Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Historiske spel og friluftsspel

Se vedtakslister

Søknadsfrist

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer.

Tilskuddsordningen skal både bidra til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

 • Historiske spel, herunder sagaspel, lokalhistoriske spel, kirkespel og arbeiderspel med lokal/regional tilknytning og allmenn interesse. Historiske spel omfatter også tematikk som er nær i tid.
 • Etablering av nye spel i det første oppsetningsåret.
 • Videreutvikling og kompetanseheving, kunstnerisk eller i produksjonen, av etablerte spel.
 • Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000,-

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

 • Det kan ikke søkes om tilskudd til driftsformål.
 • Det kan ikke søkes om midler til forprosjekt.
 • Det kan ikke søkes om midler til spelfrie år.

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor støtteordningens formål.

Hvem kan søke

Privatpersoner, virksomheter og offentlige institusjoner kan søke.

Krav til søknaden

Søknad leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsskjema og sendes inn, sammen med vedlegg, innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist.

 • Aktørene i spelet skal være amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere.
 • Spelet skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både utendørs og innendørs.
 • Spelet skal ha tematisk tilknytning til spillstedet.
 • Spelet skal fremføres det året midlene tildeles.
 • Spelet må ha kompetanse/erfaring i bærende funksjoner.

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal redegjøre for spelets målsetning og betydning i lokalsamfunnet/ regionen. Etablerte spel skal tydeliggjøre hva som skal videreutvikles. Dette skal også synliggjøres i budsjettet.

 

Medvirkende, framdriftsplan og økonomi

Det må komme fram hvordan spelet er organisert med oversikt over prosjektansvarlige og sentralt medvirkende, både amatører og profesjonelle, og deres funksjon. Dette for å dokumentere fagkompetansen som er knyttet til spelet. Budsjett skal i tillegg til egenfinansiering vise at det er søkt lokal og regional delfinansiering. Framdriftsplanen skal beskrive spelets organisatoriske og kunstneriske framdrift, planlagt premieredato, antall forestillinger og eventuelt plan for gjentakelse.

 

Obligatoriske vedlegg til søknaden

 • Synopsis som kort oppsummerer handlingen og beskriver den historiske hendelsen/tematikken med lokal tilknytning
 • En kort scene eller utdrag fra manuskriptet.
 • Kort rapport og regnskap i balanse fra siste års spel er obligatorisk for etablerte spel.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Søknadene vurderes av et eget fordelingsutvalg, som gjør sin vurdering ut fra kulturfaglig skjønn og realismen i prosjektet. Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at utvalg og direktør må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, kvalitet og relevans knyttet til ordningens formål. Andre hensyn som kan tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Forsinkelser som ikke er avtalt, eller manglende rapport/regnskap i tidligere saker hvor søkeren har fått tildelinger, vil bli vektlagt ved vurderingen av søknaden.

 

Slik behandles søknaden

Fordelingsutvalget gir tilrådninger ut fra en samlet vurdering av de innkomne søknader. Direktøren i Kulturrådet fatter vedtak.

Rapportering og regnskap

Tilskuddsmottaker skal sende inn rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Kulturrådet, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av prosjektet, sett i forhold til prosjektbeskrivelsen og vilkår for tilskuddet.

Presseomtale og publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Kulturrådet kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

For tilskudd over kr 400 000 skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Dette gjelder også dersom samme prosjekt er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annen offentlig revisjonsorgan skal levere rapport fra disse.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. 

Logo kan lastes ned her

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturrådet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.