Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Historiske spel

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

02

2021

Kl. 13:00

Formål

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Åpne alle

Hva kan få tilskudd?

Historiske spel er regionale og lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. Tematikken i spelet skal ha tilknytning til spillestedet og hentes fra myter, sagn, litteratur eller en historisk hendelse. 

 • Aktørene i spelet skal være amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere.
 • Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både innendørs og utendørs.
 • Spelet skal ha tematisk tilknytning til spillestedet/regionen.
 • Spelet skal fremføres det året midlene tildeles.
 • Spelet må ha kompetanse/erfaring i bærende funksjoner.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Etablering av nye spel i det første oppsetningsåret.
 • Videreutvikling av etablerte spel.
 • Utgifter som er knyttet til spelets prosjektperiode.

Prosjekttilskuddet kan omfatte inndekning av utgifter til lønn eller honorarer til medvirkende profesjonelle kunstnere og andre profesjonelle aktører. I tillegg kan det søkes om midler til produksjonsutgifter og administrasjonsutgifter.

Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • driftsformål utenfor prosjektperioden
 • forprosjekt
 • spelfrie år
 • prosjekter som faller utenfor støtteordningens formål

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 
 

Hvem kan søke

Virksomheter, offentlige institusjoner og privatpersoner kan søke. 

Krav til søknaden

Søknad leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader og vedlegg som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist. 

Prosjektbeskrivelse 

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for spelets målsetting og betydning i lokalsamfunnet/ regionen. Etablerte spel skal tydeliggjøre hva som skal videreutvikles i prosjektet. Dette skal også synliggjøres i budsjettet. 

Medvirkende, framdriftsplan og økonomi  

Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. Dette for å dokumentere fagkompetansen knyttet til spelet. Omfanget av frivillig innsats skal synliggjøres. Budsjettet skal synliggjøre egenfinansieringen i spelet og vise at det er søkt lokal og regional delfinansiering. Framdriftsplanen skal beskrive spelets organisatoriske og kunstneriske framdrift, planlagt premieredato og antall forestillinger.

Obligatoriske vedlegg til søknaden  

 • Synopsis som kort oppsummerer handlingen og beskriver den historiske hendelsen/tematikken med lokal tilknytning. 
 • En kort scene eller utdrag fra manuskriptet.
 • Rapport og regnskap som viser balanseregnskapet og resultatregnskapet fra siste års spel er obligatorisk for etablerte spel. Det skal redegjøres for overskudd og hvilket beløp som overføres til spelets neste produksjon. Eventuelt overskudd fra siste års spel skal føres inn som inntektspost i budsjettet. Rapport og regnskap skal være undertegnet av styreleder eller daglig leder i virksomheten/organisasjonen. 

Andre relevante vedlegg til søkanden 

 • Lydfiler, bildemateriale, anmeldelser, nettsider og lignende som presenterer spelet utover prosjektbeskrivelsen. Slike vedlegg bidrar til å styrke Kulturrådets kjennskap til spelet og styrke grunnlaget for behandlingen av søknaden. 

 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Slik behandles søknaden

Søknadene vurderes av et fordelingsutvalg, som gjør sin vurdering ut fra kulturfaglig skjønn. Fordelingsutvalget gir tilrådninger ut fra en samlet vurdering av de innkomne søknader. Direktøren i Kulturrådet fatter vedtak. 

Se medlemmer i fordelingsutvalget for historiske spel

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, kvalitet, og relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling, frivillig innsats, kulturelt mangfold og tilskuddsbehov.  

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter. Det kan gjøres unntak. Kulturrådet kan, i vedtaksbrevet for tilskudd, stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. 

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden. 

Vilkår ved tildeling

Utbetaling 

Det blir gitt tilsagn om midler med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål det aktuelle år, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. Disse midlene vil bli stilt til disposisjon etter at fordeling av Norsk Tippings spilleoverskudd er kjent.

Dersom Kulturrådet mottar et mindre beløp til fordeling enn antatt, vil alle tilskuddene bli redusert. Dersom beløpet til fordeling blir høyere enn antatt, vil tilskuddene bli høynet deretter.

Ved aksept av kontrakt skal oppdatert prosjektbudsjett og aktivitetsplan legges ved. Etter at kontrakten er akseptert utbetales tilskuddet til det kontonummeret som blir oppgitt ved aksept i Altinn. Dersom det oppgis et annet kontonummer enn det vi har registrert fra før, vil kontonummeret gjelde for alle tildelinger fra Kulturrådet.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist 

Tildelingen faller bort dersom tilskuddsmottaker ikke har akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Kontrakten må aksepteres via Altinn. 

Ved å akseptere kontrakten forplikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som fremgår av kontrakten. Tilskuddsmottaker aksepterer også at støtten kan kreves tilbakebetalt ved brudd på vilkårene i kontrakten.

Dersom det foreligger vesentlige endringer i forhold til innsendt søknad når kontrakten skal aksepteres, skal tilskuddsmottaker akseptere med forbehold om godkjenning av endringene. Tilskuddsmottaker må da laste opp vedlegg hvor det redegjøres for endringene, for eksempel nytt budsjett. Dersom tilskuddsmottaker ikke kan/ikke ønsker å akseptere tilskuddet og betingelsene, kan kontrakten avvises. Det er da viktig at det begrunnes i kommentarfeltet i Altinn. 
 

Endringer etter aksept

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller fremdriftsplan må omsøkes skriftlig og godkjennes av Kulturrådet. Ved usikkerhet om hva som representerer ‘vesentlige endringer’, ta kontakt med Kulturrådet.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn prosjektrapport og prosjektregnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden. Rapport og regnskap skal settes opp på en slik måte at det kan sammenholdes med innsendt søknad, oppdatert prosjektbudsjett og aktivitetsplan. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere, herunder kommunale og fylkeskommunale tilskuddsytere, skal spesifiseres i regnskapet med tilskuddsyterens navn og beløp. Prosjektet skal skilles ut fra annen virksomhet. Det understrekes at rapporten skal gjelde prosjektet og ikke den årlige driften. Det skal redegjøres for overskudd og det forutsettes at overskudd overføres til spelets neste produksjon. Rapport og regnskap skal være undertegnet av styreleder eller daglig leder i virksomheten/ organisasjonen.

Rapport og regnskap skal leveres gjennom Altinn. Tilskuddsmottaker vil motta en påminnelse om rapporteringsfristen i sin innboks i Altinn før rapporteringsfristen er utløpt. Tilskuddsmottaker er selv ansvarlig for å søke om en eventuell endring av rapporteringsfrist. Dersom fristen ikke overholdes vil Kulturrådet kreve tilskuddet tilbakebetalt. 
 

Rapporten skal inneholde:

 • en kort oppsummering av prosjektet
 • redegjørelse for omfanget av frivillig innsats
 • redegjørelse for gjennomføring – antall forestillinger og antall publikummere

Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere, herunder kommunale og fylkeskommunale tilskuddsytere, skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10% mellom prosjektregnskap og budsjett i søknaden skal kommenteres.

Revisorkontroll 

Dersom tilskuddet av spillemidler til kulturformål er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. 

Tilbakebetaling av tilskudd 

Dersom det ikke rapporteres innen fristen eller at tilskuddsmidlene ikke brukes etter forutsetningene, skal tilskuddet tilbakebetales til Kulturrådet. Dersom tilskuddet er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan også få konsekvenser for fremtidige tildelinger.

Evaluering 

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det. 

Kontrolladgang

Kulturdepartementet, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til kulturformål nyttes etter forutsetningene. Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll”, jf. § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement.

Ledelsens og styrets ansvar 

Ledelsen/styret for virksomheten har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter er under kontroll til enhver tid.

Ledelsen/styret skal sørge for betryggende kontroll med bokføring og formuesforvaltning. Dette innebærer blant annet at tilskuddsmidlene ikke kan forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes av kontrollen som utføres av ekstern revisor. Ledelsen/ styret skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet etter fastsatte vilkår og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene. Kulturrådet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.»

Andre betingelser 

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned her. Kulturrådet vil legge vekt på oppfølging og rapportering ved vurdering av kommende søknader.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.