gjestekunstnerordninger eller gjennomføring av et allerede utviklet programinnhold er ikke prioritert, da dette vurderes å falle utenfor ordningens formål.

Kulturvern og samtidskunst

En av rundens sterkeste søknader kommer fra Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling (DTA), et lokallag under Fortidsminneforeningen. DTA søker i sitt jubileumsår 2019 støtte til å invitere jazzmusiker- og komponist Maren Mørreaunet Selvaag til et gjesteopphold ved klosterruinene på Munkeby og Tautra, der hun skal utvikle et nytt formidlingskonsept. Det er første gang DTA samarbeider med en profesjonell kunstner på denne måten, og prosjektet er ledd i et større arbeid med å profesjonalisere og utvikle formidlingen ved og bruken av Fortidsminneforeningens eiendommer. Eiendommene/arenaene har ved en rekke anledninger blitt brukt til formidling av kunst- og kulturuttrykk, men da som regel i regi av andre arrangører eller produsenter som har leid seg inn. Prosjektet har en svært tverrfaglig innretning og kan framheves som et eksempel på best case når det kommer til å vise hvordan man kan benytte gjesteoppholdsstøtten til å utvikle nytt innhold ved, og til nyskapende bruk av, arenaer rundt om i landet.

Internasjonal utveksling og samarbeid

Litt mer enn halvparten av søknadene, sju stykker, involverer samarbeid mellom internasjonale kunstnere/kuratorer og arenaer i Norge. Av disse er tre tildelt støtte, og inviterte gjestekunstnere- og kuratorer i de prioriterte prosjektene kommer bl.a. fra Sverige, Danmark, Belgia, Frankrike, England, Marokko, Hellas og Irak/Storbritannia.

Ett eksempel er Dans i Trøndelag, som er tildelt støtte til å invitere den danske koreografen Nønne Mai Svalholm samt danserne Sisse Lunøe og Bertha Riisager til et to ukers gjesteopphold i Verdal i november 2019. Svalholm skal under oppholdet utforske et soloarbeid med de to seniordanserne, samt holde workshop og foredrag for seniorstatister, dansekunstnere fra regionen og deltakere fra Nord universitetet, NTNU og Turnéteatret i Trøndelag. Utgangspunktet for gjesteoppholdet er Svalholms kunstneriske metode og praksis i prosjektet Rethink Aging, der hun sammen med eldre undersøker iscenesettelse av den aldrende kropp som utgangspunkt for historier om eksistens, identitet og seksualitet. Formålet med gjesteoppholdsprosjektet er å bidra til økt kunnskap om koreografiske metoder i arbeide med eldre dansere og statister, samt øke interesse, motivasjon og utvikle nettverk for denne delen av dansekunsten regionalt, nasjonalt og i Norden. Kulturrådet har vurdert prosjektet som et viktig utviklingsinsentiv og et svært godt prosjekt som gjennom målgruppefokuset løfter fram en mindre synlig del av dansekunsten.

Den største tildelingen i denne runden er et treårig tilskudd med kr 300 000 per år til Villa Lofoten på Kvalnes i Vestvågøy. I perioden 2019-2021 skal til sammen 20 gjestekunstnere fra flere forskjellige land inviteres til opphold ved arenaen for å arbeide med ulike kunstprosjekter som har utgangspunkt i lokale sammenhenger og temaer. I tillegg skal kunstnerne delta i workshops og annet arbeid med barn og unge i lokalsamfunnet, medvirke i lokale og regionale samarbeidsprosjekter og bidra til å utvikle arenaen både fysisk (byggene) og når det kommer til innhold/program, profilering og nettverksbygging.

Barn og unge

Fem søknader omhandler prosjekter rettet mot målgruppen barn og unge, med en søknadssum på nærmere 1,5 millioner kroner. Det er gitt støtte til tre av prosjektene, med en samlet bevilgningssum på ca. 1,2 millioner kroner.

Kulturrådet har bl.a. gitt toårig støtte med kr 150 000 per år i 2020 og 2021 til honorar for gjestekurator Lars Mørch Finborud ved 1110–arena for lydkunst på Klosterøya i Skien. 1110 er en permanent utendørsarena for avantgardistisk og eksperimentell elektronisk lyd og musikk, etablert som et samarbeid mellom Spriten kunsthall, musikklinjen ved Skien vgs, kunstner Eirin Støen, Rintala/Eggertson arkitekter, NOTAM og eiendomsutvikler og grunneier Steinar Moe. Etableringen mottok også kr 300 000 fra rom for kunst vinteren 2019 til teknisk infrastruktur. Mørch Finborud skal i en toårsperiode utvikle et program fordelt på åtte innholdsperioder, bestående av en miks av bestillingsverk (1-2 per år), eksisterende nye verk (1-2 per år), eksisterende eldre verk (1-2 per år) samt egen årlig periode avsatt til elevarbeider for musikklinjen ved Skien vgs. Prosjektet illustrerer også på en fin måte hvordan man har benyttet de to støtteordningene rom for kunst og gjesteoppholdsstøtte til realisering av ulike ledd i etableringen av en ny arena.

Høsten 2017 og vinteren 2018 satte Kulturrådet av øremerkede midler innenfor gjesteoppholdsstøtten til prosjekter som skulle tilføre kompetanse og innhold til arenaer i deres arbeid rettet mot et ungt publikum. Det ble i disse rundene delt ut om lag kr 2,4 millioner kroner til 10 gjesteoppholdsprosjekter som bidrar til å skape programinnhold og utvikle profesjonelle kunstprosjekter for barn og unge i Norge. Kulturrådet ønsker å gjenta en slik satsing fra og med søknadsfristen i september 2019, og har satt av minimum 1 million kroner til dette. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på ordningens hjemmeside.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 12

Søknadssum: kr 2 947 000

Antall tildelinger: 5

Tildelingssum: kr 1 446 200

Søknader som kommer inn til gjesteoppholdsstøtte for arenaer blir behandlet i faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21. - 23.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ART REPUBLIC AS 22 gjester - Screen City Biennial Visuell kunst Rogaland 2019 100000 23.5.2019 Avslått 0 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Ingrid Frivold - Khartoum Contemporary Art Center Musikk Oslo 2019 360000 23.5.2019 Avslått 0 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Ingrid Frivold - Khartoum Contemporary Art Center Musikk Oslo 2020 360000 23.5.2019 Avslått 0 SAMSPILL Action for Hope - Samspill 2019 Musikk Aust-Agder 2019 26000 23.5.2019 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Henrik Vibskov m.fl - Platform Nord 2019 Tverrfaglig Vest-Agder 2019 244000 23.5.2019 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Eivind Hofstad Evjemo - Kunsten og Litteraturens hus - Kristiansand Kunsthall Litteratur Vest-Agder 2019 14160 23.5.2019 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Eivind Hofstad Evjemo - Kunsten og Litteraturens hus - Kristiansand Kunsthall Litteratur Vest-Agder 2020 106640 23.5.2019 Avslått 0 MARS PROJECT SPACE Ole Jørgen Ness - MARS Project Space 2019-2021 Visuell kunst Buskerud 2019 50000 23.5.2019 Avslått 0 MARS PROJECT SPACE Ole Jørgen Ness - MARS Project Space 2019-2021 Visuell kunst Buskerud 2020 90000 23.5.2019 Avslått 0 MARS PROJECT SPACE Ole Jørgen Ness - MARS Project Space 2019-2021 Visuell kunst Buskerud 2021 90000 23.5.2019 Avslått 0 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Hans Petter Blad - VANNVOGNA KULTURHUS 2019 Tverrfaglig Østfold 2019 60000 23.5.2019 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Lars Mørch Finborud - Lydinstallasjonen 1110; 2020-2021 Musikk Telemark 2020 150000 23.5.2019 Bevilget 150000 SKIEN KOMMUNE Lars Mørch Finborud - Lydinstallasjonen 1110; 2020-2021 Musikk Telemark 2021 150000 23.5.2019 Bevilget 150000 DANS I TRØNDELAG AS Nønne Mai Svalholm - Dans i Trøndelag 2019 Scenekunst Trøndelag 2019 95000 23.5.2019 Bevilget 95000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Maren Mørreaunet Selvaag - Klosterruinene på Munkeby, Tautra og Rein 2019 Tverrfaglig Trøndelag 2019 101200 23.5.2019 Bevilget 101200 VILLA LOFOTEN AS 18 gjestekunstnere og 2 håndverkere - Villa Lofoten 2019-21 Tverrfaglig Nordland 2019 300000 23.5.2019 Bevilget 300000 VILLA LOFOTEN AS 18 gjestekunstnere og 2 håndverkere - Villa Lofoten 2019-21 Tverrfaglig Nordland 2020 300000 23.5.2019 Bevilget 300000 VILLA LOFOTEN AS 18 gjestekunstnere og 2 håndverkere - Villa Lofoten 2019-21 Tverrfaglig Nordland 2021 300000 23.5.2019 Bevilget 300000 UNIVERSITETET I AGDER Nicolas Vamvouklis, m.fl. - "United" 2019: UK Young Artists og Fluks Tverrfaglig Vest-Agder 2019 50000 23.5.2019 Bevilget 50000