Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, andre runde 2021

Kulturrådet har gitt tilskudd til en rekke gjesteopphold for kuratorer, kunstnere og fagpersoner ved arenaer over hele landet. I alt er 18 søknader om gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca. 4,1 millioner kroner. Om lag 2,5 millioner kroner er bevilget til 12 gjesteoppholdsprosjekter. 

Prosjektene spenner vidt, fra Berlevåg til Sokndalen, fra bokkunst og samtidsmusikk til improteater og digitale kunstprosjekter, og fra tre uker til tre år lange opphold. De fleste prosjektene finner sted på spesialiserte arenaer for visuell kunst eller tverrfaglige praksiser. Den geografiske spredningen er ganske jevn, med unntak av at det ikke er søknader fra verken Agder, Innlandet eller Møre og Romsdal i denne runden. Et mål om styrket mangfold peker seg ut i flere av søknadene, samtidig som barne- og ungdomsprosjektene er færre enn før.

Søknadstallet til ordningen har over tid vært lavt, men kvaliteten på søknadene er gjennomgående høy. Gjesteoppholdsprosjektene som har blitt prioritert bidrar på ulike måter til langsiktig styrking og utvikling av faglig kompetanse og innhold ved arenaene. Kulturrådet har prioritert søknader som er tydelig forankret i arenaens kunstneriske målsettinger og ambisjoner. Flere av gjesteoppholdene som har fått støtte, bidrar til å utfordre, utvikle og tenke nytt ved arenaene.

Koronasituasjonen

Rammebetingelsene for det frie kunstfeltet er kraftig påvirket av koronapandemien. Kulturrådet har tatt hensyn til dette i sine prioriteringer, og ønsker med tildelingene å bidra til kontinuitet, utvikling og aktivitet ved arenaene. 

Til tross for at pandemien begrenser mulighetsrommet for gjesteopphold, viser arenaene en sterk vilje til å legge til rette for utvikling, og for at produksjon og formidling kan finne sted. Søknadene er preget av at flere er vant til å ta forbehold om smitteutviklingen og planlegge alternative løsninger for ulike scenarier. For eksempel legger noen opp til en kombinasjon av fysiske og digitale møter, mens andre har vendt blikket mot det stedlige og lokale. Det er også eksempler i søknadsbunken på prosjekter som skal utforske digitale kunstneriske praksiser og formidlingsmodeller. 

Internasjonalt samarbeid og utveksling

Internasjonalt samarbeid og utveksling er et satsingsområde på ordningen, samtidig som koronapandemien har bidratt til at en rekke internasjonale gjesteopphold har blitt utsatt eller avlyst de siste to årene. I denne søknadsrunden søker en stor andel av arenaene, åtte stykker, om tilskudd til gjesteopphold for kunstnere eller kuratorer som bor og virker i andre land enn Norge. Man tar med dette utgangspunkt i at reisevirksomhet vil være mulig som normalt i tida som kommer. I tillegg er det ytterligere fem arenaer som har uttalte mål om at gjesteoppholdsprosjektene det søkes støtte til skal bidra til etablering av internasjonale samarbeid, eller at de inviterte kunstnerne eller kuratorene skal benytte sine internasjonale nettverk og samarbeidspartnere i prosjektene de skal utvikle ved arenaene.

De fleste av de internasjonale gjestene i søknadsbunken er fra Norden, Europa eller USA/Canada, men det er også eksempler på inviterte gjestekunstnere fra andre deler av verden, for eksempel India, og gjestekunstnere fra Iran og Chile bosatt i andre land (New Zealand og Frankrike). Seks prosjekter med gjesteopphold for internasjonale kunstnere eller kuratorer er prioritert for tilskudd, og her kan særlig to prosjekter framheves: 
 
nyMusikks sentralledd mottar tilskudd til et treårig samarbeidsprogram mellom organisasjonen og den anerkjente strykekvartetten Bozzini Quartet fra Canada i perioden 2022–2024. Samarbeidet skal bl.a. muliggjøre etablering av et treårig mentorprogram for yngre norske og canadiske komponister (Composers Kitchen) i Norge, flere konsertproduksjoner og årlige samarbeid mellom kvartetten og norske komponister. Kvartetten skal også bidra inn i den kunstneriske ledelsen av samarbeidsprogrammet. Prosjektet skal bidra til oppbygging av kunnskap, kompetanse og ny infrastruktur for produksjon, til samarbeid, utveksling av metoder og praksiser, og til formidling rundt om i landet. Det vil bidra til både kunstnerisk og faglig utvikling i samtidsmusikkfeltet i Norge, med betydning for komponister, utøvere, arrangører, formidlere og publikum. 

NOUA, en kunstnerdrevet arena for kamerabasert samtidskunst i Bodø, mottar tilskudd til å invitere den chilensk-franske kuratoren Sergio Valenzuela Escobedo til å kuratere et utstillingsprogram i 2022. Gjestekuratoren vil fokusere på innovative tilnærminger til presentasjon av foto som samtidskunst, med utgangspunkt i et kuratorisk konsept som omfatter samarbeid med flere andre europeiske institusjoner og arenaer for samtidsfoto. Prosjektets mål er bl.a. å utvide NOUAs internasjonale nettverk, å styrke organisasjonen med nye impulser og kunnskap, og å få en større variasjon i presentasjon av kunst og kunstnere for publikum.

Gjesteopphold for et mer mangfoldig kunst- og kulturfelt

Gjennom de siste to årene har det vært en framvekst av søknader til ordningen om tilskudd til prosjekter som skal bidra til å styrke arbeidet med mangfold i arenaene, som utfordrer arenaenes praksis og åpner opp for et større publikum. Tendensen kan vitne om at maktstrukturene i feltet rokkes på, til fordel for en større bredde av perspektiver. 

I søknadsbunken i denne runden er det flere arenaer som bruker gjesteopphold som et strategisk verktøy for å styrke sitt arbeid for et større mangfold. Gjesteoppholdene har til må å bidra til en bredere representasjon i kunstfeltene, å motvirke ekskludering, fremme samarbeid og bygge fellesskap, eller å hente inn nye eller uhørte stemmer i spesifikke kunstfelt. For flere prosjekter er det et mål å bidra til både kompetanseheving og utvikling i egen organisasjon, og til langsiktig utvikling i en større sammenheng, for eksempel innenfor fagspesifikke felt og kunstområder. Her utpeker flere gode prosjekter seg, bl.a.:  

DansitT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge mottar toårig tilskudd til å invitere den iranske danseren, koreografen, forskeren og pedagogen Maryam Bagheri Nesami som gjestekurator for Multiplié dansefestival i 2023 og 2024. Nesami er bosatt i Auckland, New Zealand og arbeider med prosjektet «Artist at Risk». Prosjektet søker å etablere nye rammeverk og tilnærminger til kuratorisk praksis for kunstneriske plattformer og arenaer, for eksempel festivaler. Målet er å sikre inkludering og deltakelse for, og motvirke kunstnerisk ekskludering av, kunstnere i marginaliserte posisjoner. Prosjektet er et ledd i Multipliés satsing innen community dance/sosial dansekunst. Gjestekuratoren skal gjennom både kuratering av programinnhold og deltakelse i andre festivalaktiviteter bidra til å utfordre og reflektere rundt elementer som privilegier, forskjeller, inkludering og ekskludering. DansiT ønsker at gjesteoppholdsprosjektet på lengre sikt skal bidra til å utvide mangfoldet i det nasjonale dansekunstfeltet, og til å utvikle et Artist at Risk-nettverk i Norge 

ROM for kunst og arkitektur i Oslo mottar toårig tilskudd til gjesteopphold for arkitekt- og kunstnerduoen Exutoire (Paul-Anton Lucas og Son Bui) i 2022 og 2023. Exutoire har en tverrfaglig praksis som omfatter kuratoriske prosjekter og kritisk forskning om en mer rettferdig arkitektur. Blant annet har de et særlig fokus på skeiv arkitektur. ROM har de siste årene satt søkelys på manglende mangfold i norsk arkitektur og stedsutvikling, både når det gjelder hvilke stemmer som får plass, hva som produseres, og hvordan det skrives og snakkes om. Exutoire skal kobles på flere av ROMs pågående prosjekter og satsingsområder, og særlig jobbe med tematikk knyttet til skeiv identitet i arkitektur og stedsutvikling. Blant prosjektets langsiktige mål og ønskede resultater er å bygge faglig kompetanse i organisasjonen når det kommer til representasjon innenfor ROMs fagområder, samt styrke lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Festivalen Borealis mottar toårig tilskudd til gjesteopphold for den sjøsamiske kunstneren og musikeren Elina Waage Mikalsen i perioden 2022-2023. Utgangspunktet for samarbeidet er at fagfeltet eksperimentell musikk i Norge sjelden inkluderer et samisk perspektiv. I en samisk kontekst mangler også ofte både et språk og en rammeforståelse når det er snakk om de smalere kunst- og musikkuttrykkene. Under gjesteoppholdet skal Mikalsen derfor, fra et kunstner- og urfolksperspektiv, utforske og gi plass og rom til det samiske perspektivet og samiske utøvere i den eksperimentelle musikken og lydkunsten. Hun skal både arbeide med perspektiver som utfordrer arbeidsmåter og tenkning innad i festivalorganisasjonen, og med prosjekter og kuratering av konkret programinnhold som skal nå ut til publikum.  

Potensiale til å nå ut til flere

Over lengre tid har søknadstallet til ordningen vært lavt, og de fleste arenaene som søker tilskudd kjenner både ordningen og Kulturfondet fra før. Kulturrådet vurderer ordningen til å ha relevans for et langt bredere og mer sammensatt kunst- og kulturfelt, men den når ikke bredt nok ut.

Ordningen skal være et verktøy for utvikling for kunst- og kulturarenaer, og er åpen for en rekke aktører, for eksempel:  

  • kulturhus
  • litteraturhus og bibliotek
  • spillesteder, klubber og konsertscener
  • kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder
  • museer og organisasjoner
  • programmerende scener, arrangører og festivaler

Målet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av kunstnerisk innhold og kompetanse gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene. 

Kulturrådet ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt, og vil i 2022 arbeide videre med å utvikle ordningen slik at den kan treffe bedre.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 18
Søknadsbeløp: kr 4 101 123
Antall tildelinger: 12
Tildelingsbeløp: kr 2 521 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 16. - 18.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 14. - 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KVITBRAKKAS VENNER 20 gjester og kuratorer - Kvitbrakka 2022-2024 Troms og Finnmark 2022 133000 18.11.2021 Bevilget 133000 KVITBRAKKAS VENNER 20 gjester og kuratorer - Kvitbrakka 2022-2024 Troms og Finnmark 2023 133000 18.11.2021 Avslått 0 KVITBRAKKAS VENNER 20 gjester og kuratorer - Kvitbrakka 2022-2024 Troms og Finnmark 2024 133000 18.11.2021 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Exutoire - Rom for kunst og arkitektur 2022-23 Oslo 2022 200000 18.11.2021 Bevilget 400000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Exutoire - Rom for kunst og arkitektur 2022-23 Oslo 2023 200000 18.11.2021 Avslått 0 KUNSTHALL STAVANGER Stine Janvin - Kunsthall Stavanger 2021-2022 Rogaland 2021 150000 18.11.2021 Bevilget 150000 TINN KUNSTFORENING Ester Grossi og Manuel Portioli - Tinn Kunstforening 2022 Vestfold og Telemark 2021 170000 18.11.2021 Bevilget 150000 BODØ KUNSTFORENING Helga-Marie Nordby - Bodø kunstforening 2024 Nordland 2021 10000 18.11.2021 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Helga-Marie Nordby - Bodø kunstforening 2024 Nordland 2022 200000 18.11.2021 Bevilget 200000 BODØ KUNSTFORENING Helga-Marie Nordby - Bodø kunstforening 2024 Nordland 2023 200000 18.11.2021 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Mari LB Kamsvaag og Camilla Tellefsen - Fossekleiva kultursenter 2022 - 2024 Viken 2021 90000 18.11.2021 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Mari LB Kamsvaag og Camilla Tellefsen - Fossekleiva kultursenter 2022 - 2024 Viken 2022 160000 18.11.2021 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Mari LB Kamsvaag og Camilla Tellefsen - Fossekleiva kultursenter 2022 - 2024 Viken 2023 90000 18.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK Quatuor Bozzini - nyMusikk, Only Connect Festival of Sound 2022-2024 Oslo 2021 150000 18.11.2021 Avslått 0 NY MUSIKK Quatuor Bozzini - nyMusikk, Only Connect Festival of Sound 2022-2024 Oslo 2022 150000 18.11.2021 Bevilget 450000 NY MUSIKK Quatuor Bozzini - nyMusikk, Only Connect Festival of Sound 2022-2024 Oslo 2023 150000 18.11.2021 Avslått 0 NOUA AS Sergio Valenzuela Escobedo - NOUA, 2022 Nordland 2021 35000 18.11.2021 Bevilget 65000 NOUA AS Sergio Valenzuela Escobedo - NOUA, 2022 Nordland 2022 30000 18.11.2021 Avslått 0 NORSK KURATORFORENING Unge gjestekuratorer fra det frie feltet - Kunstnernes Hus 2023-2025 Oslo 2023 100000 18.11.2021 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS 17 gjestekunstnere fra India og USA - Halden Bookworks 2022-2023 Viken 2022 125100 18.11.2021 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS 17 gjestekunstnere fra India og USA - Halden Bookworks 2022-2023 Viken 2023 114000 18.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Tom McCarthy - Kunstnernes Hus 2022 Oslo 2021 100000 18.11.2021 Avslått 0 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE Maryam Bagheri Nesami - DansiT, Multiplié dansefestival 2023 og 2024 Trøndelag 2022 0 18.11.2021 Bevilget 430000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE Maryam Bagheri Nesami - DansiT, Multiplié dansefestival 2023 og 2024 Trøndelag 2023 185000 18.11.2021 Avslått 0 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE Maryam Bagheri Nesami - DansiT, Multiplié dansefestival 2023 og 2024 Trøndelag 2024 245000 18.11.2021 Avslått 0 BOREALIS Elina Waage Mikalsen - Borealis 2022-23 Vestland 2022 91467 18.11.2021 Bevilget 137200 BOREALIS Elina Waage Mikalsen - Borealis 2022-23 Vestland 2023 45733 18.11.2021 Avslått 0 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST 5 gjestekunstnere og 2 kuratorer - Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst 22 Rogaland 2022 227400 18.11.2021 Bevilget 227400 WERGELANDSHAUGEN SALONGER Haico Nitzshe - Wergelandshaugen 2022 Viken 2022 105000 18.11.2021 Avslått 0 TRYKKERIET SCENE AS Andreas Tønnesland - Trykkeriet Scene, 2021 Trøndelag 2021 138423 18.11.2021 Bevilget 138400 PAMFLETT Daniel Clark og Amy Gear fra Gaada - Pamflett 2022 Vestland 2021 40000 18.11.2021 Avslått 0 PAMFLETT Daniel Clark og Amy Gear fra Gaada - Pamflett 2022 Vestland 2022 0 18.11.2021 Bevilget 40000 THE DINGHY ARTIST IN RESIDENCE Marius Langeland - The Dinghy Artist in Residence, 2022 og 2023 Oslo 2022 100000 18.11.2021 Avslått 0 THE DINGHY ARTIST IN RESIDENCE Marius Langeland - The Dinghy Artist in Residence, 2022 og 2023 Oslo 2023 100000 18.11.2021 Avslått 0